Учнівський актив: суть, завдання і організація

І. Лідеру, керівнику, консультанту, учаснику учнівського активу.

Пам’ятка

Педагогу! Якщо у вашій школі діє учнівський актив і ти його лідер., керівник, консультант, учасник, пам’ятай:

 • на старому далеко не поїдеш, тому – ускладнюй, збагачуй, зміцнюй діяльність активу;
 • ваш шлях ускладнення діяльності до ускладнення організаційної структури, а не навпаки;
 • вміло поєднуй тимчасові та постійні групи, організаційні структури, ради, комітети, штаби;
 • власні особисті соціальні інтереси, захоплення поєднуй з прагненнями, інтересами дітей;
 • розвивай соціальну мотивацію дітей, соціальне звучання їхньої діяльності;
 • допомагай встановленню, розвитку контактів учнівського активу з іншими школами, іншими об’єднаннями, організаціями. Порівняння, спілкування з іншими однолітками – потужна сила для розвитку;
 • обговорюй з дітьми проблеми учнівського активу, обмірковуй спільно з ними перспективи;
 • роз’яснюй педагогам, адміністрації, батькам діяльність учнівського активу, обговорюй з компетентними людьми проблеми вашого розвитку;
 • пам’ятай: діяльність в органах активу дітей і підлітків – це не педагогіка, а соціальна дія, соціальне життя;
 • пам’ятай – учнівський актив – це педагогічна умова раціонального розвитку школярів. Думай про те, як підтримати їх під час вирішення їхніх проблем, як допомогти їм зайняти сприятливу позицію в світі ровесників, підтримуй їх в успіхах та досягненнях.

 

ІІ. Що таке учнівський актив і які його завдання.

 

Сьогодні в більшості шкіл України йде пошук шляхів розвитку учнівського активу. Сучасна школа повинна виробити в кожного учня вміння, звичку активно діяти у розв’язанні найважливіших питань життя країни, свого колективу, навчити дітей формулювати та відстоювати власну думку. Вирішення цього завдання можливо тільки на шляху розвитку учнівського активу.


Учнівський актив – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

В наукових дослідженнях є різні види тлумачення цього поняття.

Учнівський актив – це :

 • метод організації учнівського колективу, який забезпечує формування відносин, відповідальної залежності в колективі та організаторських якостей окремої особистості;
 • складова частина системи педагогічних засобів, оскільки вирішує специфічні завдання єдиного колективу;
 • результат педагогічної взаємодії вчительського і учнівського колективів;
 • діяльність, яка здійснюється самими дітьми, включаючи постановку мети, її розробку;
 • принцип організації життя колективів.

 

ІІІ. Принципи, які лежать в основі учнівського активу:

 • розширення реальних прав та повноважень органів учнівського активу;
 • свідомість, самодіяльність та активність учнів;
 • доброзичлива вимога;
 • регулярна почергова змінність виборного активу;
 • відповідальність віковим та індивідуальним особливостям учнів;
 • конкретизація колективних творчих справ.

 

Які завдання вирішує учнівський актив:

 1. Сприяє навчальній та творчій діяльності учнів.
 2. Формує особистість з глибоко усвідомленою громадянською позицією.
 3. Забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.
 4. Формує ініціативу, здатну приймати нестандартні рішення, особистість.
 5. Забезпечує захист прав і інтересів учнів.
 6. Створює широке поле можливостей для самореалізації школярів в конкретних справах.
 7. Виховує почуття власної гідності, вчить досягати індивідуальної та суспільної мети.
 8. Відвертає дітей від асоціальних форм поведінки

 

Учнівський актив є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей, а учні є людьми!

