Тести з біології по темі Закономірності спадковості. Зчеплення успадкування. Хромосомна теорія спадковості. Успадкування, зчеплене зі статтю

Тести з біології по темі  Закономірності спадковості. Зчеплення успадкування. Хромосомна теорія спадковості. Успадкування, зчеплене зі статтю.

Рівень А.

Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилку.

 

  1. Вкажіть, який з методів дослідження найчастіше застосовують для складання хромосомних карт під дослідних тварин?

А   Цитогенетичний;

Б    популяційно – статистичний;

В    гібридизації соматичних клітин;

Г    моделювання.

2.  Вкажіть, кількість генів, що міститься у одній хромосомі:

А    Один;

Б     чотири;

В     багато;

Г     десять.

3.   Вкажіть, прізвище вченого який сформулював закон зчепленого успадкуння:

А    Морган;

Б    Мендель;

В    Бетсон;

Г    Вавилов.

4.   Пригадайте прізвище вченого, який запропонував хромосомну теорію спадковості:

А     Морган;

Б     Мендель;

В     Бетсон;

Г     Вавилов.

5.   Вкажіть, з чим пов’язана передача спадкової інформації:

А    Оболонкою;

Б     хромосомами;

В     ядром;

Г     вакуолями.

6.  Вкажіть явище, яке показано даною схемою досліду:

А     устаткування;

Б     поділ;

В     кросинговеру;

Г     дрейф генів.

 

 

 

 

7.   Вкажіть, як називаються нестатеві хромосоми:

А.     гомологічні;

Б      алельні;

В      паралельні;

Г      аутосоми.

8.    Вкажіть умовне позначення каріотипу самця:

А     ХХ;

Б      АА;

В      ХУ;

Г      АБ.

9. Вкажіть, яка властивість гена забезпечує мінливість живих організмів:

А здатність мутувати;

Б стабільність структури;

В плейотропія;

Г специфічні дії.

 

 

Рівень Б.

Завдання 10 – 24 мають на меті встановлення відповідності, послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю. До кожного рядка позначеного
Б У К В О Ю, доберіть відповідне, позначене Ц И Ф Р О Ю, і впишіть її в таблицю. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка.

 

10.Виберіть правильні відповіді:

Які методи вивчення спадковості й мінливості використовують для вивчення генетики людини?

А   Гібридологічний;

Б   генеалогічний;

В   близнюків;

Г   біохімічний;

Д   цитогенетичний;

Е   популяційно – статистичний.

11. Виберіть правильні відповіді:

Які можливості дає генеалогічний метод досліднику?

А  Дає можливість визначати типи спадкування аналізованої ознаки;

Б   дає можливість визначити ступінь залежності ознаки від генетичних чинників і чинників середовища;

В   дає можливість визначати співвідношення генотипів у популяції;

Г   дає можливість прогнозувати можливість вияву ознаки в потомстві;

Д   дає можливість визначати співвідношення фенотипів у популяції.

12. Виберіть правильні відповіді:

Які особливості розподілу ознаки в родоводів характеризують аутосомно – рецесивний тип спадкування?

А  Носії ознаки належать до одного покоління ( «спадкування за горизонталлю»);

Б   обидві статі спадкують ознаку;

В   відсутня передача від батька до сина ;

Г   знака виявляється приблизно в половини потомства одного з уражених батьків;

Д   у  близькоспоріднених шлюбах підвищуються вірогідність спадкування ознаки потомством.

13. Виберіть правильні відповіді:

Які особливості розподілу ознаки в родоводі характеризують домінантний Х- зчеплений тип спадкування?

А  Ознака передається з покоління в покоління за чоловічою лінією;

Б   ознака ніколи не передається від батька до сина;

В   ознака ніколи не передається від матері до дочки;

Г   батько передає ознаку всім своїм дочкам;

Д   батько не передає ознаку всім своїм дочкам.

14. Виберіть правильні відповіді:

Які особливості розподілу ознак в родоводі характеризують  У – зчеплене спадкування?

А  Відсутня передача ознаки від батька до сина;

Б   ознака передається з покоління в покоління за чоловічою лінією;

В   ознака виявляється в осіб обох статей з однаковою частотою;

Г   ознака передається від матері синам;

Д   ознака передається від батька дочкам.

15. Виберіть правильні відповіді:

Які можливості дає досліднику використання близнюкового методу?

А   Дає можливість визначити характер спадкування ознаки;

Б    дає можливість підтвердити клінічний діагноз спадкового захворювання;

В    дає можливість з’ясувати ступінь залежності ознаки від генетичних чинників і чинників середовища;

Г    дає можливість прогнозувати прояв ознаки в потомстві;

Д    дає можливість визначити біохімічну основу спадкового захворювання.

16. Виберіть правильні відповіді:

Про що свідчить співпадання конкордантності ( ідентичності близнят за певною ознакою) у монозиготних і дизиготних близнят?

А   Про спадкову обумовленість ознаки;

Б   про значну роль спадкового чинника у формуванні ознаки;

В   про неспадкову обумовленість ознаки;

Г   про співпадання обумовленості ознаки;

Д   про випадковість у формуванні ознаки під тиском чинників зовнішнього середовища.

