Тести з біології по темі Надорганізменні рівні життя

 Тести з біології по темі   Надорганізменні рівні життя. ( 1)

Рівень А. Завдання 1- 9 мають по три або чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилки.

1. Визначте, коли сформувалась екологія:

А XYстолітті;

Б  XIXстолітті;

В XXІстолітті;

Г XX столітті.

2.  Визначте, що є предметом вивчення екології:

А з’ясування взаємозв’язків між організмами;

Б дослідження популяції організмів;

В різноманітність і структура взаємозв’язків між організмами, угрупування і середовищем існування;

Г спостереження за змінами в окремих екосисТести з біології по темі х і біосфери в цілому.

3. Визначте планктонних організмів:

А головоногі молюски;

Б медузи;

В форамініфери;

Г китоподібні.

4. Визначте прізвище ученого, який запропонував назву  «екологія»:

А Мендель;

Б Вернадський;

В Геккель;

Г Вавилов.

5. Визначте постійного мешканця ґрунту:

А плазуни;

Б землерийки;

В личинки хруща;

Г земноводні.

6. Визначте зайвий термін:

А температура ;

Б мікроорганізми;

В світло;

Г повітря.

7.  Визначте  холодостійкі види:

А  лишайники;

Б  деякі бактерії;

В ціанобактерії;

Г членистоногі.

 

 

 

 

8.   Визначте нижній шар ґрунту:

А підстилка;

Б  материнська порода;

В  гумус;

Г  органічні речовини.

9.   Визначте зайвий термін:

А   дихання;

Б   серцебиття;

В   зміна забарвлення;

Г   травлення.

Рівень  Б. Завдання 10-24 мають на меті встановлення відповідності, послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю.

10.   Встановіть відповідність між термінами і визначеннями:

А статева структура 1 розподіл особин популяції по території. А  
Б вікова структура 2 сисТести з біології по темі  взаємозв’язків між особинами, що проявляється в їхній поведінці. Б  
В просторова структура 3 співвідношення особин різних статей. В  
Г етологічна структура 4 розподіл особин за віковими групами Г  

 

11. Встановіть відповідність між науками і визначеннями:

А популяційна екологія 1 наука про угрупування водних організмів А  
Б гідробіологія 2 наука, що вивчає популяцію організму. Б  
В радіоекологія 3 наука про структуру, функціонування багатовидових угруповань організмів. В  
Г біогеоценологія 4 наука про вплив радіаційного випромінювання на організми. Г  

 

12. Встановіть відповідність між факторами і визначеннями:

А біотичні 1 нежива природа. А  
Б абіотичні 2 діяльність людини. Б  
В антропогенні 3 жива природа. В  

 

 

 

 

13. Встановіть відповідність між термінами та цифрами на малюнку:

А планктонні організми;      1                         2                             3

Б нейстонні організми;

В нейктонні організми.

 

А  
Б  
В  

 

14. Встановіть відповідність між  довжиною хвиль та назвою променів:

А ультрафіолетові 1 понад 0,75мкм. А  
Б видимі 2 до 0,29мкм. Б  
В інфрачервоні 3 від 0,41 до 0,75мкм. В  

 

15. Встановіть відповідність між біологічними ритмами та твердженнями:

А добові ритми 1 міграції. А  
Б припливно-відпливні 2 випаровування води. Б  
В сезонні 3 зміна забарвлення. В  

 

16. Доповніть незакінчене речення:

Зберігати активність за певного діапазону температур дає змогу___________.

А тепловіддача;

Б температура;

В  терморегуляція;

Г  теплообмін.

17. Доповніть незакінчене речення:

Стан організмів, за якого непомітні прояви процесів життєдіяльності називається________________.

А адаптація;

Б анабіоз;

В дихання;

Г терморегуляція.

18. Доповніть незакінчене речення:

Своєрідну групу _________становлять організми, які мешкають на межі повітряного і водного середовищ.

А планктону;

Б нектону;

В нейстону;

Г бентосу.

19. Доповніть незакінчене речення:

Тривалістю світлового періоду доби є _____________.

А фотосинтез;

Б фотоперіод;

В асиміляція;

Г дисиміляція.

20. Доповніть незакінчене речення:

Багаторічні рослини із соковитим стеблом це_________ .

А продуценти;

Б сукуленти;

В редуценти;

Г консументи.

21. Визначте ряд послідовності розташування життєвих форм:

А дерева, трава, кущі, напівкущі;

Б трава, напівкущі, кущі, дерева;

В напівкущі, трави, кущі, дерева;

Г кущі, трави, напівкущі, дерева.

