Тести з хімії по темі: Природні джерела вуглеводнів

Тести з хімії по темі: Природні джерела вуглеводнів

Варіант 2.

Завдання 1-9 мають по чотири  варіанти   відповідей. У кожному завданні

лише  ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку  відповідей.

1. Згадайте для чого проводиться перегонка нафти

а) для отримання тільки ароматичних вуглеводнів

б) отримання різних нафтопродуктів

г) отримання тільки метану і бензину

2. Вирізнити основний компонент природного газу

а) метан      б) азот      в) водень     г) аміак

3. Згадайте, який продукт можна отримати при коксуванні кам’яного вугілля

а) амоніак      б) кисень    в) газойль    г) гас

4. Вирізніть, що використовують як паливо для тракторів

а) бензин   б) мазут   в) лігроїн   г) бензин

5. Згадайте в результаті переробки чого добувають сажу, водень, синтез-газ, ацетилен

а) алканів   б) нафти    в) природного газу     г) кам’яного вугілля

6. Згадайте при переробці чого залишком є мазут

а) кам’яного вугілля              б) гасу         в) супутнього газу

7. Вкажіть, що можна добути з нафти:

а) лігроїн, газойль, мазут

б) бензин, гас, газойль

в) бензин, ліг роти, гас, газойль, мазут

г) бензин, газойль, мазут

8. Впізнайте, який із процесів розщеплення нафтопродуктів дає якісніший бензин:

а) термічний

б) каталітичний

в) з використанням пониженої температури

г) крекінг

9. Згадайте: нафта – це:

а) водний розчин органічних речовин

б) суміш продуктів окиснення

в) суміш високомолекулярних сполук

г) суміш вуглеводнів

Завдання 10-14 мають на меті встановлення відповідності. До  кожного стовпчика, позначеного цифрами, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть їх у бланк.

10. Встановіть відповідність між фракціями перегонки нафти та температурами кипіння:

1. Бензин   а від 180 до 3000С

 

2. Лігроїн  б від 2700С до 3500С

3. Гас         в від 400С до 2000С

4. Газойль  г від 1200С до 2400С

11. Встановіть відповідність між джерелами вуглеводнів та продуктами їх переробки:

1. Природний газ           а гас

2. Кам’яне вугілля         б метан

3. Нафта                          в газолін

4. Супутні гази               г кокс

12. Встановіть відповідність між фракціями мазуту та їх використання:

1. Вазелін                                   а. дизельне паливо

2. Солярове масло                     б. для косметичних ліків

3. Парафін                                  в. дорожне будівництво

4. Гудрон                                    г. виробництво свічок

13. Встановіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами крекінгу нафтопродуктів.

1. С14Н30               а. С5Н12 + С5Н10

2. С10Н22               б. С3Н8 + С3Н6

3. С6Н14                 в. С7Н16 + С7Н14

4. С4Н10                           г. С2Н6 + С2Н4

В завданнях 14-17 розташуйте варіанти дій у правильній послідовності. Запишіть букви, якими позначені  дії попорядку, у бланк.

14. Встановіть послідовність фракцій перегонки нафти із збільшенням температури кипіння компонентів.

а) гас

б) бензин

в) мазут

г) лігроїн

д) газойль

15. Встановіть послідовність

а) вуглеводнів

б) крекінг – це

в) нафти

г) більш леткі речовини

д) процес розкладу

16. Встановіть послідовність

а тверда горюча копалина

б в результаті діяльності мікроорганізмів

в що утворилося з відмерлих рослин і планктону

г Вугілля – це

д органічного походження

17. Встановіть послідовність

а перегонка нафти

б у ректифікаційній

в на виробництві

г колоні

д здійснюється

Завдання 18-30 передбачають  певні обчислення і мають чотири варіанти відповідей. Оберіть правильну відповідь та позначте їх у бланку відповідей.

18. Розрахуйте скільки літрів карбон (IV) оксиду утвориться в результаті згоряння 5 моль октану.

а) 89,6 л      б) 896 л       в) 22,4 л     г) 44,8 л

19. Вкажіть масу кисню потрібного для повного спалювання 22,4 л метану:

а) 6,4 г    б) 4,6 г   в) 64 г  г) 164 г

20. Розрахуйте, яка маса вуглецю утвориться при термічному розкладі 4 моль метану:

а) 48 г    б) 46 г    в) 56 г   г) 96 г

21. Допишіть рівняння реакції

2Н6 + ? О2          4СО2 + 6Н2О

а) 5        б) 7        в) 9        г) 11

22. Визначити яку масу ацетилену необхідно для добування 268,8 л етану при реакції гідрування ацетилену.

