Від Ради Міністрів у складі КПУ до Кабінету Міністрів України

Тема: Від Ради Міністрів у складі КПУ до Кабінету Міністрів України.

Мета: ознайомити учнів з  Законом про економічну самостійність та створення Національного  банку; розвивати вміння  працювати з нормативно-правовими актами; виховувати в учнів повагу до органів державної влади та їх діяльністю.

Обладнання: Конституція України, роздатковий матеріал.

Структура уроку:

І. Організаційний момен

ІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Політична система за умов трансформації українського суспільства.

2. Модель політичної системи в Україні.

3. Орієнтовні напрями розвитку політичної системи сучасної України

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу

IV Підсумок уроку. Оцінювання відповідей учнів.

Хід заняття:

І. Організаційний момент.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

Слово вчителя.

1.Закон про економічну самостійність України

Законом про економічну самостійність України від З серпня 1990 р. (додаток 1) було визначено зміст економічної самостійності як необхідної умови державного суверенітету України. Проголошувалося, що Українська РСР самостійно: визначає економічний статус і стратегію соціально-економічного розвитку; здійснює управління економічними процесами з метою відродження і всебічного розвитку соціальної та культурної сфери, задоволення потреб громадян України у матеріальних, соціальних і духовних благах, охорони навколишнього середовища; визначає структуру народного господарства, пріоритетні напрями господарської діяльності, форми і методи господарювання та управління суспільним виробництвом; здійснює фінансово-бюджетну, грошово-кредитну, цінову, інвестиційну, науково-технічну і зовнішньоекономічну політику.

Зазначалося, що економічна самостійність УРСР базується на таких основних принципах: власності народу республіки на її національне багатство та національний дохід; різноманітності і рівноправності форм власності та їх державному захисті; децентралізації власності і роздержавленні економіки; повній господарській самостійності і свободі підприємництва усіх юридичних і фізичних осіб у рамках законів УРСР; самостійності регулювання грошового обігу; захищеності внутрішнього ринку. Закон визначав також основні положення організації фінансово-бюджетної, кредитної і грошової систем; загальні засади управління народним господарством, забезпечення зайнятості, соціального захисту і регулювання доходів населення; економічні основи місцевого самоврядування; принципи зовнішньоекономічної діяльності та міжреспубліканських відносин тощо. Закон у цілому було спрямовано на забезпечення економічної самостійності Української РСР у складі Союзу РСР в умовах поступового переходу до ринкової економіки. З розпадом СРСР ряд положень цього акта втратили свою актуальність, але багато норм, що стосуються внутрішніх аспектів економічної політики України, і сьогодні мають принципове значення.

Поточне закріплення

  1. Коли і ким був прийнятий Закон про економічну самостійність України?
  2. Які основні пункти цього закону?
  3. На що була спрямована основна мета Закону про економічну самостійність України?

2. СтворенняНаціонального банку.

Центральним банком нашої країни є Національний банк України (НБУ).

Банківська система незалежної України і відповідно Національний банк України створювалися протягом 1991 р. у зв’язку з дезінтеграцією радянської банківської системи. Правовою основою бан- ківської системи нашої держави став Закон України “Про банки і банківську діяльність”, ухвалений Верховною Радою України 20 березня 1991 року. Відповідно до постанови Верховної Ради України “Про порядок введення в дію Закону України “Про банки і банківську діяльність”” цей законодавчий акт було введено в дію з 1 травня 1991 року

Згідно із зазначеною постановою Верховної Ради дія Закону України “Про банки і банківську діяльність” поширювалася на всі наявні в нашій країні банки. Було також оголошено власністю України Український республіканський банк Держбанку СРСР, Український республіканський банк державного комерційного промислово-будівельного банку (Укрпромбанк), Український республіканський банк Ощадного банку СРСР, Український республіканський банк Зовнішекономбанку СРСР з їхньою мережею, обчислювальними центрами, всіма активами, пасивами, а також Українське республіканське управління інкасації Держбанку СРСР з підпорядкованою йому мережею установ та організацій. Особливо важливим було те, що окремо, в п. З постанови Верховної Ради України “Про порядок введення в дію Закону України “Про банки і банківську діяльність”” передбачалося “створити на базі Українського республіканського банку Держбанку СРСР Національний банк України”. Власне, цим пунктом постанови Верховної Ради України організаційно було вирішено питання про створення центрального банку незалежної держави – України.

