Заняття « Роль батьків у запобіганні шкідливих звичок дітей”

Мета:
визначити роль батьків у запобіганні шкідливих звичок у дітей; розвивати у батьків соціальну компетентність, уміння триматися перед аудиторією; виховувати в батьків відповідальне ставлення до здоров’я своїх дітей.

Форма проведення:
дебати.

 

Специфіка даного заходу полягає у тому, що дебати відбуваються не імпровізовано, а є заздалегідь підготовленою виставою-дискусією, у якій беруть участь дві команди «спікерів», що обстоюють протилежні точки зору:

 1. у запобіганні шкідливих звичок у дітей провідну роль відіграє сім’я;
 2. контроль над шкідливими звичками у дітей повинна взяти на себе школа.

  Учасники-актори попередньо отримують запитання, сформульоване для них опонентами, і, використовуючи різноманітні джерела інформації, готують свої доповіді та аргументи.

  Присутні (учні й батьки) спостерігають за дебатами, аналізують зміст і переконливість виступів обох команд, роблять висновки. Після завершення дебатів вони можуть приєднатися до обговоренім, висловити свої думки, оцінити команди.

  Завдання ведучого — підвести учасників до висновку, що вплив батьків на вироблення звичок у дітей є домінуючим.

  Зміст заняття

  У складі кожної команд є три спікери.

  Спікери першої команди: Спікер 1.1, Спікер 1.2, Спікер 1.3.

  Спікери другої команди: Спікер 2.1, Спікер 2.2, Спікер 2.3

  Спікер 1.1. Доброго дня, шановні судді й команда опонентів. Ми вітаємо вас на нашому турнірі. Зараз я ознайомлю всіх із дефініціями гри.

  Звичай — загальноприйнятий порядок, спосіб дій, загальноприйнята норма поведінки: те, що стало звичним, засвоєним, визнаним, що увійшло у вжиток.

Традиція (від лат. Іга Шо — передача, оповідання, переказ) — те, що передається від покоління до покоління як загальноприйняте, загальнообов’язкове, перевірене минулим досвідом, визнане необхідним для забезпечення подальшого існування й розвитку індивіда, колективу, держави, суспільства. Це особлива форма поведінки людини, що виявляється у схильності робити ті чи інші дії, що утвердилися внаслідок багаторазового повторення їх.

Звичка є важливим аспектом життя людини щодо її здоров’я, способу життя; звички можуть бути корисними і шкідливими. Корисні звички підвищують працездатність, сприяють фізичному і психічному розвитку особи, зумовлюють її активне довголіття. Шкідливі звички, навпаки, руйнують її волю і здоров’я, знижують працездатність, скорочують тривалість життя.

Алкоголізм — часте вживання спиртних напоїв.

Куріння — це не просто звичка, а певна форма наркотичної залежності. Також існує думка, що куріння тютюну — набутий рефлекс.

Наркоманія — шкідлива звичка, хвороблива пристрасть до вжитку різними засобами (ковтання, вдихання, внутрішньовенна ін’єкція) наркотичних речовин, для того, щоб упасти в одурманений стан.

Світова наука розробила цілісний погляд на здоров’я як феномен, що інтегрує принаймні чотири його сфери або складові — фізичну, психічну (розумову), соціальну (суспільну) і духовну. Всі ці складові невід’ємні одна від одної, вони тісно взаємопов’язані і саме разом, у сукупності, визначають стан здоров’я людини.

До сфери фізичного здоров’я включають такі чинники, як індивідуальні особливості анатомічної будови тіла, перебігу фізіологічних функцій організму в різних умовах спокою, руху, довкілля, генетичної спадщини, рівня фізичного розвитку органів і систем організму. До сфери психічного здоров’я належать індивідуальні особливості психічних процесів і властивостей людини. Духовне здоров’я залежить від духовного світу особистості, зокрема складових духовної культури людства — освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, етики. Соціальне здоров’я пов’язане з економічними чинниками, стосунками індивіда із структурними одиницями соціуму — сім’єю, організаціями, з якими створюються соціальні зв’язки, праця, відпочинок, побут, соціальний захист, охорона здоров’я, безпека існування.

