ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Педагогічний колектив є насамперед колективом людей, різних за віком і досвідом педагогічної роботи, за характером і комунікабельністю, за інтересами і ціннісними орієнтаціями, за темпераментом і вольовими якостями.

Знати кожного, дійти до кожного, визначити місце кожного в колективі та його трудових досягненнях, включити кожного в коло необхідних особистості й школі організаційних відносин – ось ті далеко не прості завдання, які обов’язково повинен вирішити керівник, що стає до організації шкільних справ.

Методи управлінського впливу, що застосовуються при цьому організаторами з метою стимулювання більш ефективного досягнення кінцевого результату, також передбачають знання всіх і кожного члена педагогічного колективу.

Даний чинник, який впливає на успіх організаційно-педагогічної діяльності та визначає рівень вирішення всіх організаційних питань у школі, передбачає передусім озброєність керівника школи методикою вивчення педагогічних кадрів. Реалізація її на практиці може бути здійснена шляхом вивчення ділових та особистих якостей окремих вчителів та їх груп, колективу у цілому, що можливо із запровадженням найрізноманітніших форм і методів.

Збір попередніх даних доцільно розпочинати з вивчення анкетних даних в особових листках з обліку кадрів чи трудових книжках учителів. Статистика цифр, що отримані керівником школи на основі аналізу вказаної документації, дозволяє виявити й оцінити віковий склад колективу; його інтелектуальний і професійний рівень дізнатися, де і як здійснювалося навчання з вибраного вчительського фаху та ін.

Усебічному вивченню педагогічних кадрів сприяють: спостереження за роботою вчителів на уроці та в позаурочний час; аналіз шкільної документації; анкетування вчителів та учнів; бесіди з учителем із різноманітних питань шкільного життя, психолого-педагогічними та іншими проблемами; спостереження за настроєм вчителя, його манерою спілкування в учительському та учнівських колективах, характером його бесід з батьками; аналіз мови, позиції вчителя в його оцінках, жестах, міміці, виразі очей за різноманітних педагогічних ситуацій і т.п.

Під час вивчення особистих якостей кожного вчителя важливо не лише зрозуміти його характер, стиль його стосунків у колективі, а й з’ясувати інтереси та нахили, захопленість, ораторські й творчі здібності.

В основу вивчення ділових якостей вчителів доцільно покласти з’ясування рівня їх науково-теоретичної, методичної та психолого-педагогічної підготовки; ефективності застосування педагогічних впливів на учнів і способів (форм) взаємодії з ними; ступеня цілеспрямованості й зацікавленості в роботі та її результатами. Потрібна при цьому деталізація аспектів вивчення й педагогічне інтрументування процесу вивчення, форми узагальнення вивченого матеріалу та використання отриманих даних подано в таблиці?

Викладений у таблиці підхід до вивчення педагогічних кадрів має узагальнений характер, тому що передбачає комплексне вивчення діяльності вчителів за усіма її основними напрямками. Розв’язок завдання можна полегшити, якщо вивчати педагогічний колектив та окремих його членів за певними проблемами, дозволить конкретизувати та поглибити процес спостереження. під час з’ясування конкретного кола питань, що входять до програми вивчення і тим паче детально провести збір та обробку отриманої інформації. Це можуть бути програми з опрацювання результатів співбесід та аналізів адміністративних контрольних робіт; програми вивчення рівня запровадження певних нормативних вказівок і методичних рекомендацій; програми контролю за реалізацією рішень, педрад, нарад і т.п.

Під час вибору проблеми вивчення за якою передбачається складати програму важливо враховувати завдання, які вирішує школа; загальну шкільну методичну тему, над якою організовано роботу педагогічного колективу; труднощі, що зустрічаються в практичній діяльності вчителів та вихователів і т.п.

Зміст програм вивчення та інформаційних схем до них визначається специфічними особливостями шкіл, їхніх керівників та тих умов, в яких вони здійснюють свою роботу; новизною, насиченістю проблеми та глибиною її визначення; метою спостереження та збору інформації; характером обробки та використання отриманих даних. Мета: запровадження програм у практику – полегшити процес вивчення педагогічного колективу та окремих його членів керівниками школи для того, щоб ефективніше здійснювати організацію всіх шкільних справ.

