Тести з хімії по темі: Насичені вуглеводні (ч2 )

Тести з хімії по темі: Насичені вуглеводні (ч2 )

Варіант 1.

Завдання 1-9 мають по  чотири  варіатни відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА  відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією.

  1. 1.      Впізнайте  формулу  алкану

а) С5Н10            б) С5Н12          в)С5Н8           г) С3Н6

2.   Вирізніть формулу  бутану:

а) С3Н8                     б) С4Н10          в) С4Н8        г) С4Н6

3.   Згадайте характерний тип хімічної реакції для насичених вуглеводнів

а)приєднання        б) дегідратація    в)заміщення   г)полімеризації

4.   Вкажіть число ізомерів вуглеводню С5Н12

а) 1                 б) 2                 в) 3               г)4

5.   Згадайте  вченого  вченого, який сформулював  основні положення теорії

хімічної  будови  органічних  речовин

а) Менделеєв        б) Бутлеров    в) Ломоносов    г) Ньютон

6.   Згадайте  назву речовини формула  якої С7Н16

а) пентан            б) гептан         в) гексан        г) октан

7.  Згадайте назву речовини формула якої  СН3 – СН – СН2 – СН3

СН3

а) пентан          б) 2-метилбутан        в) 2-метилпентан    г)метилбутан

8.  Вкажіть гомолог  метану

а)С2Н           б) С2Н2           в) С3Н8        г) С3Н6

9.   Згадайте  назву твердої речовин вуглеводнів від С17 – С40  з якої виготов-

ляють  виготовляють свічки та використовують в медицині:

а) вазелін        б) парафін        в) віск         г) масло

Завдання  10-14 мають на  меті встановлення відповідності. До кожного  стовбчика, позначеного цифрами,  доберіть відповідник, позначений  буквою, і впишіть їх в бланк.

10.   Встановіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами

хімечної реакції:

1. СН4                       а) СО+  2Н2О

2. С2Н6 + СІ2            б) СН4   3Н6

                           3. СН4 + 2О2             в) С +  2Н2

4. С4Н10                        г) С2Н5СІ  + НСІ

11.  Встановіть відповідність між будовою речовини та її назвою

1.  СН3 – СН – СН3                         а)  пропан

СН3

2.   СН3 – СН2 – СН3                       б)  2,2-диметилпропан

                                           СН3

3.  СН3 – С – СН3                             в)  2- метилпропан

СН3

  1. СН3 – СН2 – СН – СН3                        г)  2 – метилбутан

СН3

 

 

 

  1. Встановіть відповідність між структурними формулами та назвами

сполук:

1. СН3 – СНВr – СН2 – СН2Вr           а)1,1,2- трибромпропан

2. СН3 – СН2 – СН2Br                          б) 1,3- дибромбутан

3. СН3 – СНBr – CHBr2                      в) 1-бромпропан

4. СН3 – СBr2 – СН3                            г) 2,2- дибромпропан

13. Встановіть відповідність  між назвами вуглеводнів та   структурними

формулами:

1. Пропан           а) СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3

2. пентан            б) СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3

3. гептан            в) СН3 – СН2 – СН3

4. октан              г) СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3

 

14. Встановіть  відповідність  між  назвами насичених вуглеводнів і відповідни-

ми  радикалами:

1. метан             а) пропіл

2.  етан              б)  метил

3.  бутан            в) етил

4.  пропан          г) бутил

В завданнях  15-18 розташуйте варіанти дій  у правельній послідовності. Запмшіть букви, якими  позначені дії попорядку, у  бланк

15.  Встановіть послідовність

а) Ізомери  – це

б) молекул

в) речовини, що  мають

г) однаковий склад

д) але різну будову.

16.  Встановіть послідовність механізму реакції хлорування в насичених

вуглеводнях :

а) розвиток   ланцюга

б)  ініціювання ланцюга

в)  обрив ланцюга

17.  Встановіть послідовність  збільшення відносної молекулярної маси

вуглеводнів :

а) пентан

б) етан

в) бутан

г) пропан

18.  Встановіть послідовність   створення  номенклатури насичених вуглеводнів

а) вказується місце атомів, що  розгалужуються

б) вибір найдовшого ланцюга

в) вибір замісника

г) найдовший ланцюг атомів Карбону номерується, починаючи з того

кінця, да якого ближче відгалуження

д) перед назвою вуглеводню зазначається цифрами місце радикалів та

їх назва  за алфавітом

 

Завдання 19-30 передбачають певні обчислення і мають чотири варіанти відповідей. Оберіть правильну відповідь та позначте їх у бланку відповідей.