Цією самою постановою Національний банк України було зобов’язано до 1 травня 1991 р. розробити проект свого Статуту, визначити структуру і чисельність центрального апарату, підпорядкованої мережі установ і подати на затвердження Президії Верховної Ради України. Одночасно Раді Міністрів України і Національному банку України доручалося внести до Верховної Ради України пропозиції щодо розміру та джерел формування статутного фонду Національного банку України. Отже, на підставі зазначених вище законодавчих актів було скасовано державну монополію у банківській системі та створено нову дворівневу фінансову систему. Перший рівень – Національний банк України, другий – комерційні банки. Діяльність цих банків тісно взаємозв’язана. Власне, вони утворюють взаємоузгоджену й керовану єдиним органом структуру. Водночас кожна із складових цієї системи функціонує відповідно до законів ринку.Статус і принципи діяльності Національного банку України визначені Основним Законом держави. Статті, які стосуються функціонування Національного банку, вміщені у двох розділах, присвячених законодавчій і виконавчій владам. Це не випадково, оскільки йдеться про центральний банк держави, який очолює її національну фінансово-кредитну систему.

Національний банк за своїм правовим статусом є однією з найважливіших інституцій держави. Він не входить до жодної з гілок влади. Свою діяльність здійснює на засадах незалежності та економічної самостійності. Проте цей головний орган банківської системи з ряду питань є залежним від Верховної Ради України, перед якою і звітує про свою діяльність.До повноважень законодавчого органу держави Конституція України відносить призначення на посаду та звільнення з посади голови Національного банку України, що здійснює Верховна Рада за поданням Президента України. Крім того, саме Верховна Рада України призначає половину складу Ради Національного банку України, а також заслуховує звіти його голови про діяльність банку.Інша половина Ради згідно зі ст. 106, п. 12 Конституції України призначається Президентом України. Суттєве значення для ефективного функціонування НБУ мають його взаємовідносини з Кабінетом Міністрів України. Ці державні органи проводять взаємні консультації з питань грошово-кредитної політики, розроблення і здійснення загальнодержавної програми економічного та соціального розвитку. НБУ підтримує економічну політику Кабінету Міністрів України, доки вона не суперечить забезпеченню стабільності грошової одиниці України. Голова Національного банку або за його дорученням один із заступників можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів з правом дорадчого голосу. Отже, НБУ як орган держави є рівноправним партнером державного органу виконавчої влади – Кабінету Міністрів України.

Національний банк України як економічно самостійна державна установа здійснює видатки, як правило, за рахунок власних доходів. Однак одержання прибутків не є метою діяльності Національного банку. Для забезпечення виконання своїх функцій він має право на придбання та розпорядження рухомим і нерухомим майном.

 Поточне закріплення

  1. Коли і ким був прийнятий Закон України «Про банківську діяльність?»
  2. Коли занон був введений в дію?
  3. Кому звітує про свою діяльність НБУ?
  4. Чи має право голова НБУ брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів?

IV. Закріплення вивченого матеріалу

З метою закріплення вивченого матеріалу, згадати значення понять з якими вони ознайомилися на уроці .

Підсумок уроку. Оцінювання відповідей учнів.


П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про реалізацію Закону “Про економічну самостійність Української РСР”

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 34, ст.500 )

З метою  належного  забезпечення  дії  Закону “Про економічну самостійність  Української  РСР”  (   142-12   )   Верховна   Рада Української       Радянської

Соціалістичної       Республіки

п о с т а н о в л я є:

1. Привести    чинне    законодавство   Української   РСР   у відповідність з цим Законом.

Всі дії  суб’єктів  господарських  відносин,  які  суперечать державному суверенітету та економічним інтересам Української  РСР, визнаються недійсними і забороняються.

2. Доручити  Раді  Міністрів Української РСР у місячний строк розробити концепцію  та  програму  переходу  Української  РСР   до регульованої ринкової економіки.

3. Доручити   Раді   Міністрів   УРСР   у  двомісячний  строк

підготувати такі проекти законодавчих актів про

– власність;

– землю;

– оподаткування;

– оренду;

– підприємництво;

– підприємство;

– акціонерні товариства;

– банки;

– фінансово-кредитну систему;

– цінні папери і фондовий ринок;

– податкову інспекцію;

– захист споживача;

– ціноутворення;

– роздержавлення власності;

– працю;

– зовнішньоекономічну діяльність;

– охорону природи,

– антимонопольне законодавство.

4. Контроль за виконанням пункту 3 цієї постанови покласти на

Президію Верховної Ради  Української  РСР  і  відповідні  постійні

комісії.

5. Раді   Міністрів   Української   РСР,  постійним  комісіям

Верховної Ради Української РСР опрацьовані законопроекти внести на

розгляд другої сесії.

Голова Верховної Ради Української РСР                         Л.КРАВЧУК

м. Київ, 3 серпня 1990 року

N 143-XII

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,332sec