Тести з хімії по темі: Хімічний зв’язок. Взаємозв’язок складу, будови і властивостей неорганічних та органічних сполук

Тести з хімії по темі: Хімічний зв’язок. Взаємозвязок складу, будови і властивостей неорганічних та органічних сполук

Варіант 1

У завданнях 1-9 правильну відповідь позначте тільки так

1. Вкажіть формули сполуки з ковалентним полярним зв’язком:

А) NaF;

Б) O2;

В) CO.

2. Вкажіть тип зв’язку в молекулі хлору:

А) металічний;

Б) йонний;

В) ковалентний неполярний;

Г) ковалентний полярний.

3. Вкажіть формулу сполуки з йонним звязком:
А) Н2;

Б) AlCl3;

В) H2S.

4. Визначіть число електронних пар у молекулі азоту:

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4.

5. Вирізніть ознаку утворення йонного звязку:

А) утворення спільних електронних пар;

Б) сил електростатичного притягання протилежно заряджених йонів;

Б) власний варіант відповіді.

6. Вкажіть речовину що має молекулярну кристалічну гратку:

А) йод;

Б) кухонна сіль;

В) графіт;

Г) цукор.

7. Вкажіть формулу речовини, у молекулах якої полярність звязку найвища:

А) HCl;

Б) HI;

В) HBr;

Г) HF.

8. Вкажіть металічний тип звязку:

А) СН4;

Б) MgCl2;

В) Mg;

Г) CO2.

9. Позначте подібність в утворенні металевого й йонного зв’язків:

А) утворення диполя;

Б) наявність спільних електронних пар;

В) наявність вільних електронів;

Г) наявність катіонів металів.

 

У завданнях 10-24 відповідь записуйте цифрами або великими літерами

10. Встановіть відповідність між властивостями етиленгліколю та галузями його використання:

А) реакція естерифікації 1. виробництво барвників
Б) реакція етерифікації 2. виробництво вибухівки
  3. виробництво розчинників
  4. виробництво харчових добавок

11. Установіть відповідність між типом кристалічних граток та речовиною:

1. молекулярний А) Барій
2. металевий Б) Барій хлорид
3. атомний В) гідроген хлорид
4. йонний Г) силіцій карбід

12. Установіть відповідність між вуглеводнями та типом гібридизації атома Карбону:

А) метан;

Б) метанол.

1. sp4

2. sp2

3. sp3

4. sp

13. Установіть відповідність ускладнення будови молекули нуклеїнової кислоти:

А) нуклеозид;

Б) полінуклеотид;
В) азотиста основа;

Г) нуклеотид.

14. Установіть відповідність між мономером та полімером:

А) СH2=CH2

Б) C6H12O6

В) C6H5-CH=CH2

1. крохмаль

2. каучук

3. поліетилен

4. полістирол

15. Встановіть відповідність між типом хімічного зв’язку та формулами речовин:

А) ковалентний полярний

Б) йонний

В) ковалентний неполярний

Г) металічний

1. Br2

2. Ca

3. AlCl3

4. CH4

16. Обчисліть обєм повітря (н.у) що витрачається на спалювання 3 моль пропанолу:

А) 3,36 л;

Б) 33,6 л;

В) 336 л;

Г) 442 л.

17. Обчисліть об’єм водню, що виділяється при взаємодії 0,5 моль магнію з хлоридною кислотою:

А) 1,12 л;

Б) 11,2 л;

В) 112 л;

Г) 126 л.

18. Речовини С2Н5СООН та СН3СООН є:

А) гомологами;

Б) ізомерами.

19. Назвіть жири, до складу яких входять кислотні залишки ненасичених вищих карбонових кислот:

А) соняшникова олія;

Б) льняна олія;

В) свинячий жир;

Г) кокосова олія.

20. Вкажіть гомолог етену:

А) C2H6;

Б) С3Н8;

В) С4Н10;

Г) С3Н6.

21. Установіть генетичний ланцюжок добування етиламіну:

А) етанол;

Б) крохмаль;

В) глюкоза;

Г) брометан.

22. Установіть генетичний ланцюжок добування гуми:

А) бутан;

Б) бутадієн 1,3;

В) бутадієновий каучук.