 

Головними вимогами для успішного розвитку учнівського активу мають бути:

 • зацікавленість у його розвитку адміністрації, педагогічного колективу та більшості учнів;
 • чіткий розподіл обов’язків по керівництву органами учнівського активу;
 • оптимальна структура учнівського активу з урахуванням специфіки навчального закладу;
 • чітка система роботи органів учнівського активу в масштабі школи (єдина документація, вимоги, дні засідань);
 • організація системи змагань через органи учнівського активу;
 • гласність у його роботі (стенди підсумків змагань, стінгазети, б’юлетні);
 • нагородження, захоплення переможців через систему роботи учнівського активу.

 

ІV. Як організувати учнівський актив?

 

Учнівський актив не є фікцією, якщо:

 • вирішує реальні проблеми учнів і приймає реальні рішення;
 • представляє всіх учнів школи;
 • є демократичним – учні самостійно обирають своїх представників, беруть участь у створенні і реалізації програми роботи самоврядування.

 

Практика роботи педагогічних колективів шкіл показує, що при організації учнівського активу необхідно враховувати три взаємопов’язані етапи його розвитку.

 

Перший етап – організаційна робота. Його головне завдання полягає в організаторській роботі по зосередженню уваги педагогічного та учнівського колективів до проблем учнівського самоврядування. Практична робота на цьому етапі полягає у вивчені науково – методичної літератури з цієї проблеми, проведенні педагогічної ради, народ при директорові, засідань методичних об’єднань класних керівників, учнівських зборів з проблем організації учнівського самоврядування в навчально – виховному закладі.

На цьому етапі педагогічним та учнівським колективом розв’язуються такі питання:

 • розробляється оптимальна структура учнівського активу, його органів з урахуванням специфіки школи;
 • визначається мета та завдання учнівського активу, виходячи з його структури;
 • розробляється документація (положення, інструкції, пам’ятка);
 • визначаються права та обов’язки органів учнівського активу (кожного органу з урахуванням структури);
 • обирається актив.

 


Другий етап полягає в організації безпосередньої роботи учнівського самоврядування. В ході його реалізації організовується практична діяльність органів учнівського активу, уточнюються функції кожного виконавчого органу, його членів, виходячи із їх прав та обов’язків, проводиться систематичне навчання активу з питань планування, проведення засідань, рейдів, чергувань тощо.

 

Третій етап характеризується постійним удосконаленням організаційної діяльності учнів. На цьому етапі:

 • розширюється роль учнівського активу в житті школи по мірі нагромадження дітьми організаторського досвіду;
 • у його структурі створюються нові підструктури (тимчасові формування, об’єднання, клуби за інтересами тощо);
 • розширюються права та обов’язки органів учнівського активу, вдосконалюється його структура.

Важливою умовою педагогічного керівництва учнівським активом на цьому етапі є постійний пошук нових форм та методів організаційної діяльності учнів.

 

Плануємо роботу.

Успішна діяльність кожної організації не є випадковою. Передумовою успіху групи є залучення її членів до змістової діяльності. Ніхто не захоче діяти в організації, яка не буде займатися істотними справами. Учнівський актив повинен досягати важливої мети, впливаючи на життя всієї школи.

На початку навчального року на спільному засіданні Ради і правління треба підготувати план діяльності активу на поточний рік.

Однією з технік опрацювання плану роботи активу є складання календаря. Варто скласти такий календар на цілий навчальний рік. Це спростить реалізацію запланованих ідей, дозволить уникнути конфліктних ситуацій. Складаючи календар, починати треба від зазначення подій, які не залежать від активу, але мають вплив на його роботу. Тому, складаючи річний календарний план активу, треба пам’ятати про державні та народні свята, традиції школи, канікули.

Зазначивши у календарі всі незалежні від нас події, можемо братися до планування роботи активу. Першим етапом повинно бути збирання ідей. Якщо календар складаємо на зборах Ради, можна роздати присутнім по 2 невеличкі картки. Потім попросити щоб на першій вони написали – що конкретно актив повинен, на їхню думку, зробити для учнів школи? На другій – що конкретно треба покращити у роботі активу як організації? На кожній картці можна написати тільки одну думку!

