Урок систематизації знань

Урок систематизації знань

Мета: розширити і системати­зувати знання учнів про живу і не­живу природу, ознайомити їх з чинниками, що забезпечують жит­тя на Землі, з’ясувати їх роль у життєдіяльності організмів, про­довжити формувати поняття «се­редовище життя»; розвивати сис­темність мислення, вміння скла­дати схеми, таблиці, удосконалю­вати навички роботи з підручни­ком, довідковим матеріалом; вихо­вувати почуття відповідальності, взаєморозуміння.

Основні поняття і терміни: чинники живої природи, чинники неживої природи, середовище жит­тя (водне, ґрунтове, наземно-по­вітряне, живий організм), озон.

Обладнання: пластилін, малюн­ки, фото із зображеннями різно­манітних живих організмів, різно­кольорові картки (білі, блакитно – жовті, коричневі, червоні) для ут­ворення груп, роздатковий мате­ріал із завданнями для груп (на ар­кушах відповідного кольору), сиг­нальні картки («+» — на зеленому фоні, «—» — на червоному).

Тип уроку: формування нових знань.

Хід уроку

 І. Організаційний момент

П. Мотивація навчальної діяль­ності

1) Складання асоціативної схе­ми

Учитель. Наша планета — єдина з відомих науці планет, на якій існує життя. А які асоціації викликає у вас слово «життя»?

(Учні висловлюють думки, вчи­тель записує їх на дошці у вигляді асоціативного куща.)

 

Життя

        

Світ живого надзвичайно різно­манітний і цікавий. Сьогодні на­лічується близько 350 тис. назв (видів) рослин, 1,5млн назв (видів) тварин, 75 тис. назв (видів) мікро­організмів.

Життя на Землі існує скрізь: і на найвищих гірських вершинах, і в найбільших океанських глиби­нах, і в найсуворіших умовах піща­них та льодовикових пустель.

2) Методика «Мозковий штурм»

Завдяки чому ж існує життя на Землі?

(Відповідь. Завдяки наявності повітря, води, сонячного світла і тепла, ґрунту, а також живих організмів та, зокрема, людини.)

Усе це називають чинниками, які забезпечують життя. Це і буде предметом нашого обговорення.

(Повідомлення теми і мети уроку.)

III. Усвідомлення змісту нового матеріалу

1) Робота в групах Учням пропонується обрати картку певного кольору: білого, жовтого, блакитного, коричнево­го або червоного, на підставі чого формуються групи:

  • • білий колір — «Повітря»;
  • • жовтий колір — «Світло»;
  • • блакитний колір — «Вода»;
  • • коричневий колір — «Ґрунт»;

•     червоний колір — «Живі організми, людина».

(У ході презентації груп на дошці записуються назви чинників, що за­безпечують життя на Землі.)

 

Завдання для групи «Повітря»

1.    Опрацюйте статтю «Повітря і життя» (с. 92 підручника) та запропонований текст. Підготуйте розповідь за планом:

1)Яким є газовий склад по­вітря?

2)Які гази мають найбіль­ше  значення  для живих  організмів?

3)За рахунок чого підтри­мується сталість газового складу повітря?

4)Яке значення для життя має озоновий шар?

5)Поясніть, чому без повітря на нашій планеті життя не існува­ло б.

2.Заповніть таблицю

 

Речовина в складі повітря Значення речовини
Кисень  
Вуглекислий газ  
Озон  
Вода  

 

  1. Виліпіть з пластиліну моделі молекул кисню та озону. По­рівняйте речовини на основі будо­ви їх молекул.

 

Текст

Газовий склад повітря біля поверхні Землі є таким: 78,1% азоту, 21% кисню, 0,9% аргону, 0,03% вуглекислого газу. Для живих організмів найважливішими газами є кисень та вуглекислий газ. Змен­шення кисню відбувається за ра­хунок дихання живих організмів та горіння речовин, а його поповнен­ня здійснюється рослинами в ході процесу фотосинтезу, під час якого з вуглекислого газу і води на світлі утворюється крохмаль та виділяєть­ся кисень. Так, одне дерево серед­ньої величини протягом 24год може відновити стільки кисню, скільки його потрібно для дихання трьох людей за той самий час.

