Узагальнення знань з теми „Неметалічні елементи та їх сполуки (І)

Тема: Узагальнення знань з теми „Неметалічні елементи та їх сполуки (І)”.

Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми „ Неметалічні елементи та їх сполуки (І)”.

Обладнання: картки із різнорівневими завданнями, таблиця розчинності, періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Тип уроку: урок корекції й контролю знань.

Форма проведення уроку: гра.

Методи проведення уроку: фронтальне опитування, робота біля дошки, письмова індивідуальна самостійна робота, виконання дослідів, робота в групах, ігрова ситуація.

Прийоми:частково-пошуковий, репродуктивний, словесно-ілюстративний.

Девіз уроку: Знання лише тоді стають переконливими, коли їх досягають зусиллям думки.

 

Хід уроку.

 1. I.  Організаційний етап.

Учитель з хімії оголошує план мандрівки.

Клас поділений на чотири команди, в кожній по чотири учні.

Кожна команда має назву та емблему. За кожною командою закріплений контролер – консультант. Контролери впродовж гри перевіряють роботу учнів. Для оцінювання знань учнів заздалегідь готується картка обліку для кожної команди. Під час переходу від однієї станції до іншої лунає сигнал вирушення потягу, записаний на плівку.

 1. Мотивація навчальної діяльності.

Оголошення теми уроку та його основних завдань

Девізи уроку: «Питай та відповідай – це девіз пізнання та навчання», «Знання лише тоді стають переконаннями, коли їй досягають зусиллям думки».

Учитель. Ми проведемо цей урок у формі мандрівки по Країні сполук Оксисену і Карбону  з якої вам потрібно привезти якнайбільше трофеїв (балів). Шлях буде нелегким, вам потрібно буде докласти певних розумових зусиль, знань, вмінь і навичок.

Елементи рефлексії

Скажіть чого ви очікуєте від цього уроку?

(Учні висловлюють свої думки.)

Зобразіть за допомогою малюнка свій настрій та емоції.

(Учні малюють)

Отже, я бачу, що настрій у вас гарний. Сподіваюся, що після нашої мандрівки він ще більше поліпшиться. Отже, вирушаймо!

ІІІ. Актуалізація опорних знань

І станція « Фронтальна»

На цьому етапі проводиться фронтальне опитування за запитаннями:

 1. Яке місце Оксигену та Карбону у періодичній системі?
 2. Що спільного в будові атомів Оксигену та Карбону?
 3. До якої родини елементів належать Оксиген та Карбон?
 4. Напишіть електронні формули для атомів Оксигену та Карбону.
 5. Зобразіть графічно електронні формули зовнішнього енергетичного рівня атомів Оксигену та Карбону.
 6. Що таке алотропія, алотропні видозміни? Наведіть приклади.
 7. Які властивості подібні у кисню та озону?
 8. Які властивості відмінні у кисню та озону?
 9. Охарактеризуйте фізичні властивості алмазу та графіту. Вкажіть відмінні ознаки.
 10. Напишіть структурну формулу карбіну та опишіть його властивості.
 11. Охарактеризуйте фізичні властивості фулеренів, вкажіть галузі застосування.
 12. Яку реакцію проявляє водний розчин аміаку? Поясніть з точки зору дисоціації речовин.
 13. Яку реакцію проявляє водний розчин хлороводню? Поясніть з точки зору дисоціації речовин.
 14. Напишіть рівняння реакції добування в лабораторії аміаку.
 15. Напишіть рівняння реакції добування в лабораторії хлороводню.
 16. Дайте визначення солей амонію.
 17. Що є реактивом на солі амонію?
 18. Що таке електроліти? Чи є сульфатна кислота електролітом?Напишіть структурну формулу сульфатної кислоти.
 19. Напишіть два ступені дисоціації сульфатної кислоти.
 20. Як називаються солі: Na2SO4 та    NaHSO4 ?
 21. Якими є особливості властивостей концентрованої  сульфатної кислоти?
 22. За яких умов реакції  йонного обміну в розчинах електролітів можливі та  протікають до кінця ?
 23. З речовинами яких класів неорганічних сполук сульфатна кислота вступає в реакції ?
 24. Де застосовується сульфатна кислота?
 25. Що таке кристалогідрати? Де використовуються такі кристалогідрати: мідний купорос , гіпс, глауберова сіль? Напишіть формули даних кристалогідратів.
 26. Що є реактивом на сульфат-йон?

За кожну правильну відповідь діти отримують червону фішку, за відповідь з виправленням або доповненням – зелену (червона фішка – оцінка 12, зелена – 10 ). Учень, який набрав три фішки певного кольору, отримує відповідну оцінку.

Закріплення та поглиблення знань

ІІ станція « Індивідуальна»

Четверо учнів працюють біля дошки, одержавши попередньо конверт із завданням. Решта членів команди виконують індивідуальні завдання на картках.

