Тести з хімії по темі: Насичені вуглеводні

Тести з хімії по темі: Насичені  вуглеводні

Варіант  1.

Завдання 1-9 мають по  чотири  варіатни відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА  відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією.

1. Вирізнити  молекулярну формулу метану:

а) СО2       б) СН4       в) С2Н2       г) С6Н6

2. Вкажіть загальну формулу  алканів:

а) С nH2n     б) CnH2n-2      в) CnH2n+2        г) CnH2n+1

3.  Вирізнити  алкани:

а) С8Н18     б)С8Н16      в) С5Н10     г)С6Н6

4.  Вкажіть  гомолог   метану:

а) С3Н6    б) С3Н8     в) С3Н4      г) С4Н8

5.  Впізнати фізичні властивості метану:

а) легший за повітря та добре  розчиняється у воді;

б) важчий  за повітря та  добре  розчиняється у воді;

в) легший за повітря та погано розчиняється у воді.

6.  Згадайте  суфікс  з  допомогою  якого утворюють алкани:

а)  -ен        б) –ан        в) –ин       г) -ол

7.   Вкажіть тип зв’язку, який властивий алканам:

а) подвійний   б) потрійний   в)одинарний   г) два подвійних

8.   Згадайте  назву радикалу  СН3*

А) метил      б) пропіл    в) етил       г)пентил

9.  Вкажіть гібридизацію  атомних орбіталей в алканів:

а) sp-      б)  sp3–      в) ss-      г) sp2

Завдання  10-14 мають на  меті встановлення відповідності. До кожного  стовбчика, позначеного цифрами,  доберіть відповідник, позначений  буквою, і впишіть їх в бланк.

10. Встановіть  відповідність між молекулярними формулами та назвами:

1. СН4           а)пропан

2. С3Н8          б)етан

3. С5Н12         в)метан

4. С2Н6          г) пентан

11. Встановіть відповідність:

1.Газоподібні речовини         а) С18Н38 і вище

2. Рідини                                  б) СН4 – С4Н10

            3. Тверді речовини                 в) С5Н10 – С17Н36

12. Встановіть відповідність між назвами вуглеводнів та структурн. формулами:

1. Бутан           а) СН3 – СН2 – СН3

2. гексан          б) СН3 – СН2 – СН2 – СН3

3. пропан         в) СН3 – СН3

4. етан              г) СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3

13.   Встановіть відповідність між молекуляр. формулами та назвами хлорпохід.                               .        1. СН3Cl           а) дихлорметан

2. СН2Cl2          б) тетрахлорметан

3. СНCl3            в) хлорметан

4. ССІ4               г) трихлорметан

В завданнях  14-17 розташуйте варіанти дій  у правельній послідовності. Запишіть букви, якими  позначені дії попорядку, у  бланк

14.   Встановіть послідовність

а) складовою частиною

б) є метан

в) Головною

д) природного газу

15. Встановіть послідовність

а) називаються вуглеводні

б) у молекулах яких

в) Алканами

г)  атоми  Карбону зв’язані

д) одинарним зв’язком.

16. Встановіть послідовність:

а) подібні за будовою

б) і хімічними властивостями

в) Сполуки,

г) називаються гомологами.

д) склад яких різняться між собою

е) на групу  СН2

17.  Встановіть послідовність збільшення молекулярної маси:

а)  С3Н8

              б)  С5Н12

              в)  СН4

г)  С6Н14

д)  С4Н10

е)  С2Н6

Завдання 18-30 передбачають певні обчислення і мають чотири варіанти відповідей. Оберіть правильну відповідь та позначте їх у бланку відповідей.