Моральне виховання — це не тільки формування світогляду й переконань у процесі оволодіння знаннями і діяльності, а й особлива, специфічна виховна робота, що має свої закономірності, потребує часу й певних норм та методів впливу на свідомість, характер, поведінку людини.

Я — представник команди ствердження. Сьогодні ми обговорюємо тему: «Роль батьків у запобіганні шкідливих звичок у дітей».

«Живі квіти землі» — так поетично назвав дітей М.Горький. І батьки повинні зробити все для того, щоб дати можливість цим квітам повністю розцвісти, розпустити пелюстки. Сім’я є і залишається природним середовищем для фізичного, психічного, соціального, духовного розвитку дитини. Саме сім’я повинна прищеплювати навички здорового способу життя.

У мене все. Я готовий вислухати питання шановних опонентів.

Спікер 2.3. Як батьки зміцнюють здоров’я дитини в умовах сім’ї?

Спікер 1.1. Найперше хочу зупинитися на дотриманні дітьми режиму дня, тобто розпорядку праці, відпочинку, сну (сон — один із важливих елементів режиму дня; кажуть, що в цей час у мозку відбувається обробка інформації, що надійшла за день, проходить її аналіз і сортування, після чого «потрібна» організму інформація закладається в пам’яті), їжі (увага до харчування дітей важлива тому, що у шкільному віці допускається багато помилок в його організації; найтиповішими серед них є: недостатній і нашвидкуруч приготовлений сніданок, відмова від сніданку через дефіцит часу, нерегулярне харчування, нераціональне харчування; ці причини зумовлюють зростання шлунково-кишкових захворювань), занять фізичними вправами (вони також повинні займати відповідальне місце в режимі дня школяра; фізичні вправи можна використовувати в різних формах: ранкова гімнастика, довгі прогулянки, різні рухливі ігри на повітрі, уроки фізкультури, заняття в спортивних секціях), інших видів діяльності впродовж дня. Основними методами збереження та зміцнення здоров’я в умовах сім’ї мають стати формування культу здорового способу життя, профілактика захворювань та дотримання гігієнічних правил, запобігання шкідливих звичок — курінню, алкоголізму, наркоманії.

Серед найважливіших факторів, що впливають на здоров’я, — особливості стилю та способу життя, психоемоційний мікроклімат у родині, де виховується дитина, характер стосунків з нею.

Я ще раз підкреслюю, що формування дитини, її виховання починається з сім’ї, і саме батьки мають закладати поняття любові, доброго ставлення, здорового способу життя.

Спікер 2.3. Наскільки важливе, на вашу думку, сімейне виховання з попередження шкідливих звичок?

Спікер 1.1. З перших днів появи дитини на світ сім’я покликана готувати її до життя та практичної діяльності, в домашніх умовах забезпечити розумну організацію її життя, допомогти засвоїти позитивний досвід старших поколінь, набути власний досвід поведінки й діяльності.

Оскільки мета виховання підростаючого покоління — формування всебічно розвиненої особистості, сім’я здійснює моральне, розумове, трудове, естетичне і фізичне виховання.

Головна умова сімейного виховання — міцний фундамент сім’ї, що базується на її непорушному авторитеті, подружній вірності, любові до дітей і відданості обов’язку їх виховання, материнському покликанні жінки, піднесенні ролі батька у створенні та захисті домашнього вогнища, забезпеченні на їх прикладі моральної підготовки молоді до подружнього життя.

Важливим у сімейному вихованні є те, що родина живе інтересами всього народу, інтересами держави. Діти прислухаються до розмов батьків, є свідками “їхніх вчинків, радіють їхнім успіхам чи співчувають невдачам. Виховний вплив сім’ї зростає, якщо батьки цікавляться не лише навчанням, а й поза навчальною діяльністю своїх дітей. За таких умов інтереси сім’ї збігаються з інтересами суспільства, формується свідомий громадянин країни.

