Тести з біології по темі Закономірності мінливості

Тести з біології по темі  Закономірності мінливості.

Рівень А

Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилку.

  1. Вкажіть, що характерно для генних мутацій:

А  виникають при схрещуванні;

Б  при перехрещуванні хромосом;

В  при перетворенні хімічної структури ДНК;

Г  при поділі ядра.

2. Вкажіть, ознаки якої мінливості передаються наступному поколінню:

А  модифікаційної;

Б  мутаційної;

В  цитоплазматичної;

Г  ядерна.

3. Вкажіть, що підлягає змінам при виникненні мутації:

А  генотип;                            Б  фенотип;

В  ядро;                                Г  гомозигота.

4. Вкажіть на роль мутацій в еволюційному процесі:

А  збільшення мінливості;

Б  пристосування до навколишнього середовища;

В  самовдосконалення організму;

Г  немає впливу.

5. Вкажіть, від чого залежить фенотип:

А  від генотипу;

Б  від зовнішнього середовища;

В  ні від чого не залежить;

Г  від домінантних ознак.

6. Вкажіть, де відбуваються мутації:

А  у хромосомах;

Б  у молекулах ДНК;

В  у цитоплазмі;

Г  у АТФ.

7. Вкажіть, як називають межі модифікаційної мінливості:

А  варіаційним рядом;                   Б  варіаційною кривою;

В  модифікаціями;                          Г  нормою реакції.

8. Згадайте у гібридів якого покоління найкраще проявляється гетерозис:

А  першого покоління;                            Б  другого покоління;

В  третього покоління;                            Г  восьмого покоління.

9. Вкажіть, як називаються мутації, з якими пов’язані зміни нуклеотидів у молекулі ДНК:

А  соматичні;                                  Б  хромосомні;

В  генні;                                           Г  генетичні.

 

 

Рівень – Б

Завдання 10 – 24 мають на меті встановлення відповідності, послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю. До кожного рядка позначеного
Б У К В О Ю, доберіть відповідне, позначене Ц И Ф Р О Ю, і впишіть її в таблицю. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка.

10. Вкажіть, які бувають мутації за походженням:

А  спонтанні;                                   Б  індуковані;

В  спадкові;                                     Г  масові;

Д  індивідуальні;                                      Е  групові.

11. Вкажіть якими можуть бути мутації за результатами дій:

А  летальні;                                     Б  вікові;

В  сублетальні;                               Г  вітальними;

Д  індивідуальні;                                      Е  нейтральні.

12. Вибери правильну відповідь. Вкажіть ознаку характерну для модифікацій:

А  є матеріалом для еволюції;
Б  формується і супроводжується зміною генотипу;

В  зазвичай корисна;

Г  успадковується.

А

Б

В

13. Встановіть відповідність між групами мутаціями та мутагенними факторами:

А  фізичні мутагени;

Б  хімічні мутагени;

В  біологічні мутагени.

1  віруси;

2  іонізуюче випромінювання;

3  алкалоїд колхіцин, газ іприт.

14. Закінчи речення:

Ряд мінливості конкретної ознаки, який складається з окремих варіант, розміщених у порядку зростання або складання вираження ознаки називається — …

А  мутаційний;                                Б  варіаційний;

В  модифікаційний.

15. Ствердіть, що

А  комбінативна мінливість створюється алель ними генами;

Б  комбінативна мінливість спостерігається у гомозиготі;

В комбінативна мінливість виявляється у чистих ліній рослин.

16. Вкажіть якою буває спадкова мінливість:

А  модифікаційною;                       Б  комбінативною;

В  віковою;                                               Г  мутаційною;

Д  сезонною.

17. Вкажіть з чим пов’язана цитоплазматична мінливість:

А  поза ядерними генами;

Б  генами, розташованими в статевих хромосомах;

В  генами, розташованими в аутосомах;

Г  впливом цитоплазми яйцеклітини на формування ознак нащадків;

Д  дрейфом генів.

18. Вкажіть на властивості мутагенів:

А  універсальність, тобто здатність викликати мутації у всіх живих організмах;

Б  не мають впливу на ядро клітини;

В  відсутність нижньої межі мутаційної дії, тобто здатність викликати мутації при дії в будь-яких малих дозах;

Г  неспрямованість мутацій, які виникають;

Д  сприяють передачі спадкової інформації.

