Узагальнення за темою «Київська Русь за часів роздробленості»

Тема. Узагальнення за темою «Київська Русь за часів роздробленості»

Мета: узагальнити та систематизувати знання про становлення держав­ності на українських землях, розвивати вміння аналізувати історичні факти й події, узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки, висловлю­вати власну думку, давати характеристику історичним діячам, виховувати повагу до історії своєї країни.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Вид уроку: історичний урок-гра.

ХІД УРОКУ

I.   Організаційний момент

Оголошується тема уроку, правила поведінки під час проведення вікто­рини, акцентується увага на тому, що головне у грі не перемога, а участь.

 

II. Основна частина уроку

1. «Історичне лото»

Розташуйте в хронологічній послідовності імена князів, що правили в Київській державі. Сформуйте визначення ключового слова, яке отримали.

 

2. «Знавці дат і подій»

Завдання полягає в тому, що учні мають записати якомога більше дат, наведених у таблиці, та пояснити зміст подій, пов’язаних із ними.

Розвиток пам’яті, уваги, формування практичних навичок в усвідом ленні хронологічної послідовності історичних подій. 860 — Аскольдове хрещення; 882 — вбивство Олегом Аскольда і Діра;

907 — похід Олега на Візантію (прибив щит на воротах Царгорода);

945 — повстання древлян, вбивство Ігоря;

957 — дипломатична місія Ольги до Візантії;

965 — розгром Хозарського каганату Святославом;

988 — хрещення Русі;

1036— розгром печенігів під Києвом Ярославом;

1037— закінчення будівництва Софійського собору; 1039 — заснування Київської митрополії;

1043 — останній похід Русі на Візантію;

1051 — митрополитом стає Іларіон — русин; заснування Києво-Пе­черської лаври;

1068 — повстання в Києві проти Ізяслава; битва на річці Альта проти половців;

1072 — з’їзд князів у Вишгороді, «Правда Ярославичів»; 1097 — Любецький з’їзд;

1113 — повстання в Києві, початок правління в Києві Володимира Мо­номаха.

 

 

3.  «Історичний поєдинок»

Команди задають одна одній питання (по три — кожній команді).

4.«Знавці культури»

1) Хто заснував першу на Русі бібліотеку? (Ярослав Мудрий)

2) Ким було започатковано на Русі школи? (Володимиром Великим)

3) Назвіть талановитого давньоруського художника Києво-Печерського монастиря. (Аліпій)

4) Як називається мозаїчна ікона Божої Матері в Софійському соборі? (Марія Оранта)

5) Які історичні особи Київської Русі були причислені до лику Святих? {Ольга, Володимир, Борис, Гліб, Антоній, Феодосій)

6) Хто був засновником нинішнього російського міста Ярославля? (Ярос­лав Мудрий)

7) Коли і де з’явилася перша кам’яна споруда в Київській Русі? З ім’ям якого князя вона пов’язана? (988р., Київ, Десятинна церква, Володи­мир)

8) Назвіть споруду в Київській Русі, присвячену Мудрості Господній. Ко­ли і за яких обставин вона з’явилася? (Софіївський собор, 1037р., після перемоги над печенігами, Ярослав)

9) За часів правління якого князя були побудовані Золоті ворота? (Яросла­ва Мудрого)

10)Який монастир був заснований у 1051 р. монахами Антонієм та Фео-досієм? (Києво-Печерський)

5.«Кому належать вислови»?

1) «Хай це буде матір’ю городам руським». (Олег)

2) «Я, сину, пізнала Бога і радуюся, а коли і ти пізнаєш Бога, то почнеш радіти». (Ольга)

3) «Хочу іти на ви». (Святослав)

4) «Ти, княже, чужу землю шукаєш і глядиш, а свою залишив» (Кияни)

5) «Оце приходили до мене болгари, кажучи: «Прийми закон наш». Потім прийшли німці, і ті хвалили закон свій…». (Володимир)

6) «От я і відходжу із цього світу, а ви, сини мої, живіть між собою в лю­бові, бо всі ви брати від одного батька і однієї матері». (Ярослав)

8. «Розумники й розумниці»

Спробуйте скласти настанову тому, хто прагне очолити державу й управ­ляти нею.

Князь Святослав — це нерозсудливий авантюрист, зверхник і безволь­ний виразник волі дружини чи видатний полководець та мудрий держав­ний діяч?

Князь Володимир Святославич — це злодій, братовбивця, користолюб­ний син чи мудрий державець, справедливо наречений Великим? Відповідь аргументуйте.

На стрічці часу позначте всі основні дати (події), що сталися за прав­ління князя Ярослава Мудрого.

III. Підсумок уроку

Підбивається підсумок вікторини, визначається команда-переможець, учні отримують оцінки.

 

IV.         Домашнє завдання

Скласти кросворди до теми «Княжа Русь».

 

 

 

 

ІІ варіант(урок узагальнення)

Тестові завдання по темі: «Київська Русь за часів роздробленості»

Мета: оцінити навчальні досягнення учнів у ході вивчення теми за до­помогою тестів; перевірити вміння застосовувати отримані знання.

Тип уроку: перевірка знань.

ХІД УРОКУ

I.   Організаційна частина уроку

Знайомство учнів із порядком проведення заліку.