Кисень на висоті 20—25 км пе­ретворюється на озон — О3, який тонким шаром оточує Землю і називається озоновим шаром, чи ек­раном. Він захищає все живе від згубних ультрафіолетових про­менів. Лише з появою озону став можливим вихід життя з води на суходіл.

 

Завдання для групи «Світло»

1.    Опрацюйте текст. Підготуй­теся до його презентації за планом:

Яку роль відіграє світло в житті рослин, тварин?

Для кого з них — рослин чи тварин — цей чинник важливіший і чому?

2.    Зробіть висновок про роль світла як чинника життя у вигляді схеми 18 (на с. 6).

Текст

Усім живим організмам для здійснення процесів життєдіяль­ності необхідна енергія, яка надходить зовні. Основним джерелом її є Сонце. Воно є також джере­лом тепла.

Для рослин світло необхідне для утворення органічних речовин (крохмалю) з неорганічних (води і вуглекислого газу) в ході фотосин­тезу, для поділу і росту клітин, про­цесів росту і розвитку, визначає строки цвітіння і плодоношення.

На суходолі для рослин умови освітлення сприятливі, тому вони ростуть усюди, пристосувавшись до світлового режиму певної місце­вості. Рослини ж водойм — водо­рості — живуть в освітлювальній зоні. На великих глибинах, де світла обмаль або його зовсім немає, відсутні й водорості.

Для тварин сонячне світло не є таким необхідним, тому вони жи­вуть як на поверхні землі, так і в фунті. Світло для тварин — необ­хідна умова бачення, орієнтації в просторі: при перельотах у птахів, у бджіл — для відшукування доро­ги до місця збору нектару, у мура­шок — для знаходження дороги до мурашника.

Світло слугує сигналом про зміну тривалості світлового дня, а, отже, і пір року.

 

Завдання для групи «Вода»

1. Опрацюйте матеріал § 22 (с. 85—86 підручника) та запропо­нований текст. Підготуйте роз­повідь за планом:

1)Чому воду називають «колис­кою життя»?

2)Яку роль відіграє вода в житті рослин?

3)Що означає вода в житті тва­рин і, зокрема, людини?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Які відомі вам властивості води роблять воду такою значущою?

Використовуючи слова А.Сент-Екзюпері та набуті знання, складіть сенкан на

тему«Вода»: «Вода, у тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху, тебе неможливо описати, тобою насолоджуються, не знаючи, що ти таке. Неможливо сказати, що ти необхідна для життя: ти — саме життя. Ти наповнюєш нас радістю, яку не пояснити нашими почуттями».

Текст

Вода — дивовижний і найпоширеніший мінерал на Землі. Вода є скрізь: у повітрі у вигляді хмар, пари, кристалів льоду; у фунті; на полюсах — Південному, Північному; у всіх живих організмах. Тіло людини містить 65% води, риби — 75%, медузи — 99%. Вода є і в складі рослин: яблуко — 80%, огірок — 95%.

Приклад сенкану

Вода

Безбарвна, необхідна

Забезпечує, наповнює, насолоджує

Без води життя неможливе

Мінерал

 

Завдання для групи «Ґрунт»

1.    Опрацюйте статті «Що таке грунт», «Роль ґрунту у живій при­роді» (с. 106—107 підручника) та запропонований текст.

Підготуйте розповідь за планом:

1)Що таке фунт?

2)Яка характеристика ґрунту є найголовнішою?

3)Які речовини є в ґрунті?

4)Які хімічні елементи в ґрунті найпоширеніші?

5)Яку роль відіграє ґрунт у житті рослин, тварин?

2.Розв’язавши кросворд, ви прочитаєте у виділеній колонці назву одного з чинників, що за­безпечують життя.

Запитання

1.Органічні речовини ґрунту, які утворилися з відмерлих реш­ток організмів.

2.Найважливіша характеристи­ка ґрунту.

3.Країна, найбагатша на чор­ноземи.

4. Хімічний елемент, який не­обхідний для росту рослин.