Таблиця

Вивчення педагогічного колективу школи 

Аспекти вивчення

Форми і методи вивчення

Педагогічне інструментування

Узагальнення вивченого

Застосування отриманих даних під час управління

1. Особові справи учителів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Трудові книжки вчителів

Дослідження анкетних даних

Збір попередніх даних про вчителів

1. Відображення даних у зведеній відомості за формою:

П.І.П., рік, число та місяць народження, освіта, який навчальний заклад закінчив, коли; факультет, фах; дані з попереднього місця роботи, педстаж, нагороди, домашня адреса; примітки (складання доручити діловоду школи)

2. Визначення на базі аналізу даних зі зведеної відомості навчальних закладів, які закінчили члени колективу

1. Під час атестаційних матеріалів.

2. Під час планування роботи з педкадрами.

3. Під час визначення форм та методів контролю за роботою педколективу.

4. Під час складання статистичних звітів по школі.

Ділові якості

1. Спостереження за роботою вчителя на уроці та в позакласній роботі.

2. Аналіз відвідування уроків.

3. Аналіз позакласних заходів:

а) виховна цінність, значимість для учнів даного класу;

б) ефективні застосування форм та методів;

в)актуальність;

г) роль і місце вчителя і учня у процесі підготовки та проведенні заходів;

д)відповідність тематики меті та завданням, що відзначені вчителем у роботі з учнями протягом навчального року.

4. Вивчення плану навчально-виховної роботи класами:

а) якість педагогічної характеристики класу;

б)відповідність завдань психолого-педагогічним та віковим особливостям учнів;в) актуальність мети та форм роботи, їх перспективність;

г)відповідність форми та змісту плану даним рекомендаціям;

д) елементи творчості вчителя у планування роботи з учнями класу, його активом, батьками;

е) наявність та глибина педагогічного інструментування заходів.

5. Аналіз стану оформлення класних журналів:

а) акуратність та своєчасність оформлення журналів;

б)дотримання єдиних вимог під час доформлення;

в)стан виконання державних програм;

г) наявність творчих робіт та система їх проведення;

д)система опитування;

е)якість занань учнів.

6. Аналіз стану щоденників та особових справ учнів класу:

а)своєчасність та охайність записів;

б) система перевірки щоденників класним керівником;

в) характер та форми зауважень вчителів в щоденниках учнів;

г) форми заохочення; д)дотримання єдиних вимог до ведення даної шкільної документаці.

7. Аналіз якості перевірки зошитів учнів.

8. Анкетування вчителів:

а) як Ви організовуєте свою пацю?

б) що Вас не зодовільняєв організації праці?

в) як Ви підготовлені до своєї професії?

г)якої конкретної допомоги Ви потребуєте від колег?

˜) в організації яких справ Ви бажали б спробувати власні сили, проявити вміння?

9. Анкетування учнів:

а) який навчальний предмет ти любиш? Чому?

б)кому б ти хотів наслідувати у своїх вчинках?

Вивчення системи роботи вчителя:

1. З’ясувати:

а)знання вчителем фактичного матеріалу, його теоретичну підготовку;

б)ступінь володіння методикою викладання та використання ТЗН;

в)рівень практичних навичок вчителя зі здійснення принципів навчання, що розвиває та виховує;

г)ефективність педагогічних впливів вчителя на учнів під час створення необхідного мікроклімату у класі;

д) навички вчителя із самоаналізу уроку та позакласних заходів, нахили до дослідницької роботи.

2. Визначити рівень професійної підготовки вчителя.

3. З’ясувати:

а)цілеспрямованість вчителя у роботу;

б)навички володіння арсеналом педагогічних засобів, формами та методами виховної роботи з учнями та їхніми батьками;

в) у чому і коли проявляється в роботі з учнями особисті якості вчителя, оцінка їх вчителем та учнями;

г)вплив учителя на батьків учня;

˜) комунікабельність учителя.

