Якісні реакції на катіони та аніони

Тема. Якісні реакції на катіони та аніони.

Цілі: ознайомити   учнів із  аналітичними  групами   йонів. Розвивати пізнавальну активність; ознайомити із способом  визначення катіонів та  аніонів суміші.

                        Хід заняття.

І. Організаційний етап.

 ІІ. Вивчення нового матеріалу.

В  якісному  аналізі  катіони  виявляють  окремо  від  аніонів. Тому  розрізняють  аналіз  катіонів  і  аналіз  аніонів. Аналітичною  групою  катіонів  у  хімічному  аналізі  називається  така  група, катіони  якої  при  взаємодії з  певним  реактивом  і  за  певних  умов  вступають  у  характерні  аналітичні  реакції.

Катіони  поділяються  на  п’ять  груп.

До  першої  групи  відносяться катіони Na+  K+  Mg2+  NH4 +

До  другої  аналітичної групи катіонів  відносяться: Ba  2+  Sn2+  Ca2+  .

До  третьої  групи відносяться : Al3+ , Cr3+,  Fe3+,  Fe2+, Mn2+, Zn2+ , Ni2+ , Co2+

Четверта  група поділяється  на  підгрупу  срібла (Ag   Hg+   Pb2+)  та підгрупу  міді  ( Cu2+ Hg2+ Cd2+). П’яту  групу  складають катіони  As3+, As5+,  Sb3+,   Sb5+, Sn2+,  Sn4+.

Подібно до катіонів аніони також поділяють на аналітичні групи. В основу цього поділу покладено розчинність солей барію та срібла, утворюваних цими аніонами. Всі важливі аніони поді­ляються на три аналітичні групи.

До першої групи належать аніони: S042-, S0з2-,СОз2-, Р043-, SіОз2-.

До другої групи належать аніони: СI, Вг, І, S2-.

До третьої групи належать аніони: NО2. N03 та СН3СОО .

Аналіз суміші катіонів усіх п’яти груп

Попередні визначення.  В окремих пробах розчину виявляють катіони NН4, Fе2+, Fе3+, Мп2+, Сг3+ за їх характерними реакціями.

Систематичний хід аналізу.

1. Осаджуйте катіони підгрупи срібла за допомогою 2 н. розчину НС1 Суміш від­фільтруйте. В осаді —хлориди Нg2С12, AgCl, РЬС12, у фільтраті — катіони всіх груп, за винятком катіонів підгрупи срібла. Осад до­сліджують за схемою, поданою на стор. 164.

2. З фільтрату відокремлюють катіони підгрупи міді та п’ятої групи осадженням їх сірководнем у кислому середовищі, як це розповідається на стор. 172. В осаді будуть сульфіди катіонів СиS, HgS, РЬS (частково), SпS та SnS2. Осад відфільтруйте і фільтрат аналізуйте за ходом аналізу суміші катіонів третьої, другої та першої аналітичних груп.

3. Осад сульфідів обробіть полісульфідом амонію, щоб перевести а розчин олово у вигляді його тіосолі. Фільтруванням відокремте осад від розчину. Осад аналізуйте за ходом аналізу катіонів під­групи міді, а в фільтраті після відповідної обробки виявляйте катіон 5п2+ за його характерними реакціями

Аналіз суміші аніонів.

Подібно до катіонів аніони також поділяють на аналітичні групи. В основу цього поділу покладено розчинність солей барію та срібла, утворюваних цими аніонами. Всі важливі аніони поді­ляються на три аналітичні групи.

До першої групи належать аніони: S042-, S0з2-,СОз2-, Р043-, SіОз2-. Солі барію цих аніонів малорозчинні уводі, але розчиняються в соляній та азотній кислотах (крім ВаSО4).

Солі срібла цих аніонів важкорозчинні у воді, але розчинні в азот­ній кислоті Груповим реактивом на аніони цієї групи є солі барію — ВаС12 або Ва(N03)2 — в нейтральному або слабколужному середо­вищі

До другої групи належать аніони: СI, Вг, І, S2-. Солі срібла, утворені цими аніонами, важкорозчинні у воді та в розведеній азотній кислоті. (Барієві солі цих аніонів добре розчиняються у воді). Отже, груповим реактивом на ці аніони є нітрат срібла при наявності азотної кислоти.

До третьої групи належать аніони: NО2. N03 та СН3СОО . Солі барію та срібла цих аніонів добре розчинні у воді. Групового реактиву немає. Оскільки виявленню більшості аніонів у суміші інші аніони не заважають, то визначення аніонів ведуть головним чином з окремих порцій суміші дробним аналізом і рідше користуються виділенням аналітичних груп, або система­тичним аналізом. Тому групові реактиви переважно застосовують не для відокремлення груп аніонів, а тільки для їх виявлення.

ІІІ. Узагальнення та систематизація знань.

  1. Сформулюйте умови перебігу реакцій йодного обміну до кінця.
  2.  Допишіть молекулярне рівняння реакцій, складіть повне та скорочене йонні.
  3. FeCl2 + NaOH →                 CaCl2 +Na2CO3
  4. NaOH +H3PO4 →                    K2CO3 +H2SO4

ІV.Домашнє завдання.

Опрацювати конспект.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,642sec