ТРЕНІНГ РОЗВИТКУ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИХ ЗНАНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ

ТРЕНІНГ РОЗВИТКУ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИХ ЗНАНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ

    Як виявити професійні інтереси, схильності, мотиви та як їх розвинути? Як оцінити здібності учнів і їхню відповідність вимогам обраної професії? Не секрет, що найслабшим місцем профорієнтаційної роботи є те, що вона нецікава дня школярів, Це пов’язано з браком активізуальних методик і процедур, що дають змогу залучити школяра до пошуку шляхів професійного самовизначення.

    Одним із методів, що дають змогу цікавіше й результативніше провести профорієнтаційну роботу з класом і групою, є гра.

    Профорієнтаційні ігри – це переважно моделі процесу професійного й життєвого самовизначення людини. Вирізняють ігри-загравання; ігри, що моделюють окремі аспекти професійної діяльності; ігри, що моделюють процес професійного й життєвого самовизначення; ціннісно-моральнісні ігри, що відображають світоглядну позицію школяра, на тлі якої здійснюється його професійне самовизначення, тощо.

    Щоб вибір професії був справді свідомим і вільним, необхідно враховувати принаймні три фактори: інформованість про світ професій, знання своїх особистісних якостей, уміння співвідносити особисті якості з вимогами, які ставить професія та фах. Однак вибір професії пов’язаний і з категоріями можливості й потреби, інтересу до мети, такими факторами, як мотивація, передбачення результатів прийнятих рішень.

    Ця програма створена на основі рекомендацій кафедри психології праці й інженерної психології факультету психології МДУ (роботи Н.Пряжнікова «Профориентационные игры: Проблемные ситуации, задачи, карточные методики». – М.: МГУ, 1991; за «Активізуючими методиками у профорієнтаційній роботі» – М.Дружиніної, кандидата педагогічних наук, завідувачки кафедри психології та педагогіки КРІПКІПКО; роботи О.Тамонової, м. Шахтарськ Сахалінської області – «Я вступаю на навчання до…», яка була адаптована для учнів загальноосвітніх закладів; були використані вправи, рекомендовані Бурлачуком для формування в учнів ціннісно-моральних орієнтацій; С.Канюком, які спрямовані на розвиток саморегуляції та мотивації (інтелекту) до діяльності учнів.

    Ця програма розрахована на учнів 9-11-х класів. Вона передбачає безпосередню участь школи і психологів (соціальних педагогів) у впровадженні в практику освітнього процесу концепції профільного навчання через проведення «Тренінгу розвитку профорієнтаційних знань старшокласників» на факультативах, курсах за вибором, годинах психології.

    І етап передбачає з’ясування очікувань від занять. Це початок змін у мотивації, початок самопізнання.

    ІІ етап – активізація проблеми: триває самопізнання та саморозкриття, збагачується обсяг знань про світі типи професій; активізується уява.

    ІІІ етап – навчально-практичний. На цьому етапі триває розвиток уяви, соціальної перцепції, інтелекту, творчої активності, прагнення досконалості. Відбувається формування ціннісно-моральних орієнтацій учнів, Корекція уявлень про професії, розвиток умінь розуміти одне одного.

    IV етап – підсумковий, відбувається ознайомлення з вимогами основних виробничих професій, зміна мотивації через формування нового позитивного мислення, посилення почуття компетентності, проба своїх сил у різних виробничих ситуаціях, активізація інтересу до майбутньої діяльності, розвиток упевненості у собі.

Очікувані результати

Очікується, що по закінченні тренінгових занять учні матимуть необхідний обсяг профінформаційних знань та навичок, необхідний для прийняття правильного рішення щодо професійного самовизначення; буде розвинуто здібності до самомотивування та самоспонукання, вміння вмотивовувати власну діяльність.

 

 

Мета

• ознайомлення підлітків зі світом професій;

• розвиток здібності до самомотивування і самоспонукання;

• забезпечення учнів профінформаційними знаннями та навичками, необхідними для прийняття правильного рішення про професійне самовизначення;

• розвиток уміння розуміти самого себе, свої потреби та схильності;

• формування толерантного ставлення до представників різних професій;

• розвиток мотивації досягнення та інтересу до діяльності.

Завдання

• ознайомлення підлітків зі світом професій;

• формування в учнів умінь аналізувати професію;

• навчити об’єктивно оцінювати свої можливості й зіставляти їх із вимогами професії до себе;

• навчити усвідомлювати власні моральні цінності;

• розвинути вміння вмотивовувати власну діяльність;

• допомогти учням виявити власні професійні інтереси, схильності, профпридатність.