4. З’ясувати:

а)рівень знань вчителем психолого-педаггічних та вікових особливостей учнів, рівень їх обов’язковості;

б)вміння вчителя творчо підходити до вирішення педагогічних завдань;

в)пунктуальність вчителя під час дотримання вимог, що висуваються.

5.Спільна участь завуча і директора школи у перевірках: якості знань учнів з предмету; класних журналів і щоденників учнів певної паралелі для з’ясування : -об’єктивності і принциповості міркувань і висновків;

-знання вчителями нормативних документів;

– аналітичних здібностей вчителя.

6. Доручити групі вчителів очолити підготовку до позакласного заходу для з’ясування:

а) організаційних здібностей;

б) ступеня відповідальності за доручену справу;

в) творчі здібності.

7.Запропонувати участь у роботі різних громадських організацій для з’ясування:

а)нахилів до громадської роботи;

б) мотивів вибору для самовідводу.

8. Запропонувати взяти участь у складанні плану з проведення загальношкільного заходу для з’ясування:

а) рівня оригінальності рішення;

б) бажання особистої участі у ньому.

9. Провести анкетування вчителів та учнів для з’ясування:

а) рівня організації праці вчителів та педколективів;

б) труднощі у роботі;

в) ступінь авторитетності вчителів в учнівському колективі;

г) авторитетних особистостей педколективу.

10. Вивчити:

а)фактичне завантаження кожного вчителя та його функції в колективі;

б) система підвищення кваліфікації вчителів у школі.

11. З’ясувати:

а)чи висуває колектив вимоги досвоїх членів і як ці вимоги виконуються?

б) чи створено в колективі умови взаємоги та взаємозв’язку в світлі порад А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського?

в) чи є в колективі свої традиції? Які саме?

г) стиль, тон у стосунках членів педколективу.

1. Занесення отриманих даних до книги контрольних записів і за зазначенням:

а)П.І.П. вчителя;

б)кількості відвіданих уроків та позакласних заходів, терміни відвідування;

в)мета відвідування;

г) слабкі місця у роботі вчителя, чого варто навчитися у колег;

д) порад та пропозицій у вчителів.

2. Узагальнення результатів, анкетування за формою:

а)П.І.П. вчителя;

б)ступінь авторитету серед вчителів;

в)ступінь авторитету серед учнів та їх батьків;

г)форми організації праці;

д)підготовленість до професії;

е)потрібна допомога;

є)пропозиції з поліпшення організації праці.

3. Укладання перспективного плану підвищення кваліфікації вчителів за формою:

а)П.І.П. вчителя;

б)дата закінчення навчального закладу;

в) дані про перепідготовку;

г)терміни черегової перепідготовки додати підвищення кваліфікації вчителя.

4. Складання попередніх планів розстановки кадрів на наступний навчальний рік.

5. Внесення до зведеної відомості (графа “Примітки”) особливих поміток про ділові якості кожного педагога.

1. Під час складання характеристик на вчителів, яких атестують.

2. Під час складання характеристик вчителів, яких представлено до нагород.

3. Для вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду.

4. Під час розподілу громадських доручень та вибору шкільних громадських організацій.

5. Під час планування роботи з педкадрами.

6. Під час визначення форм, методів та змісту позашкільного контролю.

7. Під час створення мікроклімату в колективі.

8. Під час визначення перспективних ліній у розвитку колективу.

9. Під час складання плану-графіка позакласної роботи з учнями.

10. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю організації й координації роботи педколективу.

11. Під час складання перспективного плану підвищення кваліфікації вчителів школи.

12.Під час розстановки кадрів на навчальний рік.

13. У виступах на педрадах виробничих та інших нарадах.

14. У керуванні педколективом у цілому та кожним його членом.

15.Під час організацій всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями.16. Під час керування методичною , внутрішньошкільною й особистою роботою

4. Індивідуальні риси особистості кожного вчителя

1. Бесіди з учителем з різних питань шкільного життя; наукових питань; про мистецтво та літературу, спорт тощо.

2. Спостереження за настроєм вчителя, з яким приходить до школи його зовнішній вигляд, поведінка за різних обставин.

