Тренінг професійного самовизначення: ОБЕРИ СВОЄ МАЙБУТНЄ!

ОБЕРИ СВОЄ МАЙБУТНЄ!

Тренінг професійного самовизначення

    Вибір професії – усвідомлене визначення людиною сфери діяльності, яку вона прагне опанувати й довгий час нею займатися. Це один з найважливіших етапів на життєвому шляху людини. Адже, обираючи професію, особистість насамперед визначає своє місце в житті. Від вибору майбутньої професії залежить подальше успішне самоствердження й розвиток індивідуальності людини, можливість реалізації творчого потенціалу. Улюблена професія допомагає розкрити найяскравіші сторони особистості.

Професійна орієнтація (з франц. «установка») – це науково-практична система підготовки особистості до вільного й свідомого вибору професії, допомога у професійному самовизначенні особистості відповідно до здібностей. Свідомо обрана професія допомагає людині реалізувати свої фізичні, розумові та душевні сили.

Профорієнтація передбачає:

професійну інформацію – формування в особистості активної профорієнтаційної позиції, що відповідає суб’єктивним і об’єктивним умовам здійснення вільного і свідомого професійного самовизначення;

професійну консультацію – система психологічного вивчення особистості з метою надання обгрунтованих порад щодо оптимальних напрямків і засобів професійного самовизначення;

професійний добір – система роботи з надання порад і допомоги людині щодо прийняття рішення про такий вибір конкретного виду професійної діяльності, який би максимально відповідав суб’єктивним і об’єктивним умовам професійного самовизначення, перспективам подальшого розвитку особистості та її успішній реалізації в професійній діяльності;

 

    Центральне місце в роботі з профорієнтації відводиться школі. Ця робота поділяється на три етапи:    

підготовчий – професійна просвіта учнів упродовж всього періоду навчання в школі (1- 11-тікласи);

основний – формування спрямованості учнів 6-8-мі класи за допомогою профдіагностики;

завершальний – уточнення професійних нахилів, визначення ступеня відповідності особистісних рис потребам обраної професії (10- 11-тікласи).

    Професійне самовизначення – багатовимірний і багатоступеневий процес, який можна розглядати як самоактуалізацію, самореалізацію особистості у трудовій діяльності. Сутність самовизначення полягає у здатності людини творити саму себе, свою індивідуальну історію, в умінні постійно переосмислювати власну сутність.

Професіографія – розділ психології праці, предметом вивчення якого є світ професій.

Професіограма – документ, який описує особливості спеціальності, професії.

    Щоб вибір професії був справді свідомим і вільним, необхідно враховувати такі фактори:

• інформованість про світ професій;

• знання своїх особистісних рис;

• уміння співвідносити особисті риси з вимогами, які висуває професія і спеціальність.

Основою програми «Обери своє майбутнє!» є діагностика «типу особистості», яка грунтується на теорії швейцарського психолога Карла Юнга («Психологаческие типы», 1921 р.). Відповідно до цієї теорії, існує 16 типів особистості, і кожній людині відповідає один з цих типів. Ця теорія допомагає зрозуміти, які мотиви лежать, в основі нашої поведінки, і дає змогу застосувати ці знання при виборі професії. Для діагностики типів особистості в програмі використовується скорочений альтернативний тест «Визначення типів особистості» за Тігером.

Мета програми: допомогти старшим підліткам правильно та свідомо обрати професію, спираючись на власні здібності, інтереси, цінності та можливості; пізнати свої сильні та слабкі сторони, розвивати самосвідомість, почуття власної гідності; найбільш успішно і повно реалізувати себе у поведінці та діяльності.

Завдання програми:

• розвиток самопізнання і само дослідження на основі внутрішніх поведінкових змін;

• сприяння процесу особистісного розвитку, реалізації творчого потенціалу, досягненню оптимального рівня життєдіяльності та відчуття щастя і успіху;

• вивчення ефективних способів міжособистісної взаємодії для створення основи більш ефективного і гармонійного спілкування з людьми;

• діагностика професійних нахилів, здібностей, рис характеру для глибшого пізнання себе і свідомого вибору професії.

    Програма складається з двох розділів, списку використаної літератури і додатків.

I розділ – теоретична частина.

II розділ – тематичний план занять:

1) я в своїх очах та в очах інших людей;

2) мистецтво спілкування і взаєморозуміння;

3) я – неповторний та індивідуальний;

4) сильні й слабкі сторони мого характеру;

5) шляхи самовдосконалення і розвитку;

6) я та інші;

7) професія, яка відповідає моїм здібностям та інтересам;

8) дорога в життя.

    Заняття проводяться 1 раз на тиждень 1- 30 хв у групі з 12-15 осіб.

 

 

 

Заняття 1

Тема. «Я в своїх очах та очах оточення».

Мета: створення сприятливих умов для роботи в групі, ознайомлення з основними принципами роботи тренінгу, первинне засвоєння прийомів самодіагностики і способів саморозкриття.

1. Вправа на знайомство: «Не хочу хвалитися, але я…»

2. Правила групи.

3. Інформаційне повідомлення «Що відбуватиметься на тренінгах»-

4. Вправа на самовизначення «Який я» (асоціації, думки).

5. Шерінг: обмін думками, почуттями, емоціями.

6. Тест на самовизначення.

7. Вправа на завершення «Сьогодні я…».

 

Заняття 2

Тема. «Мистецтво спілкування і взаєморозуміння».

Мета: ознайомлення з прийомами ефективного спілкування, розширення способів самоаналізу у сфері спілкування, розвиток базових комунікативних умінь.

1. Привітання «Я -ти -ми».

2. Повторення правил.

3. Вправа «Вислухай і поверни».

