Тести для учнів по психології та педагогіці

Блок тестів для самоконтролю № 1

Психологія

1. Яке визначення психології як науки є вірним?

а) психологія пояснює чому люди роблять те, що вони роблять;

б) вона встановлює, яка дія є нормальною, а яка анормальною;

в) психологія вивчає тільки позасвідомі процеси;

г) вона вивчає витоки, причини і наслідки поведінки, переживань.

2. При відтворені інформації завжди найлегше:

а) пригадувати якийсь окремо взятий елемент;

б) розпізнавати елементи інформації серед пред’явлених;

3. Виберіть рядок, в якому всі перераховані поняття є психічними явищами:

а) думки, спогади, мозок, розум, почуття;

б) відчуття, травлення, мислення, уява, інтерес, здібності;

в) характер, забування, бажання, думки, мрії, потреби;

г) воля, радість, уважність, емпатія, апетит, пригадування, біль;

д) зацікавленість, наполегливість, гордість , дихання;

4. Виберіть рядок, в якому перераховано лише позитивні вольові якості особистості:

а) наполегливість, самостійність, упертість, цілеспрямованість, мужність;

б) цілеспрямованість, самовладання, сміливість, вередування, витримка;

в) самовладання, сміливість, наполегливість, мужність;

г) цілеспрямованість, сміливість, навіюваність, мужність.

5. Виберіть правильне визначення цілеспрямованості:

а) уміння добиватися поставлених цілей, яким би тривалим і важким не був шлях їх досягнення;

б) свідоме підкорення своєї поведінки правилам;

в) здатність людини підкоряти свою поведінку стійким і суттєвим правилам;

г) вчасна зміна цілей діяльності та шляхів їх досягнення.

6. Виберіть рядок, в якому перераховано лише складові вольової дії:

а) потяг, бажання, прагнення, інтереси, прийняття рішення, радість, предметні дії та операції;

б) потяг, бажання, прагнення, боротьба мотивів, прийняття рішення, дії;

в) мотив, мета, дії, бажання;

г) потяг, бажання, переконання, інтерес, знання.

7. Воля виконує:

а) пізнавальну функцію психіки;

б) інструментальну функцію психіки;

в) регулятивну функцію психіки;

г) діагностичну функцію психіки.

8. Когнітивний підхід наполягає на тому,що:

а) індивідуум реагує подібно машині;

б) розум людини має більше інформації, ніж та, яку він отримує зовні;

в) нашою поведінкою керують потяги;

г) мозок функціонує шляхом асоціації ідей.

9. Вивченням зв’язку між нервовою системою і поведінкою займається в основному:

а) зоопсихологія;

б) парапсихологія;

в) психофакрмакологія;

г) психофізіологія.

10. Побудова перцептивного образу, при якій елементи складаються у фігуру, якщо вони мають одноковий напрямок, складає сутність принципу:

а) доповнення;

б) подібності;

в) неперервності;

г) симетрії.

11. Інтенсивність наших емоцій залежить в основному від:

а) сприймання актуальної ситуації;

б) рівня неспання;

в) аналізу отриманих даних;

г) значення тієї потреби, з якою пов’язана емоція.

12. Виберіть рядок, в якому перераховано лише властивості сприймання:

а) цілісність, константність, предметність, адаптація;

б) предметність, осмисленість, цілісність, константність;

в) сенсибілізація, цілісність, предметність, константність;

г) константність, адаптація, осмисленість, предметність.

13. Під час запам’ятовування змісту казки чи оповідання дошкільником виявляється:

а) рухова пам’ять;

б) емоційна пам’ять;

в) словесно – логічна пам’ять;

г) образна пам’ять.

14. Виберіть рядок, в якому перераховано види пам’яті, що виділяються залежно від участі мислення в їх роботі:

а) образне, механічне, словесно – логічне;

б) образне, смислове, механічне;

в) рухове, мимовільне, механічне;

г) смислове, механічне.

15. Поняття – це форма мислення, що являє собою:

а) найповніше відображення предметів і явищ з їх якостями;

б) відображення за допомогою слова сутності об’єкта;

в) відображення зовнішніх і внутрішніх властивостей явищ і предметів з їх істотними зв’язками та відношеннями;

г) узагальнення предметів і явищ реального світу.

16. Знайдіть правильне визначення мрії:

а) відтворююча уява, звернена в далеке минуле і майбутнє;

б) форма творчої уяви. Скерованої на близьке майбутнє;

в) творча уява, що створює в голові людини образи бажаного, здійсненого майбутнього;

г) створення людиною образів свого майбутнього.

17. Негативні емоції виникають тому, що наявна інформація є:

а) надлишковою;

б) недостатньою;

в) достатньою;

г) майже недостатньою.

18. За висновками Зейгарник, ми краще розуміємо будь – яку дію, якщо вона:

а) була виконана до кінця;

б) залишилася незавершеною;

в) була свідомо припинена;

г) призвела до винагороди.

19. Закономірна зміна психічних явищ, яка виражається в їх кількісних, якісних та структурних перетвореннях, складає суть:

а) системного підходу;

б) принципу розвитку;

в) принципу детермінізму;

г) принципу єдності свідомості та діяльності.

20. Виберіть рису, яка не є специфічною для творчого мислення:

а) пластичність;

б) надійність;

в) гнучкість;

г) оригінальність.

Педагогіка

1.Як дослівно з грецької перекладається слово «педагог»?

а) той, хто навчає;

б) той, хто виховує;

в) проводир дітей;

г) опікував дітей.

2. Предметом педагогіки є:

а) розкриття механізмів засвоєння соціального досвіду;

б) підготовка підростаючого покоління до життя;

в) розробка порад, рекомендацій, правил щодо реалізації виховання.

3. З ім’ям якого педагога пов’язано оформлення педагогіки в окрему науку про навчання?

а) Я.А. Коменський;

б) Арістотель;

в) Ж.Ж. Руссо;

г) Г. Сковорода.