23. Обчисліть об’єм і кількість карбон (IV) оксиду внаслідок повного окиснення глюкози масою 270 г:

А) 9 моль;

Б) 6 моль;

В) 201,6 л;

Г) 134,4 л.

24. Обчисліть обєм повітря, необхідний для спалювання 40 л бутану:

А) 1,238;

Б) 12,38;

В) 123,8;

Г) 1238.

 

У завданнях 25-30 відповідь записуйте великими літерами

25. Обчисліть об’єм кисню з домішками озону, який піде на спалювання 23 л (н.у.) етану. Обємна частка озону в кисні становить 5%:

А) 0,845 л;

Б) 8,45 л;

В) 84,5 л;

Г) 845 л.

26. Укажіть число структурних ізомерів октану, що мають 6 Карбонів у самому довгому вуглецевому ланцюгу:

А) 3;

Б) 4;

В) 5;

Г) 7.

27. Обчисліть кількість речовини спирту, який утвориться з 16,8 г глюкози, якщо вихід становить 87%:

А) 0,08 моль;

Б) 0,09 моль;

В) 0,16 моль;

Г) 0,19 моль.

28. Обчисліть та вкажіть загальну кількість прийнятих електронів в електронному балансі реакції «срібного дзеркала» за участю мурашинної кислоти:

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4.

29. Вкажіть число структурних ізомерів дибромпропану:

А) 4;

Б) 3;

В) 6;

Г) 8.

30. Визначіть формулу сполуки, при спалюванні 12 г якої утворюється 8,96 л карбон (IV) оксиду і 7,2 г води. Відносна густина пари речовини за воднем 30.

А) C2H5OH;

Б) C2H4;

В) C2H4O2;

Г) C2H4O.

 

Тема. Хімічний зв’язок. Взаємозв’язок складу, будови і властивостей

неорганічних та органічних сполук.

Варіант ІІ

Х

 

 

У завданнях 1-9 правильну відповідь позначте тільки так

1. Вкажіть формулу сполуки з ковалентним неполярним звязком:

А) Cl2;

Б) NH3;

В) CH4;

Г) CO2.

2. Визначіть подвійний звязок у сполуках:

А) флуору;

Б) азоту;

В) кисню;

Г) етилену.

3. Визначіть йонний тип хімічного звязку:

А) PH3;

Б) SO2;

В) Br2;

Г) KCl.

4. Вирізніть особливості утворення металічного звязку:

А) зв’язок між атомами й аніонами;

Б) зв’язок між атомами і катіонами з допомогою усуспільнених електронів;

В) різновид йонного зв’язку;

Г) валентні електрони, слабко зв’язані з конкретним атомом, і в кожному металі існує електронний газ.

5. Позначте властивість амоніаку, яку він має завдяки молекулярним кристалічним граткам:

А) висока реакційна здатність;

Б) невисока температура плавлення;

В) висока розчинність у воді;

Г) електропровідність.

6. Позначте функціональну групу амінів:

А) -COOH;

Б) -HC=O;

В) -NH2;

Г) -OH.

7. Позначте подібність між обмінним  та донорно- акцепторним механізмом утворення ковалентного звязку:

А) утворюється спільна електронна пара;

Б) в утворенні зв’язку беруть участь тільки неспарені електрони;

В) в утворенні зв’язку беруть участь тільки спарені електрони;

Г) утворюється полярний зв’язок.

8. Позначте властивість алмазу, яку він має завдяки атомним кристалічним граткам:

А) тугоплавкість;

Б) прозорість;

В) електропровідність у розплаві;

Г) розчинність у бензині.

9. Позначте ознаку відмінності у властивостях вуглеводів, завдяки якій відбувається первинна переробка нафти:

А) хімічна активність;

Б) будова молекули;

В) температура кипіння;

Г) густина.

 

У завданнях 10-24 відповідь записуйте цифрами або великими літерами

10. Встановіть відповідність між типом хімічного зв’язку та формулами речовин:

А) йонний зв’язок

Б) ковалентний полярний

В) металічний

Г) ковалентний неполярний

1) I2

2) Fe

3) H2S

4) MgO

11. Установіть послідовність посилення кислотних властивостей у спиртів:

А) етиленгліколь;

Б) етанол;

В) гліцерин.