Записані на картках цілі треба впорядкувати відповідно до їхньої терміновості і важливості. У цьому може допомогти таблиця терміновість – важливість (намальована на великому аркуші). Кожен учасник зустрічі повинен сам оцінити, наскільки терміновим і наскільки важливим є кожен його задум, власноручно приклеюючи свої картки у відповідному місці таблиці.

 

Терміновість

 
 

Час не відіграє ролі 

Мало термінове 

Термі нове 

До негайного виконання

 

Важливість

Необхідне

         

Важливе

         

Потрібно  

         

Малоістотне

         

 

Визначення пріоритетів цілей і завдань

 

Учасники зустрічі повинні тепер особливо уважно розглянути цілі, які були вміщені у правій верхній частині таблиці. Саме ці справи визнані найбільш терміновими і важливими. Тому їх у календар вносимо першочергово. Потім календар доповнюємо іншими заходами, які б ми хотіли організувати протягом року. Склавши календар, треба перевірити, чи представлені у цьому плані заходи можна виконати, чи не запланували ми занадто багато акцій на той самий час або чи не відбуваються вони занадто рідко. Складений у такий спосіб план вивішуємо на стенді роботи активу і будемо неодноразово до нього звертатися.

Якщо ми зуміємо його реалізувати, це буде найкращою рекламою нашої роботи. Планування роботи на цілий рік – це ще не все. Кожне із завдань, у вміщених у календарі, вимагає окремого планування. Це буде легше, якщо ми у кожному випадку чітко визначимо мету, якої хочемо досягнути, її, треба сформулювати так, щоб було чітко відомо:

 • Що треба зробити?
 • Хто це повинен зробити?
 • До якого часу?

Ідеальний учнівський актив може запланувати і реалізувати одну акцію на місяць. Добре – одну на квартал. Актив, який нічого не планує ,. Є поганим самоврядуванням.

 

Як розділити обов’язки в органах учнівського активу?

Діяльність учнівського активу має скеровуватися на підвищення якості діяльності дитячої організації, організацію позакласної виховної роботи, на розвиток ініціативи та творчої самодіяльності учнів, реалізацію їхніх прав та обов’язків.

 

Сфери розвитку учнівського активу різноманітні:

 • культура;
 • освіта;
 • спорт;
 • дозвілля.

 

Учні мають право брати участь:

 • у громадському самоврядуванні;
 • в обговоренні та внесенні пропозицій щодо організації навчально – виховного процесу;
 • в організації дозвілля, в самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, гуртках за інтересами.

   

Учнівський актив розвивається в межах управління школою, класом. Необхідно домагатися, щоб учні не тільки «брали участь» та «допомагали», але й реально управляли, відповідаючи за повне і якісне виконання того, що їм довірено. Щоб актив добре функціонував, кожен учень, активно залучений до його роботи, повинен знати, які його обов’язки, на яку допомогу інших може розраховувати у їх виконанні. Ось чому з самого початку організації учнівського активу необхідно чітко сформулювати права та обов’язки кожного активіста, ради, комісії чи іншого органу. З ними необхідно досконально познайомити весь колектив учнів та затвердити на зборах активу чи конференції. В подальшій практичній роботі права та обов’язки можуть розширятися по мірі нагромадження учнями досвіду організаційної роботи, згуртування учнівського колективу. У зв’язку з цим, доцільним є розробка письмових інструкцій та положень, які закріплюють права та обов’язки активу.

 

Голова Координаційної Ради, Ради дружини

Він повинен мати загальне уявлення про ситуацію, виразне розуміння мети, до якої прямує судно, вміння планувати і здібності до співпраці з різними людьми, мобілізації їхніх зусиль для роботи у критичних ситуаціях.

 

Голова Координаційної Ради, Ради дружини :

 • планує і веде збори активу;
 • розподіляє завдання між членами Ради;
 • співпрацює з директором школи та заступниками;
 • виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою;
 • відповідає за підготовку майбутніх керівників активу у школі.

