Тести з хімії по темі: Місце елементів – неметалів у Періодичній системі. Хімічні властивості кисню і сірки. Сульфатна кислота. Якісна реакція на сульфат-йон

Тести з хімії по темі: Місце елементів – неметалів у Періодичній системі. Хімічні властивості кисню і сірки. Сульфатна кислота. Якісна реакція на сульфат-йон.

Варіант 1У завданнях 1-9 правильну відповідь позначте тільки так

1. Обчисліть та позначте ступінь окиснення Сульфуру у формулі сульфатної кислоти:

А) -1;

Б) -2;

В) +6;

Г) +4.

2. Позначте визначення, що розкриває поняття ізотоп:

А) різновиди атомів елементів, що мають однакову масу;

Б) різновиди простої речовини, що мають різний склад або будову;

В) різновиди атомів елемента, що мають однаковий заряд ядра, але різну масу;

Г) різновиди складної речовини, що мають однаковий склад, але різну будову.

3. Позначте кількість електронних рівнів у атома Сульфуру:

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4.

4. Обчисліть та позначте ступінь окиснення Оксигену у формулі гідроген пероксиду:

А) -2;

Б) -1;

В) 0;

Г) +1.

5. Позначте формулу кислотного оксиду:

А) Al2O3;

Б) SO3;

В) CrO3;

Г) BaO.

6. Позначте електронну формулу атома Оксигену:

А) 1s22s22p3 ;

Б) 1s22s22p63s23p5;

В) 1s22s22p4;

Г) 1s22s22p6.

7. Позначте кількість електронів на зовнішньому електронному рівні атома Сульфуру.

А) 1;

Б) 3;

В) 4;

Г) 6.

8. Позначте кількість неспарених електронів у атома Оксигену:

А) 1;

Б) 3;

В) 4;

Г) не має неспарених електронів.

9. Позначте рівняння реакції, за допомогою якої в лабораторії одержують сульфур (IV) оксид:

А) CuS+3O2=2SO2+2CuO;

Б) 2H2S+3O2=2SO2+2H2O;

В) S+O2=SO2;

Г) Na2SO3+H2SO4=Na2SO+SO2+H2O.

У завданнях 10-24 відповідь записуйте цифрами або великими літерами

10. Установіть відповідність між масами реагентів та обємом продуктів реакції:

А) сірка (8г), кисень (8г)                            1. 22,4 л

Б) азот (14г), кисень (16г)                          2. 1,22л

В) водень (100г), хлор (142г)                     3. 4.48л

Г) водень (0,6г), азот (7г)                           4. 5,6л

5. 89,6л

11. Установіть послідовність зростання радіусів атомів елементів:

А) Cl;

Б) O;

В) B;

Г) H.

12. Позначте окисник і відновник відповідно у реакції SO2+2H2S=3S+2H2O:

А) S-2;

Б) О-2;

В) S+4;

Г) Н+1.

13. Установіть генетичний ланцюжок добування азоту:

А) кисень;

Б) нітратна кислота;

В) калій нітрат.

14. Узгодьте реагенти та продукти реакції:

А) Cu+S                                    1. SO2+H2O

Б) H2S+O2                                 2. H2SO4

В) SO3+H2O                             3. Cu2S

4. H2SO3

15. Обчисліть та вкажіть заряди катіона й аніона у формулі купрум сульфіду:

А) +2;

Б) -2;

В) +1;

Г) -4.

16. Позначте продукти взаємодії сірководню з киснем:

А) сульфур (IV) оксид;

Б) вода;

В) сульфур (VI) оксид;

Г) водень.

17. Обчисліть та вкажіть кількість електронних рівнів та електронів на зовнішньому рівні відповідно у атома Сульфуру:

А) 2;

Б) 3;

В) 4;

Г) 6.

18. Обчислити суму коефіцієнтів у правій частині рівняння взаємодії натрій сульфіту і сульфатної кислоти:

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4.

19. Обчисліть масу сульфатної кислоти кількістю речовини 5 моль:

А) 490 г;

Б) 49,2 г;

В) 4,9 г;

Г) 35 г

20. Напишіть рівняння реакції, складіть суму коефіцієнтів у лівій частині та вкажіть відповідь.