4. Для вирішення протиріч у розвитку особистості необхідно:

а) надати дитині можливість робити все, що вона хоче;

б) примусити робити те, що потрібно суспільству;

в) процес саморозвитку і педагогічний процес повинні збігатися.

5. Особистістю людина стає тільки тоді, коли . . .

а) досягає вісімнадцятирічного віку;

б) самостійно і свідомо керує своєю поведінкою;

в) оволодіває певною професією;

г) від народження.

6.Першим вищим навчальним закладом України є:

а) Києво – Могилянська колегія;

б) Львівський університет;

в) Чернівецький університет;

г) Острозька академія.

7.З даного переліку виберіть групу українських педагогів та просвітителів:

а) Дж. Локк, Ц.Г. Песталоцці, Й.Ф. Гербарт;

б) М.П. Драгоманов, С.Ф. Русова, В.О. Сухомлинський;

в) Л.М. Толстой, К.Д. Ушинський;

г) Ф.А. Дістерверг, Я. Мудрий, Г.С. Сковорода.

8. Хто є автором «Педагогічної поеми»?

а) В.О. Сухомлинський;

б) Г.С. Сковорода;

в) А.С. Макаренко;

г) С.Т. Шацький.

9. Сукупність емпіричних знань та народного досвіду, яка відображає

практику виховання особистості є:

а) вікова педагогіка;

б) народна педагогіка;

в) соціальна педагогіка;

г) психологічна педагогіка.

10. Педагогічна діяльність як професійна (виберіть найбільш відповідну фразу):

а) здійснюється батьками, вчителями, засобами масової інформації;

б) полягає у навчанні;

в) завжди здійснюється на засадах гуманістичної педагогіки;

г) здійснюється педагогом або спеціально підготовленими людьми.

11. Педагогічну майстерність визначають ( вилучити зайве):

а) високий рівень фахової підготовки;

б) гуманність;

в) педагогічний досвід;

г) тип темпераменту.

12. Оберіть ознаки, що характеризують гуманне виховання:

а) повна свобода дій вихованця;

б) повна відмова від покарань;

в) повага прав і свободи особистості;

 

 

Блок тестів для самоконтролю № 2

Психологія

1. Психологія – це наука про:

а) діяльність людини;

б) душу людини;

в) поведінку людини;

2. Центральне вікове новоутворення – це:

а) те психічне явище чи функція, яке починає зароджуватися в певний кризовий період життя дитини;

б) те психічне явище чи функція, яке починає зароджуватися в певний кризовий період життя дитини;

в) те психічне явище чи функція, яке вперше виникає в

завершеному (сформованому) вигляді в певний віковий період і впливає на подальший психічний розвиток;    

г) те психічне явище, яке вивчає практичний психолог під    

час психологічної консультації.

3. Вкажіть віковий період, провідним видом діяльності якого є сюжетно – рольова гра:

а) молодший шкільний вік;

б) підлітковий період;

в) дошкільний вік;

г) раннє дитинство.

4. Вкажіть віковий період, провідним видом діяльності якого є предметно – маніпулятивна діяльність:

а) період немовляти;

б) раннє дитинство;

в) дошкільний вік;

г) молодший шкільний вік.

5. Вкажіть віковий період, для якого характерним є інтелектуалізація

пам’яті і сприймання:

а) період немовляти;

б) дошкільний вік;

в) молодший шкільний вік;

г) підлітковий період.

6. Вкажіть віковий період, для якого характерним є слабкість та нестійкість довільної уваги:

а) дошкільний вік;

б) молодший шкільний вік;

в) підлітковий період;

г) рання юність.

7. Вкажіть віковий період, основними психічними функціями якого є дія і сприймання:

а) період немовляти;

б) раннє дитинство;

в) дошкільний вік;

г) молодший шкільний вік.

8. Вкажіть віковий період, в якому закладаються основи світогляду:

а) дошкільний вік;

б) молодший шкільний вік;

в) підлітковий період;

г) рання юність.

9. Вкажіть віковий період, для якого характерним є формування супідрядності мотивів:

а) дошкільний вік;

б) молодший шкільний вік;

в) підлітковий період;

г) рання юність.

10. Вкажіть віковий період, для якого характерним є гуління і лепетання:

а) період немовляти;

б) раннє дитинство;

в) дошкільний вік;

г) молодший шкільний вік.

11. Вкажіть віковий період, для якого центральним віковим новоутворенням є професійне самовизначення:

а) підлітковий період;

б) молодший шкільний вік;

в) дошкільний вік;

г) молодший шкільний вік.

12. Вкажіть віковий період, для якого характерним є поява первинної самооцінки як емоційного утворення:

а) молодший шкільний вік;

б) раннє дитинство;

в) дошкільний вік;

г) підлітковий період.

13. Вкажіть віковий період, для якого центральним віковим новоутворенням є психологічна готовність до навчання:

а) дошкільний вік;

б) молодший шкільний вік;

в) підлітковий період;

г) рання юність.

14. Вкажіть віковий період, для якого характерним є інтенсивне засвоєння норм життя в групі ровесників:

а) дошкільний вік;

б) молодший шкільний вік;

в) підлітковий період;

г) рання юність.

15. Вкажіть віковий період, для якого характерним є розвиток наочно дійового мислення:

а) молодший шкільний вік;

б) раннє дитинство;

в) дошкільний вік;

г) підлітковий період.

16. Вкажіть віковий період, для якого характерним є поява рефлексії як усвідомлення дітьми підстав своїх дій, результатів і способів аналізу:

а) дошкільний вік;

б) молодший шкільний вік;

в) підлітковий період;

г) рання юність.

17.Вкажіть віковий період, для якого характерним є початок утворення товариських і дружніх стосунків з ровесниками:

а) дошкільний вік;

б) молодший шкільний вік;

в) підлітковий період;

г) рання юність.

18. Вкажіть віковий період, в якому найбільший авторитет серед дорослих мають вчителі:

а) період немовляти;

б) дошкільний вік;

в) молодший шкільний вік;

г) рання юність.

19. Вкажіть віковий період, в якому здійснюються спроби написання віршів та серйозно займаються різними видами конструювання:

а) дошкільний вік;

б) молодший шкільний вік;

в) підлітковий період;

г) рання юність.