12. Установіть послідовність утворення четвертинної структури білка:

А) гідрофобне відштовхування та S-S зв’язки;

Б) зв’язки між субодиницями білків;

В) пептидні зв’язки між амінокислотами;

Г) водневі зв’язки між NH i C=O групами амінокислотних залишків.

13. Установіть послідовність зростання кількості атомів Карбону в молекулах вуглеводів:

А) сахароза;

Б) гліцериновий альдегід;

В) фруктоза;

Г) рибоза.

14. Установіть відповідність між вуглеводнями та типом гібридизації атома Карбону:

А) бензен

Б) бутан

1. sp

2. sp2

3. sp3

4. sp4

15. Установіть відповідність між властивостями оцтового альдегіду та галузями його використання:

А) реакція окиснення

Б) реакція поліконденсації

1. виробництво паперу

2. виробництво вибухівки

3. виробництво оцтової кислоти

4. виробництва пластмас

16. Установіть послідовність транскрипції ДНК:

А) розриваються водневі зв’язки;

Б) добудовується ланцюг компліментарних нуклеотидів;

В) відновлюються водневі зв’язки;

Г) розкручується спіраль.

17. Установіть послідовність посилення основних властивостей:

А) Ca(OH)2;

Б) NaOH;

В) Mg(OH)2;

Г) Аl(OH)3.

18. Установіть відповідність між типом кристалічних граток та речовиною:

А) атомний

Б) молекулярний

В) металевий

Г) йонний

1. хлор

2. натрій хлорид

3. алмаз

4. магній

19. Встановіть що речовини 2 метилпентан та 2,2 диметилбутан є:

А) гомологами;

Б) ізомерами;

20. Обчисліть масу натрій гідроксиду, що міститься в 40 мл розчину, густина якого 1,25 г/см3, масова частка речовини 32%.

А) 5 г;

Б) 10 г;

В) 15 г;

Г) 16 г.

21. Вкажіть загальну суму коефіцієнтів у схемі рівняння реакції взаємодії фенолу з натрієм:

А) 2;

Б) 4;

В) 6;

Г) 7.

22. Установіть відповідність між властивостями оцтової кислоти та галузями її використання:

А) реакція естерифікації

Б) бактерицидна дія

1. консервація харчових продуктів

2. виробництво ацетатів

3. виробництво розчинників

4. виробництво барвників

23. Обчисліть масу алюмінію, що містить 6% домішок, прореагувало з хлоридною кислотою, якщо при цьому виділилось 11,2 л водню:

А) 9,57 г;

Б) 10,57 г;

В) 95,7 г;

Г) 957 г.

24. Обчисліть обєм формальдегіду необхідного для виготовлення розчину обємом 3 л і густиною 1,06 г/мл, масова частка альдегіду в якому дорівнює 20%.

А) 4,74 л;

Б) 47,4 л;

В) 474,9 л;

Г) 52 л.

 

У завданнях 25-30 відповідь записуйте великими літерами

25. Масова частка крохмалю у картоплі складає 20%. Яку масу глюкози можна добути з картоплі масою 1620 кг, якщо вихід продукту дорівнює 75%?

А) 27 кг;

Б) 270 кг;

В) 290 кг;

Г) 2300 кг

26. Вкажіть число структурних ізомерів гексану:

А) 2;

Б) 3;

В) 5;

Г) 7.

27. Обчисліть та вкажіть масу гліцерину, який утворюється під час гідролізу тристеарину кількістю речовини 1,5 моль:

А) 137 г;

Б) 140 г;

В) 149 г;

Г) 182 г.

28.  Обчисліть та вкажіть загальну кількість, прийнятих електронів в електронному балансі реакції бромування фенолу надлишком бромної води:

А) 2;

Б) 4;

В) 6;

Г) 8.

29. Вкажіть число ізомерів пропанолу:

А) 3;

Б) 4;

В) 5;

Г) 6.

30 Обчисліть та вкажіть масу глюкози, що може бути утворена під час фотосинтезу з вуглекислого газу кількістю речовини 3 моль:

А) 45 г;

Б) 55 г;

В) 75 г;

Г) 90 г.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з хімії по темі Хімічний зв’язок Взаємозв’язок складу (24.0 KiB, Завантажень: 21)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,894sec