а) 3,12 г       б) 312 г     в) 31,2 г     г) 0,312 г

23. Обчисліть кількість речовини етену об’ємом 44,8 л

а) 4 моль         б) 3 моль         в) 2 моль            г) 1 моль

25. Визначіть масову частку вуглецю в антрациті, якщо 10 г антрациту спалили у кисні з утворенням карбон (IV) оксиду об’ємом 18 л (н.у.)

а) 96,43%       б) 95,5%      в) 98%     г) 94,4%

26. Розрахуйте, який об’єм етану знадобиться для одержання 1 т ацетилену, якщо практичний вихід становить 10% від теоретичного:

а) 861,54 кг        б) 0,86154 кг         в) 86,154 кг        г) 8,6154 кг

27. Визначіть який об’єм етилену можна добути при дегідруванні етану, що міститься в 2240 м3 супутних нафтових газах з масовою часткою етану 20%

а) 224 м3      б) 448 м3             в) 44,8 м3          г) 22,4 м3

28. Розрахуйте,який об’єм  ацетилену  можна  добути з 15 кг кальцій карбіду масова частка  домішок в якому 25,8%

А) 5,250м3              б) 38,9 м3            в) 52,5м3          г)3,895м3

29. Визначіть яку масу толуолу можна добути з 2,5т вугілля, якщо 1м3  коксового  газу містить 10 г толуолу, а при нагріванні 1 т вугілля до 10000С  утворюється 250 м3коксового газу

А)6,25кг          б) 3,05 кг          в)6кг             г)10 кг

30.  Визначіть  яку  масу  бензолу  можна добути при нагріванні вугілля масою 3 т, якщо з  вугілля масою 1 т утворюється 250 м3 газу, а при промисловому  добуванні бензолу з коксового  газу,1м3 газу містить 30 г бензолу

А) 11,5 кг            б)22,5кг         б) 10кг         г) 5,5 кг

 

 

 

 

 

 

                                   Природні джерела вуглеводнів

Варіант 1

Завдання 1-9 мають по чотири  варіанти   відповідей. У кожному завданні

лише  ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку  відповідей.

1. Вирізніть вуглеводні які переважають у складі нафти:

а) насичені газоподібні

б) насичені рідкі

в) ненасичені

2. Згадайте які з наведених газів є сировиною для добування ацетилену, водню, сажі та інших речовин:

а) сухий газ                          б) сопутній газ               в) природній газ

г) газовий бензин

3. Вкажіть який основний продукт крім коксу, утворюється при нагрівання кам’яного вугілля без доступу повітря:

а) аміачна вода       б) мазут      в) лігроїн     г) гас

4. Згадайте властивості нафти

а) важча від води та легко розчиняється у ній;

б) легша від води та нерозчинна у ній;

в) важча від води та нерозчинна у ній.

5. Згадайте для чого використовують кокс:

а) у виробництві вибухових речовин;

б) у металургії для відновлення металів;

в) як добриво;

г) в будівництві.

6. Впізнайте яке паливо використовують як дизельне:

а) бензин    б) бензен      в) гас     г) газойль

7. Згадайте після відгонки чого залишається гудрон

а) природного газу    б) лігроїну    в) мазуту     г) коксу

8. Згадайте, що отримують при переробці кам’яного вугілля:

а) кокс та коксовий газ

б) газойль

в) кам’яновугільну смолу

г) кокс, коксовий газ, кам’яновугільна смола, аміачна вода

9. Згадайте чому бензин католічного крекінгу має більшу детонаційну стійкість. Тому, що у ньому містяться:

а) вуглеводні насиченого ряду

б) ароматичні вуглеводні

в) вуглеводні з розгалуженим карбоновим ланцюгом

г) ненасичені вуглеводні

Завдання 10-13 мають на меті встановлення відповідності. До  кожного стовпчика, позначеного цифрами, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть їх у бланк.