20. Вкажіть віковий період, провідним видом діяльності якого є інтимно особистісне спілкування з ровесниками:

а) рання юність;

б) підлітковий період;

в) молодший шкільний вік;

г) дошкільний вік.

 

Педагогіка

  1. Виберіть значущу якість для педагога:

а) гуманістична свідомість;

б) високий рівень предметних знань;

в) інноваційний стиль діяльності;

д) здатність до ефективної комунікативної діяльності.

2. Учитель сам вирішує усі питання класу, ретельно контролює виконання будь – якого завдання, сам дає оцінку результатам. Як можна назвати такий педагогічний стиль:

а) демократичний;

б) ліберальний;

в) авторитарний;

г) попустительський.

3. Створення профільних класів – це :

а) диференціація на основі нахилів та інтересів;

б) диференціація на основі здібностей учнів;

в) індивідуалізація навчання на основі навчальних здібностей;

г) диференціація за рівнем загального розумового розвитку.

4. Учень вкотре спізнюється на урок. Виберіть дію вчителя:

а) не дозволяє зайти до класу;

б) дозволяє увійти, висловлює своє незадоволення і пише в щоденник зауваження;

в) не звертає уваги на спізнення учнів;

г) дозволяє увійти і з’ясовує причини після уроку.

5. Добре вмотивоване, справедливе і регулярне оцінювання успішності учнів, яке спонукає до навчальної діяльності, активізує їх увагу:

а) стимулююча;

б) навчальна;

в) контролююча;

г) організуюча.

6. Для поняття СНІД правильне твердження:

а) це вірус імунодефіциту людини;

б) СНІД передається спадково;

в) усі заражені – вмирають;

г) зараження через укус комара неможливе.

7. До Червоної книги України занесений вид:

а) зозулинець чоловічий;

б) бджола медоносна;

в) омелюх;

г) вуж водяний.

8. За підрахунками останніх років кількість вчителів у нашій країні складає біля 1% від чисельності населення. Скільки приблизно педагогів працює в Україні:

а) 200 тисяч;

б) 300 тисяч;

в) 400 тисяч;

г) 500 тисяч.

9. Який рік вважається роком утворення суверенної Української держави?

а) 1991 рік;

б) 1913 рік;

в) 1939 рік;

г) 2001 рік.

10. Виберіть роки життя великого кобзаря – Т. Г. Шевченка:

а) 1735 – 1798;

б) 1814 – 1861;

в) 1873 – 1905;

г) 1821 – 1881.

11. Який з творів належить Панасу Мирному:

а) «Енеїда»;

б) «Лихо давнє і сьогочасне»;

в) «Життєйське море»;

г) «Микола Джеря».

12. Мотиви педагогічної діяльності це . . .:

а) внутрішні імпульси, що спонукають педагога до професійної діяльності;

б) прогнозований результат діяльності з певним об’єктом;

в) діяльність метою якої є виховання підростаючого покоління.


 

Блок тестів для самоконтролю № 3

Психологія

1.Відповідно до положень вітчизняної вікової та педагогічної психології:

а) навчання і розвиток уявляються як два незалежних один від одного процеси;

б) навчання розглядається як розвиток, тобто навчання і розвиток тотожні;

в) навчання і розвиток нетотожні, навчання, спираючись на досягнутий рівень розвитку, випереджає його;

г) розвиток протікає і як дозрівання, і як навчання.

2. Терміни «навчання», «учіння», і «учбова діяльність»:

а) позначають різні види діяльності;

б) тотожні;

в) відрізняються лише поняття «навчання» і «учіння», а «учбова діяльність» є синонімом «навчання»;

г) всі відповіді неправильні.

3. Процес активної взаємодії між педагогом і учнем, внаслідок якого формуються певні знання, уміння й навички, називають:

а) учінням;

б) навчанням;

в) учбовою діяльністю;

г) научінням.

4. Галузь психології, що вивчає психологічні основи процесів навчання, виховання та управління цими процесами, називають:

а) віковою психологією;

б) загальною психологією;

в) соціальною психологією;

г) педагогічною психологією.

5. Діяльність людини, спрямовану свідомою метою засвоїти певні знання, уміння і навички, форми поведінки, називають:

а) учінням;

б) навчанням;

в) учбовою діяльністю;

г) вихованням.

6. Виберіть відповідь, в якій перераховані елементи зовнішньої структури учбової діяльності:

а) мотивація – учбові задачі,завдання – учбові дії – контроль,самооцінка – оцінка, самооцінка;

б) мотивація – прийом інформації – розуміння – запам’ятовування – застосування;

в) сходження від абстрактного до конкретного, від загального до часткового;

г) мета навчання – принципи – зміст – методи – засоби – форми навчання;

7. Виберіть відповідь, в якій перераховані випадки, коли учень виступає одночасно і як об’єкт педагогічного впливу, і як суб’єкт пізнавальної діяльності:

а) пасивне сприймання і засвоєння наданої зовні інформації ;

б) активний самостійний пошук, виявлення та використання інформації;

в) організовуваний зовні спрямований пошуку, виявлення та використання інформації;

г) пасивне споглядання, використання інформації.

8. Научуваність є показником:

а) готовності до засвоєння знань, стихійного чи цілеспрямованого;

б) готовності до професійної діяльності;

в) інтелекту;

г) вихованості.

9. Сукупність інтелектуальних властивостей людини від яких, при рівності інших необхідних умов (вихідного мінімуму знань, позитивного ставлення до учіння тощо), залежить продуктивність учбової діяльності, називають:

а) інтелектом;

б) здібностями;

в) задатками;

г) научуваністю.

10. Здібності безпосереднього емоційно – вольового впливу на учнів і вміння на цій основі завойовувати у них авторитет,називають:

а) перцептивними;

б) організаторськими;

в) авторитарними;

г) комунікативними.

11. Діяльність людини, спрямовану на змінювання своєї особистості відповідно до свідомо поставленої мети, сформованих ідеалів та переконань, називають:

а) вихованням;

б) освітою;

в) самовихованням;

г) навчанням.

