Закон України “Про Кабінет Міністрів України”

Тема: Закон України “Про Кабінет Міністрів України”

Мета: ознайомити учнів із загальними положеннями  Закону України “Про Кабінет Міністрів України”,основними завданнями Кабінету міністрів, принципами  діяльності, повноваженнями, з умовами призначення та звільнення з посади прем’єр – міністра; розвивати вміння аналізувати матеріал, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; виховувати соціальну активність учнів, повагу до органів державної влади.

Тип заняття: засвоєння нових знань

Основні поняття: Кабінет Міністрів України, пем’єр – міністр.

Обладнання: Закон України “Про Кабінет Міністрів України”, витяги із Закону України “Про Кабінет Міністрів України”.

Хід заняття

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь

Бесіда:

–         Які органи входять до виконавчої влади України?

–         Яке основне завдання виконавчої влади?

–         Чи підкоряються представники виконавчої влади –  представникам законодавчої?

–         Хто має більше повноважень законодавча влада чи судова?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Розповідь вчителя

Загальні положення Закону України “Про Кабінет Міністрів України» підписаний Президентом України В.ЯНУКОВИЧем. м.Київ, 7 жовтня 2010 року.

Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію

повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України.У ньому зазначено:

1. Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

2. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує та координує роботу цих органів.

3. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції України.

 

Робота з текстом Закону України “Про Кабінет Міністрів України»

  1. Ознайомтеся із витягом із Закону “Про Кабінет Міністрів України» і визначте, яке місце посідає Кабінет Міністрів України у політичній системі держави.
  2. Ознайомтеся із витягом із Закону “Про Кабінет Міністрів України» і вкажіть за якими принципами функціонує Кабінет Міністрів України

Роздатковий матеріал

 Основні завдання Кабінету Міністрів України

1. До основних завдань Кабінету Міністрів України належать:

1) забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції та законів України, актів Президента України;

2) вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного і всебічного розвитку особистості;

3) забезпечення проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, у тому числі амортизаційної, податкової, структурно-галузевої політики; політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

4) розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, культурного розвитку, охорони довкілля, а також розроблення, затвердження і виконання інших державних цільових програм;

5) забезпечення розвитку і державної підтримки науково-технічного та інноваційного потенціалу держави;

6) забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності; здійснення управління об’єктами державної власності відповідно до закону;

7) здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності та національної безпеки України, громадського порядку, боротьби із злочинністю, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

8) організація і забезпечення провадження зовнішньоекономічної діяльності, митної справи;

9) спрямування та координація роботи міністерств, інших органів виконавчої влади.

10) виконання інших функцій, визначених Конституцією та законами України, актами Президента України.

Принципи діяльності Кабінету Міністрів України

1. Діяльність Кабінету Міністрів України грунтується на принципах верховенства права, законності, поділу державної влади, безперервності, колегіальності, солідарної відповідальності, відкритості та прозорості.

2. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

3. Кабінет Міністрів України є колегіальним органом. Кабінет Міністрів України приймає рішення після обговорення питань на його засіданнях.

4. Кабінет Міністрів України регулярно інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, залучає громадян до процесу прийняття рішень, що мають важливе суспільне значення. Прийняття Кабінетом Міністрів України актів, що містять інформацію з обмеженим доступом, можливе лише у випадках, визначених законом, у зв’язку із забезпеченням національної безпеки та оборони України. Всі акти Кабінету Міністрів України підлягають обов’язковому оприлюдненню, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом.

Стаття 4. Правові засади діяльності Кабінету Міністрів України

1. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом, іншими законами України, а також актами Президента України.

2. Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.

3. Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції України, цього Закону та актів Президента України затверджує Регламент Кабінету Міністрів України, який визначає порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання його діяльності.

Стаття 5. Місцезнаходження Кабінету Міністрів України

1. Кабінет Міністрів України знаходиться у столиці України – місті Києві.

