Земля — планета Сонячної системи. Форма та розміри Землі. Обертання Землі навколо своєї осі

Земля — планета Сонячної системи. Форма та розміри Землі. Обертання Землі навколо своєї осі

Мета: сформувати в учнів уяв­лення про Землю як планету Со­нячної системи, ознайомити з фор­мою і розмірами Землі, обертанням Землі навколо своєї осі та наслідка­ми цього для природи; розвивати просторове уявлення, логічне мис­лення, інтерес до знань та бажан­ня пізнавати навколишній світ..

Наочність: атлас для 6-го кла­су, таблиці (форма та розміри Землі; обертання Землі навколо своєї осі), телурій, глобуси (бажано на кожну парту), настільна лампа.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

 І. Організаційний момент

Учитель перевіряє підготовку учнів до уроку, зокрема наявність чистих аркушів для письмового опитування.

//. Актуалізація опорних знань і вмінь

Письмова робота

Завдання 1.

За планом, написаним на дош­ці, порівняйте два небесні тіла — Місяць і Сонце.

План

1)Температурний режим.

2)Відстань до Землі.

3)Розміри відносно Землі.

4)Місце в космосі відносно Землі.

5)Наявність газової оболонки.

6)Характер поверхні.

2. Зобразіть положення Сонця над горизонтом у м. Києві влітку і взимку з допомогою кута падіння сонячного проміння.

III.    Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

          Елементи проблемного навчання

                  Проблемні запитання

—Чому людина прокидається вранці, вдень працює, а ввечері готується до сну?

—Чому відбувається зміна дня і ночі?

—Учені довели, що Земля обер­тається із заходу на схід. Чому ж нам здається, що все повинно бути навпаки, адже Сонце вранці «з’яв­ляється» на сході?

Щоб відповісти на ці та інші запитання, ми повинні ще раз про­слідкувати, як рухається Земля протягом доби.

IV.   Вивчення нового матеріалу
1. Форма і розміри Землі.
Учитель. У природі існують певні ритми. Це зміна дня і ночі, поведін­ка тварин та рослин протягом доби, зміна часу доби тощо. Наша планета Земля, залежно від всесвітнього і со­нячного тяжіння, рухається, оберта­ючись навколо Сонця і навколо своєї осі. На минулих уроках ми дізналися про річний рух Землі нав­коло Сонця і наслідки цього руху, а сьогодні ми детально ознайомимося з добовим рухом Землі, її формою і розмірами.

 (Учні розглядають глобус, знахо­дять Північний і Південний полюси, екватор.)

Розміри Землі:

  • довжина кола екватора  40 000км;
  • радіус — 6 370км;

• діаметр — 12 740км.
Глобус — модель Землі, але наша планета не ідеальна куля, а куля-геоїд. Тому в космосі вона ледь-ледь приплюснута біля по­люсів. І від полюсів до центру Землі ближче, ніж від екватора. (Учні зна­ходять на глобусі півкола, які про­ходять через полюси, — меридіани.)

2. Обертання Землі навколо своєї осі.

1) Самостійна робота учнів

Учні працюють з текстом під­ручника.

Завдання

Спробуйте пояснити малюнок, зображений на дошці.

Мал.                                                       ЗхСх

 

 

24год

 

 

2) Пояснення вчителя

Учитель демонструє обертан­ня Землі на глобусі і, заздалегідь визначивши сторони горизонту в класній кімнаті, встановлює гло­бус у напрямку північ-південь; пояснює добовий рух Землі, за­значаючи і показуючи на глобусі, як змінюється час доби (день, вечір, ніч, ранок) залежно від того, яке положення Земля займає в той чи іншій момент від­носно Сонця.

З допомогою глобуса і правиль­но (навпроти екватора) розташо­ваної лампи, учитель розповідає, як відбуваються явища полярної ночі і полярного дня: якщо Північна півкуля перебуває в по­ложенні «літа», тобто більше отри­мує світла і тепла, то, обертаючись навколо своєї осі, Земля в припо­лярних областях отримує світло весь час (Сонце не заходить за го­ризонт) і чим ближче до полюса, тим довше триває полярний день. У той же час приполярні області й полюс Південної півкулі не «ба­чать» Сонця, що і називається явищем полярної ночі.

3) Рольова гра

Перед початком уроку парти в класній кімнаті розташовуються так, щоб у центральній частині кімна­ти, ближче до дошки, можна було на­креслити коло діаметром 1,5 м. Все­редині кола позначити години доби (12год — навпроти півдня, 24год — навпроти півночі, 6год і 18год). Таким чином, у колі позначено полудень, північ, ранок і вечір. Учні ознайомилися з елементами градусної сітки, зокрема з мери­діанами, і тому легко можуть знай­ти 30° східної довготи (30-й мери­діан, приблизно де розташоване м. Київ). Один із хлопчиків зай­має положення цього меридіана, власне стає «київським меридіа­ном» на помітці 24год всередині кола, що символізує проекцію гло­буса з Північного полюса. Учень починає рухатися за годинниковою стрілкою із заходу на схід, тобто імітує рух Землі і Києва. Учитель коментує цей рух, називаючи го­дини доби для Києва.

Цей елемент уроку допоможе дітям зрозуміти, як саме відбу­вається добовий рух Землі віднос­но Сонця і зміна часу доби в Києві.

V. Закріплення нових знань і умінь

Фронтальна бесіда

—Яку форму має Земля?

—Які явища природи можна спостерігати в приполярних райо­нах Землі?

—   Якби вісь Землі була перпен­дикулярна до земної орбіти, то:

а)    чи відбувалася б зміна дня і ночі;

б)    чи відбувалися б явища по­лярного дня і ночі?

—   Як за Сонцем можна визна­чити сторони горизонту?

VI. Домашнє завдання

1)Вивчити § 20 підручника.

2)Підготувати повідомлення про планети й утворення Соняч­ної системи, дослідження Місяця.

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,666sec