Урок узагальнення знань про розчини та розчинність. Підготовка до підсумкового уроку

Тема. Урок узагальнення знань про розчини та розчинність. Підготовка до підсумкового уроку .

Мета. Повторити теоретичні поняття про розчини, процес розчинності, його фізико-хімічну суть, розчинність та її залежність від різних факторів. Закріпити вміння розв’язувати розрахункові задачі з теми «Розчини»; сприяти розвитку логічного мислення, уміння узагальнювати, робити висновки.

Тип уроку: узагальнення та контроль знань.

Форма уроку: урок-гра

Обладнання: таблиця «Роз­чинність кислот, основ, солей у воді»; картки із завданнями; жетони 5 кольорів для оцінюван­ня рівня знань учнів; «бланки досягнень» та бланки для підбиття підсумків розминки.

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності, по­відомлення теми, мети і завдань уроку Учитель. Сьогодні ми проведемо узагаль­нююче заняття у вигляді гри з метою перевірки вашої готовності до підсумкового уроку. Правильність ваших відповідей будемо оціню­вати жетонами різного кольору. Для розминки проведемо бліц­опитування. У нас буде дві команди: І ряд -1 команда, II ряд – 2 команда. Від кожної команди ми маємо вибрати по одному представнику в лічильну комісію для підбиття підсумків. Членам лічильної комісії видаються бланки.

Кожна з команд задає іншій по 5 запитань (по черзі).

Питання:

1. Дати визначення поняття «розчин».

2. Що свідчить про те, що розчинення — це фізико-хімічний процес?

3. Що називається розчиненням?

4. Які види розчинів ви знаєте?

5. Які розчини називаються концентровани­ми, розведеними, насиченими, ненасиченими?

6. Що таке розчинність речовин? Від чого вона залежить?

7. Як класифікуються речовини залежно від розчинності у воді? Де зазначено дані про розчинність?

8. Дати визначення поняття «масова част­ка розчиненої речовини», як її розрахувати?

  1. Які дисперсні системи ви знаєте?

10.Що таке «кристалогідрати»? Наведіть приклади­

Лічильна комісія враховує правильність і швидкість відповідей (правильна відповідь -1 бал, частково правильна – 0,5 бала). Пе­ремагає команда, яка набрала найбільше балів. Учитель учням за відповідь дає жетони різного кольору залежно від точності від­повіді. Лічильна комісія підраховує бали та оголошує результати конкурсу.

Учитель. Отже, ми добре розім’ялися, і тепер можемо пограти у гру «Третій зайвий ». Для цього ви повинні розділитися на 3 команд по 4 чоловік та обрати старшого групи. Кожна команда одер­жує бланк, до якого старший групи повинен внес­ти прізвища учнів та фіксувати успіхи й невдачі групи, а також картку (додаток 2), в якій записано формули трьох речовин. За 30 секунд команда по­винна знайти «зайвого», тобто речовину, яку з певних причин не можна поставити в один ряд з двома іншими. Учень, який відповідає, повинен називати речовини за українською номенклату­рою і пояснити, яка речовина зайва й чому.

Завдання на картках

1.А1С13, KNО3, СаСО3; (СаСО3 – нерозчин­на сіль).

2. НС1, Н24, НNO3; (НСІ – безоксигеновмісна кислота або Н24 – двоосновна кисло­та).

3. Сu (ОН)2, КОН, А1(ОН)3; (КOН – розчин­на основа або А1(ОН)3 – амфотерний гідрок­сид).

(Під час перевірки на екрані демонструють­ся всі завдання та відповіді на них.)

Учитель. Переходимо до наступного завдання. Нага­дую, що на попередньому уроці я запропо­нувала вам скласти кросворди. Сьогодні ми підіб’ємо підсумки конкурсу кросвордів.

(Оголошуються підсумки конкурсу, пере­можцем визнається учень, який включив до кросворду найбільше термінів.)

Конкурс «Ланцюжок»

Учні по черзі відповідають на одне питання (кожна відповідь 1 баї для команди), якщо відповіді немає, «ланцюжок рветься» («мі­нус» 1 бал для команди), а право відповіді пе­реходить до наступного учня.

1.   Пояснити, що означають такі поняття:

а) розчин;

б)  емульсія;

в) розчинник;

г) насичений розчин;

д)  розчинювана речовина;
є) ненасичений розчин;
є) розчинність;

ж)  розбавлений розчин;

з) суспензія;

і) концентрований розчин.

2.Вказати, якими двома способами можна перевести ненасичений розчин у насичений.

3.Як збільшити розчинність газу?

4.Як залежить розчинність від температури та тиску?

5.Навести приклади природних розчинів.

6.Які найпоширеніші розчинники ви знаєте?

7.Які речовини називають кристалогідра­тами?