1. Вивчити характери вчителів, стиль, тон у стосунках.

2. З’ясувати:

а)інтереси та нахили;

б) захопленість;

в) ораторські здібності;

г) творчі здібності.

1. У зведеній відомості (графа “Примітки”) визначити особливості характеру, які варто врахувати під час процесу управління.

2. У зведеній відомості (графа “Примітки”) відмітити його індивідуальні риси характеру на які можна покладатися під час виконання відповідальних доручень.

1. Під час планування, організації та координації роботи з педкадрами.

2. Під час складання характеристик вчителів.

тест

ОЦІНКА ХАРАКТЕРИСТИК ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

ІНСТРУКЦІЯ

Оцініть за десятибальною шкалою відповідність наведених нижче тверджень стану справ у Вашому колективі: 0- повністю не відповідає; … ; 9 – повністю відповідає.

Довго не задумуйтесь. Підходьте до кожного твердження окремо, відкладіть їх аналіз до завершення оцінки. Прагніть бути якомога більше об’єктивним, щоб мати можливість побачити на чому слід зосередити свою увагу.

Відмітьте вибрані Вами варіанти.

1. Всі вчителі в нашій школі прагнуть виконувати роботу якомога краще.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. В нашому колективі всіх хвилює якою буде наша школа в майбутньому.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Кожен вчитель в нашій школі прагне бути обізнаним зі всього нового зі своєї спеціальності.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. В нашій школі всі педагоги сумлінно виконують свої обов’язки. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Вчителям для узгодження своїх дій не потрібна допомога директора школи чи його заступника.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Вирішуючи колективні завдання, вчителі швидко знаходять спільну мову.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. В нашій школі кожний вчитель почуває себе відповідальним за спільні результати

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. В нашому колективі конфлікт між учителями був би “надзвичайною подією”. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Працюючі в нашому колективі, вчителі можуть реалізувати свої здібності краще, ніж у будь-якому іншому місці.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Педагог, який почне працювати “з прохолодою”, в нашому колективі відчує несхвалення своїх колег.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. Вчителі-новатори користуються повагою в нашому колективі.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. Наші вчителі турбуються про підвищення власної професійної майстерності.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. Для забезпечення сумлінної роботи вчителів керівництву школи не потрібно звертатись до жорсткого контролю.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14. Під час розподілу навантаження між вчителями не виникає проблем, які потребували б адміністративного втручання.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15. Підсумки роботи школи за рік завжди активно обговорюються в нашому колективі.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16. Всі члени нашого колективу згідні з цілями, які ставить перед собою школа.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17. В колективі не буває серйозних суперечок через незручний розклад уроків.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18. Всі члени колективу – патріоти нашої школи. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19. Всі вчителі прагнуть до того, щоб школа мала найкращу репутацію.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20. Ми прагнемо до того, щоб всі наші випускники могли успішно скласти вступні іспити у вищі навчальні заклади.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21. Наші вчителі цікавляться педагогічними новинками, які з’являються в інших школах.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22. Багато вчителів, якщо це необхідно для школи, з власної ініціативи виконують те, що не входить у перелік їхніх безпосередніх обов’язків.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23. Взаємодопомога – характерна риса нашого колективу.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24. Якщо рішення, які приймає адміністрація школи, не знаходять підтримки в колективі, то завжди шукається компроміс.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25. Під час оцінки загальних результатів діяльності нашої школи між учителями рідко коли виникають розбіжності. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26. Будь-які розбіжності в поглядах щодо роботи в нашій школі не переростають в конфлікти між педагогами.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27. Можливостей для професійного росту в нашій школі в педагогів не менше, ніж у будь-якій іншій. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28. У всіх вчителів нашої школи високі вимоги до результатів своєї діяльності.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29. Всі вчителі нашої школи постійно щось покращують в своїй роботі.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30. Вчитель, який не займається самоосвітою, в нашому колективі буде почувати себе “білою вороною”.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31. Сумлінність в нашому колективі цінується дуже високо.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32. Ні в кого з педагогів не виникає труднощів при потребі узгодити свої дії з іншими.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

