Закон про Президента школи

Закон

про Президента школи

Стаття 1. Президент школи обирається на 2 роки шляхом виборів із числа сумлінних старшокласників. Виборам передує велика підготовка захисту програм кандидатів у Президенти. Вибори проводяться таємним голосуванням, тобто відтворюють проведення виборів Президента нашої держави.

Стаття 2. Кандидатура має бути підтверджена не менше ніж 10-ма підписами представників усіх паралелей класів.

Стаття 3. Президент школи обирається таємним голосуванням у визначений Радою школи день на перервах, до і після уроків.

Стаття 4. Президент обирається зазвичай більшістю голосів учнів 8—11 класів школи, педагогами та працівниками навчального закладу.

Стаття 5. Право бути обраним має учень школи, якому на день виборів виповнилося 14 років.

Стаття 6. Президент приступає до виконання своїх обов’язків наступного дня після його обрання.

 

Закон

про права та обов’язки Президента школи.

Стаття 1. Статус Президента школи.

 1. Президент школи є гарантом прав учнів, викладачів та працівників навчального закладу, визначених законами школи.
 2. Рішення Президента школи є обов’язкові для виконання всіма учнями школи. Відмінити рішення президента школи може тільки директор школи або посадова особа, яка виконує обов’язки директора. Рішення та інші дії Президента школи не повинні йти у протиріч із законодавством України, Конвенцією про права дитини, Статутом школи.
 3. Президент школи на уроках є таким самим учнем, як і всі інші.

Стаття 2. Радниками Президента є консультанти служб (комісій) та старости класів, члени Ради учнівського самоврядування.

Стаття 3. Компетенції Президента школи.

 • Президент призначає голів центрів (комісій) учнівського самоврядування, а також безпосередньо коригує і спрямовує цю роботу.
 • Приймає рішення:
  • Про проведення шкільних акцій, заходів, свят;
  • Про організацію дозвілля школярів;
  • З питань, які стосуються діяльності центрів учнівського самоврядування та створених комісій;
  • З питань, які стосуються громадської діяльності учнів, їх участі у життєдіяльності школи.
 • Президент видає укази про створення об’єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать законам чи Статуту школи і мають на меті зробити благо школі.

Стаття 4. Захищаючи права та інтереси учнів, Президент школи має право:

 • Представляти інтереси учнів в Раді школи, а також в районних, міських, державних, різних громадських об’єднаннях та організаціях;
 • Пропонувати проекти, програми діяльності учнів школи-колегіуму;
 • Клопотати про дотримування прав та законних інтересів учнів перед директором, адміністрацією, педагогами та батьківським комітетом школи, в інших установах та організаціях.

Стаття 5. Співпраця з дирекцією школи та органами шкільного самоврядування.

 • Президент співпрацює з дирекцією школи згідно зі Статутом школи.
 • Президент може бути присутнім на засіданні педагогічної ради, батьківських зборах, засіданнях батьківського комітету виступати зі зверненнями, пропозиціями зі взаємно цікавих питань, пропонувати свої проекти та програми.
 • Президент вносить пропозиції адміністрації школи і педагогічному колективу щодо змін розпорядку навчального закладу, навчання, позаурочних заходів на основі вимог учнів школи.
 • Президент вирішує питання про незначні витрати (до 10 грн) шкільних грошей.
 • Президент може зупинити рішення Ради учнівського самоврядування і домагатися його перегляду
 • Президент звітує перед Радою учнівського самоврядування один раз на місяць. Рада може оголосити імпічмент Президентові в разі невиконання останнім своїх обов’язків і порушень законів школи.

Стаття 6. Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

 

 

Закон

Про вибори президента школи.

РОЗДІЛ 1. Загальні положення.

Стаття.1. Основні засади виборів Президента школи

(далі — вибори Президента)

1.    Президент обирається учнями 8-11 кл. на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

2. Строк повноважень Президента — 2 роки.
Стаття 2. Загальне виборче право.

1.. Вибори Президента є загальними. Право голосу на виборах Президента школи мають право учні 8—11 класів.

2.    Документом, який підтверджує особистість Президента школи, є учнівський квиток.

3. Учні школи, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні передвиборчої агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів Президента.

 1. Будь-які привілеї неможливі.
 2. Учні 8—11 класів школи є виборцями.

  Стаття 3. Рівне виборче право

  Вибори Президента є рівними; учні школи беруть участь у виборах на рівних засадах.

  1. Кожен учень на виборах має один голос.
   1. Усі кандидати на пост Президента мають рівні права і можливості брати
    участь у виборчому процесі.
   2. Рівність прав і можливостей учасників у виборчому процесі забезпечується:
 • забороною привілеїв чи обмежень кандидатів на пост Президента за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками;
 • забороною втручання адміністрації школи, класних керівників у виборчий процес, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

Стаття 4. Пряме виборче право.

Вибори Президента є прямими. Учні 8-11класів школи безпосередньо обирають Президента.

Стаття 5. Добровільність участі у виборах.

Участь учнів школи у виборах Президента є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.

Стаття 6. Вільні вибори.

1. Вибори Президента є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільною формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.