18.  Визначити суму коефіцієнтів у рівнянні реакції  С3Н82    СО22О

а) 12          б) 13           в)7           г) 11

19.   Доповнити  рівняння хімічної реакції   СН4     ?   + 2Н2

а) С            б) О2          в) СІ          г) О

20.  Визначити суму коефіцієнтів у правій частині рівняння  реакції горіння

метану:

а) 1            б) 2              в) 3            г) 4

21.  11,2 л  пропану спалили  у кисні (н.у.). Обчислити  об’єм карбон (ІV)

оксиду, що утворився

а) 22,4л       б)33,4л          в) 44,8л       г) 67,2л

22.   Розрахуйте об’єм  карбон (ІV) оксиду (н.у.) який утворюється в результаті

згоряння  5 моль етану

а) 2,24л         б)22,4л       в)224л          г)22,4л

23.    Визначити густину етану С2Н6 за повітрям

а) 1,03          б) 1            в) 1,003       г) 0,1

24.    Доповнити  рівняння  реакції  С3Н8 + ?О2     3СО+ 4Н2О

а) 3             б)5              в) 9             г)12

 

25.     Скласти формулу насиченого вуглеводню, якщо W(C)=81,82%

W (H)=18,18%   DH2 =22

а)СН4                   б) С2Н6           в) С3Н8          г) С4Н10

26.     Доповніть  рівняння  реакції:  СН4 + ?      СН3СІ + НСІ

а) СІ            б) СІ2         в) О2          г) Н2

27.     Вкажіть суму коефіцієнтів в рівнянні горіння метану

а) 3             б) 4            в) 5            г) 6

 

28.     Вкажіть ступінь окиснення  кисню в рівнянні горіння метану:

а) 0            б) 1            в) 2            г) 3

29.     Вкажіть формулу насиченого вуглеводню відносна молекулярна маса якого 72.

а)СН4          б) С3Н8     в) С5Н12       г) С7Н16

 

30.     Розрахуйте  об’єм  водню , що утворюється  при термічному розкладі  2 моль етану

А) 67,2 л       б) 134,4 л        в) 22,4 л       г) 22,4 л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насичені    вуглеводні  ( І )

Варіант 2.

Завдання 1-9 мають по  чотири  варіатни відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА  відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією.

  1. 1.      Впізнайте  молекулярну формулу етану

а) СН4             б)С2Н6                в) С3Н8            г) С4Н10

        2.   Вкажіть гомолог  пропану

а) С2Н2         б)С3Н8           в) С3Н6        г)С3Н4

        3.   Згадайте  суфікс у назвах  радикалів насичених вуглеводнів

а) – ил          б) – ен           в) – ин           г) – ан

4.    Вкажіть  тип зв’язку, який характерний алканам

а) два подвійних     б) одинарний        в) подвійний     г) потрійний

5.    Згадайте  назву вуглеводню в якого 5 атомів Карбону

а) пропан      б) бутан      в) пентан     г)гексан

6.    Вкажіть валентний кут між  осями  гібридизованих орбталей  в

насичених  вуглеводнях

а) 1200         б) 1800            в) 109,50       г)3600

7.    Впізнайте  форму молекули  метану

а)  тетраедрична     б) трикутна       в) сферична      г) лінійна

8.    Згадайте   загальну формулу  алканів

а) СnH2n+2         б)  CnH2n        в) CnH2n-2         г) CnH2n-6

9.    Згадайте  назву  алкану, що має 6 атомів Карбону

а) пентан      б) октан         в) гексан        г) гептан

Завдання  10-13 мають на  меті встановлення відповідності. До кожного  стовбчика, позначеного цифрами,  доберіть відповідник, позначений  буквою, і впишіть їх в бланк.

10.   Встановіть відповідність між формулами та назвами радикалів

1. СН3*                   а) пропіл

2. С2Н5*                 б) метил

3. С3Н7*                  в) бутил

4.  С4Н9*                  г) етил

11.  Встановіть відповідність міжназвами алканів та структурними форму-

лами:

1. етан              а) СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3

2. пропан         б) СН3 – СН3

                   3. пентан          в) СН3 – СН2 – СН2 – СН3

4. бутан            г) СН3 – СН2 – СН3

12.  Встановіть відповідність між назвами алканів та молекулярними

формулами:

1. С5Н12             а) пропан

2.  С6Н18            б) пентан

3.  С3Н8              в) гексан

4.  С7Н16             г) гептан

 

 

