Тести з хімії по темі: Промисловий синтез амоніаку. Нітроген оксиди. Фосфор оксид. Нітратна і ортофосфатна кислоти. Нітрати і фосфати

Тести з хімії по темі: Промисловий синтез амоніаку. Нітроген оксиди. Фосфор оксид. Нітратна і ортофосфатна кислоти. Нітрати і фосфати.

Варіант 1

 У завданнях 1-9 правильну відповідь позначте тільки так

1. Вкажіть, в якому випадку вологий лакмусовий папірець змінює своє забарвлення на синє:

А) NH3;

Б) NO;

В) NO2;

Г) N2.

2. Вкажіть формулу оксиду, що має бурий колір:

А) N2O;

Б) SO3;

В) NO2;

Г) CO2.

3. Вкажіть формулу подвійного суперфосфату:

А) (NH4)2 HPO4;

Б) Ca3(PO4)2;

В) Ca(H2PO4)2;

Г) CaHPO4.

4. Визначіть катіони амонію в розчині за допомогою:

А) H2SO4;

Б) NaOH;

В) BaCl2.

5. Вкажіть формулу одноосновної кислоти:

А) H2CO3;

Б) H2SiO3;

В) HNO3;

Г) H3PO4.

6. Вкажіть речовину з якою реагує нітратна кислота:

А) сульфур (IV) оксидом;

Б) кальцій гідроксидом;

В) хлоридною кислотою;

Г) фосфор (V) оксидом.

7. Позначте ознаку хімічної реакції термічного розкладу купрум (ІІ) нітрату:

А) зміна кольору;

Б) виділення значної кількості теплової енергії;

В) зміна кольору і виділення бурого газу;

Г) виділення безбарвного газу.

8. Позначте основні природні сполуки Фосфору:

А) фосген;

Б) карналіт;

В) фосфорит;

Г) апатит.

9. Обчисліть та вкажіть ступінь окиснення Фосфору в формулі фосфатної кислоти:

А) +3;

Б) +5;

В) -5;

Г) +6.

У завданнях 10-24 відповідь записуйте цифрами або великими літерами

10. Встановіть послідовність стадій добування нітроген (IV) оксиду:

А) Нітроген (ІІ) оксид;

Б) Азот;

В) Амоніак.

11. Встановіть послідовність між формулами речовин та їх фізичними властивостями:

Формули речовин

Фізичні властивості

А) N2O 1. Безбарвний газ, нерозчинний у воді
Б) NO 2. Бурий газ, розчинний у воді
В) NO2 3. Безбарвний газ із приємним запахом
Г) N2O5 4. Темно-синя рідина
  5. Білі кристали реагують з водою

12. Визначіть за допомогою характерних  реактивів розчини таких кислот:

А) сульфатної 1. AgNO3
Б) нітратної 2. H2SO4 i Cu
В) фосфатної 3. BaCl2
  4. Na2SO4

13. Установіть генетичний ланцюжок виробництва нітратної кислоти:

А) нітроген (IV) оксид

Б) нітроген (ІІ) оксид

В) амоніак

14. Установіть послідовність стадій виробництва ортофосфатної кислоти з кальцій ортофосфату:

А) гідратація;

Б) відновлення;

В) окиснення.

15. Узгодьте реагенти та продукти реакції:

Реагенти

Продукти реакції

А) Cu+HNO3 (конц) 1. Cu (NO3)2+NO+H2O
Б) Cu+HNO3 (розч) 2. Cu (NO3)2+H2O
В) CuO+HNO3 (розч) 3. Cu (NO3)2+H2
  4. Cu (NO3)2+NO2+H2O

16. Установіть відповідність між кольором літкого продукту та реагентами

Колір літкого продукту реакції

Реагенти

А) жовто-зелений 1. Cl2+KI
Б) бурий 2. KMnO4+HCl
В) безбарвний 3. KNO3
  4. AgNO3

17. Встановіть відповідність між назвами речовин та їх формулами

Назви речовин

Формули

А) подвійний суперфосфат 1. NaH2PO4
Б) натрій дигідрогенфосфат 2. (NH4)3PO4
В) амоній сульфат 3. Ca(H2PO4)2
Г) амоній фосфат 4. (NH4)2SO4

18. Встановіть генетичний ланцюжок добування кальцій фосфату

А) ортофосфатна кислота

Б) фосфор (V) оксид

В) фосфор

Г) метафосфатна кислота

19. Встановіть генетичний ланцюжок добування амоній нітрату

А) нітратна кислота

Б) нітроген (IV) оксид

В) нітроген (ІІ) оксид

Г) азот

20. Обчисліть та вкажіть об’єм кисню, що витратиться на каталітичне окиснення амоніаку кількістю речовин 5 моль?

