Тести з хімії по темі: Хімічні реакції, покладені в основу виробництва сульфатної кислоти. Розв’язування розрахункових задач на вихід продукту реакції, та надлишок

Тести з хімії по темі: Хімічні реакції, покладені в основу виробництва сульфатної кислоти. Розвязування розрахункових задач на вихід продукту реакції, та надлишок

 І варіант

У завданнях 1-9 правильну відповідь позначте тільки так

1. Визначте процес яким у промисловості добувають сульфатну кислоту:

А) контактний;

Б) циркулярний;

В) синтетичний.

2. Обчисліть та вкажіть ступінь окиснення Сульфуру у формулі піриту:

А) -1;

Б) -2;

В) +2;

Г) +4.

3. Позначте ознаку взаємодії розчинів барій хлориду та натрій сульфату.

А) бурий осад;

Б) жовтий осад;

В) зелений осад;

Г) білий осад.

4. Позначте частинку електрона формула якої має вигляд 1s22s22p63s23p6

А) P+5;

Б) Ne;

В) Ca+2;

Г) Br+7.

5. Позначте ознаку взаємодії купрум (ІІ) оксиду з сульфатною кислотою:

А) синій осад;

Б) синій розчин;

В) зелений осад;

Г) бурий газ.

6. Обчисліть та позначте валентність Феруму у формулі піриту:

А) IV;

Б) III;

В) I;

Г) II.

7. У промисловості сульфатну кислоту отримують взаємодією:

А) SO3 з водою ;

Б) SO2 з водою;

В) SO3  з розчином сульфатної кислоти;

Г) SO2 з розчином сульфатної кислоти.

8. Кінцевий продукт сульфатно кислотного виробництва має назву:

А) моногідрат;

Б) олеум;

В) концентрат.

9. Вкажіть, яким реактивом слід скористатися, щоб довести, що в досліджуваному розчині є сульфатна кислота або її солі:

А) нітратна кислота;

Б) розчин барій хлориду;

В) розчин натрій хлориду;

Г) хлоридна кислота.

 

У завданнях 10-24 відповідь записуйте цифрами або великими літерами

10. Встановіть відповідність між кислотами та їх властивостями:

Кислоти

Властивості кислоти

А) H2SO4 1. нестійка речовина, у розчині слабі кислотні властивості
Б) H2S 2. жовтувата рідина, погано розчинена у воді
В) H2CO3 3. в’язка рідина, сильний окисник
 

 

4. летка речовина, водний розчин має неприємний запах

11. Позначте продукти повного окиснення піриту киснем:

А) ферум ІІІ оксид; Б) сульфур (VI) оксид;

В) ферум ІІ оксид ; Г) сульфур (IV) оксид.

12. Встановіть відповідність між умовами перебігу реакції йонного обміну до кінця та реагентами:

Умови перебігу реакції йонного обміну

Реагенти

А) виділення газу; 1. KOH+HBr
Б) утворення води; 2. AgNO3+Na3PO4
В) випадання осаду 3. Ba(NO3)3+HCl
  4. NaSO3+H2SO4

13. Узгодьте реагенти та продукти реакції:

Реагенти

Продукти реакції

А) Cu+H2SO4 (конц) 1. CuO+SO2
Б) CuO+H2SO4 2. CuSO4+SO2
В) CuS+O2 3. CuSO4+SO2+H2O
  4. CuSO4+H2O

14. Установіть послідовність стадії виробництва сульфатної кислоти з піриту:

А) повне окиснення;

Б) гідрування;

В) каталітичне окиснення.

15. Встановіть послідовність зростання розчинності газів у воді:

А) H2S;

Б) NH3;

В) He;

Г) O2.

16. Позначте символ та одиниці вимірювання виходу продукту реакції:

А) %;

Б) г;

В) m;

Г)    .

17. Установіть відповідність між масою реагентів та масою продуктів реакції:

Маса реагентів

Маса продуктів реагені

А) натрій (23г), сірка (18г) 1. 39г
Б) вуглець (60г), кисень (160г) 2. 30г
В) кальцій (4г), хлор (35г) 3. 220г
Г) водень (10г), фтор (38г) 4. 11,1г
  5. 40г

18. Установіть генетичний ланцюжок відновлення заліза у доменній печі:

А) FeO;

Б) Fe3O4;

В) Fe2O3.