Письмові відповіді відразу ж  на уроці перевіряють контролери – консультанти, які заздалегідь виконують усі контрольні завдання. Учитель також заздалегідь має перевірити їх. Розв’язання з відповідями, виконані контролерами, залишаються в учителя до початку гри для запобігання витікання інформації і видаються лише на уроці.

Вагон №1

 1. Реакцією нейтралізації одержіть натрій сульфат. Напишіть молекулярне рівняння, повне та скорочене йонні рівняння.
 2. Напишіть рівняння реакції у молекулярному та йонному вигляді між такими речовинами: амоній хлоридом і кальцій гідроксидом.
 3. Обчисліть масу сульфатної кислоти, що міститься в 25 мл 10% – го розчину сульфатної кислоти з густиною 1,066 г/мл.
 4. Допишіть рівняння реакції.

HCl + NaOH =

 

Вагон №2

1.Реакцією нейтралізації одержіть магній сульфат. Напишіть молекулярне рівняння, повне та скорочене йонні рівняння.

2. Напишіть йонні рівняння.

? + ?  = Ba SO4 + KCl

3.Допишіть рівняння реакції, складіть повне та скорочене йонні рівняння між  алюміній сульфатом і барій нітратом.

4.Обчисліть об’єм  амоніаку (н. у.) , який виділиться при дії на амоній хлорид масою 20 г  кальцій гідроксидом.

Вагон №3

1.Реакцією нейтралізації одержіть алюміній сульфат. Напишіть молекулярне рівняння, повне та скорочене йонні рівняння.

2. Допишіть рівняння реакції, складіть повне та скорочене йонні рівняння.

CuSO4 + BaCl2 =

3.Напишіть рівняння реакції взаємодії кальцію з концентрованою сульфатною кислотою, якщо при цьому виділяється нітроген (І) оксид. Напишіть схеми електронного балансу, вкажіть окисник та відновник.

4.Обчисліть об’єм аміаку (н. у.) що виділиться при взаємодії  амоній сульфату кількістю речовини 2 моль з натрій гідроксидом.

Вагон №4

1.Визначте ступінь окиснення кожного елемента в молекулах нижченаведених сполук: О3 , Н2О, Na2S, Na2SO4, HCl, CO2.

2. Реакцією нейтралізації одержіть цинк сульфат. Напишіть молекулярне рівняння, повне та скорочене йонні рівняння.

3. Допишіть рівняння реакції, складіть повне та скорочене йонні рівняння.

? + ? = Ba SO4 + NaCl

4.Чи вистачить 14 м3 кисню для окиснення 30 м3 сульфур (IV) оксиду  за  нормальних умов?

V. Закріплення вмінь та навичок

ІІІ станція «Якісна»

Команди отримують завдання – визначити реактив на певну речовину ( NaCl,  Na2SO4   ,        написати рівняння реакції, вказати ознаку реакції.

Перемагає та команда, яка першою правильно виконає завдання.

ІV станція «Хімічна галявинка» з переходом на станцію «Тестова»

По одному члену кожної команди виконують тест .

 1. Реактивом на сульфат – йон є:

А) арґентум сульфат;

Б) барій хлорид;

В) метилоранж;

Г) луг.

2. Безбарвна оліїста рідина, може обвуглювати органічні речовини. Це кислота:

А) нітратне;

Б) хлорид на;

В) Сульфатна.

3. Газ, що виділяється внаслідок взаємодії концентрованої сульфатної кислоти їз міддю:

А) водень;

Б) амоніак;

В) сірчистий;

Г) вуглекислий.

4. Унаслідок розчинення концентрованої сульфатної кислоти у воді:

А) виділяється теплота;

Б) поглинається теплота;

В) випадає осад.

5. Алотропні видозміни – це:

А) азот і кисень;

Б) кисень і озон;

В) алмаз і крейда;

Г) алмаз і графіт.

6. Реактивом на амоній – йон є:

А) йон гідрогену;

Б) гідроксид – йон;

В) йон барію.

7.  Реактивом на хлорид – йон є:

А) йон аргентуму;

Б) гідроксид – йон;

В) йон барію.

8. Неметали в хімічних реакціях є:

А) відновниками;

Б) окисниками.

Решта учнів одержують письмові завдання для групової роботи.

Завдання оформлені на картках у вигляді квітки ромашки. В центрі квітки написано формулу сульфатної кислоти, на пелюстках – формули речовин:  СиО,  HCl,  NaOH, Cu, HNO, KOH.  Потрібно написати рівняння можливих реакцій сульфатної кислоти з цими речовинами.

Контролери перевіряють роботи учнів. Кожне правильне рівняння оцінюється в 1 бал.

VI. Підбиття підсумків уроку.

Виставляються оцінок.

Рефлексія

Чи справдились ваші очікування від уроку? (учні висловлюють думки).

VII.Домашнє завдання:

Повторення вивченого матеріалу.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Урок 10 (54.5 KiB, Завантажень: 42)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

10 (394.5 KiB, Завантажень: 16)

завантаження...
WordPress: 22.95MB | MySQL:26 | 4,640sec