Тести з хімії по темі: Класифікація хімічних реакцій. Генетичний зв’язок між органічними та неорганічними речовинами

Тести з хімії по темі: Класифікація хімічних реакцій. Генетичний зв’язок між органічними та неорганічними речовинами

У завданнях 1-9 правильну відповідь позначте тільки так

1. Вкажіть назву реакції приєднання води до органічних сполук?

А) полімеризація;

Б) поліконденсація;

В) гідратація.

2. Назвіть реакції під час яких із двох або кількох речовин утворюється одна речовина:

А) сполучення;

Б) розкладу;

В) заміщення;

Г) обміну.

3. Вкажіть речовини що утворюються при горінні етанолу:

А) C; H2;

Б) H2O; CO;
В) H2O; CO2;
Г) H2O2; C.

4. Вкажіть реакцію, яка доводить, кислотні властивості фенолу:

А) фенол+натрій;

Б) фенол+бром;

В) фенол+нітратна кислота;

Г) фенол+натрій гідроксид.

5. Вкажіть реакцію заміщення:

А) ZnO+2HCl=ZnCl2+H2O;

Б) Fe+CuSO4=FeSO4+Cu;

В) 2Fe(OH)3=FeSO3+3H2O

Г) 3Fe+2O2=Fe3O4.

6. Вирізніть речовину, що використовують для добування кисню:

А) Al2O3;

Б) KClO3;

В) NaOH;

Г) CH4.

7. Вкажіть реакцію йонного обміну що відбувається до кінця:

А) CuCl2+NaOH

Б) Ca(NO3)2+KCl

8. Вкажіть ознаку екзотермічних реакцій:

А) з виділенням теплоти;

Б) з поглинанням теплоти;

В) з накопиченням енергії;

Г) без накопичення енергії.

9. Назвіть реакції діючим реагентом яких є галоген:

А) заміщення;

Б) гідрування;

В) галогенування;

Г) сполучення.

 

У завданнях 10-24 відповідь записуйте цифрами або великими літерами

10. Елемент А у схемі АО+Н2О           А(ОН)2 є:

А) K;

Б) Cl;

В) Fe;

Г) Ca.

11. Установіть генетичний ланцюжок добування етиленгліколю:

А) етен;

Б) етан;

В) метан;

Г) хлорметан.

12. Установіть відповідність між вуглеводнями та характерними для них реакціями:

А) бензен

Б) ацетилен

1. поліконденсація

2. гідроліз

3. окиснення розчином калій перманганату

4. нітрування

13. Установіть генетичний ланцюжок добування оцтового альдегіду:

А) ацетилен;

Б) етен;

В) 1,2 диброметан;

Г) етан.

14. Серед запропонованих рівнянь оберіть каталітичну реакцію та за електронним балансом вкажіть число прийнятих електронів:

А) 2Cu+O2=2CuO;

Б) 2KClO3=2KCl+3O2;

3) FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO2.

15. Установіть відповідність між оксигеновмісними органічними речовинами та характерними для них реакціями:

А) етанол

Б) оцтовий альдегід

1. нейтралізація

2. реакція «срібного дзеркала»

3. ароматизація

4. естерифікація

16. Установіть генетичний ланцюжок добування оцтової кислоти:

А) хлоретан;

Б) етанол;

В) етан;

Г) оцтовий альдегід

17. Установіть відповідність між властивостями целюлози та галузями її використання:

А) кислотний гідроліз

Б) нітрування

1. виробництво технічного спирту

2. виробництво вибухівки

3. виробництво ліків

4. виробництво синтетичного бензину.

18. Установіть послідовність утворення продуктів гідролізу крохмалю:

А) глюкоза;

Б) декстрини;

В) мальтоза.

19. Вкажіть суму всіх коефіцієнтів у схемі рівняння: CuSO4+KOH 

А) 2;

Б) 3;

В) 4;

Г) 5.

20. Визначте метал, якщо при взаємодії його масою 10 г з водою виділився водень обємом 5,6 л?