 

10. Встановіть відповідність між джерелами вуглеводнів та продуктами її переробки

1. Природний газ               а газолін

2. Кам’яне вугілля             б газойль

3. Нафта                              в амоніак

4. Супутні гази                   г метан

11. Встановіть відповідність між фракціями перегонки нафти та їх використанням

1. Мазут             а) пальне для ракетних та тракторних двигунів

2. Гас                  б) авіаційне, автомобільне паливо

3. Лігроїн            в) мастила

4. Бензин            г) пальне для тракторів

12. Встановіть відповідність між продуктами коксування кам’яного вугілля та їх використанням

1. Кокс                                      а  виробництво вітамінів та духм’яних речовин

2. Кам’яновугільна смола      б  як паливо в промисловості

3. Аміачна вода                        в  в металургії

4. Коксовий газ                        г  виробництво азотних добрив

13. Встановіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами крекінгу нафтопродуктів

1. С16Н34                             а) С3Н8 + С3Н6

2. С8Н18                                           б) С8Н18 + С8Н16

3. С6Н14                               в) С2Н6 + С2Н4

4. С4Н10                               г) С4Н10 + С4Н8

В завданнях 14-17 розташуйте варіанти дій у правильній послідовності. Запишіть букви, якими позначені  дії попорядку, у бланк                                    14. Встановіть послідовність фракцій перегонки нафти із зменшенням температури кипіння компонентів

а Газойль

б бензин

в мазут

г лігроїн

15. Встановіть послідовність

а при високій температурі

б Піролізом називають

в без доступу повітря

г розкладання

16. Встановіть послідовність

а без доступу повітря

б це нагрівання

в до 10000С

г Коксування –

д кам’яного вугілля

 

 

17. Встановіть послідовність

а нафти не

б процес розкладу

в більш леткі речовини

г вуглеводнів

д Крекінг –

Завдання 18-30 передбачають  певні обчислення і мають чотири варіанти відповідей. Оберіть правильну відповідь та позначте їх у бланку відповідей.

18. Розрахуйте скільки літрів кисню потрібно для спалювання 5 моль октану

а) 1400 л       б) 896 л         в) 448 л         г) 224 л

19. Визначіть скільки водню утвориться, якщо прореагує 5 моль метану

а) 5 моль       б) 112 л        в) 10 моль    г) 336 л

20. Розрахуйте скільки карбон (IV) оксиду утвориться від згоряння 1 моль етану:

а) 2 моль     б) 1 моль   в) 4 моль   г) 89,6 л

21. Допишіть рівняння реакції СН4        С + ?Н2

а) 1        б) 2       в) 3       г) 4

22. Обчисліть кількість речовини ацетилену об’ємом 67,2 л (н.у.)

а)                 б)            в)                 г) 3 моль

23. Розрахуйте який об’єм водню необхідний для добування 268,8 л етану при реакції гідрування ацетилену

а) 22,4 л        б) 268,8 л       в) 537,6 л          г) 44,8 л

25. Розрахуйте, яку масу толуолу може бути добута з 2,5 т вугілля, якщо 1 м3 коксового газу містить 10 г толуолу, а при нагріванні 1 т вугілля до 10000С утворюється 250 м3 коксового газу:

а) 6,25 кг   б) 3,05 кг   в) 6 кг    г) 5,5 кг

26. Визначіть яку масу бензолу можна добути при нагріванні вугілля масою 3 т, якщо з вугілля масою 1 т утворюється 250 м3 газу, а при промисловому добуванні бензолу з коксового газу, 1 м3 газу містить 30 г бензолу

а) 11,5 кг        б) 22,5 кг         в) 10 кг         г) 15 кг

27. Розрахуйте, який об’єм водню (н.у.) виділиться при дегідруванні 8,4 л циклогексану, якщо практичний вихід водню 80%.

а) 6,72 л       б) 3, 66 л     в) 5,376 л    г) 22,4 л

28. Визначити, який об’єм ацетилену (н.у.) утвориться із 130 кг технічного кальцій карбіду, що містить 20% домішок:

а) 4,8 м3    б) 4 м3     в) 2,9 м3       г) 3,9 м3

29. Визначіть  який об’єм етилену можна добути при дегідруванні етану, що міститься в 2240 м3 супутних нафтових газах з масовою часткою етану 20%

А) 224м2        б)448 м3         в)44,8м3               г)22,4м3

30. Визначіть масову частку вуглецю в антрациті, якщо 10г антрациту спалили у кисні з утворенням карбон (ІV)  оксиду об’ємом18л (н.у.)

А)96,43%        б)95,5%         в) 98%              г)94,4%

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з хімії по темі Природні джерела вуглеводнів (21.0 KiB, Завантажень: 41)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,316sec