 

Заступник голови Координаційної Ради

Заступник голови є найближчим співробітником, помічником, радником голови. Разом повинні творити, розумітися і доповнювати один одного. Робота заступника голови може давати багато задоволення, але й може бути дуже обтяжливою. Його роль може бути чітко окреслена самим головою. Добрий керівник охоче довіряє заступникові самостійні і важливі для роботи активу завдання.

 

Заступник голови Координаційної Ради:

 • є його правою рукою;
 • за відсутності голови виконує його обов’язки;
 • очолює важливі комісії;
 • допомагає голові виконувати його обов’язки;
 • щохвилини готовий перейняти обов’язки голови.

Секретар

Секретар зосереджує у своїх руках величезну владу. Від голови повідомляє про засідання Ради, розсилає інформацію, необхідну для роботи активу, збирає матеріали і пропозиції. Поганий секретар може повністю розладнати роботу активу. Тому цю функцію треба довірити добре організованій, сумлінній і дисциплінованій особі.

 

Секретар:

 • разом з головою опрацьовує порядок зборів;
 • перед зборами збирає усі пропозиції, які має розглянути рада;
 • протоколює збори;
 • веде листування;
 • збирає письмові пропозиції учнів, де надходять до координаційної ради.

 

Скарбник:

Скарбник докладно занотовує усі фінансові надходження. На кожних зборах координаційної ради робить короткий звіт про стан каси, останні надходження і видатки. Слідкує за станом каси та оберігає її від цілковитого випорожнення.

 

Члени ради:

Рада має відстоювати інтереси усіх членів своєї організації. Її члени повинні забезпечити необхідний діалог між всіма членами та координаційною радою. Від них значною мірою залежить, який напрямок обере координаційна рада на цей рік.

Члени ради:

 • збирають ідеї учнів своїх загонів стосовно роботи активу і представляють їх на засідання координаційної ради;
 • представляють своїм загонам звіти про результати роботи активу.

 

Інформаційно – рекламний вісник загону (дружини)

 

Основне призначення:

Своєчасно інформувати членів організації про творчі справи загону, школи, рішення координаційної ради. За оформлення вісника відповідає редколегія загону. Всі члени класу беруть участь у конкурсі ескізів вісника. Кількість і назви рубрик вісника можуть бути різноманітними, так як вони відображають вікові особливості і можливості учнівського колективу і редколегії.

Матеріали вісника можуть бути одноденними, а також такими, що розраховані на більш тривалий час. Оперативна змінність матеріалів обов’язкова тому, що вони, втрачають актуальність, перестають бути цікавими.

 

Орієнтовані розділи та рубрики:

 1. Світ твоїх захоплень (інформація про клуби, гуртки, творчі об’єднання за інтересами)
 2. Телетайп (актуальні факти, творчі справи)
 3. Наші плани (план – сітка справ організації)
 4. Увага, конкурс (рекомендації щодо проведення творчих конкурсів для учнів)
 5. Довідкове бюро (інформація про різні громадські справи)
 6. У годину дозвілля (вікторини, кросворди, ребуси)
 7. Наші досягнення (розповідь про успіхи, досягнення в змаганнях, конкурсах)
 8. Думай, читай, сперечайся (цікаві матеріали з різних інформаційних джерел)
 9. Прочитай, це – цікаво (інформація про нові надходження)
 10. Консультпункт: коментарі і поради
 11. Соціометр (матеріали соціологічних досліджень проблем загону)
 12. Пізнай себе сам (анкети, тести)
 13. Фотооб’єктив (фоторепортаж про життя класу)

 

Як провести зустріч з…

(директором школи, головою селищної ради та іншими важливими особами)