Методи проведення

    Тривалість етапів залежить від особливостей групи та досвіду тренера. Відхилення від розкладу не мають викликати тривогу та невпевненість. У цьому разі тренеру слід виявити гнучкість. У плануванні роботи необхідно заздалегідь продумати, яких вправ можна додати, якщо все відбудеться дуже швидко, і навпаки, який етап ви зможете опустити, скоротити (і як саме), якщо виникнуть затримки. У запропонованому плані вказано орієнтовну тривалість кожного етапу. Ефективною формою роботи є дискусія. А тому її теж доцільно використовувати під час роботи.

Тривалість проведення занять: 1-1,5 годин.

Кількість занять: 10

 

План проведення

І етап – ознайомчо-підготовчий;

II етап – актуалізація проблеми;

III етап – навчально-практичний;    

IV етап – підбиття підсумків.

І ЕТАП-ОЗНАЙОМЧО-ПІДГОТОВЧИЙ

Заняття 1

Мета: створення позитивного психологічного клімату в групі; встановлення довіри та взаєморозуміння між членами групи; оцінка рівня поінформованості учнів із цієї тематики.

    Вступ. Психолог (тренер) оголошує мету і завдання тренінгових занять.

Мозковий штурм. «Правила роботи групи».

Мета: спільно прийняти правила роботи групи.

Матеріал; ватман, маркер.    

Хід проведення

    Учасникам пропонують виробити правила, які забезпечать ефективність роботи, а спілкування зроблять приємним та корисним. Кожне запропоноване правило записують на ватмані. Потім ці правила висувають на всезагальне обговорення і їх приймають або не приймають, доповнюють і змінюють.

    Орієнтовні правила роботи лід час групової взаємодії:

1. «Тут і тепер»

2. Уміння слухати, розуміти, бути толерантним до інших.

3. Лаконічність.

4. Відвертість, відкритість і довіра.

5. Добровільність.

6. Конфіденційність.    

7. Довіра до своїх почуттів.

 

 

Гра «Знайомство»

Мета: дати змогу поглянути на себе по-іншому.

Гра «Візитка»    

Мета: розкриття своїх позитивних рис, підготовка групи до подальшої спільної роботи та створення позитивного настрою.

Вправа «Мої очікування»

Мета: виявити очікування від занять, рівень зацікавленості проблемою, бажання працювати.    

Вправа «Воскова свічка»

Мета: розслаблення та згуртування групи.

Домашнє завдання:

Вправа «Нове ім’я»

 

II ЕТАП – АКТИВІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ

Заняття 2

Аналіз виконання домашнього завдання.

Гра «Твоє ім’я»    

Мета: подальше знайомство та згуртування групи.

Вправа «Вибір траєкторії»

    Ця вправа також може належати до незвичайних методів поведінкової психодіагностики.

Мета: розвиток умінь розуміти свої переваги та схильності.

    Інформаційне повідомлення «Світ професій».

Вправа «Моя професія»

Мета: визначення рівня поінформованості підлітків про майбутню професію.

Вправа «Схвалення»

Мета: навчитися хвалити себе.

    Тренуючись і міркуючи над тим, як схвалювати, підтримувати і спонукати самого себе, ви з часом дивуватиметеся, що не вдалися до таких ефективних методів раніше.

Домашнє завдання:

Вправа «Активізуй уяву»

Мета: навчитися активізувати уяву.

    Виконання цієї вправи потребує вашої уяви: чим яскравіше ви здатні уявити успіх, славу і щастя в майбутньому, чим міцніший зв’язок установлено з певними формами діяльності – тим сильніший ефект вправи. Основна ідея – сформувати нове ставлення до вашої діяльності, зробити її цікавішою та привабливішою для вас.

    Рефлексія заняття

Заняття 3

Аналіз домашнього завдання.

Гра «Морські командні навчання»

Мета: виявити сформованість емоційно-психологічних стосунків учнів у колективі класу.

Вправа «Уникнення невдачі»

Домашнє завдання:

Вправа «Викрадення мети»

Рефлексія заняття.

 

Ш ЕТАП – НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ

Заняття 4

Аналіз домашнього завдання.

Соціально-психологічна гра «Невідомі світи».

Мета: розвинути соціальну уяву і соціальну перцепцію, сформувати навички, необхідні для успішної взаємодії з представниками інших культур, людьми, що сповідують інші погляди.    

Рефлексія заняття.

Заняття 5

Інтелектуальна гра «Ерудит-шоу».