А) 44 л;

Б) 212 л;

В) 140 л;

Г) 324 л.

21. Вкажіть число електронів що приєднує окисник у рівнянні реакції, схема якого: SO2+HNO3+H2O            H2SO4+2NO

А) 1;

Б) 3;

В) 5;

Г) 6.

22. Обчисліть та вкажіть масу солі, що утвориться при взаємодії 4,9 г ортофосфатної кислоти з 2,8г калій гідроксиду:

А) 3,5 г;

Б) 4 г;

В) 6,5 г;

Г) 2 г .

23. Вкажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння схема якого:

Ca3(PO4)2+H2SO4

А) 4;

Б) 5;

В) 6;

Г) 8.

24. Обчисліть масу оксиду, що утворився при взаємодії 6 г фосфору та 6 л кисню (н.у), якщо вихід реакції 75%

А) 13,74 г;

Б) 18,2 г;

В) 81 г;

Г) 92 г.

 

У завданнях 25-30 відповідь записуйте великими літерами

25.Обчисліть та вкажіть загальну суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якого: Cu+HNO3         Cu(NO3)2+NO2+H2O

конц

А) 4;

Б) 8;

В) 10;

Г)12.

26. Для виробництва амоній сульфату масою 1000 кг був використаний розчин сульфатної кислоти масою 980 кг з масовою часткою кислоти 78% і амоніак масою 270 кг. Визначте масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого.

А) 87%;

Б) 89%;

В) 97%;

Г) 99%.

27. Вкажіть кількість електронів, що приєднує окисник у рівнянні реакції, схема якого: Сu+HNO3 розб        Cu(NO3)2+NO+H2O

А) 3;

Б) 4;

В) 5;

Г) 6.

28. Вкажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції термічного розкладу аргентум нітрату:

А) 5;

Б) 7;

В) 9;

Г) 11.

29. Розчин нітратної кислоти масою 100 г з масовою часткою кислоти 20% взаємодіє з міддю. Яка маса солі утвориться, якщо вихід реакції 89%.

А) 10 г;

Б) 12 г;

В) 15 г;

Г) 20 г.

30. Обчисліть масу фосфатної кислоти що прореагує з 4% розчином натрій гідроксиду масою 250г, якщо утворюється натрій гідрофосфат

А) 12,25 г;

Б) 15,25 г;

В) 22,5 г;

Г) 15,5 г.

 

Тема. Промисловий синтез амоніаку. Нітроген оксиди. Фосфор оксид. Нітратна і ортофосфатна кислоти. Нітрати і фосфати.

Варіант ІІ

У завданнях 1-9 правильну відповідь позначте тільки так

1. Вкажіть каталізатор реакції одержання амоніаку:

А) платина;

Б) залізні ошурки;

В) Ванадій (V) оксид;

Г) вода .

2. Вкажіть хімічну формулу триосновної кислоти:

А) HCl;

Б) H2SO4;

В) H2S;

Г) H3PO4.

3. Вкажіть оксид, який не розчинний у воді:

А) нітроген (ІІ) оксид;

Б) нітроген (IV) оксид;

В) фосфор (V) оксид;

Г) карбон (IV) оксид.

4. Вкажіть ознаку, що відрізняє ортофосфатну кислоту від нітратної:

А) не дисоціює;

Б) не утворює солі;

В) не розчинна у воді;

Г) більшість її солей нерозчинні у воді.

5. Вкажіть продукт реакції: Cu+HNO3воді                                                                                                                                                                                   конц

А) N2;

Б) N2O;

В) NO;

Г) NO2.

6. Вкажіть речовину з якою взаємодіє ортофосфатна кислота:

А) HNO3;

Б) KOH;

В) Cu;

Г) MgO.

7. Вкажіть формулу кислої солі:

А) Ca3(PO4)2;

Б) NaH2PO4;

В) CaHPO4;

Г) Na3PO4.

8. Позначте ознаку хімічної реакції розкладу нітратної кислоти:

А) помутніння рідини;

Б) випадання червоного осаду;

В) виділення бурого газу;

Г) виділення значної кількості енергії.

9. У розчин нітратної кислоти занурили мідний дріт. Позначте процес, який пояснює виділення бурого газу і поступову зміну кольору розчину:

А) перебіг окисно-відновної реакції за участю Нітрогену +5;

Б) перебіг окисно-відновної реакції за участю Гідрогену +1;

В) реакція йонного обміну між металом і кислотою;

Г) наявність домішок у мідному дроті.

У завданнях 10-24 відповідь записуйте цифрами або великими літерами

10. Встановіть генетичний ланцюжок добування купрум (ІІ) нітрату:

А) купрум (ІІ) хлорид;

Б) купрум (ІІ) оксид;

В) мідь.