5. Царство живих організмів, частини яких є постійними або тимчасовими мешканцями  ґрунту.

1          
2                
3                
4                
5                

 

 

 

 

 

 

Відповіді. 1. Гумус. 2. Родючість. З, Україна. 4. Нітроген. 5. Твари­ни.

У виділеній колонці — грунт.

 

Текст

Ґрунт — це ланка, що зв’язує живу і неживу природу. Складаєть­ся і твердих речовин, фунтової коди, повітря і живих організмів. Процес утворення фунтів пов’язаний з кліматом, рослинністю, рельєфом, діяльністю мікроорганізмів, мінеральним складом підґрунтя і працею людини.

Найважливішими морфологіч­ними ознаками ґрунтів є:

  • забарвлення — за цією озна­кою фунти поділяють на чорноземи, каштанові,   буроземи, сіроземи;
    структура — ґрунти бувають структурні і безструктурні;
  • будова — щільність і по­ристість ґрунту;
  • механічний склад — ґрунти поділяють на легкі, середні, су­глинисті, важкі глинисті;

• включення — уламки твердих гірських порід, залишки будівель­ного сміття.

До складу ґрунту входять 45 хімічних елементів, найпоширені­шими з яких є Карбон, Оксиген, Гідроген, Нітроген, Фосфор, Ти­тан, Марганець. Для росту і роз­витку рослин найнеобхіднішими є Нітроген, Фосфор і Калій.

1 см3 ґрунту вміщує десятки і сотні мільйонів бактерій, мікроско­пічних грибів та інших мікроор­ганізмів. В освітлених поверхневих шарах у кожному грамі живуть сотні тисяч клітин різних водоростей. Живуть тут і дрібні тварини (одно­клітинні), для яких грунт є систе­мою малесеньких водойм, і більші (комахи, кліщі) — для них грунт постає як система дрібних печер, і досить крупні тварини (дощові чер­в’яки, личинки комах, кроти, сліпа­ки), для яких грунт — щільне се­редовище, що чинить значний ме­ханічний опір під час руху і які про­кладають в ньому ходи і нори.

Крім постійних жителів, є чис­ленна група мешканців нір (хов­рахи, бабаки, кролики), які году­ються на поверхні, але розмножу­ються, зимують і відпочивають у ґрунті.

 

Завдання для групи «Живі організми. Людина»

1.    Опрацюйте текст. Презентуй­те його за планом:

1)  Чому живі організми відно­сять до чинників, що забезпечу­ють життя на Землі?

2)Чому людину теж відносять до таких чинників?

3)Який чинник є найбільш впливовим на довкілля і чому?

4)Якими зв’язками поєднані між собою живі організми?

 

2.Назвіть (або малюнки) жи­вих організмів (наприклад, морк­ва, капуста, гусінь, шпак, лисиця, людина) з’єднайте стрілками у хар­чові ланцюги.

3.Уявіть, що вас запросили ви­ступити на засіданні Європарламенту зі зверненням до людства щодо охорони довкілля. Які б сло­ва ви підібрали, аби ваш виступ був
яскравим, переконливим, резо­нансним?

 

Текст

Живі організми певним чином пов’язані між собою та довкіллям, впливаючи на нього. Рослини за­безпечують сталість його умов. На­приклад, ліси підтримують во­логість ґрунтів, захищають їх від руйнування. Рослинність боліт сприяє накопиченню води, яка живить струмки і малі ріки. Рос­лини підтримують на певному рівні вміст кисню і вуглекислого

газу в повітрі. Рослини є кормом для певної групи тварин.

Тварини, живлячись рослина­ми, регулюють їх чисельність, сприяють запиленню та розмно­женню, поширюючи частини рос­лин або плоди з насінням. Деякі тварини (хижаки) живляться іншими тваринами, ще інші — їх відмерлими рештками, виконую­чи роль «санітарів» природи. Ути­лізують рештки певні групи бак­терій та грибів, забезпечуючи цим самим утворення перегною, а, отже, підвищуючи родючість ґрун­ту. Харчові взаємозв’язки між організмами лежать в основі лан­цюгів живлення.