12. Автором ідеї поетапного формування розумових дій є:

а) Б.Д. Ельконін;

б) П.Я. Гальперін;

в) В.В. Давидов;

г) Л.В. Занков.

13. Закон, який стверджує, що розвиток дитини відбувається шляхом привласнення історично вироблених форм і способів діяльності, а рушійною силою такого розвитку є навчання, що створює зону найближчого розвитку, був сформульований:

а) Б.Скінером;

б) В.В. Давидовим;

в) Л.С. Виготським;

г) Г.С. Костюком.

14. Демократичний стиль спілкування вчителя виявляється за тих умов, коли:

а) учням дозволяється робити все за власним бажанням;

б) вказівки та заборони подаються учням у формі пропозицій;

в) контроль справи здійснюється самоплинно, вказівки відсутні;

г) вказівки, інструкції виключають обговорення з учнями.

15. Виберіть рядок , у якому перераховано пізнавальні мотиви учбової діяльності ( за А.К. Марковою)

а) інтерес, задоволення від самого процесу учіння;

б) здобуття авторитету, мотив самоосвіти;

в) отримання винагороди чи похвали, уникнення покарання;

г) володіння усіма атрибутами школяра.

16. Здібності вчителя доступно передавати учням навчальний матеріал, розкривати матеріал як проблему, ясно і зрозуміло, викликати інтерес до предмету і т.ін., називають:

а) академічними;

б) дидактичними;

в) авторитарними;

г) комунікативними.

17. Здібності вчителя до відповідної галузі знань, коли вчитель вільно володіє матеріалом, виявляє великий інтерес, прагне до дослідницької роботи, називають:

а) академічними;

б) дидактичними;

в) авторитарними;

г) комунікативними.

18. Здібності вчителя до спілкування з дітьми, вміння знайти правильний підхід до учнів, встановити з ними доцільні з педагогічної точки зору, взаємини, називають:

а) академічними;

б) дидактичними;

в) організаторськими;

г) комунікативними.

19. Мисленню людей, які більш цікавляться технікою, інтереси яких відрізняються конкретністю, практичним застосування знань, … перехід від загального до конкретного.

а) притаманний;

б) не притаманний.

 

20. Існує … основних когнітивних типів:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4;

д) 5.

Педагогіка

1.Що таке педагогіка?

а) це наука по навчання;

б) це наука про виховання;

в) це наука про навчання, виховання, розвиток і самовдосконалення особистості;

г) це наука про методи та прийоми навчання.

2.Самоосвіта це:

а) процес і результат цілеспрямованої пізнавальної діяльності людини

б) цілеспрямована взаємодія вчителя та учнів

в) навчальний процес під керівництвом педагога

г) саморозвиток особистісних якостей

3.Які категорії є ключовими для педагогіки:

а) профілактика;

б) розвиток;

в) соціальна адаптація;

г) самовиховання;

д) виховання;

е) навчання;

є) управління;

ж) освіта;

з) формування;

и) самоосвіта.

4.Особистість – це:

а) соціальна характеристика людини;

б) людина як носій свідомості;

в) доросла людина;

г) розумна, відповідальна і вільна людина;

д) індивід, який свідомо управляє власною поведінкою і діяльністю.

5. Розвиток особистості – це:

а) становлення людини як соціальної істоти, яке відбувається у процесі життєдіяльності;

б) цілеспрямований процес формування в індивіда заданих якостей;

в) кількісні та якісні зміни в організмі, які відбуваються в часі під впливом різних факторів;

г) процес цілеспрямованого формування людської особистості в умовах її навчання, виховання й освіти.

6. Відбір і визначення структури навчального матеріалу з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, вимог навчальних програм тощо це:

а) конструктивна функція;

б) гностична функція;

в) організаторська функція;

г) комунікативна функція.

7.Основними функціями педагогічного процесу є:

а) освітня, розвивальна, виховна і психологічна підготовки;

б) освітня, розвивальна, виховна;

в) правильної відповіді немає.

8. Вперше поняття «майстерність виховання» ввів:

а) А.С. Макаренко;

б) Т.Г. Шевченко;

в) Микола Костомаров;

г) Григорій Ващенко.

9.Що таке дидактика?

а) це теорія навчання та освіти;

б) це теорія навчання і виховання;

в) це теорія навчання;

г) це галузь педагогічної науки, що досліджує питання методики викладання окремих навчальних дисциплін.

10.Субєктом педагогічної діяльності є:

а) вчитель;

б) учень.

11.Що таке освіта?

а) учіння;

б) цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань,вмінь;;

в) викладання;

г) правильної відповіді немає.

12.До наочних методів навчання належать:

а) графічні роботи, демонстрування, самостійне спостереження;

б) демонстрування, ілюстрування;

в) графічні роботи, вправи, лабораторні роботи;

г) вправи, самостійне спостереження, демонстрування;

д) лабораторні роботи, вправи, демонстрування.

 

Блок тестів для самоконтролю № 4

Психологія

1. Виберіть рядок, в якому всі поняття позначають етапи розвитку малої групи:

а) адаптація, колектив, асоціація, дифузна група;

б) колектив, асоціація, кооперація, комунікація;

в) колектив, асоціація, дифузна група, кооперація;

г) колектив, асоціація, індивідуалізація, кооперація.

2. Верхня межа малої групи складає:

а) 7+_2 особи;

б) 15 особи;

в) 40 особи;

г) визначається потребами спільної діяльності.

3. Нижня межа малої групи:

а) 3 особи;

б) 7+_2 особи;

в) 5 особи;

г) 2 особи.

4. Малу групу, в якій чітко задана структура влади та розділ ролей, називають:

а) формальною;

б) первинною;

в) неформальною;

г) лабораторною.

5. Малу групу, яка складається стихійно, де статус, ролі та структура влади не визначаються наперед, називають:

а) дифузною;

б) неформальною;

в) референтною;

г) етнічною.