13.   Встановіть відповідність  між  назвам алканів та кількістю атомів

Карбону

1. етан                а) 3 атоми

2.  бутан             б) 2 атоми

3.  октан             в) 6 атомів

4. гексан             г) 8 атомів

В завданнях  14-17 розташуйте варіанти дій  у правельній послідовності. Запишіть букви, якими  позначені дії попорядку, у  бланк

14. Встановіть  послідовність:

А) що мають однаковий

Б) але

В) різну  будову

Г) Ізомери – речовини,

Д) склад молекул

15.  Встановіть послідовність

А) загальної формули СnH2n+2

Б) Вуглеводні з

В) називаються  насиченими

Г) ланцюгом

Д) відкритим  вуглецевим

16.   Встановіть послідовність

А) та хімічними властивостями,

Б)  молекул на групу СН2

В)  Гомологи – це  речовини

Г)  що  відрізняються  за складом

Д) подібні за будовою

17.   Встановіть послідовність зростання молекулярної маси речовин

А) С2Н6

Б) С4Н10

              В) СН4

Г)  С3Н8

               Д) С5Н12

Завдання 18-30 передбачають певні обчислення і мають чотири варіанти відповідей. Оберіть правильну відповідь та позначте їх у бланку відповідей.

18. Вкажіть густину  пропану за  воднем

А )  22           б) 44           в) 33                г) 46

19. Виберіть формулу хлорпохідного насиченого вуглеводню, що має           відносну молекулярну масу 237, масова частка хлору 89,9%

а) С2Н5СІ    б)С2Н4СІ2        в)С2Н3СІ3       г)С2СІ6

20. Розрахуйте  об’єм  метану, який необхідний для добування 19,4 мл. тетрахлорметану густиною 1,595 г/см3 , якщо масова частка виходу його становить 70% від теоретично можливого

а) 12,8л          б)6,4л         в)3,2л          г)1,1л

21.  Доповніть  рівняння  хімічної реакції СН4 +?     ССІ4 + 4НСІ

а) СІ2                    б)2СІ2        в)3СІ2          г) 4СІ2

22.   Вкажіть ступіль окиснення Карбону в рівнянні реакції СН4    С+2Н

а) 0               б) +4          в) +2             г) +1

23.   Складіть  молекулярну формулу насиченого вуглеводню, якщо масова частка Карбону 84,21%, Гідрогену – 15,79%  густина його пари за воднем 3,93 :

а) С5Н12         б) С6Н14           в)С7Н16            г)С8Н18

24.  Розрахуйте об’єм  карбон (ІV)оксиду, який утворюється  при палюван-

ні 5 моль  метану:

а) 11,2 л        б) 112л        в) 22,4 л        г) 44,8 л

25.   Визначіть кількість речовини, що утвориться при  пропусканні продуктів горіння етану об’ємом  11,2 л через розчин  натрій гідроксиду, що містить 80 г  NaOH.

а)1 моль        б)2 моль      в) 3 моль       г) 4 моль

26.   Вкажіть суму коефіцієнтів правої частини рівняння горіння етану

а) 4                  б) 6             в) 10             г) 7

27.   Згадайте  назву  сполуки формула якої:  СН3 – СН2 – С Н – СН – СН3

СН3    СН3

а) 2,3-диметилпентан    б) гептан    в) 3,4-диметилпентан   г)октан

28.   Визначити об’єм кисню, що містить 8% озону, необхідного для спалю-

вання 20 л бутану:

а) 22,4 л            б) 125 л          в) 44,8л           г) 67,2л

29.   При спалюванні  20 л метану та етану утворилось 24 л вуглекислого

газу. Визначити  об’ємні частки  вуглеводнів у складі суміші.

А) 80% і 20%    б) 40% і 60%     в) 50% і 50%    г) 70% і 30%

30.   Із 40 л природного  газу (н.у) отримали 30,3 г хлорметану. Розрахувати

об’ємну частку  метану у природному газі, якщо вихід хлорметану

складає 40% від теоретично можливого

а) 42 л           б) 84 л          в) 44,8 л          г) 22,4 л

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з хімії по темі Насичені вуглеводні (24.4 KiB, Завантажень: 29)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,332sec