33. Якщо між окремими вчителями нашої школи виникає конфлікт, то інші прагнуть якнайшвидше загасити його.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34. В нашому колективі існує єдність у розумінні проблем школи. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

35. В нашому колективі всі вчителі тактовно ставляться один до одного.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

36. Мабуть що в іншому колективі нашим учителям не було б так цікаво працювати.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

37. Вчителі нашої школи прагнуть до таких результатів роботи, якими можна було б пишатися.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

38. На педрадах та загальних зібраннях у нас буває багато конструктивної критики і пропозицій щодо вдосконалення нашої роботи.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

39. Наші вчителі охоче переймають досвід своїх колег.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

40. В нашому колективі існує єдине розуміння, якими повинні бути стосунки між учнями та вчителем.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41. Ніхто з учителів не буде з упередженням сприймати поради свого колеги.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

42. Кожного вчителя в нашій школі цікавить наскільки добре інші вчителі роблять свою частину спільної роботи.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

43. Всі вчителі єдині в розумінні вимог, які ставляться до сучасної школи.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

44. Під час вирішення суперечок у нашому колективі кожна сторона уважно вислуховує протилежну.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

45. Під час порівняння нашого колективу з іншими кожний з вчителів знайде в ньому багато переваг.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

46. В нашому колективі пониження рівня успішності будь-якого учня обов’язково стане предметом обговорення для педагогів, які працюють в цьому класі.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

47. В нашому колективі хороша атмосфера творчості.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

48. В нашому колективі не знайде підтримку та людина, яка вважає, що вже досягла своїх “вершин”.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

49. В нашому колективі під час невдач ніхто не буде перекладати відповідальність на інших.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

50. Вчителі доброзичливо ставляться до нових працівників і допомагають їм якнайшвидше увійти в колектив.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

51. Всі вчителі завжди активно обговорюють результати перевірки роботи школи.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

52. В нашому колективі існує єдине бачення майбутнього школи.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

53. Серед вчителів не виникає серйозних розбіжностей під сач розподілу педагогічного навантаження.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

54. Під час обговорення важливих питань завжди прислуховуються до думки кожного вчителя.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

55. Вчителям нашої школи не байдуже, як добре працюють їхні колеги.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

56. Кожний вчитель в нашій школі впевнений, що якщо він запропонує ідею якого-небудь експерименту, то зустріне зацікавлене ставлення своїх колег.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

57. Професійна майстерність дуже ціниться в нашому колективі.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

58. В нашій школі немає працівників, які працюють не сумлінно. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

59. В керівників школи рідко виникають проблеми через неузгодженість дій окремих педагогів, які працюють разом.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

60. Оцінюючи якість праці вчителів, адміністрація завжди прислуховується до думки колективу.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

61. В нашому колективі існує єдність поглядів на організацію навчально-виховного процесу.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

62. В нашій школі ділові стосунки між вчителями зміцнюються хорошими людськими взаємовідносинами.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

63. Нашим учителям пощастило у житті оскільки вони працюють в нашому колективі.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

64. Наявність невстигаючих учнів усі вчителів в нашій школі розглядають як власне недопрацювання та недопрацювання своїх колег.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

65. Бути не новатором у нашому колективі престижно.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

66. У нас у школі заведено вчитися на уроках своїх колег. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

67. Досвідчені учителі з власної ініціативи допомагають своїм колегам.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

68. Якщо педагогічний колектив вважає, що адміністрація школи прийняла несправедливе рішення стосовно будь-кого з учителів, він буде добиватися перегляду такого рішення.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

69. В нашому колективі вчителів багато що пов’язує, а тому перехід когось в іншу школу малоймовірний. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

Підрахуйте загальну суму балів. Вона й буде загальною оцінкою рівня розвитку Вашого колективу.

Максимальна кількість балів, яка може бути отримана в рамках даного теста – 648. Це результат який характеризує ідеальний рівень розвитку Вашого колективу. І чим нижчий буде отриманий Вами показник, тим більше Ваш колектив відрізняється в цій сфері від ідеалу.

