Тести з хімії по темі: Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів. Поняття про твердість води. Силікатна кислота та силікати. Поняття про будівельні матеріали

Тести з хімії по темі: Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів. Поняття про твердість води. Силікатна кислота та силікати. Поняття про будівельні матеріали

Варіант І

У завданнях 1-9 правильну відповідь позначте тільки так

1. До водного розчину натрій карбонату додали розчин фенолфталеїну. Позначте. про що свідчить поява малинового кольору розчину:

А) гідроліз по катіону зумовлює кислотне середовище розчину;

Б) фенолфталеїн містить домішки лугу;

В) гідроліз по аніону зумовлює лужне середовище розчину;

Г) сода містить домішки лакмусу.

2. Позначте основні природні сполуки, що зумовлюють тимчасову твердість води:

А) MgCl2;

Б) Mg(HCO3)2;

В) Ca(HCO3)2;

Г) CaSO4.

3. Вкажіть йони, що зумовлюють постійну твердість води:

А) Na+;

Б) K+;

В) Zi+;

Г) Mg2+.

4. Вирізніть реактив, що використовують для зменшення тимчасової твердості води:

А) NaOH;

Б) Na2CO3;

В) NaCl;

Г) NaHCO3.

5. Вкажіть реактив з допомогою якого можна визначити вміст пробірок з натрій сульфатом і натрій карбонатом:

А) NaOH;

Б) BaCl2;

В) Ca(NO3)2;

Г) HCl.

6. Вкажіть природну сполуку, яка з глиноземом і кремнезеном використовується у виробництві цементу:

А) вапняк;

Б) тальк;

В) пірит;

Г) сильвініт.

7. Позначте продукти взаємодії карбон (IV) оксиду з натрій гідроксидом:

А) натрій карбід;

Б) натрій карбонат;

В) вода;

Г) водень.

8. Позначте властивість алмазу, яку він має завдяки атомним кристалічним граткам:

А) жирний на дотик;

Б) висока реакційна здатність;

В) тугоплавкий;

Г) невисока температура плавлення.

9. Вкажіть склад віконного скла:

А) Al2O3*2SiO2*2H2O;

Б) Mg3H4Si2O9;

В) CaAl2*Si2O8;

Г) Na2O*CaO*6SiO2.

 

У завданнях 10-24 відповідь записуйте цифрами або великими літерами

10. Встановіть відповідність між формулами речовин та їх назвами:

Формули речовин Назва речовин
А) K2CO3 1. натрій силікат
Б) CaCO3 2. нефелін
В) Na2SiO3 3. поташ
Г) Al2O3*2SiO2*2H2O 4. каолін
  5. вапняк

11. Вкажіть послідовність стадії добування силікатної кислоти:

А) силіцій діоксид;

Б) калій силікат;

В) силіцій

12. Вкажіть відповідність між формулами речовин та галузями їх застосування:

Речовини

Галузі застосування

1. K2CO3 А) мийні засоби
2. NaHCO3 Б) виготовлення тугоплавкого скла
3. Na2CO3*10H2O В) будівельні матеріали
4. CaCO3 Г) харчова промисловість

13. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакції:

Реагенти

Продукти реакції

А) CaCO3+SiO2 1. 2KCl+H2SiO3
Б) K2SiO3+2HCl 2. CaCO3+Na2CO3
В) Ca(HCO3)2+Na2CO3 3. CaCO3+2NaHCO3
Г) Mg(HCO3)2 4. CaSiO3+CO2
  5. Mg(OH)2+2CO2

14. Встановіть послідовність стадій добування магній гідрогенкарбонату:

А) карбон (IV) оксид;

Б) калій карбонат;

В) кальцій карбонат.

15. Обчисліть та вкажіть масу натрій силікату, що утвориться при взаємодії 12 г силіцій (IV) оксиду і 14 г натрій гідроксиду:

А) 24 г;

Б) 2,4 г;

В) 12,4 г;

Г) 4 г.

16. Обчисліть та вкажіть кількість протонів і нейтронів в ядрі атома Силіцію:

А) 14;

Б) 28;

В) 16;

Г) 14.

17. Обчисліть відносну густину вуглекислого газу за метаном СН4:

А) 1,5;

Б) 2.5;

В) 2,75;

Г) 3.

18. Обчисліть та вкажіть обєм кисню (н.у.) необхідний для спалювання вугілля масою 250 кг.

А) 4,67 л;

Б) 467 л;

В) 46,7 л;

Г) 124 л.

19. Вкажіть кількість електронів, що приймає окисник у схемі реакції: СО+О2    

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4.

20. Установіть відповідність між типом хімічної реакції, прикладом реакції та галуззю її застосування.