S+Al

А) 4;

Б) 5;

В) 6;

Г) 7.

21. Вкажіть метали з якими взаємодіє розведена сульфатна кислота:

А) мідь;

Б) залізо;

В) цинк;

Г) ртуть.

22. Щоб утворилась кисла сіль, сульфатна кислота взаємодіє з лугом у співвідношеннях:

А) 1 моль: 2 моль;

Б) 1 моль: 1 моль;

В) 2 моль: 1 моль;

Г) 2 моль: 2 моль.

23. Сульфатну кислоту можна визначити за допомогою:

А) BaCl2;

Б) NaCl;

В) СаCl2

24. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в VI групі, відносна молекулярна маса кислоти дорівнює 98.

А) Хром;

Б) Селен ;

В) Сульфур.

 

У завданнях 25-30 відповідь записуйте великими літерами

25. Обчисліть масову частку речовини у розчині отриманого розчиненням 8 г оксиду SO3 у 92 г  води.

А) 7%;

Б) 9,8%;

В) 14%;

Г) 15,8%.

26. Обчисліть та вкажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції горіння сірководню у надлишку кисню.

А) 5;

Б) 7;

В) 9;

Г) 11.

27. Визначте відносну густину за повітрям сульфур діоксиду.

А) 2,2;

Б) 3;

В) 4,2;

Г) 5,8.

28. Обчисліть, який об’єм сульфур (IV) оксиду (н.у) можна добути внаслідок розкладання під час нагрівання 650 кг магній сульфіту, що містить 20% домішок?

А) 11,2л;

Б) 22,4л;

В) 112л;

Г) 224л.

29. Обчисліть та вкажіть загальну суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння, схема якого – SO2+HClO4+H2O           HCl+H2SO4.

А) 8;

Б) 10;

В) 12;

Г) 14.

30. Цинк масою 13 г сплавили з надлишком сірки. Отриману тверду речовину обробили надлишком сульфатної кислоти. Визначте обєм (н.у.) газу, що виділився.

А) 2 л;

Б) 3 л;

В) 11,2 л;

Г) 22.4 л.

 

Тема. Місце елементів – неметалів у Періодичній системі. Хімічні властивості кисню і сірки. Сульфатна кислота.

Якісна реакція на сульфат-йон.

ІІ варіант

Х

У завданнях 1-9 правильну відповідь позначте тільки так

 

1. Обчисліть та позначте ступінь окиснення Сульфуру у сполуці сірководню:

А) -2;

Б) +2;

В)+4.

2. Обчисліть скільки нейтронів міститься у ядрі атома 3216S.

А) 8;

Б) 16;

В) 32.

3. Вирізніть йон, що утворюється внаслідок дисоціації калій сульфату:

А) К+ і Сl;

Б) K+ i SO42-;

В) K+ i OH.

4. Вкажіть протонне число елемента, атом якого має на зовнішньому рівні 6 електронів:

А) 14;

Б) 16;

В) 53.

5. Позначте визначення, що розкриває поняття ізотоп:

А) снування хімічного елемента у вигляді двох простих речовин різних за властивостями і будовою;

Б) існування хімічного елемента у вигляді двох або кількох простих речовин, однакових за властивостями і будовою;

В) існування хімічного елемента у вигляді двох або кількох складних речовин, різних за властивостями і будовою.

6. Вкажіть молекулярну формулу озону:

А) O2;

Б) O3;

В) 2O;

Г) 2O3.

7. Вкажіть загальну формулу сульфіду, утвореного хімічним елементом з протонним числом №11.

А) R2S;

Б) RS;

В)R2S3.

8.  Позначте кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні атома Оксигену:

А) 2;

Б) 3;

В) 4;

Г) 6.

9. Позначте рівняння реакції за допомогою якої в лабораторії отримують кисень:

А) 2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2 ;

Б) 6CO2+6H2O             C6H12O6+6O2    ;

В) 2NaO+CO2              Na2CO3+1,5O2.