17. Виберіть зайве:

Про що свідчить близька до 100% конкордатність у монозиготних близнят і низька конкордатність у дизиготних близнят?

А   Про спадкову природу аналізованої ознаки;

Б    про істотну роль спадкового чинника у формуванні ознаки;

В    про неспадкову природу ознаки;

Г    про спадкове співпадання вияву ознаки в людини;

Д   дає можливість прогнозувати вияв ознаки в потомстві.

18. Виберіть зайве:

Які можливості дає досліднику використання цитогенетичного методу?

А   Дає можливість визначити тип спадкування ознаки;

Б    дає можливість діагностувати спадково обумовлені аномалії розвитку, пов’язані з хромосомними і геномними мутаціями;

В    дає можливість прогнозувати вірогідність народження аномального потомства;

Г    дає можливість з’ясувати співвідношення генотипів у популяції;

Д    не дає можливості спрогнозувати вияв аномалії з достатньою точністю.

19. Виберіть зайве:

Які спадкові захворювання можна діагностувати за допомогою цитогенетичного методу?

А   Синдром Клайнфельтера;

Б    гемофілію;

В    хворобу Дауна;

Г    синдром « котячого крику»;

Д    синдром Шерешевського – Тернера.

20. Виберіть зайве:

Які захворювання можна діагностувати, використовуючи методику визначення статевого хроматину?

А   Синдром Шерешевського – Тернера;

Б    синдром Дауна в чоловіка;

В    трисомію «Х»;

Г    синдром Патау – Едварда;

Д    синдром Клайнфельтера.

21. Виберіть зайве:

Які можливості дає досліднику використання популяційно – статистичного методу для вивчення генетики людини?

А   Дає можливість визначити тип спадкування ознаки;

Б    дає можливість визначити ступінь залежності ознаки від спадкових чинників та чинників середовища;

В     дає можливість визначити кількість гетерозигот у популяції;

Г     дає можливість встановити ступінь спорідненості між популяціями;

Д     дає можливість діагностувати спадкові аномалії розвитку.

22. Виберіть зайве:

Чим характеризується ідеальна популяція?

А   Відсутністю еволюції;

Б   сповільненою швидкістю еволюції;

В   високою швидкістю еволюції;

Г   у ній приховано назрівають еволюційні процеси;

Д   завершенням еволюції в її межах.

23. Виберіть зайве:

Чим характеризується співвідношення частот алелей в ідеальній популяції?

А   Сталістю;

Б    зміною напрямку стабільності;

В    циклічними коливаннями співвідношення між алелями різних генів;

Г    нециклічними коливаннями співвідношеннями між алелями одного гена;

Д    зміною в напрямку нестабільності.

24. Виберіть зайве:

Про що свідчить різка відмінність частот алелей неадаптованих генів у двох великих популяціях одного виду?

А   Про різкий напрям добору за цими генами;

Б    про відсутність генетичної спорідненості між популяціями;

В    про накопичення мутантних алелей в одній популяції;

Г    про епізодичність впливу добору в одній з обстежуваних популяцій;

Д   про відсутність фенотипної спорідненості між популяціями.

 

Рівень В.

Завдання 25 – 30, це завдання підвищеної складності, мають на меті встановлення відповідності, відкрита відповідь, закінчити речення, є завдання на розрахунок.

25. Розрахуйте ймовірність народження дитини з гіпертріхозом ( надмірне оволосіння вушних раковин ), коли відомо, що ця ознака зумовлена геном, локалізованим в У – хромосомі. Батько хворіє даною хворобою:

А    Діти не будуть хворі;

Б     усі сини будуть хворіти гіпертріхозом;

В     50% синів будуть носіями гена гіпертріхозу.

26.  Зробіть висновок, чому з черепаховим забарвленням можуть бути тільки кішки:

А     Ген чорного і рудого забарвлення локалізований в Х – хромосомі;

Б      ген чорного і рудого забарвлення локалізований в У – хромосомі;

В      ген чорного і рудого забарвлення локалізований в Х – та У – хромосомах.

27.  Закінчіть речення.

У більшості роздільностатевих видів стать майбутнього організму визначається в …

А     Процесі розвитку зародка;

Б      в момент народження;

В     в момент запліднення.

28. Дочка гемофіліка виходить заміж за сина іншого гемофіліка, причому наречений і наречена не хворіють гемофілією. Визначте ймовірність народження від цього шлюбу здорових дітей:

А     Ймовірність 3/4 ;

Б      ймовірність 50%;

В      всі хворі;

Г       всі здорові.

29.  Наведіть приклади організмів, у яких гетерогаметна жіноча стать:

А      риби, жуки;

Б       птахи, лускокрилі;

В       молі, плазуни.

30. Пригадайте, які хромосоми розділяють у хромосомному наборі людини:

А      аутосоми – 22 пари, статеві  – 2 пари;

Б      аутосоми – 1 пара, статеві – 22 пари;

В       аутосоми – 22 пари, статеві – 1 пара.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з біології по темі Закономірності спадковості (256.4 KiB, Завантажень: 26)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,356sec