Мета: розвиток інтелекту, розширення світогляду, покращення розумової діяльності, творчої активності.

Підбиття підсумків.

Вправа «Архітектор».

Мета: творча установка, прагнення досконалості, бажання якомога краще робити свою справу.

Рефлексія заняття.    

Заняття 6

Гра «Острів».

    За змістом – це ціннісно-моральна гра, що дає змогу формувати в учнів шанобливе ставлення до непрестижної, але суспільно необхідної праці.

Гра «Асоціації».

Мета: корекція уявлень учнів щодо професій, формування загального й емоційного ставлення до них; розвиток уяви, інтуїції, творчого мислення. Рефлексія заняття.

Заняття 7

Гра «Вгадай професію».

Мета: корекція уявлень школярів про професії.

Вправа «Альтернатива».

Мета: розвиток умінь розуміти одне одного, ефективно взаємодіяти, зробити крок назустріч партнеру.

Домашнє завдання:

Мета: «Створи собі ситуацію успіху».

    Навіть невеликий успіх спонукає, надихає на діяльність. Отже, дуже важливо вміти створити собі ситуацію успіху. Якщо ви спланували етапи досягнення мети, то це може бути досягнення першого з них. Будь-що з того, що ви запланували і що виконали, може переживатися як успіх. Рефлексія заняття.

 

 

V ЕТАП-ПІДСУМКОВИЙ

Заняття 8    

    Аналіз домашнього завдання.

Гра-загравання«Стажери – інопланетяни».

    Гра дає змогу ознайомити школярів зі структурою промислового підприємства й вимогами основних виробничих професій.

Вправа «Попроси самого себе».

Вправа «Тема успіху».

Домашнє завдання:

Вправа «Впевненість у своїх силах».

Мета: посилення почуття компетентності й прагнення досягати мети. Рефлексія заняття.

Заняття 9    

Аналіз домашнього завдання.

Гра «Вакансія».

    Ця гра моделює окремі аспекти професійної діяльності. Вона призначена для проби своїх сил у різних виробничих ситуаціях і ознайомлює з особливостями професій.

Домашнє завдання:

Вправа «Входження в нову роль».

Мета: посилення механізму ідентифікації, розвиток здатності до самопідтримки.

Домашнє завдання:

Підготувати автобіографії.

Рефлексія заняття.

Заняття 10

Аналіз домашнього завдання.

Гра «Я вступаю на навчання до…»

 

 

Профорієнтаційна рольова гра.

Мета: уточнити й конкретизувати професійний вибір підлітків, активізувати їхній інтерес до майбутньої професії, змоделювати варіанти поведінки в проблемних ситуаціях, розвивати впевненість у собі.

Вправа «Валіза».

Мета: з’ясувати враження учнів від занять і побачити, наскільки справдилися їхні очікування, що нового вони взяли для себе.

Вправа «Побажання».    

Учасники групи по колу мають сказати комплімент сусіду.

Вправа «Прогнозування подій».

    Щоб підсумувати ваші близькі й подальші плани, думки з приводу певних учинків, роздумів, укладемо угоду із самим собою, даючи відповідь:

– Що нового про себе я дізнався під час занять?

– Що нового я дізнався про професії?

– Чи допомогли мені ці заняття під час вибору майбутньої професії?

– Чи навчився я вмотивовувати свою діяльність і цілеспрямовано йти до мети?

Рефлексія роботи групи.

Підбиття підсумків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

Заняття 7

Гра «Вгадай професію».

Мета: корекція уявлень школярів про професії.

    Як і в грі «Асоціації», троє гравців виходять із класу. Ті, що залишилися, швидко загадують професію, а ті, що відгадують, повертаються до класу (групи). Кожен учень упродовж 4-5 хвилин на аркуші аналізує загадану професію. А кожен відгадувач, спостерігаючи за групою, визначає одну особу, яку він викликає до дошки. Три обраних особи впродовж 3 хвилин виписують на дошці свої варіанти проаналізованої професії за схемою: відмінні риси професій (на основі роботи Є.Клімова) за предметом, метою, засобами, умовами праці, їх організацією, типом спілкування, рухливістю, необхідною мінімальною освітою, особливостями й потребами в цій професії у регіоні.

    Відгадувачу дається одна хвилина на роздуми, і кожний пропонує свій варіант відгадки. Якщо хоча б один із них правильний, команда, що відгадувала, перемогла.

Вправа «Альтернатива».

Мета: розвиток умінь розуміти одне одного, ефективно взаємодіяти, зробити крок назустріч партнеру.