6. Реально існуюча або уявна група, погляди та норми якої слугують зразком для окремої особистості, називають:

а) формальною групою;

б) групою членства;

в) референтною групою;

г) великою групою.

7. Групу, що виокремлюється за ознакою безпосередності впливу на особистість, називають:

а) первинною;

б) референтною;

в) умовною;

г) формальною.

8. До візуальних засобів невербального спілкування належать:

а) екстралінгвістика;

б) паралінгвістика;

в) кінетика;

г) такесика.

9. Коло осіб. значимих для індивіда стосовно оцінки якостей його особистості, поведінки, думок і орієнтацій, можна визначити за допомогою методу:

а) соціометрії;

б) ауто соціометрії;

в) референтометрії;

г) спостереження;

10. Згідно з концепцією персоналізації фазами розвитку особистості в групі є:

а) адаптація, індивідуалізація, сенсибілізація;

б) адаптація, індивідуалізація, інтеграція;

в) антиципація, інтеграція, індивідуалізація;

г) адаптація, індивідуалізація, дезінтеграція.

11. Автором теорії діяльнісного опосередкування міжособистісних стосунків є:

а) Д.Б. Паригін;

б) Г.М. Андреєва;

в) К. Левін;

г) А.В. Петровський.

12. Визначте напрям зарубіжної соціальної психології, ключовою ідеєю якого є твердження, що людина – унікальна, відкрита, орієнтована у майбутнє система, що прагне вільно реалізовувати свої потенції до творчості, віри в себе, особистісного зростання в напрямку до свого ідеалу:

а) гуманістична психологія;

б) біхевіоризм;

в) психоаналіз;

г) символічний інтеракціонізм.

13. Механізм соціальної перцепції, сутність якого полягає у інтерпретації вчинків і почуттів іншої людини, називають:

а) атракцією;

б) каузальною атрибуцією;

в) емпатією;

г) ідентифікацією.

14. Виберіть рядок, в якому перераховано лише ефекти соціалізації:

а) риси характеру, аттитюди, мова;

б) аттитюди, явища мотивації поведінки і діяльності, риси характеру;

в) антиципація, явища мотивації поведінки і діяльності, мова;

г) антиципація, мова, атитюди.

15. Виберіть рядок у якому перераховано основні функції соціальної установки:

а) знання, пристосування, захисту, саморегуляції;

б) пристосування, цінності, захисту, мовлення;

в) саморегуляції, знання, пристосування, компенсації;

г) захисту, цінності, мовлення, пізнання;

16. Виберіть поняття, яке перетворює твердження «Процес і результат засвоєння і активного відтворення індивідом соціального досвіду називають . . .»на істинне:

а) адаптацією;

б) соціалізацією;

в) сенсибілізацією;

г) персоналізацією.

17. Виберіть рядок, в якому всі терміни означають сторони спілкування:

а) комунікативна, вербальна, універсальна;

б)перцептивна, сенсорна, прагматична;

в) інтерактивна, комунікативна, формуюча;

г) комунікативна, перцептивна, інтерактивна.

18. Виберіть рядок, в якому всі терміни означають механізми сприймання людини людиною:

а) рефлексія, симпатія, каузальна атрибуція, емпатія, стереотипізація;

б) рефлексія, сенсибілізація, апперцепція, сприймання, каузальна атрибуція;

в) рефлексія, емпатія, каузальна атрибуція, ідентифікація, стерео типізація;

г) рефлексія, сенсибілізація, емпатія, ідентифікація, стереотипізація.

19. Механізм групової динаміки, виокремлення якого пов’язано з аналізом поведінки лідера, називають:

а) психологічним обміном;

б) механізмом групового тиску меншості;

в) ідіосикразичним кредитом;

г) механізмом розв’язання внутрішньо групових суперечностей.

20. За змістом діяльності виділяють такі види лідерів:

а) універсальний, ситуативний;

б) авторитарний, демократичний, ліберальний;

в) універсальний, демократичний, лідер – натхненник;

г) лідер – натхненник, лідер – виконавець, лідер виконавець і натхненник.

Педагогіка

1. Педагогічна майстерність це…

а) комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі;

б) володіння комплексом прийомів, який допомагає вчителеві глибше, яскравіше виявити себе і досягти оптимальних результатів роботи.

2. Компонентами педагогічної майстерності є (вилучіть зайве):

а) гуманістична спрямованість;

б) професійна компетентність;

в) результат педагогічної діяльності;

г) педагогічна техніка.

3. До якого принципу ви віднесете правило: «Працюй з усім класом, пам’ятай про кожного учня»

а) особистісного спрямування;

б) систематичності та послідовності навчання

в) індивідуального та диференційованого підходу в навчанні;

г) правильної відповіді немає.

4. Хто був автором української «Граматики», в якій вперше було спрощено правопис рідної мови і приведено до нормативного вигляду?

а) Т.Г.Шевченко;

б) І.Я.Франко;

в) Пантелеймон Куліш;

г) Леся Українка.

5. Які категорії є ключовими для педагогіки?(вилучіть зайве)

а) виховання, навчання;

б) освіта, педагогічний процес;

в) профілактика, управління;

г) розвиток, формування.

6. Визначте основні закономірності розвитку вихованця навчального закладу.

а) розвиток особистості має спадковий, нерівномірний та інтегративний характер;

б) особистість вихованця розвивається під комплексним впливом всіх факторів її формування;

в) особистість формується в діяльності.

7. Визначте основні рушійні сили розвитку особистості вихованця.

а) рівень розвитку особистості та її ідеали, життєві цінності й настановлення;

б) спадкові дані людини та потреби виховання;

в) особливості перебігу нервово – психічних процесів особистості;

г) все вище означене є основними рушійними силами розвитку особистості.

8.Чи можна вважати аналіз, синтез, індукцію та дедукцію методами навчання?

а) можна, тому що вони показують шлях набуття знань;

б) аналіз, синтез, індукція та дедукція є категоріями психології, і вони не можуть бути методами навчання;

в) аналіз, синтез, індукція та дедукція є основними формами мислення, через які учні оволодівають знаннями, вміннями та навичками, відповідно вони є методами навчання;

г) немає правильної відповіді.