Людина в природі виступає но­вим, дуже дієвим чинником, який впливає на життя інших організмів. Вона може руйнувати одні типи рослинних угруповань (вирубува­ти ліси, осушувати болота) і штуч­но створювати інші (сади, поля, водосховища). Це призводить до зникнення певних організмів — дерев, квітів, лікарських рослин, різноманітних тварин. Людина штучно переселяє певні рослини з однієї території на іншу і ми­моволі поширює разом з ними їх паразитів і шкідників, а також бур’яни.

Забруднюючи фунти отрутохі­мікатами, надлишками мінераль­них добрив, мастилами, людина порушує їх природну структуру та зменшує товщу гумусового шару внаслідок неправильного обробіт­ку. Щороку людство лише в сільському господарстві перевертає, перелопачує плугами і культивато­рами таку масу ґрунту, яка в 200 разів більша, ніж маса піску, гли­ни, мулу, що виноситься в океан усіма річками Землі.

Запаси корисних копалин, які природа накопичувала в своїх ко­морах мільйони років, людина роз­трачує за лічені десятиліття.

Натомість вона створює нові речовини: у природу потрапило близько 50 тис. хімічних речовин, що не властиві природі, і, як правило, шкідливі   для   живих організмів.

 

Проблемне навчання

Проблемне запитання

Усі розглянуті чинники можна об’єднати у дві групи. На підставі якої ознаки це можна здійснити.

(відповідь. Підставою для об’єднання є належність того чи іншо­го чинника до живої чи неживої природи.)

1)Складання схем

 

                                    Чинники, що забезпечують життя

 

 

Чинники неживої природи                          Чинники живої природи

 

Повітря, вода, грунт, світло                          рослини, тварини, бактерії

Тепло, озоновий шар, рельєф                                   гриби, людина

Клімат

 

 

                                                 Середовище життя

 

Наземно-повітряне       водне     ґрунтове     організмове

 

IV. Осмислення об’єктивних зв’язків та взаємо залежностей у вивченому матеріалі

1)     Гра «Озвучте малюнок»

На дошці прикріплюється ма­люнок. Необхідні надписи роб­ляться навпроти стрілок безпо­середньо на дошці (мал. 1 і 2).

Запитання

— Які умови необхідні для жит­тя цього організму? У якому се­редовищі живе організм?

2)     Гра «Я живу в…»

Учням пропонуються малюнки, фото чи назви різних живих організмів (рослин, тварин, грибів). Вони повинні вказати середовище існування організмів та відомі ознаки

пристосованості до нього.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Узагальнення та системати­зація

Гра «Вірю не вірю»

Учням зачитуються твердження, які можуть бути істинними чи хиб­ними. У разі згоди учень піднімає зелену картку зі знаком «+», якщо ні — червону картку зі знаком «-».

1.Тварини належать до чинників живої природи.

2.Вода — чинник живої при­роди.

3.Озоновий шар — це скупчен­ня шкідливого газу в космосі.

4.     Основна характеристика ґрунту — його родючість.

5.    Родючість ґрунту залежить від вмісту в ньому гумусу.

6.     Найголовнішим для живих організмів газом у повітрі є азот.

7.Світло однаковою мірою важливе як для рослин, так і для тварин.

8.Постійний вміст кисню в повітрі підтримується завдяки діяльності зелених рослин.

9.Найважливішим чинником життя на Землі є людина.

10.Середовище життя організму не вимагає від нього якихось змін.

(учні здійснюють самоперевірку ключем)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+ + + + +

 

 

 

 

 

VI. Підсумки уроку

Учитель аналізує діяльність учнів на уроці, здійснює оцінювання їх навчальних досягнень.

VII. Домашнє завдання

 І) Опрацювати записи в зошиті, відповідні статті підручника.

2). Для охочих: створити проекти (індивідуальні чи групові за участю батьків):

– «Вода в моєму житті»

– «Про що розповіла краплинка»

– «Життя в краплині води»

– «Доля малих річок краю»

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Урок систематизації знань (61.0 KiB, Завантажень: 11)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,673sec