4. Шерінг.

5. Інформаційне повідомлення «Сторони спілкування».

6. Вправа «Плітка».

7. Вправа на завершення «Сьогодні я…»

 

Заняття 3

Тема. «Мистецтво спілкування і взаєморозуміння».

Мета: продовження ознайомлення з прийомами ефективного спілкування, розвиток базових комунікативних умінь.

1. Привітання «Долоні, лікті, коліна…».

2. Повторення правил.

3. Вправа «Невербальні етюди».    

4. Вправа «Толерантність».

5. Шерінг.

6. Вправа «Я-повідомлення».

7. Вправа на завершення «Сьогодні я…».

 

Заняття 4

Тема. «Я неповторний та індивідуальний».

Мета: самодіагностика за Тігером і усвідомлення ознак власного типу особистості, сприяти процесу саморозкриття. Створення сприятливих умов для роботи «групі.

1. Привітання «Моя… сказала б про мене…».

2. Вправа: «Емоції, які виникають, коли я думаю про свою майбутню професію» (малюнок).

3. Шерінг.

4. Вправа «Ознаки типу особистості».

5. Інформаційне повідомлення «Що таке ознаки типу особистості».

6. Вправа на завершення «Сьогодні я…».

 

Заняття 5

Тема. «Мої сильні і слабкі сторони».

Мета: продовжувати самодіагностику за Тігером; визначити свій тип темпераменту; сильні й слабкі сторони власної особистості, виявити , шляхи самовдосконалення; розвивати почуття власної неповторності та індивідуальності.

1. Вправа на привітання «Колір мого настрою».    

2. Вправа на діагностику типів темпераменту.    

3. Інформаційне повідомлення «Сильні і слабкі сторони особистості».

4. Вправа-гра «Презентація» – сторони моєї особистості (розповідь або малюнок).

5. Шерінг.

6. Вправа на завершення «Сьогодні я…».

 

Заняття 6

Тема. «Шляхи самовдосконалення і розвитку».

Мета: активізувати учасників, продовжувати тренувати навички партнерської взаємодії. Усвідомити власні емоції та почуття щодо вибору професії та їх вплив на вибір. Підтримка сприятливого клімату в групі.

1. Привітання «Приємні слова».

2. Проективний малюнок «Наш дім».

3. Шерінг. Обмін думками.

4. Вправа на завершення «Сьогодні я…».

 

Заняття 7

Тема. «Я та інші».

Мета: продовжувати самодіагностику та саморозкриття. Підвести учасників до усвідомлення унікальності людської особистості, активізувати творче мислення.

1. Вправа на привітання «Мені в тобі подобається…».

2. Вправа «Основні й допоміжні функції моєї особистості».

3. Шерінг.

4. Інформаційне повідомлення «Що позитивно впливає на розвиток особистості».

5. Вправа: «Мої улюблені справи».

6. Шерінг.

7. Вправа на завершення «Сьогодні я…».

 

 

Заняття 8

Тема. «Я та інші».

Мета: вчити виявляти свої почуття без оцінок та образ, розвивати в учасників уміння стислої самопрезентації, ознайомити з різними моделями поведінки.

1. Привітання «Я в очах інших».

2. Вправа: «Оцінка професій».

3. Вправа «Цінності».

4. Шерінг.

5. Притча «Все залежить від тебе».

6. Вправа на завершення «Сьогодні я…».

 

Заняття 9

Тема. «Професія, яка відповідає моїм здібностям, та інтересам».

Мета: продовжувати формувати навички, необхідні для успішної взаємодії між людьми.

1. Вправа для привітання «Якщо я – книга, то це…» (Книга про що?)

2. Вправа: «Я хотіла б мати професію, яка давала б мені можливість…».

3. Вправа «Казкові герої».

4. Вправа «Професії, які відповідають моїм здібностям».

5. Шерінг. Обмін почуттями і думками.

6. Вправа «Емоції, які виникають, коли я думаю про свою майбутню професію».

7. Шерінг.

8. Вправа на завершення «Сьогодні я…».

 

Заняття 10

Тема. «Я – фахівець у своїй улюбленій справі».

Мета: узагальнення набутих знань і навичок, прийняття рішення щодо вибору майбутньої професії.

1. Привітання «Мені подобається…».

2. Вправа-гра «Навколо світу».

3. Вправа «Дорога в життя» (проективний малюнок).

4. Шерінг.

5. Вправа на завершення «Під час тренінгу я…».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренінг професійного самовизначення:

»Обери своє майбутнє!»

 

 

Список здібних та обдарованих дітей

Летавського НВК

Інтелектуальні здібності:

Решетник Дмитро

Зубик Тарас

Зубик Оксана

Вітвіцька Мар»яна

Барчук Анатолій

Факас Ангеліна

Войтов Мирослав

Лозовий Володимир

Шелега Ірина

Хлипа Богдана

Собань Олеся

Козьмін Марина

Чорна Іванна

Маслій Марина

 

Музичні здібності:

Решетник Дмитро

Вознюк Руслан

Миколін Василь

Регелюк Вероніка

Войтов Сергій

Підвисоцька Ірина

Зубик Роман

Барчук Анатолій

Войтов Мирослав

 

Вокальні здібності:

Регелюк Марина

Зубик Тетяна

Петровська Світлана

Харкавлюк Олена

Чорний Сергій

Козьмін Марина

 

Літературні здібності:

Лейзор Наталія

Зварич Юлія

Лозовий Володимир

Зубик Оксана

 

Здібності в галузі спорту:

Войт Руслан

 

 

 

 

 

 

 


 

завантаження...
WordPress: 22.97MB | MySQL:26 | 0,332sec