ВИДИ ОБДАРОВАНОСТІ

Види інтелекту. Обдарованими і талановитими учнями є ті, котрі виявлені професійно підготовленими людьми, які мають потенціал до високих досягнень через свої видатні здібності. Такі діти вимагають диференційованих навчальних програм або допомоги, що виходять за межі звичайного шкільного навчання, для того, щоб мати можливість реалізувати свої потенції і зробити внесок у розвиток суспільства. Діти, схильні до високих досягнень, можуть і не демонструвати їх відразу, але мати потенції до них у кожній з наступних галузей (в одній чи у поєднанні):

• загальні інтелектуальні здібності;

• конкретні академічні здібності;

• творче, або продуктивне, мислення;

• лідерські здібності;

• художні і виконавські мистецтва;

• психомоторні здібності.

 

Художня обдарованість. Під художньою обдарованістю мається на увазі високий рівень розвитку здібностей до малювання, живопису, зокрема до дизайну.

В образотворчому мистецтві спостерігається велика розмаїтість форм і видів його проявів, тому можна відповідно виділити як загальні для усіх види особливості, так і часткові, які властиві якомусь одному виду. Наприклад, якщо прийняти досить загальний поділ художників на графіків і живописців, то в першому випадку слід говорити про здібності до форми — малюнку, у другому — до кольору, колориту, їх відтворення.

Чутливість же зорового аналізатора дозволяє формувати такі особливо важливі якості:

1) почуття лінії, що дає можливість чітко відокремлювати предмет від іншого простору або одну частину предмета від інших його частин;

2) почуття пропорції, що виявляється в можливості визначити взаємини частин предмета або предметів у просторі;

3) почуття форми й обсягу, рельєфності;

4)
почуття світлотіні («світлих відносин» предмета і простору);

5) почуття ритму — сполучення ліній, їх кількісних співвідношень;

6) почуття колориту.

 

 

Загальна інтелектуальна та академічна обдарованість.

 

Структура математичних здібностей. Відповідно до теорії Ховарда Гарднера не існує якогось єдиного інтелекту, є, принаймні, сім видів, до яких належать:

1) лінгвістичний інтелект — здатність використовувати мову для того, щоб створювати, стимулювати пошук або передавати інформацію (поет, письменник, редактор, журналіст);

2) музичний інтелект — здатність виконувати, складати музику або одержувати від неї задоволення (музичний виконавець, композитор);

3) логіко-математичний інтелект — здатність досліджувати категорії, взаємини і структури шляхом маніпулювання об’єктами або символами, знаками й експериментувати упорядкованим чином (математик, учений);

4) просторовий інтелект — здатність представляти, сприймати об’єкт і маніпулювати ним подумки, сприймати і створювати зорові або просторові композиції (архітектор, інженер, хірург);

5) тілесно-кінестетичний інтелект — здатність формувати і використовувати рухові навички в спорті, виконавчому мистецтві, у ручній праці (танцівниця, спортсмен, механік);

6) особистісний інтелект має два боки, які можуть розглядатися окремо:

• інтраособистісний інтелект — здатність керувати своїми почуттями, розрізняти, аналізувати їх і використовувати цю інформацію у своїй діяльності (письменник);

• інтерособистісний інтелект — здатність помічати і розуміти потреби і наміри інших людей, керувати їх настроями, передбачати поводження в різних ситуаціях (педагог, політичний лідер).

Академічна обдарованість виявляється в успішності навчання окремим навчальним предметам і є більш особистою вибірковою, ніж інтелектуальна обдарованість.

Приклад академічної здатності — математична обдарованість.

 

Компоненти математичної обдарованості
(за В. А. Крутеньким):

1. Одержання математичної інформації. Здатність до формалізованого сприйняття математичного матеріалу, схоплювання формальної структури задачі.

2. Переробка математичної інформації. До неї входять:

а) здатність до логічного мислення у сфері кількісних і просторових відносин, числової і знакової символіки; здатність мислити математичними символами;

б) здатність до швидкого і широкого узагальнення математичних об’єктів, відносин і дій;

в) здатність до згортання процесу математичного міркування і системи відповідних дій; здатність мислити згорнутими структурами;

г) гнучкість розумових процесів до математичної діяльності;

д) прагнення до ясності, простоті, економності та раціональності рішень;

е) здатність до швидкої і вільної перебудови спрямованості розумового процесу, переключення з прямого на зворотний хід думки (оборотність розумового процесу при математичному міркуванні).

3. Збереження математичної інформації. Математична пам’ять — узагальнена пам’ять на математичні відношення, типові характеристики, схеми міркувань і доказів, методи вирішення задач і принципи підходу до них.