  1. Розрахуйте  об’єм карбон (ІV) оксиду (н.у.), що утворюється в результаті

згоряння 5 моль етану

а) 22,4 л      б) 224 л        в) 11,2 л      г)112 л

 

20.   Вкажіть суму коефіцієнтів правої частини рівняння горіння етану

а) 5            б) 15            в) 10            г)20

21.    Визначіть масу гексану, що утворюється за реакцією Вюрца, якщо на                                                         в             взаємодію з   хлорпропаном використано  натрій масою  23 г.

А) 43          б)4,3            в)430         г) 143

22.   Вкажіть  пропущений  коефіцієнт в рівнянні реакції                                      ? С2Н5СІ+2Na    C4H10 + 2NaCl

А) 3                   б)2               в) 1                 г) 4

23.    Розрахуйте масу  кисню потрібного  для  повного спалювання  22,4 л   метану

А) 6,4 г              б) 4,6 г           в) 64 г            г) 164 г

24.    Визначіть об’єм  водню, що утворюється при термічному розкладі 2 моль   метану

А) 89,6 л             б)   22,4            в) 67,2л           г) 11,2л

25.     Віднайти  об’єм  метану, який можна добути з  вуглецю масою 24г і водню, якщо  масова частка виходу  продукту  становить 97%.

А) 42,86л         б) 44,2 л           в) 43,46л         г) 46,43 л

26.     Розрахувати об’ємну частку виходу водню (в%) при термічному розкладі     10 л етану, коли  було добуто 24 л водню:

а)80%                б)95%              в) 87%             г)85%

27. Доповніть  рівняння реакції    СН2О    Ni ?  + 3 Н2

А) С              б)  СО             в)СО2              г) СН4

28.  Вкажіть  число відданих  електронів в реакції   С +2Н2      СН4

А) 6               б)4                   в) 2                  г) 1

29.   Вкажіть    суму   коефіцієнтів  в  рівнянні  реакції  горіння бутану:

А) 33            б) 15               в) 18                 г) 30

30.    Зобразити  формулу насиченого вуглеводню  якщо масові частки  Карбону і Гідрогену  дорівнюють  81,82% і 18,18%, а густина пари за воднем

22:

а) СН4               б) С2Н6           в) С3Н8             г) С4Н10

 

 

 

 

 

 

 

 

Насичені вуглеводні  (ІІ)

Варіант 2.

Завдання 1-9 мають по  чотири  варіатни відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА  відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією.

  1. Впізнайте  формулу гексану

А) С5Н12     б) С6Н14     в) С6Н12    г) С6Н6

2.  Вкажіть формулу речовини, якщо її формула  С3Н8

а) етан     б) пропан      в) бутан     г) пентан

3.  Згадайте  число ізомерів вуглеводню С6Н14

А) 2        б) 3         в)4        г) 5

4.   Впізнайте формулу 2-метилпентану

а) СН3 – СН – СН2 – СН2 – СН3          б) СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3

СН3

в) СН3 – СН2 – СН – СН3                          г)  СН3 –СН – СН2 – СН2 –СН2 – СН3

СН3                                         СН3

5.  Вкажіть формулу октану

а)  С10Н22            б)С9Н20           в) С8Н18        г) С7Н16

6.   Згадайте  тип зв’язку, який властивий алканам

А) подвійний  б) потрійний   в) одинарний    г) два подвійні

7.    Вкажіть  гібридизацію атомних орбіталей а  алканах

А) sp-             б) sp3–            в)  sp2–           г)s-

8.     Впізнайте  гомолог   гексану

А) С3Н8         б) С4Н8         в) С4Н6          г) С3Н6

9.     Згадайте  назву   радикалу    С2Н5*

А) метил       б) етил        в)пропіл        г) бутил

Завдання  10-14 мають на  меті встановлення відповідності. До кожного  стовбчика, позначеного цифрами,  доберіть відповідник, позначений  буквою, і впишіть їх в бланк.