Дієвим чинником сімейного виховання є спільна трудова діяльність батьків і дітей. Дітей залучаємо до сімейної праці, вони мають конкретні трудові обов’язки, адекватні їх віковим можливостям. Така співпраця дітей з батьками має сильніший виховний вплив, ніж словесні повчання.

Успіх сімейного виховання значною мірою залежить від організації домашнього побуту, традицій сімейного життя: порядку в сімейному господарстві, залучення дітей до розподілу бюджету сім’ї, загального режиму дня, визначення для кожного робочого місця, зокрема для навчальних занять, дотримання певних сімейних правил (кожна річ має своє місце, прийшов з прогулянки — помий руки та ін.). Домашній затишок облагороджує дітей. Отже, сім’я, стосунки в сім’ї повинні бути для дитини позитивним прикладом і щодо запобігання шкідливих звичок, і щодо всього виховання.

Спікер 2.1. Доброго дня, шановні судді й опоненти. Я — перший гравець лінії спростування.

З дефініціями Спікера 1.1 згоден. Але спробую довести, що школа відіграє важливу роль у запобіганні шкідливих звичок у дітей.

Значна частина батьків має недостатні знання щодо шкідливості цих звичок у сім’ї та байдуже ставиться до дозволу дітям перебувати у задимлених цигарками приміщеннях. Крім безпосередньо негативного впливу цих факторів на здоров’я дітей, це є чинником раннього призвичаювання дітей до алкогольних напоїв та тютюну.

Деякі батьки самі пригощають цими напоями своїх дітей, регулярно даючи їм випивати певну кількість алкогольних напоїв. Вище наведений фактор свідчить, що є одним із чинників залучення їх ще в шкільному віці до вживання алкоголю та тютюнокуріння.

Протидією формуванню негативних звичок може бути формування свідомої позитивної установки на збереження свого здоров’я, формування ставлення до здоров’я як однієї з найзначніших загальнолюдських цінностей. Зважаючи на те, що батьки не завжди приділяють цьому увагу та не всі батьки мають достатні знання з цього питання, виховну функцію, спрямовану на формування позитивно свідомого ставлення до свого здоров’я, має взяти на себе школа.

Спікер 1.3. Головне призначення школи — вчити. Чи впорається вона з цим?

Спікер 2.1. Так, для нього в школах є класні керівники, які спрямовують роботу на зміцнення фізичного, морального, психологічного здоров’я дітей, на створення оптимального режиму їх фізичної та психологічної адаптації до підвищення вимог навчального навантаження та ефективної системи подолання таких соціально-негативних явищ, як наркоманія, куріння, зловживання алкоголем серед дітей.

У процесі формування навичок здорового способу життя вчителі керуються такими пріоритетами: вірити в цінність кожної дитини; дотримуватися конфіденційності; надавати позитивну інформацію; бути порадником, а не моралістом; поважати думку й позицію дитини; акцентувати увагу дитини на власних позитивних рисах, характеристиках і здобутках.

Спікер 1.3. Якщо у батьків немає часу для зміцнення здоров’я своєї дитини, чи знайдеться час у вчителів?

Спікер 2.1. Класні керівники дотримуються таких принципів профілактичної роботи:

 • своєчасне виявлення підлітків «групи ризику» та надання їм допомоги;
 • активізація зворотного зв’язку: надавати учням можливість висловлювати свої думки та почуття;
 • добровільність: мотивувати та пропонувати, а не примушувати й диктувати;
 • позитивна спрямованість: зміцнення позитивної позиції особистості щодо власної спроможності підтримання оптимального стану здоров’я; опертя на позитивні моменти — не залякувати наслідками шкідливих звичок, а привертати увагу й посилювані симпатію до людей, які дотримуються здорового способу життя; розвінчувати стереотипи, що їх створюють рекламні кампанії про «героїв із цигаркою», які асоціюються з активністю та процвітанням;
 • об’єктивність: інформація не повинна зводитися до залякування або формальних гасел; слід пам’ятати, що некваліфікована, необережна інформація може створити атмосферу таємничості та загадковості, спровокувати реакцію на «заборонений пліді», доцільно уникати мілітаризованої термінології; залучення батьків, медичних працівників, психологів, соціологів, юристів до пропаганди та сприяння утвердженню у свідомості учнівської молоді принципів здорового способу життя;
 • систематичність: уся профілактична робота з превентивного виховання має передбачати комплекс заходів, спрямованих на формування свідомого ставлення до власного здоров’я, врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей.

  Спікер 1.2. Доброго дня, шановні судді та команда опонентів. Я — другий гравець лінії ствердження, подаю докази на підтримку нашої команди.

  Сім’я — природне і найстійкіше формування людського суспільства, що акумулює в собі всі його ознаки. Сім’я завжди була найкращим колективним вихователем, носієм найвищих національних ідеалів. В Україні завжди панував культ родини, культ рідної домівки, культ глибокої пошани до батьків та свого роду.

  Сімейне життя наповнене інтимністю, емоціями, а його якість залежить від здатності його членів розуміти та емоційно підтримувати один одного, що посилює життєву енергію людини й допомагає їй здійснювати свій шлях на рівні соціального становлення. Досягнути відчуття комфорту легше серед людей, які тебе люблять і підтримують, щоб потім нести це тепло як основу соціальних надбань, і навпаки — нести в сім’ю енергію соціального життя. Маючи досвід такого збагачення, людина почувається сильною і здатною до творення та праці. Все починається з сім’ї.

  Спікер 2.1. Але нині дедалі помітнішими стають вияви родинної кризи. Що ви на це скажете?

  Спікер 1.2. Поширення тютюнокуріння та вживання алкоголю ще раз свідчить про нагальну потребу підвищення ролі української сім’ї у вихованні дітей, допомоги молодим людям зберегти сім’ю, зберегти значимість інституту сім’ї для усього суспільства загалом. Саме зараз час звернутися до неоціненної скарбниці народного педагогічного досвіду, до історично складених тенденцій формування та розвитку української сім’ї. Варто згадати те, що традиційно виховання було першочерговою справою сім’ї, а не школи, чи оточуючого середовища. Головна цінність* та специфіка сімейного виховання в тому, що воно не належить до якихось відокремлених педагогічних явищ, а відбувається в контексті життя самої родини, на основі прикладу батьків і, передусім, на основі традиційної родинно-побутової культури.

  Спікер 2.2. Доброго дня! Я другий спікер лінії спростування. Уважно прослухав виступ Спікера 1.2, але маю свою думку.

  Батьки вважають, що найактуальнішими проблемами є низькі прибутки та побутові труднощі, а проблеми морального порядку, як стосунки між дорослими членами сім’ї та взаємини між батьками й дітьми, відходять на другий план.

  Причинами такого ставлення дорослі вважають, передусім, відсутність вільного часу, завантаженість батьків розв’язанням питань матеріального утримання сім’ї, що до мінімуму скорочує час для спілкування з дитиною, заняття з нею спільними справами, проведення сімейного дозвілля, а це, натомість, слугує віддаленню батьків від дітей, психологічному розриву єдності між ними, що має свої наслідки у погіршенні здоров’я дітей.

  Як наслідок — дитина піддається впливу поза домашнім оточенням (однолітки, друзі, старші товариші), що може спонукати її до вживання алкоголю та тютюну. Часто підлітки прагнуть здаватися дорослішими або «бути як усі». Формування негативних звичок також спричиняє повсюдна реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів. До того ж батьки вважають вживання алкоголю та тютюнокуріння соціально доступними явищами.