 

У завданнях 10-24 відповідь записуйте цифрами або великими літерами

10. Позначте продукти взаємодії сірководню з надлишком калій гідроксиду:

А) калій сульфіт;

Б) калій сульфат;

В) калій сульфід;

Г) вода.

11. Щоб утворилась середня сіль, сульфатна кислота взаємодіє з лугом у співвідношенні:

А) 1 моль: 2 моль;

Б) 1 моль: 1 моль;

В) 2 моль: 1 моль;

Г) 2 моль: 2 моль.

12. Вкажіть метали, з якими взаємодіє розведена сульфатна кислота:

А) мідь;

Б) залізо;

В) цинк;

Г) ртуть.

13. Вкажіть речовини, з якими взаємодіятиме розведена сульфатна кислота:

А) фосфор (V) оксиді;

Б) натрій гідроксид;

В) магній;

Г) натрій карбонат.

14. Встановить послідовність зменшення кислотних властивостей:

А) HCl;

Б) H2SO3;

В) HBr;

Г) H2CO3.

15. Вкажіть послідовність зменшення відновних властивостей речовин:

А) S;

Б) H2S;

В) SO3;

Г) SO2.

16. Позначте окисник і відновник відповідно у реакції

H2SO4+Cu           CuSO4+SO2+H2O

   конц.

А) Cu0; Б) Cu2+; В) S+4; Г) S+6.

17. Яка з реакції йонного обміну відбувається в розчинні практично до кінця:

а) Na2SO4+K2CO3 

б) Na2SO4+BaCl2

А) а;

Б) б;

В) а, б.

18. Вкажіть число відданих або приєднаних електронів S0?        S+6

А) +4;

Б) -4;

В) +6;

Г) -6.

19. Встановіть, які властивості проявляє кисень при взаємодії з сіркою:

А) окисні;

Б) відновні;

В) оксино-відновні;

Г) кислотні.

20. Позначте ознаку взаємодії купрум (ІІ) оксиду з сульфатною кислотою:

А) синій осад;

Б) синій розчин;

В) зелений розчин;

Г) бурий газ.

21. Назвіть елемент за такими даними: на зовнішньому енергетичному рівні атом цього елемента має будову ns2np4. Масова частка елемента в його вищому оксиді 40%.

А) Оксиген;

Б) Хлор;

В) Сульфур;

Г) Карбон.

22. Напишіть рівняння реакції, складіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння: SO2+O2 катал.      

А) 2;

Б) 3;

В) 4;

Г) 5.

23. Вкажіть продукт реакції у рівнянні: H2SO4(розв)+Al

А) Al2(SO4)3;

Б) Al2(SO3)3;

В) Al(OH)3;

Г) Al2О3.

24. Вкажіть речовину з якою не реагує сульфатна кислота:

А) К2CO3;

Б) CO2;

В) Cu(OH)2.

 

У завданнях 25-30 відповідь записуйте великими літерами

25. Обчисліть та вкажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння, схема якого: KMnO4+HNO2+H2SO4            K2SO4+MNSO4+HNO3+H2O

А) 11;

Б) 12;

В) 13;

Г) 14.

26. Обчисліть обєм сульфур (ІV) оксиду, що утвориться при спалюванні 120 г сірки, масова частка домішок в якій становить 20%?

А) 6,72 л;

Б) 67,2 л;

В) 672 л;

Г) 800 л.

27. Обчисліть чому дорівнює обєм 8 г сульфур ( IV) оксиду за н.у.?

А) 2,68 л.;

Б) 3,44 л;

В) 5,15 л;

Г) 6 л.

28. Обчисліть скільки грамів сульфатної кислоти треба на нейтралізацію 560 г калій гідроксиду?

А) 4,9 г;

Б) 49 г;

В) 490 г;

Г) 500 г.

29. Вкажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції заліза з хлором.

А) 7;

Б) 8;

В) 9;

Г) 10.

30. Обчисліть та вкажіть загальну кількість прийнятих електронів в електронному балансі взаємодії міді з концентрованою сульфатною кислотою.

А) 5;

Б) 4;

В) 3;

Г) 2.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з хімії по темі Місце елементів – неметалів у Періодичній системі (25.6 KiB, Завантажень: 20)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,514sec