А) Ca;

Б) Zn;

В) Na;

Г) Mg.

21. Встановіть відповідність між формулами речовин та їх назвами:

А) глюкоза

Б) крейда

В) цукор

Г) крохмаль

1. CaCO3

2. C6H10O5

3. C6H12O6

4. C12H22O11

22. Обчисліть скільки глюкози можна добути з 10 т крохмалю, що містить 10% домішок:

А) 50 т;

Б) 20 т;

В) 10 т;

Г) 5 т.

23. Дано схему реакції Fe(OH)2+A+Д          Fe(OH)3:

Укажіть речовини А і Д:

А) H2O i H2;

Б) O2 i H2;

В) H2O i HCl;

Г) H2O i O2.

24. Виведіть молекулярну формулу хром сульфіду, масова частка Хрому в якому 52%, Сульфуру 48%. Відносна молекулярна маса сполуки 200.

А) CrO3;

Б) Cr2O3;

В) Cr2O2.

У завданнях 25-30 відповідь записуйте великими літерами

25. Обчисліть та вкажіть відносну густину за воднем суміші 1 л метану та 3 л кисню.

А) 10;

Б) 11;

В) 12;

Г) 14.

26. Обчисліть та вкажіть масу етанолу, який утворюється під час спиртового бродіння глюкози кількістю речовини 0,25 моль.

А) 7;

Б) 13;

В) 23;

Г) 28.

27. Обчисліть та вкажіть загальну кількість прийнятих електронів в електронному балансі реакції окиснення етилену лужним розчином калій перманганату:

А) 8;

Б) 6;

В) 4;

Г) 2.

28. Обчисліть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння схема якого:

Cl2+Br2+KOH=KCl+KBrO3+H2O

А) 5;

Б) 17;

В) 18;

Г) 36.

29. В результаті  згоряння 2 г двовалентного металу утворилось 2,8 г оксиду. Який це метал?

А) Са;

Б) Cu;

В) Zn;

Г) Mg.

30. Обчисліть обєм ацетилену (н.у.) що добувають з 200 г кальцій карбіду масова частка домішок в якому 5%.

А) 55 м3;

Б) 66,5 м3;

В) 70 м3;

Г) 80 м3.

 

 

Тема. Класифікація хімічних реакцій. Генетичний зв’язок між органічними та неорганічними речовинами

ІІ варіант

Х

У завданнях 1-9 правильну відповідь позначте тільки так

1. Вкажіть реакцію обміну:

А) C+O2=CO2;

Б) 2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O;

В) Zn+2HCl=ZnCl2+H2;

Г) CuCO3=CuO+CO2.

2. Вкажіть рівняння реакцій одержання оксидів з простих речовин:

А) 2CO+O2=2CO2;

Б) N2+O2=2NO;

В) CH4+2O2=2H2O+CO2;

Г) 2H2S+3O2=2H2O+2SO2.

3. Для одержання водню можна використати взаємодію речовин:

А) Mg i H2SO4;

Б) Pb i H2O;

В) CH4 i O2;

Г) H2S i O2.

4. Вкажіть речовини, для яких характерна реакція «срібного дзеркала»

А) оцтова кислота;
Б) етаналь;

В) мурашинна кислота;

Г) глюкоза.

5. Вкажіть речовини, що не належать до органічних:

А) карбон (ІV) оксид;

Б) етан;

В) натрій карбонат;

Г) оцтова кислота.

6. Визначіть чинники що впливають на швидкість реакції:

А) концентрація реагентів;

Б) об’єм реагентів;

В) каталізатор;

Г) температура.

7. Вкажіть речовини з якими реагуватиме етилен:
А) вода;

Б) карбон  (ІV) оксид;

В) бромоводень;
Г) кальцій оксид.

8. Позначте речовини, які використовують для добування кальцій гідроксиду:

А) кислотний оксид і основний оксид;

Б) основний оксид і вода;

В) метал і неметал;

Г) луг і кислота.