9. Провідною метою виховання на сучасному етапі становлення вітчизняної педагогіки є:

а) суб’єкт – суб’єктні взаємини у виховному процесі;

б) прагматичність виховання;

в) самовизначення вихованця;

г) всебічний і гармонійний розвиток особистості.

10. До методів самовиховання належать: (вилучіть зайве)

а) самопідбадьорювання, самопереконання;

б) самонавчання, самовиховання;

в) розповідь, бесіда, приклад;

г) самозаохочення, самокритика, самоаналіз.

11. Інтерактивним методом навчання є:

а) робота з підручником;

б) активне слухання;

в) дискусія;

г) виконання контрольної роботи.

12. Провідні властивості творчого стилю діяльності педагога забезпечують.

а) постійний і систематичний пошук актуальних навчально – виховних проблем, які потребують розв’язання;

б) здатність сміливо відмовитись від окремих елементів рутинного стилю діяльності та знаходити оптимальні шляхи подальшої роботи;

в) відкритість для нового і нестандартного, вміння знаходити в них суттєве і перспективне;

г) все вище означене є правильним.


Блок тестів для самоконтролю № 5

Психологія

1. Основним завданням комунікативної функції школи є (вилучіть зайве):

а) формування певних знань;

б) створення умов особистісного становлення;

в) стимулювання пізнавального інтересу до навчання;

г) моніторинг академічної успішності.

2. Відсоток інформації, яку можна продублювати словесно, становить:

а) 100% ;

б)70% ;

в) 50% ;

г)30% .

3.До способів спілкування належать:

а) інформаційний ;

б) інтерактивний;

в) перцептивний;

г) усе вище згадане.

4. Енергія, яка спрямовує активність, діяльність учня на досягнення

навчальної мети -…

а) мотив, інтерес, бажання, воля;

б) стимул, амбітність, борг;

в) інформація про необхідність знань;

г) усе вищеназване.

5. До невербальних засобів спілкування належать (вилучіть зайве):

а) інтонація, пауза, дикція, темп, тональність;

б) шуми, плач, сміх;

в) змістова основа процесу спілкування;

г) жести, міміка, контакт очима.

6. Запам’ятовування за допомогою стислого запису…

а) гірше;

б) краще;

в) не має переваги над докладним конспектом.

7. Після запам’ятовування більшість матеріалу забувається…

а) як коли;

б) в першу годину;

в) наступного дня;

г) через декілька годин.

8. Причина зумовленості кожного психічного явища складає суть:

а) системного підходу;

б) принципу розвитку;

в) принципу детермінізму;

г) принципу єдності свідомості та діяльності.

9. Який з наведених термінів не є характеристикою свідомості?

а) усвідомлення;

б) єдність;

в) обмеженість;

г) вибірковість.

10. Обсяг короткочасної пам’яті дорівнює . . .інформаційним блокам:


а) п’яти;

б) семи;

в) дев’яти;

г) двом;

д) десятьом.

11. Учень, який забув послідовність кольорів спектру, почав згадувати про себе: «Каждый охотник желает знать…» Такий мнемотехнічний спосіб
має назву…

а) підкріплення;

б) метапам’ять;

в) схематизація;

г) ключові фрази.

12. Для того, щоб запам’ятати вірш, його найкраще вчити…

а) по рядках;

б) по стовпчиках;

в) цілком;

г) починаючи з кінця.

13.Що лежить в основі індивідуального стилю діяльності людини?

а) вольові якості;

б) досвід;

в) емоційний стан;

г) тип вищої нервової діяльності.

14. Стійкий емоційний стан,що відображається на діяльності та поведінці:

а) натрій;

б) стрес;

в) афект.

15. Що не є якістю мислення?

а) аналіз і синтез;

б) широта і глибина;

в) самостійність і критичність;

г) гнучкість і швидкість.

16. Види пам’яті (вкажіть зайве):

а) рухова(моторна);

б) образна;

в) комунікативна;

г) словесно – логічна.

17. Властивості уваги (вкажіть зайве):

а) концентрація;

б) диференціація;

в) розподіл;

г) точність;

д) обсяг;

е) стійкість;

є) переключення.

18. Встановіть зв’язки :

1. емоційні стани: а) любов;

б) тривога;

2. емоційні реакції: в) депресія;

г) ненависть;

д) сміх;

е) хвилювання.

3. емоційні почуття:

19. Встановіть зв’язки:

1.Пізнавальні процеси: а) пам’ять;

б) воля;

в) характер;

2. Психічні якості: г) ненависть;

д) здібності;

е) увага;

є) мислення;

ж) емоції.

20. Встановіть зв’язки:

1. Сангвінік : а) нервова система слабкого

неврівноваженого типу;

2. Холерик : б) нервова система сильного

врівноваженого рухливого типу;

3. Флегматик : в) нервова система сильного

неврівноваженого рухливого типу;

4. Меланхолік: 7) нервова система врівноваженого

Інертного типу.

 

Педагогіка

1. Встановіть співвідношення:

а) Я. А. Каменський мав демократичні погляди,

вважав, що

всі повинні мати освіту;

б) Д. Локк розробив систему освіти;

в) Сократ започаткував класно – урочну

систему виховання.

Принцип: вчити всіх і всьому.

 

2. Процес виховання це :

а) цілеспрямований і організований процес формування особистості;

б) передача накопиченого досвіду.

3. Відображення людиною об’єктивної дійсності у формі фактів, уявлень, законів науки це :

а) навчання;

б) знання;

в) життєвий досвід.

4. Навчання це :

а) організований процес взаємодії вчителя і учня;

б) передача знань від вчителя до учня з метою соціальної адаптації;

в) організація самостійної учбової роботи учнів з метою оволодіння знаннями, вміннями і навичками.

5. Ціллю виховання є :

а) орієнтація на цінності, які будуть пріоритетними для людини;

б) розвиток інтуїції, почуттів, виховання душі;

в) розвиток людського «Я».

