Узагальнення та систематизація знань з теми «Теорія електролітичної дисоціації. Реакції обміну між розчинами електролітів»

Тема. Узагальнення та систематизація знань з теми «Теорія електролітичної дисоціації. Реакції обміну між розчинами електролітів».

Мета. Повторити теоретичні поняття про електролітичну дисоціацію кислот, солей та основ у водних розчинах. Перевірити вміння учнів складати повні та скорочені рівняння реакцій йонного обміну та пояснювати їх суть з позицій електролітичної дисоціації, уміння прогнозувати перебіг реакцій та підбирати вихідні речовини за скороченими рівняннями реакцій обміну. Розвивати інтелектуальні здібності, робити висновки, логічно мислити, виконувати творчі завдання, розв’язувати проблемні завдання. Виховувати почуття товариства, навички спільної роботи.

Тип уроку: узагальнення та контроль знань.

Форма уроку: урок-ділова гра

Обладнання: штатив для пробірок, пробірки.

Реактиви: фенолфталеїн, лакмус, розчини: НСІ, NаОН, AgNО3, КОН, Na24, ВаCl2, К24, FеС13, NаСІ, ВаС12, Na2СО3, СаС12, СиSО4.

Хід уроку

І. Організація початку уроку

Психологічна розминка.

Щоб найефективніше організувати нашу роботу на сьогоднішньому уроці, визначмо емоційний стан кожного з нас та цілого класу. Для цього підніміть картку червоного кольору, якщо ви маєте добрий настрій; жовту — задовільний; синю — поганий; білу — складно сказати.

На столах у дітей лежить табличка:

Визначення емоційного стану

Колір

Червоний

 

Жовтий

Синій

білий

Емоційний стан

Добрий

Задо­вільний

Поганий

Складно

 сказати

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Оголошення теми уроку та його основних завдань

Ми з вами вивчили тему «Розчини» і на сьогод­нішньому уроці маємо узагальнити знання, що здо­були, і підготуватися до підсумкового уроку.

Ви любите грати? Гаразд, уявіть собі, що ми з вами — працівники науково-дослідницького інституту. В інституті є чотири лабораторії: теоретична, розрахун­кова, хімічна та експериментальна. Нам потрібно розділитися на чотири групи. До нашого інституту приїде ліцензійна комісія, яка перевірить рівень на­ших знань і видасть ліцензію на продовження науко­во-дослідницької діяльності, звичайно, якщо ми до­ведемо під час уроку, що заслуговуємо на це.

Спочатку лабораторії отримують завдання і пра­цюють над ними, роблячи необхідні записи у робо­чих зошитах. Усі завдання, складено за рівнями. Ви маєте подивитися на завдання й спробувати реально оцінити рівень своїх знань, вибрати завдання за свої­ми можливостями та виконати їх. Після того, як лабораторії виконають завдання, вони по черзі за­хищатимуться біля дошки.

ІІІ. Узагальнення знань учнів

Захист теоретичної лабораторії (фронтальне опи­тування)

1.Які розчини називаються електролітами? На­ведіть приклади.

2.  Які розчини називаються неелектролітами? Наведіть приклади.

3.Що таке «дисоціація»?

4.Що таке «кислоти з погляду теорії електролі­тичної дисоціації»?

5.Що таке «основи з погляду теорії електролі­тичної дисоціації»?

6.Що таке «солі з погляду теорії електролітич­ної дисоціації»?

7.Що таке «ступінь дисоціації»?

8 .Що таке «сильні і слабкі електроліти»? Указати в переліку речовин сильні і слабкі електроліти: Н2О, НС1, Н24, НNО3, СаСО3, Н3РО4, Fе(ОН)3, АІ(NО3)3.

9.Якого забарвлення надають лакмусу кисло­ти? Чим це зумовлено?

10.Якого забарвлення надають лакмусу луги? Чим це зумовлено?

11.Якщо фенолфталеїн забарвився в малиновий колір, яким є середовище розчину?

 

12.Назвіть умови проведення реакцій йонного обміну до кінця.

13.У чому полягає суть реакції нейтралізації?

14.За допомогою якого йону можна визначити хлорид-йони в розчині? Сульфат йони?

Після повторення теоретичних питань група підключається до спільної роботи з класом.

Представники розрахункової лабораторії готують­ся до захисту: оформлюють розв’язок свого завдан­ня на дошці

Завдання розрахункової лабораторії

І рівень

Визначте масу води, що в ній необхідно розчи­нити 50 г калій сульфату для одержання розчину з масовою часткою речовини 10 %.

ІІ рівень

Обчисліть масу сульфатної кислоти, що міститься в 400 мл розчину з масовою часткою кислоти 60 % і густиною 1,5 г/см3.

ІІІ рівень

У 400 г розчину з масовою часткою калій гідрок­сиду 10 % розчинили 20 г калій гідроксиду. Обчисліть масову частку лугу в утвореному розчині.

ІVрівень

Визначте масову частку ферум(ІІ)сульфату в розчині, одержаному розчиненням 83,4 г залізно­го купоросу FеSО4 • 7Н2О в 516,6 г води.

Поки вони готуються, ми з вами почнемо викону­вати завдання з листа контролю Спочат­ку хімічний диктант: я називатиму йони, а ви в листи контролю навчальних досягнень випишіть — катіони (варіант 1), — аніони (варіант 2).

Завдання 1. Хімічний диктант.

Н+, СІ, А13+, Си2+, Zn2+, SО42-, NO3, СО32-, Fе3+, F.

Завдання 2. Дидактична гра «Хрестики-нулики».

Вам необхідно вибрати електроліти:

 

 

HCl

Цукор

КОН

Fе(ОН)3

НNO3

Сu(ОН)2

Дистильована вода

Глюкоза

NaОН

 

Завдання 3. Виключення «зайвого».