19. Встановіть відповідність між кількістю речовини реагентів та масою продуктів реакції:

Кількість речовини реагентів Маса продуктів реакції
А) азот (0,1 моль), водень (0,3 моль) 1. 250г
Б) сірка (2 моль), кисень (2,5 моль) 2. 15г
В) кальцій (1,25 моль), бром (1,5 моль) 3. 3,4г
Г) алюміній (0,3 моль), сірка (0,3 моль) 4. 25г
  5. 128г

20. Встановіть послідовність зростання кількості неспарених електронів у атомів елементів у стабільному стані:

А) S;

Б) B;

В) P.

21. Обчисліть і вкажіть, що важче і в скільки разів: сульфур (IV) оксид чи кисень?

А) О2;

Б) SO2;

В)  2;

Г) 4.

22 Вкажіть елемент за такими даними: знаходиться в VII групі, відносна молекулярна маса сполуки з воднем 36,5?

А) Хлор;

Б) Манган;

В) Бром.

23. Встановіть послідовність стадій виробництва сульфатної кислоти:

А) окиснення;

Б) поглинання;

В)випалювання.

24. Вкажіть процес одержання кисню у промисловості:

А) KClO3

Б) KMnO4  

В) H2O2

Г) повітря         .

 

У завданнях 25-30 відповідь записуйте великими літерами

25. Змішали кальцій оксид масою 300г і сульфур (VІ) оксид масою 400г. Які речовини і якої маси залишилися після закінчення реакції.

А) 500 г;

Б) 680 г;

В) 700 г;

Г) 720 г.

26. В окисно-відновній реакції SO2+HClO4+H2O         HCl+H2SO4, загальна сума коефіцієнтів в рівнянні складає.

А) 8;

Б) 18;

В) 22;

Г) 28.

27. Крізь розчин купрум (ІІ) сульфату пропустили сірководень об’ємом 2,8л (н.у.). При цьому утворився осад масою 11,4г. Визначте масову частку виходу малорозчинного продукту реакції.

А) 95%;

Б) 85%;

В) 87%;

Г) 97%.

28. Вкажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції сірководню з киснем.

А) 9;

Б) 11;

В) 12;

Г) 13.

29. Обчисліть масу осаду в розчині, якщо змішали 15г плюмбум нітрату та 7г сульфатної кислоти.

А) 5 г;

Б) 8 г;

В) 10 г;

Г) 13,73 г.

30. Напишіть рівняння реакції, вкажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння.

S+Al

А) 5;

Б) 7;

В) 9;

Г) 11.

 

Тема. Хімічні реакції, покладені в основу виробництва сульфатної кислоти.

Розв’язування розрахункових задач на вихід продукту реакції, та надлишок.

Варіант 2

 

У завданнях 1-9 правильну відповідь позначте тільки так

1. Вкажіть формулу солі сульфатної кислоти:

А) K2SO3;

Б) MgS;

В) CaSO4;

Г) Fe2(SO4)3.

2. Електронна густина в молекулі сульфатної кислоти зміщена до атомів:

А) Оксигену;

Б) Сульфуру;

В) Гідрогену;

Г) Гідрогену і Сульфуру.

3. Вкажіть назву газу, який виходить з колчеданної печі:   

А) пірит;

Б) сірководень;

В) випалювальний газ;

Г) чадний газ.

4. Вкажіть каталізатор, який застосовують при виробництві сульфатної кислоти:

А) MnO;

Б) V2O5;

В) Al2O3;

Г) SO3.

5. Вкажіть, чим небезпечно розбавлення концентрованої H2SO4 доливанням до неї води:

А) може виникнути пожежа;

Б) може відбутися розклад води;

В) може виділитися отруйний газ;

Г) може відбутися розбризкування розчину через виділення теплоти.

6. Назвіть елемент, вищий оксид якого має формулу RO3:

А) Фосфор;

Б) Натрій;

В) Сірка;

Г) Хлор.

7. Вкажіть назву середніх солей сульфатної кислоти:

А) гідрогенсульфати;

Б) сульфати;

В) сульфіти;

Г) сульфіди.

8. У розчинні одночасно не можуть перебувати такі йони:

А) Ba2+ i Cl;

Б) Ba2+ i OH;

В) Ba2+ i SO42-;

Г) Ba2+ i NO3-.

9. Вкажіть реакцію заміщення:

А) HCl+Ag2SO4

Б) H2O+Na2O

В) Zn+H2SO4

Г) KOH+H2SO4

У завданнях 10-24 відповідь записуйте цифрами або великими літерами

10. Обчисліть, який обєм займають 4г сульфур (VI) оксиду:

А) 11,2л;

Б) 1,12л;

В) 22,4л;

Г) 2,24л.

11. Обчисліть скільки необхідно кисню для окиснення 54г алюмінію?