Загальний рівень розвитку колективу залежить від рівня розвитку його інтегральних та первинних характеристик. Тому для аналізу факторів, які визначають загальну оцінку, внесіть отримані Вами результати в наведену нижче таблицю, кожен із 9 стовпчиків якої містить номери тверджень, які стосуються даної з первинних характеристик колективу. При цьому первинні характеристики об’єднані в групи наступним чином.

А – ціннісно-орієнтаційна зрілість колективу включає:

а1 – орієнтованість колективу на біжучі досягнення;

а2 – орієнтованість колективу на розвиток способів діяльності;

а3 – орієнтованість вчителів на саморозвиток.

Б- організованість колективу включає:

б1 – відповідальність ;

б2 – злагодженість;

б3 – включеність членів колективу в управління.

В – згуртованість колективу включає:

в1 – єдність орієнтацій;

в2- сумісність членів колективу;

в3 – потенційна стабільність.

Вкажіть поряд кожного номера запитання Вашу оцінку з теста і підрахуйте кількість балів кожної з характеристик. Результат запишіть в нижньому рядку кожного стовпчика.

Порівняння між собою отриманих балів у кожному із стовпчиків дозволяє виявити як сильні, так і слабкі сторони колективу, виділити фактори, які найбільше знижують загальний рівень його розвитку і вимагають серйозного вивчення.

Максимальна кількість балів, яка може бути отримана в межах одного стовпчика – 72. Це супер результат, який є свідченням ідеального рівня розвитку даної характеристики колективу. І чим нижчий буде отриманий Вами показник, тим більше Ваш колектив відрізняється в даній сфері від ідеалу.

Для підвищення ефективності оцінок характеристик колективу та загального рівня його розвитку керівникам доцільно власну оцінку доповнювати оцінками членів колективу. Якщо оцінки керівника і членів колективу в окремих позиціях будуть суттєво відрізнятися, це – серйозна підстава для стурбованості і критичного аналізу своїх оцінок.

А 

Б 

В 

а1 

а2 

а3 

б1 

б2 

б3 

в1 

в2 

в3 

1 

2 

3 

4 

5 

6

7 

8 

9 

10 

11 

12 

10 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

13 

23 

24 

25 

26 

23 

28 

29 

30 

22 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

31 

41 

38 

40 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

42 

43 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

51 

52 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

62 

60 

61 

68 

69 

                 

А= 

Б= 

В= 

ТЕСТ. ОЦІНКА МОТИВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В ШКОЛІ

ІНСТРУКЦІЯ

Вам пропонують 35 тверджень, які характеризують мотиваційне середовище в школі, вам слід оцінити за 9-бальною шкалою вашу згоду чи незгоду з чцими твердженнями: 9- повністю згідний, 0 – повністю незгідний.

Намагайтесь довго не задумуватися над оцінкою.

Я вважаю, що в нашій школі кожний вчитель:

1. Чітко знає яких результатів у роботі очікує від нього школа. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

2. Впевнений в об’єктивності оцінки його роботи. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

3. Знає, за якими критеріями оцінюють його роботу.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

4. Впевнений, що про його успіхи обов’язково буде відомо керівництву школи. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

5. Впевнений, що про його невдачі обов’язково буде відомо керівництво школи. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

6. Впевнений, що за хорошу роботу матиме відповідне заохочення.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

7. Впевнений, що про його успіхи обов’язково буде відомо колегам. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

8. Впевнений, що реакція колег на його успіхи завжди буде позитивною. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

9. Вільний у виборі форм і методів викладання.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

10. Вважає, що система матеріального заохочення справедлива і дієва. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

11. Вважає свою роботу цікавою. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

12. Знає які заохочення і які результати праці прийняті в школі.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

13. Вважає, що результати праці в школі залежать тільки від нього самого. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

14. Вважає, що форми матеріального заохочення в школі достатньо різноманітні і привабливі.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

15. Має навантаження, яке не вимагає від нього надмірних зусиль для досягнення хороших результатів.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

16. Вважає, що оплата його праці залежить від результатів його роботи. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

17. Впевнений, що керівництво справедливо заохочує його роботою.