Перед зустріччю вирішіть, чого ви хочете досягнути. Запишіть це. Обговоріть це із зацікавленими учнями, вчителями. Зберіть усю доступну інформацію з питання, яке ви захочете обговорити. Будьте готові до запитань стосовно кожного пункту нашої пропозиції. Підготуйте документи, які можуть знадобитися під час зустрічі. Вирішіть, хто візьме участь у зустрічі. Домовтесь про зустріч. Передайте співрозмовнику матеріали, про які ви будете дискутувати. Зустріньтеся самі за 5 хвилин до призначеного часу. Покажіть своєю поведінкою, що залагодження справи є для вас важливим, і що ви поважно до неї ставитеся (строгий костюм, пунктуальність, ввічливість). Висловлюючи свої пропозиції, покажіть, що розумієте не тільки їхні переваги, але й труднощі, пов’язані з ними. Вкажіть на можливість їх уникнути. Уважно слухайте. Давайте зрозуміти, що ви намагаєтеся зрозуміти точку зору співрозмовника. Шукайте рішення, яке б влаштувало обидві сторони. На закінчення подякуйте за зустріч. Відразу після зустрічі зробіть короткі нотатки. Спробуйте оцінити, чи вдалося вам досягнути поставленої мети.

Засідання активу

Засідання активу – це збір зацікавлених осіб. Актив повинен вирішити усі справи, що стосуються усіх членів організації. Нижче ми подаємо кілька порад, вказівок, які допоможуть зробити збір цікавим, добре продуманим, змістовним і цікавим, коротким.

 

Готуємо засідання

До хорошого засідання треба завчасно підготуватися. За це відповідає голова і секретар. Перед засіданням вони повинні:

 

 1. Повідомити усіх учасників про час, місце і програму засідання. Засідання не повинні бути несподіванкою. Кожен повинен бути до них готовим. Для цього він повинен наперед знати про час засідання (найкраще, щоб засідання мали визначений термін, наприклад, кожен другий понеділок місяця о 16 год.) Добре також повідомити про тривалість засідання.

 

 1. Підготувати до засідання залу. Не кожен учнівський актив має своє приміщення, де можна було б проводити засідання. Однак, завжди треба потурбуватися, щоб наші зібрання відбувалися у комфортних умовах. Добре було б приготувати чай або мінеральну воду, печиво. Звичайно створити хорошу атмосферу найважче у класній кімнаті. Але якщо ми змушені її використовувати, давайте спробуємо переставити так столи, щоб присутні відчували себе комфортно.

 

 1. Підготувати матеріали Ми повинні завчасно підготувати все, що може знадобитися під час засідання: зошит протоколів, статут і програми організації, інші потрібні нам матеріали, а також фломастери, маркери, папір для занотування ідей під час проведення роботи в групах.

 

 

 

Обов’язки частини засідань

 

1. Відкриття засідання. Засідання починаємо пунктуально. Завжди. Не чекаючи на тих, хто запізнився. Кожне засідання відкриває голова. Він вітає усіх, перевіряє наявність учасників, переконується, що секретар веде протокол. Потім голова нагадує проект порядку денного (список справ, які треба обговорювати). У разі потреби присутні можуть доповнити проект додатковими пунктами.

 

2. Затвердження протоколу попереднього засідання.

На початку засідання варто прочитати протокол попередніх зборів. У разі потреби ми вносимо необхідні пропозиції та виправки. Наприкінці готуємо за його затвердження.

 

3. Звіти.

Усі члени активу повинні орієнтуватися у тому, що відбувається в організації. Тому на зборах окремі члени активу коротко доповідають про те, чим вони займалися після попередніх зборів: секретар розповідає про кореспонденцію, що надійшла. Скарбник – про стан каси, голова – про зустріч з директором, ті, що отримали на попередніх зборах якісь завдання, повідомляють про це присутніх. Якщо тема, піднята у звітах, є на порядку денному, то у цей момент вона не обговорюється ширше. Разом усі звіти не повинні займати більше, ніж 20 хв.

 

 1. Незавершені справи.

У цьому пункті ми намагаємося закінчити усі справи, які з певних причин на попередніх засіданнях були відкладені для вирішення пізніше. Поки ми не розглянемо незакінчені справи, не варто починати нові.