9. Позначте реакцію, характерну для карбонових кислот:

А) естерифікація;

Б) гідратація;

В) гідроліз;

Г) полімеризація.

 

У завданнях 10-24 відповідь записуйте цифрами або великими літерами

10. Установіть генетичний ланцюжок добування бутену -2:

А) хлоретан;

Б) 2-хлорбутан;

В) етан;

Г) бутан.

11. Установіть генетичний ланцюжок добування ацетону:

А) пропан;

Б) пропанол;

В) 2-хлорпропан;

Г) пропен.

16. Установіть відповідність між властивостями ацетилену та галузями його використання:

А) реакція гідратації

Б) реакція тримеризації

1. виробництво оцтового альдегіду

2. виробництво ПВА

3. виробництво ПВХ

4. виробництво бензену

17. Установіть відповідність між умовами перебігу реакцій йонного обміну до кінця та реагентами:

А) виділення газу

Б) утворення води

В) випадання осаду

1. Na2SO4+BaCl2=

2. NaOH+HCl=

3. K2CO3+HNO3=

18. Установіть генетичний ланцюжок добування озону:

А) кисень;

Б) нітратна кислота;

В) калій нітрат.

19. Установіть генетичний ланцюжок добування бензену:

А) калій карбонат;
Б) ацетилен;
В) кальцій оксид;
Г) кальцій карбід.

20. Установіть генетичний ланцюжок добування етилацетату:

А) етан;

Б) етанол;
В) хлоретан;

Г) оцтова кислота.

21. Серед запропонованих рівнянь оберіть ендотермічну реакцію та за електронним балансом вкажіть число прийнятих електронів:

СuS+3O2=2SO2+2CuO

2C2H2+5O2=2H2O+4CO2

2CO+O2=2CO2

А) 6;

Б) 8;

В) 10;

Г) 12.

22. 20 г розчину нітратної кислоти витрачено на нейтралізацію 10 г 10% розчину натрій гідроксиду. Визначте масову частку нітратної кислоти у розчині?

А) 7,9%;

Б) 8%;

В) 9,9%;

Г) 11%.

23. Визначте обєм сірководню, який потрібно пропустити крізь розчин, що містить 15,6 г КОН, щоб утворилась кисла сіль:

А) 3,24 л;

Б) 6,24 л;

В) 11,2 л;

Г) 22,4 л.

24. Вкажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння: S+Mg=

А) 1;

Б) 3;

В) 5;

Г) 7.

У завданнях 25-30 відповідь записуйте великими літерами

25. Сплав магнію з міддю масою 27 г розчинили в надлишку хлоридної кислоти. При цьому виділилось 16,7 л водню. Визначте масові частки металів у сплаві:

А) 55%;

Б) 45%;

В) 33%;

Г) 67%.

26. Обчисліть загальну суму коефіцієнтів у схемі рівняння реакції: CrO3+HCl+Na2SO3=CrCl3+Na2SO4+H2O

А) 11;

Б) 13;

В) 16;

Г) 19.

27. Обчисліть об’єм нітроген (ІІ) оксиду що утвориться якщо в реакцію з нітратною кислотою вступило 12,8 г міді, а практичний вихід складає 75%.

А) 2,25 л;

Б) 22,4 л;

В) 32 л;

Г) 48 л.

28. Вкажіть число структурних ізомерів хлорбутану:

А) 2;

Б) 3;

В) 4;

Г) 5.

29. Обчисліть та вкажіть загальну кількість прийнятих електронів в електронному балансі реакції горіння етиламіну в кисні:

А) 60;

Б) 50;

В) 40;

Г) 30.

30. Визначіть маси цинк оксиду та купрум (ІІ) оксиду, які потрібні для добування 650 г сплаву латуні, в якому масова частка цинку становить 32%, а міді – 68%.

А) 230 г;

Б) 259,2 г;

В) 500 г;

Г) 552,5 г.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з хімії по темі Класифікація хімічних реакцій (23.1 KiB, Завантажень: 17)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,343sec