 

18. Переконаний, що успішна робота не можлива без постійного вдосконалення методів своєї діяльності.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

19. Має чіткі й конкретні цілі вдосконалення своєї роботи. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

20. Вважає за цікаве розшукувати чи придумувати педагогічні новації.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

21. Охоче ділиться з колегами своїми педагогічними знахідками.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

22. Відчуває схвалення і повагу колег за нововведення в свою роботу..

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

23. Має достатньо часу для освоєння чи розробки педагогічних нововведень.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

24. Отримує від школи підтримку і допомогу у вдосконаленні своєї роботи.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

25. Переконаний, що для нього особисто освоєння педагогічних новацій не потребує надзусиль.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

26. Впевнений, що участь в інноваційній роботі школи обов’язково буде відзначено заохоченням і визнанням керівництва. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

27. Впевнений, що здатний розвивати і вдосконалювати свої методи роботи.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

28. чітко знає перспективи свого професійного росту. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

29. Має достатньо можливостей для професійного розвитку. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

30. Має конкретну мету підвищення свого професійного рівня на найближчу перспективу.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

31. Має зв’язок між підвищенням своєї кваліфікації і зміною свого статуса в педагогічному колективі.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

32. Переконаний, що професійне зростання пов’язане із зростанням матеріального добробуту.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

33. Впевнений, що керівництво школи обов’язково помітить і заохотить роботу з саморозвитку.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

34. Впевнений, що за наявного навантаження професійний саморозвиток під силу кожному. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

35. Впевнений, що керівництво школи прагне створити сприятливі умови для професійного розвитку педагогів.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

36. Вважає для себе необхідним постійний професійний розвиток.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

РЕЗУЛЬТАТ

Підрахуйте суму одержаних балів і Ви отримаєте оцінку мотиваційного середовища у Вашій школі. Різниця між максимальною сумою балів – 324, яку можна було б отримати, якщо б всі умови при оцінці отримали найвищий бал, і реально отриманою сумою, кількісно визначає резерв удосконалення мотиваційного середовища.

Аналізуючи оцінки різних суджень тесту, Ви зможете виявити сильні і слабкі сторони існуючого мотиваційного середовища, а також конкретні напрями його вдосконалення, які будуть відповідати тим умовам, що отримали найвищу оцінку.

ПЛАН-СХЕМА
аналізу змісту, структури. підсумків навчального року

№ п/п блок 

Назва і зміст блоку

Основні завдання 

Матеріали, зв’язки, на основі яких здійснюється аналіз

1 

Діяльність адміністрації в управлінні школою

Показ ефективності здійснення впродовж року функцій управлінської діяльності, вплив на хід і розвиток навчально-виховного процесу й кінцеві річні результати

Річний план роботи школи та окремих ланок, накази з навчально-виховної роботи; книга записів аналізів і висновків відвіданих керівниками школи уроків; книга протоколів, засідань, педрад; книга записів нарад при директорі; протоколи виробничих нарад,

 

Стан і результативність аналітичної роботи

Показати роль, значення і силу вмілого аналізу діяльності педагогічного колективу, вплив на основні сторони шкільного життя

Система аналізу уроків – якісні зміни рівня викладання; система аналізу стану викладання предметів, що характеризуються найнижчими показниками – зміни змісту і методів роботи класних керівників – підвищення вихованості учнів тощо (в залежності від того, що піддавалось аналізу

 

Якість планування його доцільність і вплив на результативність навчального процесу

Як були виконані основні завдання, накресленні в річному плані роботи школи; як його головні аспекти відобразились на всіх інших рівнях планування. Роль і значення планування його ефективність планова дисципліна, розуміння необхідності планування

Річний план роботи, класних керівників, методичних об’єднань, шкільної бібліотеки, гуртків, спортивних секцій, клубів за інтересами, шкільного психолога.

 

Ефективність організаторської роботи апарату

Показати дійовість основних форм організаторської роботи (педради, наради при директорі, збори учнівського колективу. виробничі наради тощо)

Протоколи засідань педради, ради школи, план нарад при директорі, протоколи виробничих нараді, профспілкових зборів, засідань профспілкового комітету, органів учнівського самоврядування.