 

5. Нові справи.

Звичайно, це найбільша частина зборів. Тут ми обговорюємо всі пропозиції, а потім приймаємо рішення, що стосується роботи активу.

 

Добрі поради організатору засідань активу.

Ведення зборів – справа нелегка. Головуючий повинен не тільки знати регламент активу. Статут школи і Закон про освіту. Він повинен завоювати довіру присутніх своєю послідовністю, толерантністю, терплячістю у будь – якій ситуації. Хороший головуючий не повинен бути «добрим», він повинен бути справедливим.

 

Пропонуємо 9 принципів, які допоможуть вести будь – які збори:

 1. Розпочати вчасно – це половина успіху.
 2. Найважливіший принцип: в один момент – одна тема – одна особа.
 3. Кожен може ставати на голосування пропозиції, але він повинен мати підтримку ще хоча б однієї особи.
 4. Прослідкуй, щоб меншість мала змогу обґрунтувати свою думку.
 5. Той, хто вже висловився з даного питання, не повинен ще раз отримати право голосу, поки не висловляться всі бажаючі…
 6. У спірних ситуаціях дозволь висловитися усім сторонам, а потім провели голосування.
 7. Суть кожної пропозиції повинна бути зрозумілою кожному до початку голосування.
 8. Голосування проводь так, його результати ні в кого не викликали сумнівів.

Кінець – ділу вінець. Пам’ятай про пунктуальне закінчення.

Найпростіший протокол.

Протокол зборів є документальним

свідченням роботи Ради учнівського

активу і прийнятих ним рішень

Протокол – це основний документальний запис кожної організації. Це єдиний офіційний документ, що фіксує діяльність активу. Звичайно, якщо учнівський актив займається лише організацією дискотек і лінійок з нагоди вступу до лав організації, він немає великого значення. Якщо ж ведете важливішу діяльність, розпоряджається власними грішми, протоколи є необхідними для нормального функціонування організації. Вони дають можливість контролювати роботу активу, дозволяють нашим наступникам зорієнтуватися у попередній діяльності. Протоколи засідань координаційної ради можна вести у звичайному зошиті.

 

Протокол засідань Координаційної ради дружини __________

Зошит з протоколами зберігає секретар, який також відповідає за ведення протоколу, хоча й не обов’язково повинен писати їх особисто…. Після закінчення терміну своїх повноважень секретар передає зошит з протоколами своєму наступникові.

Кожен, навіть найкоротший, протокол повинен відповідати на такі запитання:

Коли відбулися збори? Хто брав у них участь?

Хто вів збори? Хто вів протокол?

Якою була тема зборів? Які рішення були прийняті?

Під протоколом повинні бути підписи протоколюю чого і головуючого.

Оцінюємо наші збори

Після закінчення засідання чи збору добре б було проаналізувати як вони пройшли? У якій атмосфері вони пройшли? Запропонована анкета допоможе відповісти на ці запитання. Після її проведення варто оголосити результати анкети.

 

Такими були збори:

Так ні Атмосфера була приязною і теплою.

Так ні Багато дітей поводилось агресивно.

Так ні Учасники були пасивними і не виявляли ніякого інтересу.

Так ні Діти намагалися захопити домінуючу позицію і контролювати перебіг подій.

Так ні Не вистачило допомоги та інформації.

Так ні Було багато висловлювань не за темою.

Так ні Відчувалося, що всі були напружені і роздратовані.

Так ні Ми обговорили усі справи.

Такою була моя поведінка:

Так ні Був приязним і привітним до всіх.

Так ні Особливо не втручався.

Так ні Зосередився на даному мені завдані

Так ні Намагався усіх залучити до розмови.

Так ні Узяв на себе частину керівництва засіданням

Так ні Постійно був точним і конкретним у висловлюваннях.

Так ні Часто відхилявся від теми розмови.

завантаження...
WordPress: 22.96MB | MySQL:26 | 0,343sec