  1. Як математично можна передати склад розчину? Назвати відповідні формули.

9.Чим відрізняються поняття «насичений розчин» і «концентрований розчин»?

10.Назвати галузі застосування розчинів.

11.Як зменшити концентрацію розчину?

12.Як збільшити концентрацію розчину?

Конкурс «Еврика!»

Команді пропонується за 5 хв розв’язати одну і ту саму задачу максимально можливою кількістю способів. Працює вся команда. На­ступні 5 хв йде захист запропонованих спо­собів. Команди мають обрати учнів на роль доповідача (можна доповідачів), який показує спосіб розв’язання, і опонента, який опонує щодо розв’язання з іншої команди. Вчитель виступає в ролі рецензента.

Задача. Визначити масу купрум(ІІ) броміду тетрагідрату (СuВг22О), яку треба розчинити в 700 г розчину з масовою часткою купрум(ІІ) броміду 1,61 %, щоб утворився розчин з ма­совою часткою купрум(ІІ) броміду 10,86 %.

Розв ‘язання

І спосіб

СuВг22О → СuВг2 + 4Н2О.

296 г            224 г

1. Обчислимо масу СuВг2 у розчині:
m1(СuВг2) = m2(р-ну) ∙w(СuВг2);
m1(СuВг2) = 700 ∙ 0,0161 – 11,3 (г).

2. Знайдемо масову частку СuВг2 у крис­талогідраті:

Mr(СuВг2) 224

w(СuВг2)= ———— ∙ 100% = ———— ∙ 100% = 75,68%

Mr(СuВг22О) 296

3. Припустимо, що треба взяти x г крис­талогідрату. Тоді маса СuВг2 у ньому ста­новитиме:

m2(СuВг2) = m(крист.) ∙w(СuВг2 в крист.);

m1(СuВг2) = х 0,7568 = 0,7568x (г).

4. m(СuВг2) = m1(СuВг2) + m2(СuВг2);
m(СuВг2) = 11,3 + 0,7568x (г).
m(р-ну) = m1(р-ну) + m(крист.);
m(р-ну) = 700 + х.

5. Оскільки

 

Mr(СuВг2) 0, 7568х + 11,3

w(СuВг2)= ———— ∙ 100% ; маємо рівняння: 0,1086 = ————

Mr(СuВг22О) 700 + х

0,65х = 63,67;

х = 98 г кристалогідрату.

ІІ спосіб

Застосовуємо правило змішування, уяв­ляючи кристалогідрат як розчин.

  1. Знайдемо масову частку СuВг2 у крис­талогідраті:

 

Mr(СuВг2) 224

w(СuВг2)= ———— ∙ 100% = ———— ∙ 100% = 75,68%

Mr(СuВг22О) 296

  1. Знаходимо масу розчину, що утво­риться:

 

 

 

m3(75,68 – 10,86)

702= ————————————; m3=798 (г).

(75,68 – 10,86)+( 10,86 – 1,68)

Знаходимо масу кристалогідрату:

m(крист.) = m3(р-ну) – m2(р-ну);

m(крист.) = 798 – 700 = 98 (г).

Можливі інші варіанти розв’язання.

 

Ш. Підсумки уроку

Учитель. Підіб’ємо підсумки нашої роботи. Старші груп заповнюють «бланки досягнень», записуючи в них колір і число жетонів, набра­них кожним членом групи, і підраховують, скільки балів набрав кожний учень і команда в цілому.

Заповнюється «бланк досягнень» за формою:

П.І.Б. Колір жетона Кіль­кість балів
  білий синій жовтий зеле­ний черво­ний
             
Усього            

 

Підрахунок балів ведеться за схемою:

Колір жетона

Бали

Білий

0,5

Синій

1

Жовтий

2

Зелений

3

Червоний

4

(Заповнені бланки здаються вчителеві. Пе­ремагає команда, яка набрала найбільшу кількість балів. Учитель оголошує пере­можців, а потім просить старших груп назвати помилки, допущені командою в ході гри, ана­лізує типові помилки, допущені учнями, дає рекомендації, на що звернути увагу під час підготовки до підсумкового уроку.

IV. Домашнє завдання

Повторити вивчений матеріал. Підготуватись до підсумкового уроку

Задача 1. Оцтова есенція — розчин з ма­совою часткою оцтової кислоти 80 %. Яку масу есенції і води треба взяти, щоб приготувати 200 г розчину з масовою часткою розчиненої речовини 3 %?

Задача 2. Для нейтралізації лугу, що по­трапив в очі, використовують розчин з масовою часткою оцтової кислоти 2 %. Скільки потрібно грамів насиченого розчину, з масовою часткою речовини в ньому 4,7 %, щоб приготувати 500 г розчину з масовою часткою кислоти 2 %?

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

8 (36.6 KiB, Завантажень: 33)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,347sec