Тип хімічної реакції

Приклад реакції

Галузь застосування

І. сполучення А) Са(ОН)2+Na2CO3 1. отримання негашеного вапна
ІІ. розкладу Б) CaCO3+CO2+H2O 2. отримання вапняного молока
ІІІ. заміщення В) Ca+H2O 3. розчинення вапняку
IV. обміну Г) CaCO3 4. отримання вапняку

21. Установіть послідовність зменшення кислотних властивостей:

А) HCl;

Б) H2SO4;

В)HBr;

Г) H2SiO3.

22. Установіть відповідність між речовинами, що були піддані гідролізу, та газоподібними продуктами реакції:

Речовини, що піддали гідролізу Газоподібні продукти реакції
А) CaC2 1. CH4
Б) Al4C3 2. SO2
В) Al2S3 3. H2S
  4. C2H2

23. Обчисліть і вкажіть кількість речовини натрій силікату масою 16 г:

А) 0,1 моль;

Б) 0,14 моль;

В) 3,4 моль;

Г) 0,2 моль.

24. Обчисліть та вкажіть кількість атомів Оксигену у вуглекислому газі кількістю речовини 0,5 моль:

А) 3,01*1023;

Б) 6,02*1024;

В) 6,02*1023.

 

У завданнях 25-30 відповідь записуйте великими літерами

25. Який обєм карбон (IV) оксиду за нормальних умов можна одержати в результаті згоряння 96 г сажі?

А) 179,2 л;

Б) 190 л;

В) 205 л;

Г) 279,2 л.

26. Обчисліть загальну суму коефіцієнтів у рівнянні реакції пом’якшення води, яка містить катіони кальцію, гашеним вапном:

А) 2;

Б) 4;

В) 6;

Г) 8.

27. Обчисліть об’єм карбон (IV) оксиду, який виділяється в результаті взаємодії 10% розчину сульфатної кислоти масою 196 г з калій карбонатом масою 138 г.

А) 6,72 л;

Б) 4,48 л;

В) 2,24 л;

Г) 1,18 л.

28. Вкажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння схема якого:

H2S+K2Cr2O7+H2SO4           K2SO4+Cr2(SO4)3+H2O

А) 12;

Б) 16;

В) 20;

Г) 24.

29. Обчисліть масу натрій карбонату, який утворюється при пропусканні карбон (IV) оксиду масою 0,88 г крізь розчин натрій гідроксиду масою 10 г з масовою часткою NaOH 20%.

А) 1,12 г;

Б) 2,12 г;

В) 3,5 г.

30. Яку масу силіцій (IV) оксиду можна відновити за допомогою коксу масою 40 кг, якщо масова частка вуглецю в коксі становить 90%.

А) 45 кг;

Б) 67 кг;

В) 80 кг;

Г) 90 кг.

 

Тема. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів. Поняття про твердість води. Силікатна кислота та силікати.

Поняття про будівельні матеріали.

Х

Варіант ІІ

У завданнях 1-9 правильну відповідь позначте тільки так

1. Вкажіть Йони, що зумовлюють тимчасову твердість води:

А) К+;

Б) Са2+;

В) ОН;

Г) Cl.

2. Вкажіть випадок, в якому утворюється середня сіль карбонатної кислоти:

А) Ca(OH)2+2CO2

Б) NaOH+CO2

В) NaHCO3+H2SO4

Г) CA(OH)2+CO2

3. Вирізніть реактив, що використовують для зменшення постійної твердості води:

А) KCl;

Б) KHCO3;

В) K2CO3;

Г) KOH.

4. Вкажіть формули речовин сплавленням яких одержують кришталеве скло:

А) K2CO3; CaCO3; SiO2;

Б) Na2CO3; PbO; SiO2;

В) K2CO3; PbO; SiO2.

5. Вкажіть речовини, що виробляє силікатна промисловість:

А) цемент, пісок, бетон;

Б) цемент, скло, гравій;

В) цемент, скло, кераміку.

6. Визначіть склад кварцового скла:

А) Na2O*CaO*6SiO2;

Б) K2O*6SO2;

В) SiO2.

7. Вкажіть склад бетону:

А) суміш цементу й піску;

Б) суміш цементу, піску, щебеню і води;

В) суміш цементу, піску, щебеню.

8. Скажіть чи можна «переливати» карбон (IV) оксид з однієї посудини в іншу:

А) так;

Б) ні;

В) власний варіант відповіді.

9. Назвіть природні сполуки, що є сировиною для виробництва цементу:

А) глина;

Б) білий пісок;

В) вапняк.

У завданнях 10-24 відповідь записуйте цифрами або великими літерами

10. Встановіть відповідність між формулами солей та їх назвами:

Формула солей

Назва солей

А) K2SiO3 1. плюмбум силікат
Б) CaSiO3 2. калій силікат
В) PbSiO3 3. натрій силікат
Г) Na2SiO3 4. кальцій силікат

11. Вкажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння схема якого: K2SiO3+HCl    

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 6.