Робота в парах

–         Які вимоги потрібно ставити перед людьми, які прагнуть працювати у Кабінеті Міністрів України?

–         При яких умовах не може людина стати  прем’єр – міністром України?

Учні доповідають з доповненнями вчителя.

Розповідь вчителя

Основні повноваження Кабінету Міністрів України

–         Розвиток економіки, ніуково – технічний прогрес, соціально – культурний розвиток.

–         Розвиток усіх форм власності.

–         Розробка і виконання Державного бюджету.

–         Забезпечення законності і правопорядку.

–         Забезпечення обороноздатності та націанальної безпеки.

–         Розвиток міжнародних відносин і проведення митної політики.

–         Координація роботи міністерств та інших органів виконавчої влади.

Колективне обговорення

– У якому випадку складає свої повноваження Складення Кабінет Міністрів України?

Доповнення вчителя

Відставку Кабінету Міністрів України приймає Президент України.

Відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок:

1) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України;

2) прийняття Президентом України рішення про відставку Кабінету Міністрів України;

3) відставки Прем’єр-міністра України;

4) смерті Прем’єр-міністр

Робота у групах

Група №1.З якою метою запроваджено посаду Прем’єр-міністра України?

Група №2.  З якою метою створено посаду першого віце-прем’єр-міністра України?

Група № 3. Яку роль у керівництві державою відіграє міністр України ?

Картка 1.

Прем’єр-міністр України

1) керує роботою Кабінету Міністрів України

2) вносить на розгляд Президента України:

подання про призначення членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників;

3) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України:

пропозиції щодо утворення урядових комітетів та їх посадового складу;

4) формує проект порядку денного засідання Кабінету Міністрів України;

5) скликає засідання Кабінету Міністрів України та головує на них;

6) підписує акти Кабінету Міністрів України;

7) скріплює підписом акти Президента України

8) представляє Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

9) вступає у відносини з урядами іноземних держав, веде переговори і підписує міжнародні договори відповідно до закону та актів Президента України;

10) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо затвердження голів спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, що утворюються на підставі міжнародних договорів, укладених від імені Кабінету Міністрів України.

У разі відсутності Прем’єр-міністра України його повноваження виконує Перший віце-прем’єр-міністр України або віце-прем’єр-міністр України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень.

Картка 2.

 Перший віце-прем’єр-міністр України (віце-прем’єр-міністр України) згідно з розподілом повноважень:

1) забезпечує виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України,

2) очолює відповідний урядовий комітет;

3) забезпечує підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України, попередньо розглядає і погоджує проекти законів, актів Президента України, що готуються Кабінетом Міністрів України, вносить пропозиції щодо порядку денного засідань Кабінету Міністрів України;

4) забезпечує взаємодію Кабінету Міністрів України з Президентом України та Верховною Радою України з питань діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

5) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України, має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України та її органів, брати участь у роботі колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

6) за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Кабінетом Міністрів України;

7) представляє в установленому порядку Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

8) веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до наданих йому повноважень;

9) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.

 

 

 Картка 3.

Міністр України – член Кабінету Міністрів України

1) забезпечує виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України,

2) здійснює керівництво міністерством (крім міністра, який не очолює міністерство) визначає політичні пріоритети, стратегічні напрями роботи міністерства і шляхи досягнення поставленої мети, спрямовує та координує діяльність відповідних центральних органів виконавчої влади;

3) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України:

пропозиції щодо вирішення питань, пов’язаних з виконанням своїх повноважень із спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади;

подання щодо утворення, реорганізації та ліквідації урядових органів у системі міністерства, а також про призначення на посаду та звільнення з посади їх керівників;

пропозиції – у разі вмотивованої відмови голови обласної державної адміністрації (підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації) погодити призначення керівника територіального органу міністерства, урядового органу в системі міністерства або керівника підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління такого міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, – про надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення такого керівника;

4) скріплює підписом акти Президента України,

5) погоджує проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України, з питань, що належать до сфери діяльності міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним;

6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є міністерство чи центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним;