4.
Загальний синтетичний компонент. Математична спрямованість розуму.

 

Творча обдарованість. Розглядаючи особливості творчої здатності, слід зазначити, що дотепер у психологів продовжуються суперечки про саму необхідність виділення цього виду обдарованості. Одні фахівці вважають, що творчість є невід’ємним елементом усіх видів обдарованості, які не можуть бути представлені окремо від творчого компонента. Інші психологи відстоюють правомірність існування творчої обдарованості як окремого, самостійного виду.

Особливості дітей, які мають творчу обдарованість:

• відсутність уваги до умовностей і авторитетів;

• велика незалежність у судженнях;

• тонке почуття гумору;

• відсутність уваги до порядку і «належної» організації роботи;

• яскравий темперамент.

 

Соціальна обдарованість. Лідерська обдарованість. Соціальний інтелект (за Т. Хантом) розвивається до 17—18 років і є гарним провісником успіхів у навчанні. Крім того, ним виділені шкали соціального інтелекту: судження про соціальні ситуації; пам’ять на імена й обличчя; упізнання внутрішнього стану за виразом обличчя; спостереження за поводженням людини (розуміння мотивів поводження), «соціальна інформація», «дізнавання внутрішнього стану, що позначається словами».

Сучасні компоненти соціальної обдарованості: соціальна перцепція, просоціальне поводження, моральні судження, організаторські уміння тощо.

Соціальна обдарованість виступає як передумова високої успішності,в декількох галузях. Вона припускає наявність здатності розуміти, любити, співпереживати, ладити з іншими, що дозволяє бути гарним педагогом, психологом, соціальним працівником. Таким чином, поняття соціальної обдарованості охоплює широку галузь проявів, пов’язаних з легкістю встановлення і високою якістю міжособистісних відносин. Ці здібності дозволяють виявляти лідерську обдарованість. Соціальна обдарованість вимагає розумового розвитку вищого за середній.

 

Характерні риси, властиві людям, обдарованим у соціальному відношенні:

• вони зазвичай мають фізичну привабливість і акуратність у зовнішньому вигляді;

• їх явно приймає переважна більшість людей, яких вони знають; це однаково належить як до однолітків, так і до більш старших людей;

• вони зазвичай зайняті в різних суспільних заходах і вносять у них позитивний вклад;

• їх сприймають як арбітрів або як «визначників політики» у групі;

• вони відносяться до однолітків і до старших як до рівних, пручаючись нещирим, штучним або заступницьким відносинам;

• їхнє поводження має відкритий характер — вони не намагаються показувати лише «фасад»;

• вони не бояться висловлювати свої почуття, але роблять це до місця;

• вони підтримують тривалі взаємини з людьми і не змінюють різко своїх дружніх симпатій;

• вони стимулюють продуктивне поводження інших;

• вони енергійні і як би втілюють незвичайну здатність справлятися з будь-якими соціальними ситуаціями, причому роблять це з тактом, гумором, проникненням у суть справи.

Лідерську обдарованість
можна розглядати як один із проявів соціальної обдарованості, більш пов’язаний з активною взаємодією з іншими людьми. Головним є те, що визначений набір умінь лідера робить можливим для групи досягти поставлених перед нею цілей при взаємному задоволенні одне одним і почуттям особистої самореалізації. Лідерські уміння є в основному міжособистісними і включають гнучкість, відкритість, організаційні уміння. Лідерство вимагає наявності таких особистісних рис, як самоповага, високі моральні якості, зрілий емоційний розвиток.

 

Характеристика успішного лідера:

• інтелект вищий за середній;

• уміння приймати рішення;

• здатність мати справу з абстрактними поняттями, із плануванням майбутнього, з тимчасовими обмеженнями;

• відчуття мети, напрямку руху;

• гнучкість, пристосованість;

• почуття відповідальності;

• впевненість у собі і знання себе;

• наполегливість;

• терпимість і терпіння в роботі з людьми;

• ентузіазм;

• уміння ясно висловлювати думки в усній або письмовій формі. Також виділяють іншу класифікацію видів обдарованості.

 

Зображувально-художня обдарованість:

• у малюнках немає одноманітності; оригінальний у виборі сюжетів; зазвичай зображує багато різних предметів, людей, ситуацій;

• стає замисленою і серйозною, коли бачить гарну картину, чує музику і т. д.;

• здатна складати оригінальні композиції з квітів, малюнків і т. д.;

• любить використовувати новий матеріал для виготовлення іграшок, у будівництві і т. д.;

• охоче малює, ліпить, створює композиції, що мають художнє призначення у вільний час, без спонукання дорослих;

• звертається до малюнка або ліплення для того, щоб виразити свої почуття і настрій;

• любить створювати об’ємні зображення, працювати з глиною, пластиліном, папером, клеєм;

• може висловити власну оцінку творів мистецтва, намагається відтворити те, що їй сподобалося у своєму малюнку, та ін.