22. Визначте ряд послідовності розташування шарів ґрунту:

А гумус, материнська порода, підстилки;

Б  материнська порода, гумус, підстилки;

В гумус, підстилки, материнська порода;

Г материнська порода, підстилки, гумус.

23. Визначте ряд послідовності розміщення гідробіонтів:

А бентос, нектон, планктон;

Б  нектон, бентос, планктон;

В бентос, планктон, нектон;

Г  планктон, бентос, нектон.

24. Визначте ряд у якому вказані постійні мешканці грунту:

А личинки хрущів, кроти, землерийки, деякі плазуни;

Б кроти, землерийки, сліпаки;

В земноводні, плазуни, землерийки;

Г кроти, земноводні, личинки хрущів.

 

 

Рівень В. Завдання 25-30 підвищеної складності  мають на меті встановлення відповідності, містять завдання з відкритою відповіддю та з декількома правильними відповідями.

 

25. Визначте ряд в якому вказані організми, які живуть у бентосі:

А ціанобактерії, водорості, найпростіші;

Б форамініфери, водорості, ціанобактерії;

В форамініфери, коралові поліпи, малощетинкові черви;

Г медузи, головоногі молюски, коралові поліпи.

26. Доповніть незакінчене речення:

Наукою про біологічні основи поведінки тварин є _______.

А екологія;

Б етологія;

В біологія;

Г біогеоценологія.

 

 

 

 

 

27. Доповніть незакінчене речення:

У_____________________ розпочалися роботи за Міжнародною біологічною програмою.

А 1962 році;

Б 1964 році;

В 1961 році;

Г 1965 році.

28.Встановіть відповідність між показниками популяцій і їх визначеннями:

 

А густота популяцій 1 різниця між народжуваністю і смертністю А  
Б біомаса 2 середня кількість особин, що припадає на одиницю площі Б  
В приріст популяції 3 маса особин у перерахунку на одиницю. В  

 

29. Визначте ряд рослин, які здатні накопичувати воду в своїх органах:

А кактус, верблюжа колючка, сосна;

Б кактус, алоє, молодило;

В осот, цибуля, кукурудза;

Г верблюжа колючка, осот.

30. Доповніть незакінчене речення:

На глибині понад ________________світло взагалі не проникає.

А 250м;

Б 1500м;

В 1000м;

Г 950м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тести з біології по темі  Надорганізменні рівні життя. (2)

Рівень А. Завдання 1-9 мають по три або чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилки.

1. Визначте організми – паразити:

А орхідеї;

Б терміти;

В ріжки;

Г інфузорії.

2. Визначте вченого який ввів поняття « популяційні хвилі »:

А Геккель;

Б Вернадський;

В Четвериков;

Г Сукачов.

3. Визначте назву організмів, які живляться мертвою органікою:

А продуценти;

Б редуценти;

В консументи.

4. Визначте властивість біогеоценозу:

А просторовість;

Б багатовидовість;

В цілісність;

Г структуровість.

5. Визначте прізвище вченого, що ввів поняття « біогеоценоз »:

А Четвериков;

Б Сукачов;

В Вернадський;

Г Геккель.

6. Визначте абіотичну частину біогеоценозу:

А фототрофи;

Б органічні речовини;

В автотрофи;

Г гетеротрофи.

7. Визначте процес саморозвитку біогеоценозу:

А біоценоз;

Б сукцесія;

В агроценоз;

Г екосисТести з біології по темі .

8. Визначте поліфага:

А кріт;

Б сірий пацюк;

В ведмідь;

Г рудий тарган.

 

9. Визначте штучне угрупування:

А ліс;

Б сад;

В луки;

Г море.

Рівень Б.Завдання 10-25 мають на меті встановлення відповідності, послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю.

 

10. Встановіть відповідність між термінами та цифрами на малюнку:

А паразитизм;               1                     2                        3

Б мутуалізм;

В коменсалізм.

 

 

А  
Б  
В  

 

11. Визначте відповідність між термінами та визначеннями:

А

Мікотрофи 1 тварини, які ловлять убивають і з’їдають інших тварин

А

 

Б

Хижаки 2 організми, які синтезують органічні сполуки з неорганічних

Б

 

В

Сапротрофи 3 організми, які живляться рослинами

В

 

Г

Фітофаги 4 організми, які живляться залишками інших організмів

Г

 

 

12. Встановіть відповідність між організмами в популяціях, та їх визначеннями:

А

антагоністичні 1 існування на спільній території двох видів жоден із них не відчуває на собі ніякого впливу

А

 

Б

конкуренція 2 кожна із взаємодіючих популяцій різних видів відчуває негативний вплив іншої

Б

 

В

нейтральні 3 взаємозв’язки між популяціями одного або різних видів, коли один вид витісняє іншого

В

 

 

