Тести з біології по темі . Генетичні основи селекції організмів. Біотехнологія

Тести з біології по темі . Генетичні основи селекції організмів. Біотехнологія.

Рівень А.

Завдання 1 – 9 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть, як помилку.

 

  1. Вкажіть, які форми штучного добору застосовують у селекції тварин:

А масовий;

Б індивідуальний;

В особистий;

Г груповий.

2. Вкажіть, якою метою здійснюють близькоспоріднене схрещування:

А отримання чистої породи;

Б  посилення домінантності ознак;

В посилення життєвої сили;

Г послаблення домінантності ознак.

3. Вкажіть, які способи розмноження властиві тваринам:

А статеве;

Б нестатеве;

В вегетативне;

Г спорами.

4. Вкажіть, які способи розмноження властиві рослинам:

А статеве;

Б нестатеве;

В вегетативне;

Г партеногенез.

5. Вкажіть, у чому полягає гетерозис:

А збільшення продуктивності гібриду;

Б посилення плодючості гібриду;

В отримання нової породи або сорту;

Г зменшення продуктивності гібриду.

6. Вкажіть, у яких організмів зустрічається поліплоїдія:

А у рослини;

Б у тварини;

В у людини;

Г у мікроорганізмів.

7. Вкажіть, з якою метою застосовують у селекції рослин метод ментора:

А акліматизації;

Б загартування;

В посилення домінантності ознак;

Г дії умов середовища.

8. Вкажіть, яке значення для селекції рослин має знання центрів походження культурних рослин:

А підбір вихідного матеріалу;

Б вивчення хвороб і шкідників;

В передбачення результатів гібридизації;

Г виведення нових сортів.

 

9.Вкажіть, як розмножуються гетерозисні гібриди у рослин:

А вегетативно;

Б статевим шляхом;

В не розмножуються;

Г нестатевим шляхом.

 

Рівень Б

Завдання 10 – 24 мають на меті встановлення відповідності, послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю. До кожного рядка позначеного
Б У К В О Ю, доберіть відповідне, позначене Ц И Ф Р О Ю, і впишіть її в таблицю. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка.

 

  1.  Встанови відповідність між термінами:

А – властивість гібридів першого покоління перевершувати по стійкості, плідності та іншим ознакам кращу з батьківських форм;

Б – вирощування нового організму з окремих соматичних клітин;

В – схрещування неспоріднених форм одного виду;

Г – генетично однорідне потомство, отримане від однієї самозапильної або само заплідненої особини.

 

1 – аутбридинг;

2 – гетерозис;

3 – клонування;

4 – чиста лінія.

11. Встанови відповідність між схемами схрещувань та міжвидовими гібридами.

А – пшениця Х жито;

Б – меринос Х архар;

В – білуга Х стерлядь;

Г – осел Х кобила.

 

1 – мул;

2 – бістер;

3 – тритикале;

4 – архаромеринос.

12. Встанови відповідність між термінами:

А – сукупність рослин одного виду, що характеризується певним особливостям будови життєвих функцій і продуктивністю;

Б – наука, що розробляє теоретичні основи створення нових і поліпшення існуючих порід тварин, сортів рослин, штамів мікроорганізмів;

В – прикладна галузь молекулярної біології, яка розробляє методи перебудови геномів організмів вилученням генів чи їхніх груп;

Г – особини тварин одного виду, що характеризується певними особливостями будови, життєвих функцій і продуктивністю.

 

1 – сорт;

2 – генна інженерія;

3 – порода;

4 – селекція.

13. Вибери зайве:

Особливості рослин, які зумовлюють специфіку їхньої селекції:

А висока плідність;

Б крім статевого, характерне вегетативне розмноження;

В рослинам притаманне явище поліплоїдії;

Г вимагають великих економічних витрат;

Д невибагливість до умов середовища.

14. Вибери зайве:

Особливості тварин, які зумовлюють специфіку їхньої селекції:

А не чисельність потомства;

Б значна тривалість життя;

В роздільностатевість;

Г невимогливість до умов середовища;

Д кожен об’єкт являє собою значну селекційну цінність.