6. Традиційним методом дослідження в педагогіці є :

а) моніторинг і контент аналіз;

б) польові ігри;

в) спостереження.

7. До галузей педагогіки не відноситься :

а) естетика;

б) корекційна педагогіка;

в) тифлопедагогіка.

8. Основу навчання складають :

а) самовиховання, самоактуалізація;

б) передача накопиченого досвіду від старшого покоління;

в) знання, вміння, навички.

9. Соціалізація це :

а) процес засвоєння соціального досвіду;

б) процес формування особистості в певному соціальному оточені;

в) передача досвіду від вчителів до учнів.

10. Не є вченим – педагогом:

а) Ушинський К.Д.;

б) Макаренко А.С.;

в) Виготський Л.С.;

11. Основою для формування педагогіки як науки була:

а) психологія;

б) філософія;

в) антропологія.

12. Ведуча категорія педагогіки це:

а) освіта;

б) виховання;

в) соціалізація.


 

 

Блок тестів для самоконтролю № 6

Психологія

1. До якої галузі відноситься визначення: «Розділ психології, який вивчає поведінку людини в групі, як вона сприймає інших, спілкується і впливає на інших»?

а) загальна психологія;

б) соціальна психологія;

в) вікова психологія;

г) клінічна психологія.

2. Основними процесами пам’яті є (вилучіть зайве):

а) запам’ятовування;

б) осмислення;

в) зберігання;

г) відтворення.

3. « Усе в світі ми пізнаємо через . . ., і якщо б нам спіткався новий предмет, то ми про цей предмет не склали б жодної думки і не могли б сказати про нього жодного слова» – вважав К. Ушинський. Яку розумову операцію мав на увазі автор?(Вставте пропущене поняття)

а) порівняння;

б) синтез;

в) абстрагування;

г) класифікацію.

4. Доберіть кожній з індивідуальних особливостей мислення визначення:

а) самостійність 1. Уміння швидко змінювати свої дії

при зміні ситуації діяльності;

б) гнучкість 2. Здатність не потрапляти під вплив

чужих думок, об’єктивне

оцінювання аспектів явища;

в) глибина 3. Вміння ставити нові завдання і

розв’язувати їх, не вдаючись до

допомоги інших;

г) критичність 4. Уміння проникати в сутність

складних питань, розкривати

причину явищ.

5. До властивостей уваги належить ( вилучіть зайве):

а) сконцентрованість;

б) вимушеність;

в) стійкість;

г) обсяг.

6. Вибудуйте ієрархічну послідовність у порядку понять:

а) талант;

б) геніальність;

в) здібності;

г) обдарованість.

7. Діяльність людини стає свідомою тоді, коли (продовжити речення):

а) вона народжується;

б) виповнюється 18 років;

в) людина прагне досягти певної мети;

г) прагне чинити як всі.

8. Встановіть зв’язок між частинами інформації:

а) автор методу «класичних умовних рефлексів» 1. Гіпократ

б) батько психоаналізу 2.Ч. Дарвін

в) автор теорії еволюції 3. І. Павлов

г) творець вчення про темперамент 4. З. Фрейд

9. Яка риса характеризує людину як особистість:

а) особливості зовнішності;

б) соціальна активність;

в) властивості темпераменту;

г) психічне та фізичне здоров’я;

10. Підберіть синоніми до психологічних термінів:

а) агресія; 1. Напруження, потрясіння;

б) емпатія; 2. Суперечка, непорозуміння;

в) конфлікт; 3. Співчуття, співпереживання;

г) стрес. 4. Нестримність, запальність.

11. Підберіть кожному з понять певне визначення:

а) емоції 1. Вроджені елементи поведінки

та психіки людини;

б) почуття 2. Переживання явищ та ситуацій;

в) думки 3. Найвища форма переживань;

г) інстинкт 4. Прояв розуміння світу і себе.

12. Виберіть правильний перелік якостей, значимих для процесу конструктивного спілкування:

а) комунікабельність, контактність, інфантильність, діалогічність;

б) комунікабельність, діалогічність, ініціативність, егоїзм;

в) комунікабельність, контактність, діалогічність, ініціативність.

13. Задоволеність працею – це . . .

а) дисциплінованість та наполегливість у здійсненні діяльності;

б) емоційно – оціночне відношення особистості чи колективу до виконуваної роботи та умов її перебігу;

в) усвідомлення особистістю потреби у праці та її значимості у розвитку професійних якостей;

14. Що таке ризик в діяльності?

а) управлінський аспект сучасної освіти;

б) комплекс зміни достовірних психологічних знань щодо психологічних аспектів;

в) ситуативна характеристика діяльності, що характеризується невизначеністю щодо її завершеності та можливими несприятливими наслідками в разі не успіху.

15.Дайте визначення ригідності:

а) ригідність – це характеристика діяльності, наслідком якої є несприятливі наслідки або ж невизначений результат;

б) ригідність – це ускладнення щодо зміни наміченої суб’єктом програми діяльності в умовах, що вимагають обов’язкової перебудови;

в) ригідність – самостійно приймати рішення та успішно реалізувати їх у діяльності.

16. Кому із психологів належить теорія трьох стилів керівництва авторитарний (директивний), демократичний (колегіальний), анархічний (ліберальний)?

а) К.Левін;

б) Л.Виготський;

в) Б.Федоришин;

г) А.Маслоу.

17. Який із трьох стилів керівництва найбільше відповідає сучасній освітній парадигмі

(S↔S)

а) директивний;

б) колегіальний;

в) ліберальний.

18. Лідер у колективі – це (вилучіть зайве)

а) хороший керівник, що сприяє розвитку ефективності спільної діяльності, гармонізує життя групи;

б) член колективу, якому всі решта надають право приймати відповідні рішення у значимих для нього ситуаціях;

в) член колективу, який колегіально приймає рішення та заохочує ініціативу мікро групи;

г) член колективу, якому надано право приймати рішення, що є відображенням їхніх інтересів та вибирати напрям і характер діяльності усього колективу.

19. Стереотипність мислення та конформізм властивий … особистості.

а) авторитарний;

б) демократичний;

в) анархічний.