Хід виконання

    Для цієї три можна організувати розбиття на пари, запропонувавши учасникам вибрати собі в партнери найсимпатичнішу людину. Учасники сідають спинами один до одного, їх попереджують, що контакти з партнером у процесі гри заборонені. Кожен гравець отримує по 20 карток: 10 білих і 10 синіх. З боку кожної пари ставлять ще один стілець.

Інструкція: кожен із членів пари – бізнесмен, і кожен є для іншого конкурентом, оскільки за умовами гри обидва роблять бізнес в одній галузі. Обидва отримали дуже вигідну пропозицію, яка може принести непоганий прибуток. Проте це пропозиція від кримінальних структур, що робить угоду досить ризикованою. Ви можете прийняти цю пропозицію, а можете відмовитися. ї те, й інше рішення може принести вам прибуток, проте це залежить від вибору вашого партнера-конкурента.

Учасникам пропонують таку таблицю:

1-й бізнесмен 

2-й бізнесмен 

1-й бізнесмен 

2-й бізнесмен 

угода 

угода 

-3 

-3 

угода 

відмова 

+5 

-5 

відмова 

угода 

-5 

+5 

відмова 

відмова 

+3 

+3 

 

Що вона означає? Якщо обидва бізнесмени приймають пропозицію кримінальних структур, то обидва втрачають по три тисячі гривень. Якщо один погоджується, а інший відмовляється, то перший заробляє п’ять тисяч, а другий цих п’ять тисяч утрачає. І, нарешті, якщо обидва бізнесмени відмовляються від угоди, вони отримують по три тисячі. Гра має 10 ходів. Через кожні тридцять секунд гравці повинні одночасно класти на стілець, який стоїть збоку, по одній картці: синя означає угоду, біла – відмову. Побачивши рішення свого партнера, гравець заповнює бланк прибутків-видатків.

Бланк для гри

Ім’я учасника _____________

Ім’я партнера _____________

Номер ходу 

Хід учасника 

Хід партнера 

Результат ходу 

1 

     

2 

     

3 

     

4 

     

5 

     

6 

     

7 

     

8 

     

9 

     

10 

     

Кінцева сума 

 

    Завдання гравців – отримати максимальний прибуток. Двічі впродовж гри сума може бути вдвічі збільшена.

    Обговорення цієї гри має дуже важливе значення – особливо коли з’ясується, що ніхто не виграв. Така ситуація дуже показова: дефіцит бюджету свідчить про помилковість обраної гравцями стратегії. Якщо знайдеться хоча б одна пара, що вибрала шлях конструктивної взаємодії, а не шлях недовіри та брехні, то їм обов’язково надається слово.

    Тут важливо зрозуміти істину: окрім гри проти когось, коли чийсь виграш – це обов’язково програш іншого, є ігри, коли можна виграти лише разом.

Домашнє завдання:

Вправа «Створити собі ситуацію успіху»

    Навіть невеликий успіх спонукає, надихає на діяльність. Отже, дуже важливо вміти створити собі ситуацію успіху. Якщо ви спланували етапи досягнення мети, то це може бути досягнення першого з них. Будь-що з того, що ви запланували і що виконали, може переживатися як успіх.

Завдання

Технологія створення ситуації успіху може бути такою:

1. Сплануйте досягнення певної мети ( або етапи її досягнення). Мету слід обрати середньої складності, оскільки досягнення легкої мети не переживається як успіх, а досягнення надто складних часто є неможливим. Якої мети ви хотіли досягти?

2. Докладіть усіх зусиль, щоб досягти бодай однієї мети або успішно виконати поставленні перед собою завдання. Чи досягти цієї конкретної мети? Які труднощі відчували?

3. Розбийте мету на низку конкретних проміжних етанів і усвідомте важливість кожного з них. Ставте перед собою якомога більше конкретних (і реальних) завдань і прагніть досягти їх. Які конкретні етапи досягнення мети?

4. Визначте кількісні показники, за якими ви могли б фіксувати навіть незначні позитивні зрушення у вашій справі. Це надасть вам азарту й додаткової спонукальної сили (як у спорті, де кількість набраних очок стимулює).

5. Похваліть самого себе за те, що досягли навіть незначного успіху. («Який я молодець!»). Позитивні емоції, пов’язані з досягненням успіхів, ніколи не завадять.

6. Похваліть себе за досягнення кажіть незначного успіху, «нагородіть» себе чимось за цей успіх. Який приз чи винагороду ви собі приготували?

Рефлексія заняття

завантаження...
WordPress: 22.96MB | MySQL:26 | 0,576sec