Вікно програми. Меню та панелі інструментів

Тема: Вікно програми. Меню та панелі інструментів.

Мета:

Навчальна: сформувати знання про табличний процесор, його завантаження а також створення, завантаження та збереження файлів-книг.

Виховна: виховувати культуру праці, працелюбність, бережне відношення до майна;

Розвиваюча: розвивати технічне мислення, сприяти розвитку координації рухів, розвивати пам`ять, мислення.

ТИП УРОКУ: лекція

ПЛАН

  1. Організаційна частина
  2. Перевірка раніше вивченого матеріалу
  3. Повідомлення теми, мети уроку, мотивація навчальної діяльності

4. Викладення нового матеріалу

5. Закріплення вивченого матеріалу

6. Завдання для виконання дома

7. Закінчення уроку.

ХІД І ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент

Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності.

II. Повторення раніше вивченого матеріалу

Запитання для актуалізації знань по темі:

Дайте відповідь на запитання:

  1. Яким чином можна завантажити табличний процесор?
  2. Яким чином можна відкрити збережену книгу?
  3. Яким чином можна зберегти книгу?

ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності .

Тема уроку (записується на дошці): Вікно програми. Меню та панелі інструментів.

Мета уроку: ознайомитись з табличним процесором, його структурою, пунктами меню та панеллю інструментів..

IV. Викладення нового матеріалу.

Після запуску програми Еxcel на екрані з’являється вікно, що складається із стандартних елементів: рядка заголовка, рядка меню, панелей інструментів, рядка уведення, робочого аркуша, смуг прокручування, рядка стану. (При цьому учням демонструється програма Еxcel).

У типовому варіанті вікно Excel має вигляд, наведений на малюнку. Вікно містить ряд типових елементів.

Рядок заголовка (верхній рядок вікна) містить назву програми “Microsoft Excel”. Крайня ліва кнопка є кнопкою виклику управляючого меню. Праворуч розміщені відповідно кнопка згортання, відновлення та закриття вікна.

Панель інструментів містить певну кількість кнопок, призначених для швидкої активізації виконання певних команд меню і функцій програми.

Рядок уведення відображає дані, що вводять у комірку. В ній переглядають і редагують вміст поточної комірки

У рядкові стану (статусному рядку) містяться відомості про поточний режим роботи програми, ім’я файлу поточної ЕТ, номери поточного вікна і т.д.

Уся робоча ділянка вікна Еxcel зайнята чистим робочим аркушем, розділеним на окремі комірки. Стовпці озаглавлені буквами латинського алфавіту, рядки – цифрами. Кожна комірка індексується стовпцем та рядком. (демонструється активна комірка).

В ЕТ є поняття діапазону комірок, який має свою унікальну адресу. Це може бути рядок, або його частина, стовпець, його частина, а також прямокутник, що складається із кількох рядків та стовпців. Адреса такого діапазону задається вказівкою посилань першої і останньої його комірок, розділених двокрапкою, або двома крапками підряд. Щоб увести дані в комірку, її роблять активною.

Комірка може мати такі формати: числовий, включаючи дату і час, текстовий, грошовий, може містити формулу. Для виставлення певного формату, активізують ці комірки, викликають контекстне меню і вибирають “Формат ячеек”. Далі працюють з діалоговим вікном. (Учитель демонструє це на екрані).

Під час роботи із числами використовується метод автозаповнення. У правому нижньому куті рамки поточної комірки є чорний квадратик – маркер заповнення. У разі наведення на нього покажчик миші (він виглядає як товстий хрест) набуває форми тонкого хрестика. Перетягування маркера заповнення розглядається як операція “розмноження” вмісту комірки в любому напрямку, при цьому, якщо перетягувати правою кнопкою миші, то в пункті меню, що з’явиться, можна обрати певну команду. Наприклад команда “Заповнити” видасть це заповнення у вигляді арифметичної прогресії, а команда “Копировать”, скопіює лише певне значення.

Для кращого зорового сприйняття уведеної таблиці, її можна форматувати вручну (використовуючи такі інструменти, як заливка, колір букв), або використати вбудовані автоформати, аналогічно до тих дій, які виконувалися у текстовому процесорі.

Отже, ЕТ – найпоширеніша і потужна інформаційна технологія для професійної роботи з даними. Для керування ЕТ створені спеціальні програмні продукти – табличні процесори.

Рядок меню розміщується під вікном заголовка і включає такі пункти:

“Файл” — робота з файлами книг (створення, збереження, відкритті) файлів, друкування файлів книг);

“Правка” — редагування книг;

“Вид” –перегляд книг;

“Вставка” — вставка у аркуші книг малюнків, діаграм та інші типів даних;

“Формат” — форматування книг (встановлення параметрі форматів таблиць);

“Сервис” — сервісні функції (встановлення параметрі настройки Excel);

“Данные” — робота з базами даних;

“Окно” — робота вікнами книг;

” ?’‘ — виклик довідкової інформації.

Рядок заголовка Рядок формул Панелі інструментів

Рядок меню Заголовки стовпчиків

Ярлики листів

Заголовки рядків Область робочого листа

Для відкриття меню слід натиснути клавішу [Alt] або [F10]. Після цього один з пунктів меню виділиться інверсним кольором. Для виділення потрібного пункту меню слід користуватися клавішами горизонтального переміщення курсору. Для відкриття пункту меню слід натиснути клавішу [Enter]. Відкрити меню зручніше за допомогою миші, встановивши курсор на потрібному пункті меню і натиснувши ліву кнопку.