2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборців, забороняється.

Стаття 7. Особисте голосування.

Кожний виборець голосує на виборах Президента особисто.

Стаття 8. Право бути обраним.

1. Президентом має бути обраний учень школи, який на день виборів досяг 14 років, має право голосу, володіє державною мовою і навчається у школі більше 2 років.

2. Не може бути висунуто учня, який перебуває на кримінальному
обліку.

3. Одна і та сама особа не може бути Президентом більше двох разів.
Стаття 9. Право висування кандидата на пост Президента.

1. Право висування кандидата на пост Президента належить учням школи, які мають право голосу. Це право реалізується через класні виконавчі комітети, а також самовисуванням у порядку, визначеному цим Законом.

2. Клас може висунути лише одного кандидата на пост Президента.

Стаття 10.

1. Виборчий процес здійснюється на засадах:

 • законності;
 • публічності та відкритості;
 • рівності всіх кандидатів на пост Президента;
 • свободи передвиборчої агітації, рівних можливостей доступу кандидатів на пост Президента до засобів масової інформації.

2. Початок виборчого процесу визначається строками, встановленими цим Законом.

3. Виборчий процес включає такі етапи:

 • утворення виборчих округів (паралель класів);
 • утворення виборчих дільниць (один клас);
 • утворення територіальних та дільничних комісій класів – (по 3 учні від паралелі класів);
 • формування списків виборців, їх перевірка та уточнення;
 • висування та реєстрація кандидатів;
 • проведення передвиборної агітації;
 • голосування на день виборів; підрахунок голосів виборців.

Стаття 11. Публічність і відкритість виборчого процесу

1. Підготовка та проведення виборів Президента здійснюється публічно і відкрито.

2. Рішення виборчих комісій доводяться до відома учнів через друковані засоби масової інформації.

3. Засоби шкільної преси зобов’язані висвітлювати хід виборчого процесу.

РОЗДІЛ 2. Порядок і строки призначення та проведення виборів Президента школи.

Стаття 12. Види виборів Президента.

1. Вибори Президента мають бути черговими, позачерговими та
повторними.

2. Чергові вибори Президента проводяться у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента.

Стаття 13.
Порядок призначення виборів Президента

1. Вибори призначаються шкільною радою. Про призначення виборів
Президента шкільна рада приймає постанову.

2. Шкільна рада призначає чергові і позачергові вибори Президента.
Стаття 14. Строки призначення та проведення виборів

 1. Чергові вибори Президента відбуваються в третю п’ятницю вересня третього року повноважень Президента.
 2. Виборчий процес розпочинається з 1 вересня нового навчального року.

3. Позачергові вибори Президента відбуваються після проголошення Президентом особисто заяви про свою відставку.

РОЗДІЛ 3. Територіальна організація виборів Президента школи

Стаття 15. Виборчі округи та виборчі дільниці.

 1. Вибори проводяться по єдиному територіальному шкільному виборчому округу, який включає територію НВК №1.
 2. Для проведення виборів територія школи поділяється на дві ступеневі виборчі дільниці: 8-9 класи та 10—11 класи.
 3. Рішення про утворення ступеневих виборчих дільниць приймається Верховною Радою не пізніше, ніж за місяць.
 4. Ступеневі виборчі дільниці утворюються після постанови про вибори Президента.

   

  РОЗДІЛ 4. Виборчі комісії.

  Стаття 16. Система виборчих комісій.

  Вибори Президента школи організовують і проводять:

 • шкільна територіальна виборча комісія (ШВК);
 • ступеневі виборчі комісії.

  Стаття 17. Статут виборчої комісії.

  Виборчими комісіями є спеціальні органи школи, уповноважені організовувати підготовку та проведення виборів Президента школи.

  Стаття 18. Утворення виборчих комісій.

 1. Всі виборчі комісії класів утворюються у другий тиждень вересня у складі: голови, заступника, секретаря та двох членів комісії на класних зборах. Клас виділяє одного учня до складу ступеневої виборчої комісії (комісія паралелі класів). Виборча комісія паралелі класів обирає голову, секретаря (решта членів комісії є членами ступеневої виборчої комісії).
 2. До шкільної виборчої комісії обирається по одному учневі з кожного 10— 11 класів. Вони обирають голову ШВК і секретаря.

  Стаття 19. Повноваження шкільної виборчої комісії (ШВК).

 3. ШВК приймає обов’язкові роз’яснення з питань виконання цього Закону, здійснює організаційно-методичне забезпечення їхніх дій;
 4. Скликає засідання ШВК;
 5. Реєструє кандидатів на пост Президента, довірених осіб кандидатів;
 6. Забезпечує рекламу кандидатів;
 7. Вирішує питання використання передвиборних плакатів;
 8. Забезпечує виготовлення зразків виборчих бюлетенів, бланків протоколів виборчих комісій, підрахунок голосів та встановлення результатів голосування, іншої виборчої документації.

  Стаття 20. Повноваження ступеневої виборчої
  комісії (комісії паралелей класів: (8-А – 8-Б; 9-А – 9-Б; 10-К -10-З; 11-К – 11-З).