  Спікер 1.1. А як школа, на вашу думку, зможе протистояти негативному впливу на здоров’я дітей засобів масової інформації?

  Спікер 2.2. Нині, у період проведення шкільної реформи, є слушна нагода для включення компоненту охорони здоров’я, зокрема, до шкільної програми.

  Найвища цінність суспільства — людина, її життя й здоров’я. Проте з кожним роком стає дедалі більше факторів, що негативно впливають на життєдіяльність людей. Біді краще запобігти, ніж боротися з її наслідками, часто трагічними.

  Педагог, формуючи культуру здоров’я, має допомогти учням усвідомити важливість розумного, дбайливого ставлення до власного здоров’я, прищепити почуття відповідальності, розуміння, що саме здоров’я визначає якість життя.

  Спікер 1.3. Доброго дня, шановні судді та опоненти. Я — третій гравець команди ствердження. Моє завдання — підбити підсумки нашої гри.

  Сьогодні ми обговорювали тему «Роль батьків у запобіганні шкідливих звичок у дітей».

  Сім’я і тільки сім’я несе повну відповідальність за збереження здоров’я підростаючого покоління. Сім’я багато в чому описує ставлення дітей до фізичних вправ, їх ентузіазм до спорту, активність та ініціативу. Цьому сприяють близьке емоційне спілкування дітей і дорослих у різних ситуаціях, їх природна спільна діяльність (обговорення подій спортивного життя країни, переживання при перегляді спортивних телепередач, ілюстрацій у книгах на спортивні теми тощо).

  Діти особливо сприйнятливі до переконань, позитивної поведінки батька, матері, устрою життя сім’ї. Особистий приклад батьків, спільні

  фізкультурні заняття, здоровий спосіб життя — головні складові фізичного виховання в сім’ї.

  Спікер 2.3. Я — Спікер 2.3. Я також спробую підбити деякі підсумки нашої дискусії.

  Ще Костянтин Ушинський стверджував, що школа має бути схожа більше на родину, ніж на установу. Вона має продовжувати сімейне виховання, працювати в тісному контакті з батьками, налагоджувати взаємозв’язок між школою та родиною, бо це — основна передумова запобігання шкідливих звичок у дітей.

  Із метою реалізації завдання формування у дітей та підлітків навичок здорового способу життя у практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів упроваджуються такі форми організації превентивного виховання: уроки валеології, охорони та безпеки життєдіяльності; гурткові, клубні та факультативні заняття; анкетування, тестування; облік учнів, схильних до правопорушень, куріння, вживання алкогольних та наркотичних речовин; тематичні лекції, колективні та індивідуальні бесіди; дні, тижні здоров’я та профілактика шкідливих звичок; шкільні спартакіади, естафети, спортивні та туристичні змагання; колективні творчі справи; родинні свята та свята здоров’я; рольові ігри, вікторини, ігрові програми; екскурсії та походи по рідному краю; години спілкування на свіжому повітрі; психологічні тренінги; валеологічні тренінги; суди над шкідливими звичками; диспути, дискусії, круглі столи; служба довіри; профілактичні консультації; регулярний випуск радіогазет та настінної інформації; презентація матеріалів періодичної преси, перегляд та обговорення кінофільмів; використання елементів народної системи духовно-фізичного розвитку особистості (прислів’я, приказки, рухливі ігри, фізична культура козаків) під час проведення навчальних занять; співпраця з батьками (з проблеми формування культури здоров’я учнів), підвищення їх педагогічної культури шляхом організації лекцій, круглих столів, бесід, консультацій, розробки пам’яток тощо.

  Завданням кожного навчального закладу освіти має бути забезпечення здорового способу життя всьому шкільному колективу завдяки створенню такого навколишнього середовища, що сприяло б зміцненню здоров’я.

  Запитання та орієнтовні відповіді для загального обговорення проблеми з аудиторією батьків

  —    Як можна організувати літній відпочинок дітей із користю для їх
  здоров’я?