11. Установіть послідовність стадії виробництва фосфатної кислоти:

А) гідратація;

Б) відновлення фосфору;

В) некаталітичне окиснення.

12. Встановіть відповідність між речовинами та продуктами їх розкладу:

Речовина

Продукти реакції розкладу

1. NH4NO3 A) NO та  H2O
2. Ca(NO3)2 Б)  N2 та  H2O
3. PbNO3 В) MeO+NO2
4. Mg(NO3)2 Г) Me(NO2)2+O2
  Д) Me+NO2+O2

13. Встановіть відповідність взаємодії металів з концентрованою нітратною кислотою:

Метал

Продукт реакції

1. Ag А) не реагує
2. Fe Б) пасивує і не реагує
3. Au В) NO2+сіль металу
4. Ca Г) NO+сіль металу
  Д) N2O+ сіль металу

14. Яка з реакції йонного обміну відбувається в розчині практично до кінця:

А) AgNO3+KBr       ;    Б)NaNO3+BaCl2

1. А;

2. Б;

3. А.Б.

15. Вкажіть пари речовин з яких можна добути купрум нітрат:

А) Cu i NO2;

Б) CuO i HNO3;

В) Cu(OH)2 i HNO3.

1. А.   2. Б.  3. В.  4. А,Б.   5. А,В.     6. Б,В.

16. Встановіть відповідність:

1) N+3.    2) P+5.    3) N-3.    4) Po.

А)1s22s22p63s23p3;   Б) 1s22s22p6;    В) 1s22s22po;     Г) 1s22s23so3po.

17. Обчисліть та вкажіть об’єм що займає 4 г нітроген (IV) оксиду:

А) 1,12 л;

Б) 2 л;

В) 22,4 л;

Г) 2,24 л.

18. Обчисліть та вкажіть масу води, що витрачається на взаємодію з фосфор (V) оксидом і при цьому утворюється 3 моль фосфатної кислоти:

А) 3 моль;

Б) 1 моль;

В) 54 г;

Г) 81 г.

19. Встановіть відповідність між формулами речовин та їх назвами.

1. NH4OH А. Калій нітрат
2. KNO3 Б. Барій дигідрогенфосфат
3. (NH4)3PO4 В. Амоній гідроксид
4. NaH2PO4 Г. Амоній ортофосфат

20. Установіть послідовність стадій добування калій нітрату з нітроген  (IV) оксиду.

А) нітратна кислота;

Б) Нітроген (IV) оксид;

В) Калій нітрат.

21. Вкажіть відповідність:

1. Ca(NO3)2, KNO3, NaNO3 А. соди
2. NH4NO3, (NH4)2SO4, NH4Cl Б. селітри
3. NH4H2PO4, (NH4)2HPO4 В. аміачні добрива
4. K2SO3, Na2CO3, Na2CO3 IOH2O Г. амофос

22. Вкажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння схема якого:

(NH4)3PO4+KOH

А) 2;

Б) 4;

В) 5;

Г) 8.

23. Встановіть співвідношення:

 1. Mr(HPO3) А. 35
2. Mr (NH4OH) Б. 164
3. Mr (Na3PO4) В. 148
4. Mr (Mg(NO3)2) Г. 80

24. Виведіть молекулярну формулу речовини, масова частка Натрію в якій – 83,13%, Нітрогену – 16,87%. Відносна молекулярна маса сполуки – 83.

А) Na2N;

Б) NaN3;

В) Na3N;

Г) NaN.

У завданнях 25-30 відповідь записуйте великими літерами

25. Вкажіть масу фосфору, необхідну для одержання 200 кг фосфатної кислоти, якщо масова частка виходу кислоти складає 90%.

А) 7,29 кг;

Б) 70,29 кг;

В) 17,34 кг;

Г) 87,44 кг.

26. Вкажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції термічного розкладу концентрованої нітратної кислоти:

А) 8;

Б) 10;

В) 11;

Г) 12.

27. Під час пропускання амоніаку крізь розчин масою 600 г з масовою часткою нітратної кислоти 42% добули амоній нітрат масою 300 г. Визначте вихід амоній нітрату.

А) 93,75 %;

Б) 95,75 %;

В) 75 %;

Г) 90%.

28. Вкажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції міді з розбавленою нітратною кислотою:

А) 11;

Б) 14;

В) 16;

Г) 20.

29. У 100 г розчинили фосфор (V) оксид кількістю речовини 0,1 моль. Обчисліть та вкажіть масову частку (%) фосфатної кислоти в отриманому розчині:

А) 172%;

Б) 17,2%;

В) 150%;

Г) 35,4%.

30. Обчисліть та вкажіть загальну суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння схема якого: H2S+HNO        H2SO4+NO2+H2O

А) 7;

Б) 8;

В) 9;

Г) 10.

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,382sec