19. Виберіть біологічні мутагени:

А  молекули ДНК;                          Б  віруси;

В  бактерії.

20. Вкажіть на значення мутацій:

А  джерело спадкової мінливості, матеріал для природного добору;

Б  матеріал для генотипної мінливості;

В  використовується у селекції рослин і мікроорганізмів;

Г  використовується при розробці генетичних методів боротьби з шкідниками і хворобами;

Д  джерело для вивчення впливу організму на природу.

21. Виберіть правильну відповідь. Які мутації спадкуються тільки при вегетативному розмножені організмів?

А  соматичні (виникають в соматичних клітинах);

Б  генеративні (виникають у статевих клітинах);

В  домінантні;

Г  рецесивні;

Д  що виникають в ауто сомах;

Е  що виникають у статевих хромосомах.

22. Вкажіть властивості модифікацій:

А  ступінь вираження модифікації залежить від інтенсивності та тривалості дії чинника;

Б  модифікації не спадкові;

В  модифікації можуть зникати протягом життя особини, якщо припиняється дія факторів, які їх викликали;

Г  модифікації спадкові;

Д  модифікації, які виникають на ранішніх станах онтогенезу, можуть зберігатися протягом усього життя особини, але не успадковуються;

Е  модифікації спрямовані на пристосування організмів до змін дії тих чи інших факторів.

23. Встанови відповідність між визначеннями та термінами:

А  властивість організмів набувати нових ознак у процесі індивідуального розвитку;

Б  зміни, що відбуваються в хромосомах під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища;

В  меж модифікаційної мінливості ознаки, що визначаються генотипом;

Г  процес схрещування організмів, які відрізняються різними станами певних ознак;

 

А

Б

В

Г

1  норма реакції;

2  мінливість;

3  мутації;

4  гібридизація.

 

 

24. Встанови залежність модифікаційної мінливості від природних факторів:

А

 

Б

 

В

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

1       від температури;

2       від умов існування;

3       від умов зростання.

 

 

 

 

Рівень – В

Завдання 25 – 30, це завдання підвищеної складності, мають на меті встановлення відповідності, відкрита відповідь, закінчити речення, є завдання на розрахунок.

  1. Визначте частоту гена, що детермінує альбінізм у популяціях Європи, коли відомо, що альбінізм людини обумовлений аутосомним геном. Альбіноси у популяціях Європи трапляються з частотою 0,00005.

А  0,00025;                                               Б  0,0071;

В  0,0015.

26. Японські генетики вперше одержали триплоїдний кавун за допомогою гібридизації диплоїдної і тетраплоїдної форм. Вони відрізнялися високою врожайністю, приємним смаком і ароматом, але не утворювали насіння. Чому?

А  триплоїди безплідні, тому що в них порушена кон’югація гомологічних хромосом під гетерозису;

Б  різні стани гена, що обумовлюють розвиток одного варіанту ознаки;

В  постійне сумісне існування батьківських організмів протягом тривалого часу.

27. Встановіть, яка закономірність діє в розподілі об’єктів у варіаційному ряду?

А  різні варіанти ознаки трапляються з приблизно однаковою частотою;

Б  частіше трапляються крайні варіанти ознаки (найбільші та найменші) і рідше — середні її значення;

В  у варіаційному ряду частіше трапляються середні варіанти. Що більше відхилення від середніх значень, то рідше вони трапляються;

Г  різні варіанти ознаки трапляються з різною частотою;

Д  не існує єдиної закономірності розподілу ознак у варіаційному ряду.

28. Вкажіть, чи однаковою є частота мутування різних генів у генотипі?

А  так;                                             Б  ні;

В  інколи однакова;                        Г  переважно різна;

Д  залежить від впливу зовнішнього середовища.

29. Закінчіть речення. В основі геномних мутацій лежить…

А  кросинговер;

Б  зміни структури гена;

В  порушення розходження хромосом під час ділення клітин;

Г  кон’югація негомологічних хромосом;

Д  нерозходження хромосом під час поділу клітини.

30. Доповніть незакінчене речення. Комбінативну мінливість обумовлюють…

А  запліднення;

Б  кон’югація хромосом;

В  кросинговер;

Г  розподіл гомологічних хромосом в анафазі I мейозу;

Д  незалежне розходження негомологічних хромосом в анафазі I мейозу.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з біології по темі Закономірності мінливості (400.2 KiB, Завантажень: 39)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,650sec