13. Встановіть відповідність між компонентами абіотичної частини і прикладами:

А

неорганічні речовини 1 середньорічна температура

А

 

Б

органічні речовини 2 вуглекислий газ

Б

 

В

мікроклімат 3 сечовина

В

 

 

14. Встановіть відповідність між властивостями біогеоценозів та їх прикладами:

А

цілісність 1 адаптація до умов фізичного середовища

А

 

Б

самовідтворення 2 взаємозв’язки між собою і фізичним середовищем

Б

 

В

стійкість 3 коливання кількісних і якісних показників продуктивності біогеоценозу

В

 

Г

саморегуляція 4 здатність відтворювати свою чисельність

Г

 

15. Встановіть відповідність між типами екологічних пірамід, та їх визначенням:

А

піраміда біомаси 1 кількість особин на кожному трофічному рівні

А

 

Б

піраміда чисел 2 закономірності передачі енергії

Б

 

В

піраміда енергії 3.закономірності                  передачі органічної речовини

В

 

16. Доповніть незакінчене речення:

Кожен вид в ланцюзі живлення займає певне положення_______ .

А трофічні сітки;

Б трофічні рівні;

В просторовість.

17. Доповніть незакінчене речення:

Фітопланктон – дафнії – ____________- ведмідь.

А рачки;

Б земноводні;

В риби;

Г лис.

18. Доповніть незакінчене речення:

Ланцюги живлення пасовищного типу починаються з продуцентів і закінчуються:

А консументами І порядку;

Б редуцентами;

В консументами ІІ по

Г консументами ІІІ порядку.

 

19. Доповніть незакінчене речення:

_____________ – це маловидові угруповання рослин, грибів, тварин і бактерій, створені людиною для одержання продукції.

А сукцесії;

Б агроценози;

В біогеоценози;

Г екосистеми.

20. Доповніть незакінчене речення:

_________ – це організми, які живляться рослинами.

А сапротрофи;

Б поліфаги;

В міксотрофи;

Г фітофаги.

21. Визначте послідовність ланок у ланцюзі живлення:

А продуценти – консументи І порядку – консументи ІІІ порядку –

редуценти;

Б продуценти – редуценти – консументи І порядку – консументи ІІ порядку – консументи ІІІ порядку;

В продуценти – комсументи І порядку – консументи ІІ порядку – консументи ІІІ порядку – редуценти;

Г продуценти – консументи ІІ порядку – консументи І порядку – редуценти.

22. Визначте послідовність розташування ярусності у біоценозі:

А тіньолюбні, тіньовитривалі, світлолюбні;

Б тіньовитривалі, тіньолюбні, світлолюбні;

В світлолюбні, тіньовитривалі, тіньолюбні.

23. Визначте ряд, в якому усі вчені – екологи:

А Тенслі, Менделєєв, Сукачов;

Б Тенслі, Сукачов;

В Вернадський, Зюсс;

Г Менделєєв, Сукачов.

24. Визначте компоненти біотичної частини:

А неорганічні речовини, органічні речовини, продуценти;

Б продуценти, консументи, органічні речовини;

В неорганічні і органічні речовини;

Г продуценти, консументи.

Рівень В. Завдання 25-30 підвищеної складності  мають на меті встановлення відповідності, містять завдання з відкритою відповіддю та з декількома правильними відповідями.

25. Визначте масу консумента ІІІ порядку, якщо маса консумента І порядку

100 кг:

А 1000 кг;

Б 100 кг;

В 1 кг;

Г 10 кг.

26. Допишіть незакінчене речення:

Поняття «екосисТести з біології по темі » запропонував у __________ році, англійський еколог________.

А 1930, Тенслі;

Б 1935, Зюсс;

В 1935, Тенслі;

Г 1931, Геккель.

 

 

 

 

27. Допишіть незакінчене речення:

Кожний біоценоз характеризується_______________________________.

А народжуваністю, біомасою;

Б об’ємом, смертністю;

В біомасою, продуктивністю;

Г народжуваністю, смертністю.

28. Визначте скільки енергії запасають організми, які споживають зелені рослини:

А 9-10% ;

Б 10-20% ;

В 5-8% ;

Г 10-15% .

29. Визначте приклад вторинної сукцесії:

А оселення лишайників на голих скелях;

Б оселення сосни на піщаному ґрунті;

В відновлення лісу після пожежі.

30. Визначте площу планктону, яка може прогодувати білого пелікана (8 кг, 60% води) в ланцюгу живлення з трьох трофічних рівнів. Біопродуктивність  планктону 600 грам.

А ;

Б ;

В ;

Г .

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з біології по темі Надорганізменні рівні життя (68.6 KiB, Завантажень: 9)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,332sec