А) 54г;

Б) 54л;

В) 22,4л;

Г) 3 моль.

12. Встановіть в яких сполуках, Сульфур може виявити лише окислювальні властивості:

А) K2S;

Б) H2SO4;

В) Na2SO3;

Г) SO2.

13. Підберіть характеристику для процесу S-2              S+6

А) окиснення: S-2-8e                 S+6;

Б) окиснення:  S-2-6e                 S+6;

В) відновлення:S-2+8e                 S+6;

Г) відновлення: S-2+6e              S+6.

14. Масова частка Оксигену у сульфатній кислоті складає:

А) 65,3%;

Б) 55,8%;

В) 43,66%;

Г) 30,5%.

15. Встановіть послідовність між назвами речовин та їх формулами:

Назва речовин

Формули

1. калій сульфід А) NaHSO4
2. ферум (ІІ) сульфід Б) K2S
3. натрій гідрогенсульфат В)K2SO4
4. калій сульфат Г) FeS

16. Установіть відповідність між атомами хімічних елементів та їх електронною будовою:

Електронна будова

Хімічний елемент

А) 2е, 8е, 6е;

Б) 2е, 6е;

В) 2е, 4е;

Г)2е, 8е, 1е.

1. Натрій

2. Оксиген

3. Сульфур

4. Карбон

17. Узгодьте реагенти та продукти реакції:

Реагенти

Продукти реакції

А) SO2+H2O 1. NaHSO4
Б) SO2+NaOH 2. Al2(SO4)3
В) H2SO4-Al 3. H2SO3
Г) SO3+H2O 4. H2SO4

18. Установіть відповідність між кольором осаду продукту реакції і реагентами:

Колір осаду продукту реакції

Реагенти

А) Бурий 1. AgNO3+NaI
Б) Білий 2. AgNO3+Na2S
В) Жовтий 3. Fe(NO3)3+NaOH
  4. Ba(NO3)2+Na2SO4

19. Установіть послідовність зростання окислювальних властивостей атомів елементів:

А) N;

Б) S;

В) O;

Г) H.

20. Установіть відповідність між розчином солі і характером її середовища:

Розчин солі

Характер середовища

А) AlCl3 1. кислотний
Б) Na2S 2. нейтральний
В) CaCl2 3. лужний
  4. невизначений

21. Установіть послідовність зростання радіусів атомів елементів:

А) О;

Б) В;

В) Н;

Г) С.

22. Установіть генетичний ланцюжок добування сульфатної кислоти:

А) сульфур (VI) оксид;

Б) сульфур;

В) сульфур (IV) оксид.

23. Установіть генетичний ланцюжок добування натрій сульфату:

А) натрій сульфат;

Б) натрій сульфіт;

В) сульфур (IV) оксид;

Г) сульфатна кислота.

24. Атом елемента має на 2 електрона більше, ніж йон сульфуру. Назвіть елемент:

А) Бор;

Б) Магній;

В) Кальцій;

Г) Фосфор.

 

У завданнях 25-30 відповідь записуйте великими літерами

25. Обчисліть об’єм карбон (IV) оксиду, який виділяється в результаті взаємодії 10% розчину сульфатної кислоти масою 196 г з калій карбонатом масою 138г.

А) 4,48 л;

Б) 5 л;

В) 5,8 л;

Г) 6 л.

26. Обчисліть та вкажіть загальну суму коефіцієнтів в окисно-відновній реакції:

SO2+HClO4+H2O        HCl+H2SO4

А) 12;

Б) 18;

В) 28;

Г) 32.

27. Обчисліть кількість електронів, які віддає відновник в окисно-відновній реакції:

KI+Fe2(SO4)3      I2+K2SO4+FeSO4

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4.

28. Обчисліть об’єм сульфур (IV) оксиду що виділиться при випалюванні 1 кг сірчаного колчедану, масова частка FeS2 і якому 0,8?

А) 118 л;

Б) 222 л;

В) 298,7 л;

Г) 300 л.

29. Вкажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції сірки з алюмінієм.

А) 2;

Б) 3;

В) 4;

Г) 6.

30. Обчисліть масу технічного алюмінію, масова частка домішок в якому 10%, витрачається на взаємодію з розчином сульфатної кислоти, щоб одержати водень об’ємом 13,44л (н.у.)?

А) 9,72 г;

Б) 10 г;

В) 11 г;

Г) 12.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з хімії по темі Хімічні реакції, покладені в основу виробництва сульфатної (28.2 KiB, Завантажень: 16)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,540sec