10.     Встановіть відповідність між назвами вуглеводнів  та структурними

формулами:

а)  етан                   СН3  – (СН2)2 – СН3

б)  бутан                 СН3 – ( СН2)4 – СН3

в)  гексан                СН3 – (СН2)7 – СН3

г)  нонан                 СН3 – СН3

11.      Встановіть відповідність  між структурними формулами та назвами

речовин

СН3

1. СН3 – СН2 – С – СН3                             а) 2-метилпропан

СН3

2.  СН3 – СН – СН2 – СН3                         б) бутан

СН3

3.  СН3 – СН – СН3                                    в)  2-метилбутан

СН3

4.   СН3 – СН2 – СН2 – СН3                        г) 2,2-диметилбутан

 

 

12.       Встановіть відповідність між насиченими вуглеводнями та їх

агрегатним  станом

1. С18Н38                       а) газоподібні речовини

2. СН4 – С4Н10             б) рідини

3. С5Н10 – С17Н36         в) тверді речовини

  1. Встановіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами

реакції:

1. С2Н6 + О2                      а) С3Н7СІ   +  НСІ

2. С3Н8  + СІ2                    б) С4Н10 +  2 Na Cl

3. СН4                                                  в)  СО2   + Н2О

4. 2С2Н5СІ  + 2Na             г)  С   +    2Н2

14. Встановіть відповідність між назвами та формулами речовин

1. Дихлорметан                а) ССІ4

                           2. трихлорметан              б)  СН3СІ

3. хлорметан                     в)  СН2СІ2

4. тетрахлорметан           г)  СНСІ3

В завданнях  15-18 розташуйте варіанти дій  у правельній послідовності. Запмшіть букви, якими  позначені дії попорядку, у  бланк

15. Встановіть послідовність  :

А ) перетворень

Б)  становлять

В) називають ланцюговими

Г) Реакції, які

Д) ланцюг  послідовних

16.  Встановіть  послідовність:

А) Ізомери –

Б) склад  молекули

В) що мають однаковий

Г) але різну будову

Д) це речовини,

17.    Встановіть послідовність

А) і в зв’язку з цим

Б) називають вільними радикалами

В) Частинки, які мають

Г) невикористанні валентності,

Д) неспарені електрони

18.  Встановіть  послідовність

А) які не приєднують водню

Б) Вуглеводні із загальною

В) називають насиченими

Г) формулою СnH2n+2

Д) та інших елементів,

 

 

 

Завдання 19-30 передбачають певні обчислення і мають чотири варіанти відповідей. Оберіть правильну відповідь та позначте їх у бланку відповідей.

19.   Вкажіть суму коефіцієнтів, в рівнянні реакції горіння етину

А) 11                б)12                в) 13                 г) 14

20.   Доповніть рівняння реакції С3Н8  + ?О2     3СО2 + 4Н2О

А) 1                  б)2                  в)5                   г)6

21.   Вкажіть формулу  хлорпохідного насиченого вуглеводню, що має

відносну молекулярну  масу 237 .   Масові частки  Карбону і Гідроге-

ну відповідно 10,1%  і 89,9%.

А) ССІ4            б)С2СІ6           в)С3СІ8           г)СН3СІ

22.    Розрахуйте  скільки літрів хлору потрібно, щоб добути 202г  хлор-

метану:

а) 2,239            б) 22,4 л         в) 12,397л        г) 123,97л

23.    Розрахуйте  густину за  воднем  пентану

А) 72                б) 36               в) 28                г) 18

 

24.    Доповніть рівняння реакції  2С4Н10  +  13О2     ?СО+10Н2О

А) 8                б)10              в) 4                 г)5

25.     Розрахуйте  об’єм  метану (н.у.) можна  отримати  синтезом простих

речовин  у присутності каталізатора , якщо в реакції  використано

27 г  вуглецю, а практичний вихід продукту реакції складає 97%.

А) 44,8л          б) 48,89л     в) 22,4 л          г)67,2л

26.      Доповнити  рівняння  реакції     СН4   + ?О2       ССІ4  +  4НСІ

А) 3                 б) 4             в) 5                  г) 6

27.      Визначіть густину  етану  за повітрям

А) 1,03             б) 1            в)1,003            г) 0,1

28.      Розрахуйте об’єм  метану, який неохідний  для добування 19,4мл

тетрахлорметану густиною   1,595г/см3, якщо масова частка виходу

його  становить 70% від теоретично можливого

А)12,8л           б)6,4 л         в)3,2л            г)1,2л

29.      Вкажіть ступінь окиснення водню в рівнянні  термічного розкладу

метану

А) +1               б)-1             в ) 0                 г) +2

30.       Розрахуйте об’єм розчину калій  гідроксиду  (з масовою часткою

КОН  20% густиною  1,19г/мл), необхідно  для повного поглинання

Карбон (ІV) оксиду, що виділяються при згорянні 8,4 л бутану(н.у)

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з хімії по темі Насичені вуглеводні (ч2 ) (27.5 KiB, Завантажень: 24)

завантаження...
WordPress: 22.97MB | MySQL:26 | 0,321sec