В назві пунктів меню і підменю є підкреслена літера. Це дає можливість одразу вибрати пункт меню або підменю, натиснувши комбінацію клавіш [Alt — підкреслена літера меню — підкреслена літера підменю].

В підменю потрібний пункт меню може бути вибраний або за допомогою миші (встановити курсор миші на потрібний пункт і натиснути ліву кнопку), або за допомогою клавіатури (клавішами вертикального переміщення курсору вибрати потрібний пункт і натиснути клавішу [Enter])

Деякі пункти підменю праворуч від назви пункту містять позначення комбінації клавіш. За допомогою цих комбінацій можна вибрати відповідний пункт підменю.

При виборі пункту підменю в нижньому рядку екрана роз’яснюється його призначення.

Слід зазначити, що назви деяких пунктів підменю мають сірий колір. Це означає, що такі пункти в даний момент недоступні (наприклад, не можна редагувати таблицю, якщо вона не існує).

В Excel існує ще один спосіб виклику команд. Клацання правою кнопкою миші на виділеному об’єкті призводить до виведення на екран контекстного меню. Це меню містить команди, які можна застосувати до виділеного об’єкта.

Користувач має змогу відмітити останню введену команду, виконавши команду “Правка/Отменить”.

Панелі інструментів

Під рядком меню розміщуються звичайно панелі інструментів. Панелі інструментів — це рядок кнопок, при натискуванні на які виконується певна дія. Для натискування кнопки слід клацнути мишею по кнопці. При фіксації курсору миші на кнопці під нею з’являється її назва, а в рядку стану — коротка довідка про призначення кнопки. Ряд кнопок дублюють відповідні пункти меню. Однак користуватись кнопками панелі значно швидше і зручніше. Excel забезпечує користувача декількома панелями інструментів. Для вибору потрібної панелі слід скористатися командою Вид/Панель инструментов. При цьому на екрані з’явиться вікно діалогу Панель инструментов, у списку якого можна вибрати необхідні панелі. За замовчуванням Excel виводить на екран панелі інструментів Стандартная і Форматирование. Деякі панелі інструментів виводяться на екран автоматично при виконанні певних дій (так, наприклад, панель інструментів Диаграмма виводиться при побудові діаграм).

Виведені на екран панелі можна перемістити типовим способом.

Робочі книги і робочі листи

При запуску програми Excel відкривається вікно, що містить нову робочу книгу. Робоча книга – це багатосторінковий документ Excel, кожна сторінка якого називається робочим листом. У вікні документа відображається активна сторінка. За умовчанням книга містить три робочих листа з іменами Лист1, Лист2 і Лист3. Користувач може вставити в книгу додаткові листи (максимально можлива їх кількість – 255). На лівому кінці горизонтальної смуги прокрутки знаходяться ярлички листів і кнопки прокрутки для їх перегляду. Таблиці в програмі Excel створюються на робочому листі. Робочий лист роздільний на рядки і стовпці, які, перетинаючись, утворюють комірки. У комірки вводиться вміст таблиці. Робочий лист складається з 256 стовпців (від А до IV) і 65 536 рядків. За умовчанням рядки нумеруються, а стовпці позначаються однією або двома латинськими буквами. Кожна комірка має власну адресу, вона визначається ім’ям стовпця і номером рядки, якому належить комірка. Наприклад, комірка в лівому верхньому кутку робочого листа з текстом, що міститься в ній, має адресу А1. Активна комірка А1 на малюнку виділена рамкою, яка називається рамкою активної комірки, а заголовки стовпця і рядка цього осередку підсвічуються. Активною є тільки одна комірка, і дані можна вводити лише в неї. Для вибору комірки клацніть на ній кнопкою миші, при цьому комірка стає активною.

Діапазон стовпців — це вертикальна смуга таблиці. Вона задається іменами стовпців , що обмежують її з правого і лівого боків. Як роздільник використовується символ двокрапки. Наприклад, діапазон В:Е – це вертикальна смуга шириною в 4 стовпці від В до Е включно.

Діапазон рядків – це горизонтальна смуга таблиці. Вона задається номерами рядків, що обмежують її зверху і знизу. Наприклад, діапазон 3:8 – це горизонтальна смуга шириною в 6 рядків від третьої до восьмої включно.

Блок комірок — це прямокутник, що задається адресою лівої верхньої і правої нижньої комірок. Наприклад, блок В3:Е8 міститься на перетині вертикальної смуги В:Е і горизонтальної смуги 3:8 (містить 4 х 6 = 24 комірки)

Файли електронних таблиць мають розширення *.xls

V. Закріплення вивченого матеріалу.

Дайте відповідь на запитання:

1. Які Ви знаєте елементи вікна табличного процесора?

2. Які Ви знаєте пункти меню табличного процесора?

3. Яка максимальна кількість листів таблиці?

VI. Завдання для виконання дома.

Вивчити матеріал по темі, підготуватися до практичної роботи.

VII. 3акінчення уроку.

Підведення підсумків уроку, аналіз позитивних і негативних моментів у роботі учнів, пояснення шляхів усунення недоліків. Приведення в порядок робочих місць.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Wikno Programu (73.0 KiB, Завантажень: 2)

завантаження...
WordPress: 23.31MB | MySQL:26 | 0,387sec