7) видає обов’язкові до виконання накази з питань, що належать до сфери діяльності міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним;

8) здійснює підготовку питань для розгляду Кабінетом Міністрів України;

9) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного засідань Кабінету Міністрів України;

10) бере участь у засіданнях урядових комітетів;

11) представляє в установленому порядку Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

12) веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до наданих йому повноважень;

13) за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Кабінетом Міністрів України;

14) призначає за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій та звільняє керівників територіальних органів міністерств, державних підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління відповідного міністерства;

15) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників територіальних органів міністерства, урядового органу в системі міністерства (крім звільнення з посади), державних підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління відповідного міністерства;

16) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.

2. Патронатна служба міністра України, який очолює міністерство,.

Колективна робота з витягом статті 8.

 Про призначення на посаду Прем’єр-міністра України

1. Прем’єр-міністр України призначається на посаду Президентом України

4. Верховна Рада України розглядає подання Президента України про надання згоди на призначення на посаду Прем’єр-міністра України не пізніше ніж у п’ятиденний строк з дня внесення такого подання до Верховної Ради України.

6.Голосування у Верховній Раді України щодо надання згоди на призначення Прем’єр-міністра України проводиться у поіменному режимі.

9. Особа, призначена Прем’єр-міністром України, набуває повноважень за цією посадою з моменту видання Указу Президента України про призначення цієї особи Прем’єр-міністром України.

Колективна робота з витягом статті 9.

 Призначення на посаду членів Кабінету Міністрів України

1. Члени Кабінету Міністрів України, крім Прем’єр-міністра України, призначаються на посаду Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України.

5. Подання про призначення членів Кабінету Міністрів України щодо кандидатів на відповідні посади вносяться разом з:

1) відомостями про громадянство;

2) відомостями про освіту;

3) відомостями про трудову діяльність і автобіографією;

4) декларацією про особисті доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан за рік, що передує року подання;

5) відомостями про перебування у складі керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку;

6) відомостями про судимість кандидата.

8. Особа, призначена членом Кабінету Міністрів України, набуває повноважень за посадою з моменту видання Указу Президента України про призначення цієї особи членом Кабінету Міністрів України.

а України.

Бесіда:

–         Чи несуть відповідальність члени Кабінету Міністрів України?

–         Як ви думаєте, яке покарання вони отримають за скоєння правопорушення, злочину?

 

Розповідь вчителя

1. Члени Кабінету Міністрів України несуть солідарну відповідальність за результати діяльності Кабінету Міністрів України як колегіального органу виконавчої влади.

2. Члени Кабінету Міністрів України особисто несуть відповідальність за стан справ у доручених їм сферах державного управління.

3. Члени Кабінету Міністрів України за вчинення правопорушень несуть відповідальність відповідно до закону.

4. Члени Кабінету Міністрів України за вчинення корупційних діянь та порушення вимог сумлінної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави (заборона використання службового становища в особистих цілях, запобігання конфлікту інтересів тощо), можуть бути звільнені Президентом України в порядку, визначеному частиною першою статті 18 цього Закону.

Допомагає Кабінету Міністрів України Секретаріат Кабінету Міністрів України

Робота в малих групах

Уявіть себе учасниками наради, яка визначає структуру нового уряду. Визначте, які міністерства ви вважаєте за потрібне створити в Україні та які взагалі непотрібні. Обґрунтуйте свою думку.

ІV. Закріплення нових знань

Колективна робота

1.Висловіть своє розуміння функцій Кабінету Міністрів України та міністерств.

2. Доведіть. Що всі гілки влади в Україні взаємодіють між собою.

V. Підсумки заняття

Учитель аналізує роботу учнів, підкреслює, що розгалужена система виконавчої влади повинна забезпечити гідне життя кожної людини.

VІ. Домашнє завдання

Визначте, яке значення для розвитку України має Кабінет Міністрів України.

завантаження...
WordPress: 22.96MB | MySQL:26 | 0,324sec