 

Музична обдарованість:

• виявляє велику цікавість до музичних занять;

• чуйно реагує на характер і настрій музики;

• добре співає;

• у гру на музичному інструменті, у пісню або танець вкладає багато енергії і почуттів;

• любить музичні записи;

• прагне піти на концерт або туди, де можна послухати музику;

• добре грає на якому-небудь інструменті;

• у співі і музиці прагне виразити свої почуття і настрій;

• складає власні, оригінальні мелодії.

 

Літературна обдарованість:

• любить складати (писати) розповіді або вірші;

• може легко побудувати розповідь, починаючи від зав’язки сюжету і кінчаючи розв’язанням якого-небудь конфлікту;

• розповідаючи про щось, уміє добре дотримуватись обраного сюжету, не втрачає основної думки;

• дотримується тільки необхідних деталей у розповідях про події, усе несуттєве відкидає, залишає головне, найбільш характерне;

• вибирає у своїх розповідях такі слова, що добре передають емоційні стани героїв, їхні переживання і почуття;

• уміє передавати в розповідях такі деталі, що важливі для розуміння події (що, звичайно, не вміють робити її однолітки), і в той же час не упускає основної лінії подій, про які розповідає;

• схильна фантазувати, намагається додати щось нове і незвичайне, коли розповідає про щось уже знайоме, відоме всім;

• вміє в розповіді зобразити своїх героїв дуже жваво, передає їхній характер, почуття, настрої.

 

Доречно відзначити, що Ф. Баррон виділив
тринадцять ознак здібностей до літературної творчості:

1) високий рівень інтелекту;

2) схильність до інтелектуальних і пізнавальних тем;

3) красномовство, уміння ясно виражати думки;

4) особиста незалежність;

5) уміле користування прийомами естетичного впливу;

6) продуктивність;

7) схильність до філософських проблем;

8) прагнення до самовираження;

9) широке коло інтересів;

10) оригінальність асоціювання думок, неординарний процес мислення;

11) цікава особистість, що привертає увагу;

12) чесність, відвертість, щирість у спілкуванні з іншими;

13) відповідність поведінки етичним нормам.

 

Артистична обдарованість:

• схильна входити в роль якого-небудь персонажа: людини, тварини та інших; ,

• цікавиться акторською грою;

• змінює інтонацію і манери говорити, коли зображує іншу людину;

• грає драматичну сцену, здатна зрозуміти і зобразити конфлікт;

• схильна передавати почуття через міміку, жести, рухи;

• прагне викликати емоційну реакцію інших людей, коли про щось із захопленням розповідає;

• з великою легкістю драматизує, передаючи почуття й емоційні, переживання;

• любить ігри-драматизації.

 

Технічна обдарованість:

• цікавиться механізмами і машинами;

• може усунути нескладну поломку, використовувати старі деталі для створення нових виробів, іграшок, приладів;

• любить розбиратися в капризах механізмів, любить загадкові поломки і питання на «пошук»;

• любить малювати креслення і схеми механізмів;

• читає (любить, коли їй читають) журнали і статті про створення нових приладів, машин, механізмів;

• любить обговорювати наукові події, винаходи, часто задумується про це;

• проводить багато часу над конструюванням і втіленням власних проектів (моделей літальних апаратів, автомобілів, кораблів) ужиття;

• швидко і легко освоює комп’ютер.

 

Лідерська обдарованість:

• ініціативна у спілкуванні з однолітками;

• зберігає впевненість в оточенні незнайомих людей;

• легко спілкується з дітьми і дорослими;

• вловлює причини вчинків інших людей, мотиви їхнього поводження, добре розуміє недоказане;

• часто керує іграми і заняттями інших людей;

• схильна брати на себе відповідальність, що виходить за межі, характерні для її віку;

• інші діти бажають вибирати її як партнера по іграх і заняттях;

• володіє даром переконання, здатна зацікавити своїми ідеями інших.

 

Спортивна обдарованість:

• енергійна, справляє враження дитини, що потребує великого

обсягу рухів;

• любить брати участь у спортивних іграх і змаганнях;

• часто виграє в різних спортивних іграх в однолітків;

• бігає швидше за всіх у класі, у дитячому садку;

• рухається легко, граціозно, має гарну координацію рухів;

• любить грати в походи, грати на відкритих спортивних майданчиках;

• бажає проводити вільний час у рухливих іграх;

• фізично витриваліша однолітків.

завантаження...
WordPress: 22.95MB | MySQL:26 | 2,809sec