12. Установіть послідовність стадій усунення тимчасової твердості в домашніх умовах:

А) додавання гашеного вапна;

Б) кип’ятіння;

В) додавання соди

13. Спалюють невідому чорну речовину Х і утворений газ пропускають через розчин вапняної води, яка поступово мутніє, а потім знову утворюється прозорий розчин. Назвіть речовину Х.

А) NH3  ;

Б) C  ;

В) O2  ;

Г) H2  .

14. Амоній карбонат одержують шляхом змішування трьох газоподібних речовин. Складіть рівняння реакції і обчисліть суму всіх коефіцієнтів у цих рівняннях:

А) 6;

Б) 8;

В) 9;

Г) 10.

15 Обчисліть та вкажіть масу кальцій карбонату необхідного для того, щоб діючи на нього кислотою одержати 1,12 л вуглекислого газу (н.у.)?

А) 5 г;

Б) 7 г;

В) 9 г;

Г) 11,2 г.

16. Людина видихає близько 1300 г вуглекислого газу на добу. Який обєм (н.у.) займає така кількість вуглекислого газу?

А) 661 л;

Б) 62 л;

В) 568 л;

Г) 730 л.

17. Обчисліть та вкажіть масу натрій силікату що утвориться, якщо для його добування взяли 12 г силіцій оксиду і 14 г натрій гідроксиду.

А) 10,4 г;

Б) 12 г;

В) 24,4 г;

Г) 42,4 г.

18. Розчин поташу поглинає вуглекислий газ і утворює гідрокарбонат калію. Обчислити обєм поглиненого вуглекислого газу 276 г цієї солі:

А) 2,24 л;

Б) 22,4 л;

В) 44,8 л;

Г) 4,48 л.

19. Установіть генетичний ланцюжок добування цинк (ІІ) карбонату:

А) цинк (ІІ) хлорид;

Б) цинк (ІІ) оксид;

В) цинк.

20. Установіть генетичний ланцюжок добування кальцій гідрогенкарбонату:

А) кальцій гідроксид;

Б) кальцій карбонат;

В) кальцій оксид.

21. Узгодьте реагенти та продукти реакції:

Реагенти

Продукти реакції

А) Na2SiO3+HCl 1. K2SiO3+H2O
Б) H2SiO3+KOH 2. Ca(HCO3)2
В) Ca(HCO3)2+Na2CO3 3. NaCl+H2SiO3
Г) CaCO3+CO2+H2O 4. CaCO3+2NaHCO3

22. Яка з реакцій відбувається в розчині за такою схемою:

H++CO32-       H2O+CO2

А) між водою і натрій карбонатом;

Б) між хлоридною кислотою і калій карбонатом

1. А.

2. А.Б.

3. Б.

23. Визначіть в якому переліку знаходяться сполуки Карбону лише з позитивними ступенями окиснення цього елемента:

А) H2CO3, CO2, CO, CCl4;

Б) Na2CO3, Al4C3, COCl2, CH4.

1. A.         2. Б.          В. А і Б

24. До розчину лимонної кислоти додали аптечний препарат «Гастромакс». Позначте, про що свідчить поява бульбашок газу, що не підтримує горіння:

А) препарат містить натрій;

Б) лимонна кислота містить домішки етанолу;

В) препарат містить кальцій карбонат;

Г) препарат містить магній гідроксид.

 

У завданнях 25-30 відповідь записуйте великими літерами

25. Суміш карбонату і гідрогенкарбонату натрію масою 146 г нагрівали доти, поки не припинилось зменшення маси. Маса залишку, що утворився після нагрівання, становить 137 г. Обчисліть масову частку карбонату натрію у цій суміші.

А) 33%;

Б) 58%;

В) 81%;

Г) 83,3%.

26. Вкажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння схема якого:

SiO2+Na2SO4        Na2SiO3+CO2+SO2:

А) 3;

Б) 4;

В) 5;

Г) 7.

27. Який об’єм карбон (IV) оксиду виділиться при взаємодії силіцій (IV) оксиду кількістю речовини 1 моль і 20 г крейди з масовою часткою карбонату 20%?

А) 0,89 л;

Б) 89,6 л;

В) 896 л;

Г) 8 л.

28. Обчисліть суму коефіцієнтів у рівнянні взаємодії магнію з концентрованою нітратною кислотою.

А) 11;

Б) 16;

В) 20;

Г) 24.

29. При прожарюванні вапняку масою 54 г втрати маси склали 22 г. Визначити масову частку СаСО3 у вапняку.

А) 81,6%;

Б) 90%;

В) 92,6%;

Г) 95%.

30. Пісок масою 2 кг сплавляли з надлишком гідроксиду калію і одержали 3,82 кг калій силікату. Визначте вихід продукту реакції.

А) 74,46%;

Б) 84,46%;

В) 90%.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з хімії по темі Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів (29.5 KiB, Завантажень: 9)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,683sec