УЗГОДЖЕНІСТЬ ЦІННОСТЕЙ В РОДИНІ

Актуальність проблеми вивчення цінностей виникає саме в ті історичні періоди, коли існуюча в суспільстві ідеологія зазнає краху. У сучасному суспільному просторі спостерігається зміна та переоцінка основних ціннісних орієнтирів, ломка традицій та світосприйняття. Найбільш уразливою в даному випадку стає сім’я, тому що вона виступає транслятором цінностей між поколіннями, а також ціннісно-смисловим простором для людини, в якому формуються основні життєві орієнтири, світогляд, цінності, будується система відношень. Нестабільність, суперечливість, розбіжність інтересів різних соціальних груп указують на відсутність чітких орієнтирів збоку суспільства. Домінують цінності матеріальні, розмиті етичні орієнтири та моральні норми, спостерігається орієнтація на саморозвиток та самореалізацію у несімейній сфері, досягнення соціального статусу, кар’єри, що не сприяє сім’ї в реалізації її основних функцій. Нестабільність, протиріччя в системі ціннісної організації родини приводить до дестабілізації та відчуженості, а також складних, конфліктних відносин в сімейних стосунках. Зміни які відбуваються у всій системі суспільних відносин не можуть не відобразиться на цінностях юнацтва, які знаходяться в процесі становлення. Даний вік, на думку багатьох дослідників, стає сензитивним в становленні основних ціннісних орієнтацій, які визначають особливості та характер відносин юнаків та дівчат з оточуючим світом, виступають детермінантами їх поведінки. Ступінь погодженості ціннісних орієнтацій батьків та дітей сприяє формуванню ціннісно-орієнтаційної єдності та близьких, довірливих стосунків в родині.    Сім’я як система припускає вплив її членів один на одного, який проявляється у взаємному проникненні цінностей. Наприклад, сумісне життя матері та батька сприяє формуванню взаємозалежних цінностей, а виховні впливи батьків на дітей стають трансляцією даних цінностей в їх ціннісну структуру. Характер розвитку відносин, становлення психологічного клімату в родині, особливості спілкування залежать від ціннісно-смислового простору сім’ї. Система ціннісних орієнтацій сім’ї виступає змістовною характеристикою спрямованості сім’ї, складає основу її світосприйняття та відносин.
   Актуальність вивчення ціннісних орієнтацій в контексті сімейної організації, а також, як важливої детермінанти становлення особистості у юнацькому віці, обумовлено виникненням низки праць, присвячених різним аспектам даної проблематики.
   Головним завданням розвитку особистості, на думку науковців, стає самовизначення в загальнолюдських цінностях та будування своєї особистісної системи цінностей. Ціннісні орієнтації – це складний соціально-психологічний феномен, який характеризує спрямованість та зміст активності людини. Ціннісні орієнтації становлять багаторівневу системну структуру. Система ціннісних орієнтацій не є непорушною, навпаки вона суперечлива, динамічна та відображує істотні зміни взаємозв’язків особистості зі світом. Найбільш важливого значення набуває ціннісно-смисловий простір родини для дітей юнацького віку. Головним завданням юнацтва виступає особистісне самовизначення, яке обумовлено визначенням та прийняттям головних цілей і цінностей певної життєвої перспективи. Як указувала Л.І. Божович , «только в юношеском возрасте моральное мировоззрение начинает представлять собой такую устойчивую систему нравственных идеалов и принципов, которая становится постоянно действующим побудителем, опосредствующем все их поведение, деятельность, отношение к окружающей действительности и к самому себе».
   Вплив ціннісно-смислової орієнтації батьків, сімейних чинників на формування ціннісної сфери особистості, взаємозв’язок ціннісних орієнтацій з рівнем сімейної згуртованості та задоволеності шлюбом розглядався в працях багатьох вчених.   Сім’я виступає для молоді тією соціальною групою яка допомагає їм визначити свої життєві сенси. Юнакам та дівчатам необхідне спілкування з батьками, звернення до їх життєвого досвіду у вирішенні проблеми самовизначення. Ціннісно-смислова динаміка спілкування торкається обміркування різноманітних тем: взаємостосунків, професійного самовизначення, особистісних справ, особливостей свого розвитку. Значну роль в процесі засвоєння цінностей грають характер відносин юнацтва з батьками. Тільки довірливі, відкриті стосунки в умовах взаєморозуміння та поваги допомагають зробити вибір в системі ціннісних пріоритетів та побудувати свою ієрархію цінностей.

   Опанування цінностями дорослих, утворення особистісної системи життєвих сенсів, сприяє досягненню внутрішньої та зовнішньої незалежності, а також ствердженню свого «Я» у юнаків та дівчат.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 1,157sec