II.  Основна частина уроку

І рівень

1.    Перша зустріч русичів з монголо-татарським військом сталася:

а)    1169 р.;

б)    1223 р.;

в)    1237 р.

2.Коронування князя Данила Галицького сталося в Дорогочині:

а)    1203 р.;

б)    1238 р.;

в)     1253 р.

3.     Останній князь Галицько-Волинської держави, мазовецький князь Болеслав Тройденович, посів галицький престол під іменем:

а)    Юрій І;

б)    Юрій II;

в)    Андрій II.

II рівень

1.   Про яку подію розповідає багдадський урядовець Алі Ібн-ал-Асір?
«Це був один з найзавзятіших боїв: він тривав кілька днів, але татари

нарешті стали переможцями; половці й русичі зазнали цілковитої поразки. Ті, які встигли врятуватися, дісталися Русі у найнещаснішому вигляді».’

2.   Встановіть відповідність:

 

1)1199-1205 рр.; а) правління в Галицько-Волинському князівстві Данила Галицького;
2) 1205-1264 рр. б) правління князя Льва Даниловича;
3) 1205-1269 рр. в) правління князя Юрія І;
4) 1264-1301 рр. г) правління князя Василька Романовича;
5) 1301-1308 рр. д).правління князя Романа Мстиславича

3. Розташуйте у хронологічному порядку наведені історичні події:

1) Оборона Києва від монголо-татарських військ хана Батия.

2) Падіння Чернігова та Переяслава.

3) Любецький з’їзд князів.

4) Битва на річці Калка.

5) Загибель Романа Мстиславича Галицького.

6) Коронування Данила Романовича Галицького.

5.

III рівень

1.   Наведені нижче події розташуйте у логічній послідовності:

1)  Війна між синами та онуками Ярослава Мудрого за владу і землю.

2)  Розпад Київської Русі на окремі князівства, які не хотіли коритися Києву.

3)  Посилення нападів половців.

4)  Послаблення військової могутності Київської Русі.

5)  Смерть Ярослава Мудрого.

6)  Занепад Київської Русі.

2.   Визначте, які з наведених тверджень стосуються князя Романа Мстиславича (Р), а які — Данила Романовича (Д):

1)  Перебував при владі у 1199— 1205 рр.

2)  Розбив половців і захопив Київ.

3)  Остаточно утвердився і був при владі у Галичі і Волині 1238-1264 рр.

4)  Прийняв королівську корону від Папи Римського.

5) Загинув у Польщі.

6) Заснував місто Львів.

7) Проводив активну міжнародну політику.

8) Розбив хрестоносців у битві під Дорогочином.

9) Об’єднав Галич і Волинь у 1199 р. в єдине князівство.

10) Здійснив подорож до Золотої Орди.

IV рівень

1. «Повість минулих літ» закінчується 1113 роком, тобто приходом до вла­ди в Києві князя Володимира Мономаха. Спробуйте продовжити літо­пис до 1125 р. Складіть оповідання з 10 речень і дайте йому назву.

 

ІІ варіант

І рівень складності

1.Володимир Мономах посів престол у Києві в:
а) 1019-1054 рр.;

 б) 1025-1032 рр.; в) 1113-1125 рр.

2.    Військо хана Батия захопило Київ:
б)   1237 р.;

в)     1240 р.

3.Київська Русь розпалася на чотири князівства. Так чи ні?

 ІІ рівень складності

1. Співвіднесіть поняття та їх визначення, проставивши відповідні

цифри:

 

1) Орда; а) грамота хана, видана князям на управління землями;
2) Ярлик; б) представник монгольського хана у захоплених землях;
3) Баскак; в) військо монголо-татар;
4) Ясак; г) данина на користь завойовників;
5) Караван-Сарай; д) монгольський хан;
6) Батий е) столиця Золотої Орди

2.Данило Романович мав синів:

а)    Мстислава;

б)    Лева;

в)    Володимира;

г)    Олега;

д)            Шварно.

 

3.    Влада галицько-волинських князів у XIII ст. обмежувалася:

а)    Великим князем київським;

б)    віче;

в)    боярською радою;

г)    Папою Римським;

д)    митрополитом;

е)    монгольським ханом.

 ІІІ рівень складності

1.Із числа запропонованих виберіть ті положення, які, на ваш погляд,
стали причинами роздроблення Київської Русі на самостійні дільні
князівства:

А)господарський розвиток та піднесення політичної ролі окремих міст, що вступили в суперництво з києвом.

б)рішення любецького з’їзду про запровадження вотчинного земле­володіння.

в)масові селянські виступи, заворушення міщан.

г)невизначеність у наслідуванні великокнязівського престолу.

д)князівські усобиці.

ж)втручання у внутрішні справи русі європейських держав.

з)вторгнення монголо-татар.

е)великі розміри держави.

2.   Які з наведених князівств розташовувалися на території сучасної Ук-
раїни:

а)   Чернігівське;

б)   Володимиро-Суздальське;

в)   Турово-Пінське;

г)    Переяславське;

д)   Галицько-Волинське;

е)   Рязанське;

ж)  Київське;

з)    Полоцьке?

 ІУ рівень складності

1. Який період в історії Київської Русі відтворено в «Слові о полку Іго­ревім»? Спробуйте від імені автора «Слова» висловити своє ставлення до цих подій.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Узагальнення за темою «Київська Русь за часів роздробленості» (27.5 KiB, Завантажень: 1)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,486sec