  Спекотна літня пора — час дитячих пустощів, байдикування та різноманітних подорожей. Для дорослих — час бажаних відпусток. А загалом для всіх літо — це оздоровчий сезон. Отож, якщо є така можливість, батьки мають від’їжджати на відпочинок разом зі своїми дітьми. Проте, якщо з тих чи інших причин відпочити всією сім’єю не вдається, то можна відправити своїх чад до літніх таборів, санаторіїв та інших оздоровчих закладів.

  —    Чи можна попередити шкідливі звички, читаючи газети і журнали?

  Так, якщо батьки будуть слідкувати за цим процесом, підбирати літературу для дітей, проводити сімейні бесіди за цими статтями.

  —    Як реагувати на шкідливі звички дітей ?

  Розмовляючи з дитиною, наберіться терпіння, зберігайте спокійний тон. Не кваптеся карати її за забруднені речі — їх можна випрати. Не варто переконувати, що Інтернет — це погано, краще пояснити дітям приховані небезпеки мережі. Можна відволікати цікавими сайтами: у школі задають написати реферат — можна показати дитині, як знайти потрібну інформацію. З’ясуйте причини виникнення потягу до тютюну, алкоголю, наркотиків у дітей. Спокійна й ділова розмова з учнями про шкоду для здоров’я алкоголю, тютюну, наркотиків, про спадкові фактори та вікові особливості зніме цей тривожний, емоційний фон і спонукатиме підлітка самостійно зробити правильний вибір щодо шкідливих звичок.

  —    Які методи повинні вжити батьки, щоб запобігти схильності дітей до шкідливих звичок?

  Основними методами збереження та зміцнення здоров’я в умовах сім’ї

  мають стати формування культури здорового способу життя, профілактика захворювань та дотримання гігієнічних правил, зокрема психогігієни, культури міжродинних взаємин у повсякденному житті, фізична активність, загартовування організму, повноцінне харчування, запобігання шкідливим звичкам — курінню, алкоголізму, наркоманії тощо.

  —    А як, на вашу думку, школа бореться за здоровий спосіб життя учнів?

  З метою реалізації завдання формування у дітей та підлітків навичок здорового способу життя у практику роботи шкіл упроваджуються різні форми організації виховання: уроки валеології, охорони та безпеки життєдіяльності; гурткові та факультативні заняття; анкетування, тестування; облік учнів, схильних до правопорушень, куріння, вживання алкогольних та наркотичних речовин; тематичні лекції, колективні та індивідуальні бесіди; дні, тижні здоров’я та профілактики шкідливих звичок; шкільні спартакіади, естафети, спортивні та туристичні змагання; профілактичні консультації; запрошення лікарів.

  Завданням кожного навчального закладу освіти має бути забезпечення здорового способу життя всього шкільного колективу завдяки створенню такого навколишнього середовища, яке сприяло б зміцненню здоров’я.

  —    Як пояснити дитині цінність правильного харчування?

  Людина, аби жити, мусить харчуватися, бо їжа — це «пальне», без якого організм не може функціонувати, їжа дає нам енергію, котра забезпечує нормальну роботу організму й оновлення всіх його структур. Треба енергії так само небезпечний, як і її нестача. Вуглеводи — основне джерело енергії. Жири в організмі використовуються як джерело та будівельний матеріал. А вітаміни — охорона нашого здоров’я.

  Раціональне харчування — повноцінне харчування людей з урахуванням статі, віку, характеру праці, кліматичних умов та інших чинників. Правильне харчування сприяє збереженню здоров’я, становить опору шкідливим впливам довкілля. Воно підвищує фізичну та розумову працездатність і таким чином забезпечує активне довголіття людини.

  Ведучий. Гра була дуже цікавою. Спасибі шановним суддям за суддівство, команді опонентів — за гру, активність і цікаві думки, аудиторії — за питання. На все добре!

завантаження...
WordPress: 22.95MB | MySQL:26 | 0,331sec