15. Вибери зайве:

Визначити, який із методів не застосовується для селекції рослин:

А висока плідність, численність потомства дозволяють використовувати метод масового добору;

Б наявність видів, що самозапилюються, дає можливість вивести чисту лінію шляхом застосування індивідуального добору;

В методи генної інженерії;

Г впливаючи на пророслі насіння, сходи хімічними речовинами, радіацією, вдається одержувати матеріал для добору;

Д поліплоїдія – один зі шляхів поліпшення сортів культурних рослин.

16. Вибери зайве:

Визначити, який із методів не застосовується для селекції мікроорганізмів:

А штучний добір

Б індукований (змушений) мутагенез;

В штучне схрещування різних штамів за допомогою вірусів – бактеріографів;

Г методи генної і клітинної інженерії;

Д масовий добір.

17. Виберіть зайве:

В яких галузях не використовуються мікроорганізми:

А Медицина (антибіотики);

Б промисловість (хлібопекарські);

В біологічний метод боротьби;

Г одержання кормів;

Д виробництво деревини.

18. Які операції необхідно здійснити при перенесені генів?

А виділення з клітини бактерій, тварин або рослин тих генів, які намічені для перенесення.

Б створення спеціальних генетичних конструкцій (векторів), у складі яких намічені гени будуть пересаджувати в геном іншого виду.

В можна брати любі гени.

Г інтеграція генетичних векторів спочатку в клітину , а потім у геном іншого виду і вирощування змінених клітин у цілі організми (регенерація).

Д. переносити гени можна довільно.

19. Встанови відповідність між культурами  і центрами їхнього походження:

А огірок;

Б яблуня;

В капуста;

Г квасоля;

Д квасоля;

1- Південноазіатський тропічний.

2 Середземноморський

3 Східноазіатський

4 Південноамериканський

5 Центральноамериканський

20. Вибери зайве.

Вирізніть основні напрямки біотехнології:

А промислова мікробіологія;

Б інженерна ензимологія;

В цитологія;

Г генна інженерія;

Д клітинна інженерія.

21. Встановіть відповідність між фермінами та їх  визначеннями :

А прикладна галузь молекулярної біології та біохімії, заснована на розробці методів перебудови генів організмів;

Б кінцеві молекули ДНК, що присутні у клітинах поза хромосомами;

В методи виділення клітин з організму і перенесення їх на штучні живильні середовища;

Г сукупність клітин або особин, що виникли від спільного предка безстатевим шляхом;

Д галузь, що займається штучними змінами організмів у ході зародкового розвитку;

1- клон

2- генетична інженерія

3- ембріональна інженерія

4- тканинна інженерія

5- плазміди.

22. Закінчи речення.

Щеплення – це

А – особливий спосіб штучного об’єднання частин різних частин;

Б – злиття двох клітин;

В – виведення нового сорту.

23.  Закінчи думку.

У практиці використовують дві основні форми добору у рослин –

А штучний і індивідуальний;

Б масовий індивідуальний;

В штучний і природній.

24. Впиши пропущене слово.

Основними методами селекції є добор і …

А районування;

Б поліплоїдія;

В гібридизація.

 

Рівень В

Завдання 25 – 30, це завдання підвищеної складності, мають на меті встановлення відповідності, відкрита відповідь, закінчити речення, є завдання на розрахунок.

 

  1. Зробіть висновок.

Результатом чого є різні відмінності між розміром бульб цих двох рослин картоплі?

Мал. сало (стр. 12.)

А цитології;

Б селекції;

В мутацій.

26. Закінчіть речення. Мули розмножуються ..

А статево;

Б нездатні до розмноження;

27. Вибери правильну відповідь.

В селекції рослин використовують штучний мутаген

А – природні мутації виникають рідко;

Б – природні мутації виникають часто ;

В – частота мутації рідко підвищуються під впливом мутагенів;

Г – мутагени не впливають на частоту мутацій.

28. Назвіть предків великої рогатої худоби:

А – тарпан ;

Б – тур;

В – зубр.

29.Закінчіть речення.

У процесі штучного добору життєздатність….

А –  знижується;

Б – підвищується;

В – не змінюється.

30.Закінчіти речення.

Споріднене схрещування можна призвести до негативних наслідків :

А – виродження нащадків ;

Б – малий ріст ;

В – мала кількість насіння.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з біології по темі Генотип як цілісна сисТести з біології по темі (20.1 KiB, Завантажень: 27)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,314sec