Українські землі в складі Угорщини, Молдавії та Московської держави. Крим і українське Причорно­мор’я

Тема: Українські землі в складі Угорщини, Молдавії та Московської держави. Крим і українське Причорно­мор’я.

Мета: характеризувати становище українських земель під владою іноземних держав, а саме: Закарпаття в складі Угорщини, Буковини в складі Молдавії, Криму в складі Кримського ханства та Чернігово-Сіверщини в складі Московської держави; розви­вати в учнів уміння працювати в групах, аналізувати матеріал, робити висновки, складати хронологічні таблиці, працювати з джерелами інформації; ви­ховувати в учнів національно-патріотичні почуття.

Основні поняття: Закарпаття, Буковина, Кримське ханство

Обладнання: карта, картки з джерелами інформації,

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Очікувальні результати: після цього уроку учні зможуть: характеризувати становище українських земель у складі Угорщини, Молдавії, Московської держа­ви та Кримського ханства; порівнювати становище українців під владою Лит­ви, Польщі, Угорщини, Молдавії, Московської дер­жави та Кримського ханства; розвинути вміння працювати з картою, складати хронологічні таблиці, робити висновки й порів­няння; удосконалити вміння працювати в групах

 

 

І. Організаційний момент.

 ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Історичний диктант.

1)          У середині XVI ст. українські землі потрапили до складу … і …

2)          Більшість українських земель ввійшли до складу Литви за князя …

3)          Про князя Ольґерда літописець зазначав: «Ольґерд не стільки силою, скільки …… воював».

4)          Кревська унія була укладена в … р.

5)          Після Кревської унії становище українців у складі Ли­товської держави …

6)                    Удільні князівства на території України були ліквідовані за князя …

7)         У 1410 р. відбулася … битва.

8)    Вітовт розширив володіння Литви аж до

9)         Городельська унія була укладена в … р.

10) Князя Свидриґайла в його боротьбі за владу підтримували …

11)Князь … поширив на українських князів та бояр привілеї, якими користувалася литовська знать.

12) Князь … скасував Волинське та Київське удільні князівства й перетворив їх на литовські провінції.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Після занепаду Галицько-Волинської держави українські землі стали об’єктом зазіхань із боку сусідніх держав. Першими на авансцену виходять Литва та Польща, і саме вони в XIV—XVI ст. визначали долю України. Спочатку вражаючих успіхів в Україні домоглася Литва, правління якої дійсно було найбільш сприйнятливим для українців. Але згодом більш численна й агресивна польська шляхта почала поступово витісняти литовців з України, удаючись і до дипломатичних угод, і до військових акцій. Але на задньому плані в цей час вималювалися й інші держави — Московське царство, Угорщина, Молдавія, Кримське ханство, які теж були не проти за рахунок українських земель розширити свої володіння.

ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу.

Метод «акваріум».

Вивчення нового матеріалу на уроці відбувається шляхом ви­користання методу «акваріум». Учитель об’єднує учнів у чотири групи, кожна з яких за матеріалом підручника опрацьовує одне з питань теми уроку. Учні отримали випереджальні завдання на підготовку цих питань удома. У кожній групі визначається керівник, який спрямовує роботу всієї групи, тобто фактично виконує роль учителя для своєї групи. Робота відбуватиметься за такою схемою:

— Групи отримують завдання і протягом 2 хв. знайомляться з матеріалом підручника та джерелами інформації (якщо вони надаються).

—     Далі одна з груп сідає в центрі класу й обговорює завдання та приймає рішення зі свого питання.

—     Потім місце в центрі класу посідає друга група, яка також обговорює свої завдання та приймає рішення. Таким чином, по черзі всі групи виконують свої завдання.

– Починати треба з групи, яка виконує завдання, що відповідає першому пункту плану, потім працює група із завданням, що відповідає другому пункту плану тощо.

– Для обговорення та прийняття рішення учням надається 5 хв.

– Наприкінці уроку керівники груп виставляють учням своєї групи оцінки, які потім узгоджуються з учителем.

– Учитель керує процесом роботи на уроці. Він також має право ставити уточнюючі запитання під час обговорення та при­йняття рішення.

І група. Закарпаття в складі Угорщини.

1)   Які території належать до українського Закарпаття? Пока­жіть їх на карті «Польсько-литовське проникнення в Ук­раїну».

2)   Коли і за яких обставин Закарпаття потрапило під владу Угорщини?

3)   Складіть схему «Вступ Закарпаття до складу Угор­щини».

 ІІ група. Буковина в складі Молдавії.

1)   Які території належать до української Буковини? Пока­жіть їх на карті.

2)   Коли і за яких обставин Буковина потрапила до складу Молдавії?

3)   Складіть схему «Вступ Буковини до складу Молдавії».

III група. Крим і Кримське ханство.

 Сучасник про кримських татар

Землю, навіть найродючішу, вони не обробляють, задовольняючись тим, що вона сама їм приносить, тобто травою для годування худоби.

О. Д. Бойко про кримських татар

Українські землі були одним з основних об’єктів татарських набігів. …Це було зумовлено тим, що економіка ханства… на могла забезпечити ні потреб держави, ні прожиткового мінімуму місцевому населенню, що підштовхувало правлячу верхівку вирішувати внутрішні проблеми країни за рахунок внутрішньої активності — союзів із тією чи іншою державою та грабіжницьких набігів на сусідні землі.

…Татарська агресія принесла із собою величезні руйнації, пожежі, пограбування, убивства, захоплення місцевого населення в полон із метою продажу в рабство. …Вона здійснювалася цілеспрямовано і регулярно (від 1450 до 1556 р. татари зробили 86 грабіжницьких походів на українські землі)…

1)     Коли і за яких обставин було утворене Кримське ханство?

2)   Складіть схему «Утворення Кримського ханства»

3)   Чому татари здійснювали набіги на українські землі? Які наслідки вони мали для України?

4)   Поміркуйте, який вплив мало утворення Кримського ханства на подальшу долю України?

ІV група. Чернігово-Сіверські землі під владою Москви.

Чернігівська фортеця в XVI ст.

…У 1531 — 1534 рр. у Чернігові на місці стародавніх укріп­лень (на Валу) споруджено фортецю і розташовано гарнізон російських військ. Фортеця була обнесена валом, глибоким ровом, дубовими стінами з баштами та бійницями. …Тут було встановлено 27 великих гармат.

1)    Що вам відомо про утворення Московської держави? Пока­жіть її територію на карті.

2)  Покажіть на карті Чернігово-Сіверські землі. Коли і за яких обставин вони потрапили до складу Московської дер­жави?

3)  Складіть схему «Вступ Чернігово-Сіверщини до складу Московської держави»

4)  Поміркуйте, із якою метою на початку XVI ст. в Чернігові була споруджена фортеця.

V. Узагальнення та систематизація знань

Складання таблиці.

Вступ українських земель до складу іноземних держав у ХV – на початку ХVІ ст.

 

Назва українських земель

Назва держави, до складу якої ввійшли

Дата й обставини вступу

     

 

Завдання.

Порівняйте становище українського населення в складі іноземних держав. Зробіть висновки.

VІ. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручників і виконати завдання §

Підготувати повідомлення про діяльність Василя – Костянтина Острозького (готує один учень за бажанням).

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ УГОРЩИНИ, МОЛДАВІЇ ТА МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ КРИМ І УКРАЇНСЬКЕ ПРИЧОРНОМОРЯ (22.7 KiB, Завантажень: 8)

завантаження...
WordPress: 23.04MB | MySQL:28 | 0,313sec