Вам необхідно виключити один компонент, що не відповідає загальній ознаці:

1)К+, Сu2+, ClO4, А13+, Мg2+.

2)Натрій гідроксид, сульфатна кислота, дощова вода, глюкоза, хлоридна кислота.

3)Калій гідроксид, цинк гідроксид, нітратна кис­лота, натрій хлорид.

 А зараз перевіримо, як працює в нашому інсти­туті розрахунковий відділ.

Захист розрахункової лабораторії

Після закінчення відповіді розрахункової лабо­раторії представники хімічної лабораторії оформлю­ють розв’язок свого завдання на дошці

Завдання хімічної лабораторії

І рівень

Складіть рівняння реакцій у молекулярній та йонно-молекулярній формі:

А1С13 + КОН → … ;

Zn + НС1 → … ;

Fе(ОН)3 + НNО3 → … .

ІІ рівень

Складіть рівняння реакцій у молекулярній та йонно-молекулярній формі за схемою:

А1 → А12(SО4)3 → А1(ОН)3 → АІС13.

 

ІІІ рівень

Складіть рівняння реакцій, що за їх допомогою можна здійснити такі перетворення:

Ва2+ + SO42- → ВаSО4;

Н+ + ОН → Н2О.

Складіть реакції у молекулярній та йонно-моле­кулярній формі.

IV рівень

Між якими з цих речовин можливі реакції йонного обміну:

NaОН, Fе, НС1, МgО, Сu(ОН)2, А1С13.

Складіть реакції в молекулярній та йонно-моле­кулярній формі.

Поки вони готуються до захисту, ми з вами вико­наємо ще кілька завдань. Знову звернімося до листів контролю знань.

Завдання 4. Доповнення.

Вам необхідно вставити пропущене слово.

1)Під час дисоціації кислот завжди утворюються йони … .

2)Під час дисоціації лугів завжди утворюються …- йони.

3)Речовини, водні розчини або розплави яких проводять електричний струм, називаються … .

 Завдання 5. Відповідність.

Встановіть відповідність між колонками:

1)Сг2+ ; а)NO3;

2)Al3+; б)Cl;

3)Ba2+; в)OH;

4)Mg2+; г)SO42-;

5)Ag+; д)Br;

е) PO43-.

Заповніть таблицю, укажіть можливі спостереження.

Йони металів

Якісні йони:

Ваші спостереження:
Сг2+    
Al3+    
Ba2+    
Mg2+    
Ag+    

 

Захист хімічної лабораторії

Тепер представники експериментальної лабора­торії оформлюють розв’язок свого завдання на дошці

Завдання експериментальної лабораторії

І рівень

Дано дві пронумеровані пробірки з розчинами НС1 та NaОН. Дослідіть, які речовини містяться в кожній пробірці.

II  рівень

Дано три пронумеровані пробірки з розчинами КОН, НС1 та Na24. Дослідіть, які речовини містяться в кожній пробірці.

III      рівень

Дано чотири пронумеровані пробірки з розчина­ми FеС13, NaС1, К24 та NаОН. Дослідіть, які ре­човини містяться в кожній пробірці.

IV       рівень

Дано п’ять пронумерованих пробірок з розчина­ми НС1, Na2СОз, СаCl2, КОН, СuSО4. Дослідіть, які речовини містяться в кожній пробірці, не викорис­товуючи інших речовин.

Продумайте послідовність визначення речовин, що містилися в пронумерованих пробірках, за­повніть таблицю (для завдання підвищеної склад­ності) і виконайте цей експеримент.

Таблиця спостережень

  НСl L1,

 

Na2СОз СаСl2 КОН СuSО4

НС1

         

Na2СОз

         

СаСl2

         

КОН

         

СuSO4

         

 

Знову звернімося до листів контролю знань і виконаємо ще кілька завдань.

Завдання 6. Задачі.

• Одним з джерел кисню в кімнаті є кімнатні квіти. Для їх підживлення використовують розчин калій сульфату з масовою часткою солі 0,02. Розра­хуйте масу солі та об’єм води, необхідні для приго­тування такого розчину. (Розрахунки зробіть у робо­чому зошиті.)

Відповідь:______________ .

• У народі сіль — це символ вірності й непоруш­ної дружби. Скільки солі необхідно для приготуван­ня 100 г 5-відсоткового розчину? (Розрахунки зробіть
у робочому зошиті.)

Відповідь:__________________ .        

Захист експериментальної лабораторії

На дошці запишіть рівняння реакцій у молеку­лярній та йонно-молекулярній формі.

У якій послідовності ви виконуватимете експе­римент?

Яких правил техніки безпеки необхідно дотри­муватись?

Представники лабораторії проводять експеримент.

ІV. Підбиття підсумків уроку

Я вважаю, що кожна лабораторія нашого науко­во-дослідного інституту сьогодні показала високий рівень знань. Сподіваюся, що ліцензійна комісія зі мною погодиться. Вам видається ліцензія на про­довження науково-дослідницької діяльності.

V. Домашнє завдання

1.   Між якими з наведених речовин можливі ре­акції йонного обміну:

NаОН, Zn, НNO3, FеС12, Сu(ОН)2? Складіть рівняння в молекулярній та йонно-мо­лекулярній формі.

2. На взаємодію з оксидом двовалентного металу масою 4 г витрачено 25 г хлоридної кислоти з масо­вою часткою хлороводню 29,2 %. Назвіть метал.

3. Яку масу залізного купоросу слід розчинити в 186,1 г води для одержання розчину з масовою ча­сткою ферум(ІІ) сульфату 3,8 %?

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

19-20 (32.3 KiB, Завантажень: 46)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,597sec