  1. Шкільна виборча комісія:

  •    здійснює контроль за дотриманням Закону про вибори;

  •    утворює виборчі дільниці та місце їх знаходження;

  •    скликає у разі необхідності з власної ініціативи засідання ступеневих
  виборчих комісій;

 • контролює складання списків виборців;
 • реєструє офіційних спостерігачів від кандидатів;
 • заслуховує інформацію від дільничних комісій.

  2. Повноваження шкільної виборчої комісії починається від дня, наступного за днем прийняття рішення про їх утворення і закінчуються через 10 днів після оприлюднення результатів виборів Президента.

  Стаття 21. Повноваження ступеневої виборчої комісії (комісії паралелей класів: (8-А – 8-Б; 9-А – 9-Б; 10-К -10-З; 11-К – 11-З).


  Ступенева виборча комісія:

  • здійснює контроль за додержанням закону;
  • отримує список виборців;
  • вручає запрошення на вибори;
  • забезпечує підготовку приміщення для голосування;
  • організовує голосування;
  • проводить підрахунок голосів.

    

  Стаття 22. Організація роботи виборчих комісій.

 1. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається
  головою комісії.
 2. Перше засідання проводиться протягом трьох діб після оголошення
  виборів.

   

  Стаття 23. Статус членів виборчих комісій.

  1.    Член виборчої комісії має право:

  • брати участь у підготовці питань, що виносяться на розгляд виборчої

  комісії;

 • виступати на засіданнях виборчої комісії;
 • перевіряти роботу комісії;
 • безперешкодно знайомитися з документами виборчої комісії.

 

 1. Член виборчої комісії зобов’язаний брати участь у засіданнях виборчої
  комісії.
 2. Члену комісії під час виконання своїх обов’язків забороняється агітувати
  за чи проти кандидатів на пост Президента ШК, а також публічно
  оцінювати їх роботу.

   

   

   

  РОЗДІЛ 5. Списки виборців

   

  Стаття 24. Порядок складання загальних списків виборців

  1. Виборець має бути включений до списку виборців тільки на одній
  ступеневій виборчій дільниці.

 3. Списки складаються протягом 10 днів з дня оголошення виборів
  Президента школи.
 4. Кожен учень-виборець має право ознайомитися із списком виборців,
  має право подати скаргу до шкільної (територіальної) комісії за день до
  виборів.

   

  РОЗДІЛ 6. Висування та реєстрація кандидатів на пост Президента школи.

  Стаття 25.

  1.    Висування кандидата на пост Президента школи розпочинається через 10 днів після оголошення виборів.

  2.    Кандидата на пост Президента ПІК можуть висунути клас, паралель класів, а також у порядку самовисування.

 5. Клас може висунути лише одного кандидата на зборах класу (класна година) чи паралелі класів (конференція класів), про які повідомляють об’явою. Складається короткий протокол.
 6. ШВК у триденний строк реєструє кандидатів на пост Президента ШК.

  РОЗДІЛ 7. Передвиборча компанія

  Стаття 26. Строки проведення передвиборчої компанії


 • Кандидат на пост Президента школи може розпочати проведення передвиборчої агітації наступного дня після його реєстрації в ШВК.

 • Агітація закінчується за день до виборів.
 • В день виборів агітація заборонена.

Стаття 27. Форми і засоби передвиборчої агітації

1. Учні школи мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборчі програми кандидатів на пост Президента школи.

2. До передвиборчої агітації належать: відеозаписи, аудіозаписи, фотоілюстрації, газети, «блискавки», малюнки, плакати, елементи одягу повинні відповідати Закону.

РОЗДІЛ 8. Гарантії діяльності кандидатів на пост Президента школи та офіційних спостерігачів.

Стаття 28. Довірені особи кандидата на пост Президента школи

1.Кандидат на пост Президента школи може мати не більше 3—5 довірених осіб;

2.Довірені особи ведуть агітацію за обрання його Президентом школи, сприяють його діяльності.

Стаття 29. Офіційні спостерігачі.

У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від кандидатів на пост Президента: це учні 11 класів на прохання кандидата на пост Президента.

 

РОЗДІЛ 9. Проведення голосування, визначення результатів виборів Президента школи.

Стаття 30. Форма і текст бюлетеня для голосування

 1. Бюлетень є документом суворої звітності, повинен містити дату, №
  шкільного (територіального) округу.
 2. ШВК забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів.

  Стаття 31. Приміщення для голосування.

  Голосування відбувається в актовому залі школи.

  Стаття 32. Порядок підрахування голосів на виборчій дільниці.

  Підрахунок голосів відбувається відкрито і гласно в присутності довірених осіб кандидата в Президенти.

  Стаття 33. Протокол виборчої комісії про підрахунок голосів.    

  1. Ступенева виборча комісія складає протокол підрахунків голосів, дані передаються до ШВК.

  2. Недіючими є бюлетені, де зроблено дві відмітки із різними написами.
  Стаття 34. Набуття повноважень Президента школи.

  1. Новообраний Президент вступає на пост наступного дня після
  підрахунку голосів.

  2. Результати виборів можуть бути оскаржені наступного дня після
  виборів.

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,354sec