Прослідкувати зв’язок: організаторська робота – результати (в загальному виді).

 

Стан внутрішкільного контролю, його взаємозв’язок з функцією педагогічного аналізу

Розкрити роль і місце внутрішкільного контролю в системі управління школою, його взаємозв’язок з іншими елементами управлінської діяльності, зокрема з аналітичною його функцією

Книга обліку відвідування уроків директора школи, його заступників з навчально-виховної роботи та виховної роботи (кількість відвіданих уроків: всього по класах, вчителях, предметах і класних годин, виховних заходів). Кількісні показники контролю за якістю знань

 

Ефективність поточної розпорядчої діяльності адміністрації

Висвітлити інструментарій розпорядництва, показати вплив оперативного регулювання на хід і розвиток процесу навчання і виховання

Наради з групами вчителів, виробничі наради з питань навчання і виховання, “малі педради”, консиліуми, співбесіди, підготовка наказів.

2.

Внутрішкільна методична робота

Довести важливість методичної роботи в школі для якісної роботи педколективу

Заходи методичного характеру, тематика, зміст і якість засідань метод об’єднань, організація групової та індивідуальної роботи з учителями, вивчення рівня знань, умінь учнів, активність педагогів у творчому процесі Результати діагностики, наслідки атестації Зв’язок: якість методичної роботи – якість викладацької і виховної діяльності вчителів, зростання майстерності.

3. 

Стан якості викладання основ наук

Показати рівень відповідальності викладання основ наук сучасним нормативним, концептуальним і методичним вимогам, розкрити прямий безпосередній зв’язок між рівнем викладання і якістю знань учнів

Дані результатів навчання за рік, протягом року, за кілька років (використання статистичних даних, контрольних зрізів, спостережень) через кількісні показники. Аналіз стану виконання шкільних програм Висновки на основі написів відвіданих дирекцією: впродовж року уроків, позакласних заходів. Зв’язки: рівень викладання – якість знань учнів – результати навчання і виховання; запровадження прогресивних технологій – підвищення рівня викладання (приклади, і зразки).

4. 

Робота школи з батьками

Показати залежність стану роботи з батьками від управління нею з боку дирекції, ефективної діяльності метод об’єднання класоводів, співпраці школи і сім’ї

Протоколи батьківських зборів, засідань батьківського комітету, інформації про роботу з батьками по класах, основні напрями співпраці, педагогічна освіта батьків, приклади, зразки організації родинного виховання, впливу на нього з боку педагогічного колективу: колективні, групові, індивідуальні форми роботи. Зв’язок: якість роботи з батьками – рівень співпраці школи і сім’ї-ставлення школярів до навчання результати навчання і виховання.

5. 

Етап виховної роботи і рівень вихованості школярів

Показати якість і результативність виховної роботи, встановити їх при-чинно наслідковий зв’язок.

Записи висновків відвіданих /років, позаурочних занять, гуртків, спортивних секцій, масових заходів (аналіз різних напрямів і складників гармонійного виховання школярів, реалізація на практиці концептуальних основ національного виховання). Плани виховної роботи школи в цілому і окремих її складників (заступника директора з виховної роботи. педагога-організатора, класних керівників, бібліотеки, керівників предметних гуртків і гуртків художньої творчості, спортивних секцій, сценаріїв масових заходів тощо); якість планування – повнота виконання ефективність, результативність реалізації

6. 

Результати діяльності учнівського й педагогічного колективів

Розкрити тенденцію розвитку школи, наявні резерви й ресурси, показати типові проблеми, важливість їх урахування в наступній діяльності

Графічний огляд якісного стану успішності учнів за кілька років у порівнянні (може бути система графіків).

Відвідування учнями занять, стан навчальної дисципліни. Рівень вихованості учнів через кількісні показники якості.

7 

Висновки

Загальна характеристика наслідив роботи за рік, тенденції та перспективи розвитку школи

Узагальнення висловлених у доповіді висновків за розділами, систематизація за їх проблемами на основі причинно-наслідкових зв’язків, виведення загальних пропозицій.

завантаження...
WordPress: 23.14MB | MySQL:26 | 0,542sec