20. Основними етапами процесу підготовки та прийняття управлінського рішення є:( знайдіть правильну відповідь або вилучіть зайве)

а) виявлення і усвідомлення проблем, чітке формулювання завдань;

б) визначення обмежень та критеріїв для прийнять рішення;

в) виявлення, всебічний розгляд та аналіз альтернатив;

г) оцінка альтернатив, вибір найкращого варіанту рішення;

д) контроль за діяльністю усього колективу та відповідних підрозділів.

Педагогіка

1. До якої групи включено практичні методи навчання:

а) демонстрація, самостійне спостереження;

б) вправи, лабораторні, практичні роботи;

в) робота з книгою, бесіда, ілюстрація.

2. Вивчає розвиток теорії і практики виховання, освіти і навчання в різні історичні епохи:

а) школознавство;

б) історія педагогіки;

в) тифлопедагогіка;

г) історія.

3. Автором книги «Про виховання оратора» є:

а) Квінтіліан;

б) Арістотель;

в) Ж. Ж. Руссо;

г) Д. Дідро.

4.Зробив спроби побудувати теорію навчання і виховання на базі даних з психології:

а) І.Ф.Гербарт;

б) Ф.А.Дістерверг;

в) К.А.Гельвецій;

г) І.Р.Песталоцці.

5. Методологія педагогіки це:

а) знання про шлях, способи, методи наукового пізнання;

б) сукупність теоретичних положень про педагогічне пізнання і перетворення дійсності;

6. Гуманізм це:

а) виявлення особливого ставлення до людини, як найвищої цінності життя;

б) назва практичної діяльності, спрямованої на досягнення загальнолюдських ідеалів;

в) назва епохи Відродження і різних культурних, ідейних течій;

г) позначення моральних якостей людини;

д) всі відповіді вірні.

7. Метою виховання є:

а) всебічний і гармонійний розвиток особистості;

б) допомога людині в соціалізації;

в) формування в учнів основ наукового світогляду.

8. Провідна діяльність молодших школярів:

а) маніпулятивна;

б) рольова;

в) навчальна.

9. В основі педагогічної аксіології лежить:

а) розуміння і ствердження цінності людського життя, виховання і навчання, освіти в цілому і педагогічної діяльності;

б) самовиховання;

в) організований процес взаємодії вчителя і учня.

10. Метою педагогіки неотомізму є:

а) навчити людину творити творити себе;

б) виховання людини, ідеалом життя якої є Бог;

в) формування інтелектуальної особистості.

11. Автор праць «Сто порад учителю», «Як виховати справжню людину»:

а) С.Шацький;

б) Д.Дьюї;

в) В.О.Сухомлинський.

12.Стадії розвитку вітчизняної педагогіки: (вилучіть зайве)

а) народна педагогіка;

б) козацька педагогіка;

в) духовна педагогіка;

г) всі відповіді вірні.

 

 

Блок тестів для самоконтролю № 7

Психологія

1. Виділяють три категорії управлінських ролей,що мають безпосереднє відношення до психології управління (вилучіть зайве):

а) міжособистісні ролі;

б) інформаційні ролі;

в) ролі, що пов’язані з прийняттям рішення;

г ) статеві ролі.

2. Яким вимогам має відповідати зміст сформульованого управлінського рішення, щоб забезпечити позитивне сприйняття його виконавцями? (вилучіть зайве або знайдіть правильну відповідь):

а) наукова обґрунтованість;

б) стислість та чіткість формулювання рішення;

в) вчасність;

г) адресність;

д) конкретність термінів виконання;

е) врахування рівня підготовленості в даній проблемі виконавців;

є) усе вище згадане відповідає основним вимогам.

3. Що не є психологічним компонентом процесу управління?

а) діагностичний компонент;

б) мотиваційний;

в) проектувальний;

г) сприйнятливий;

д) гностичний.

4. Що не визначається як психологічний компонент першої стадії процесу управління?

а) діагностичний компонент;

б) порівняльно-оцінювальний;

в) проектувальний;

г) прогностичний.

5. Психодіагностичний компонент процесу керівництва передбачає (знайти найбільш правильну відповідь):

а) вивчення та аналіз вихідного стану (розвитку) психологічних та соціально-психологічних якостей об’єкта і суб’єкта управління;

б) діагностика інтелекту, емоційно-вольової сфери членів колективу;

в) діагностика типу нервової системи та темпераменту;

г) діагностика соціометричного статусу учнів, вчителів, керівництва;

д) усе вище згадане відповідає психодіагностичному компоненту.

6. … являється предметом навчальної діяльності педагога?

а) сума знань, яку виробило людство;

б) знання з різних предметів;

в) учень;

г) вчитель;

д) учнівський колектив.

7. З якого віку і теорією якого психолога науково обґрунтовується впровадження професійного навчання в освітніх закладах?

а) 15 років, Ж.Піаже;

б) 15 років,Л.І.Уманський;

в) 14 років, Д.Ельконін;

г) 14 років, П.Гальперін;

д) 16 років, К.Роджерс.

8. Які типи комунікативної взаємодії між педагогом та учнем не мають права існувати:

а) емоційно – позитивний активний;

б) емоційно – позитивний пасивний;

в) нейтральний;

г) емоційно – негативний активний:

д) емоційно – негативний пасивний.

9. В сучасній освіті між класним керівником і учнями домінуючим має бути . . . тип взаємодії:

а) гностичний;

б) емоційний;

в) поведінковий.

10. Що не можна назвати одним із 5 стилів поведінки в конфліктних ситуаціях (за К.Томасом і Р.Кілменом):

а) компроміс;

б) мотивація;

в) конкуренція;

г) співробітництво;

д) пристосування;

е) запобігання.

11.Здійснюючи контроль щодо виконання вимог системи оцінювання рівня знань, вмінь і навичок у 1 класі, Ви визнаєте єдино вірною .

а) словесну оцінку;

б) вербалізовану оцінку;

в) вербалізовану характеристику;

г) оцінку як спосіб заохочення і покарання.

12. Психолого-педагогічний консиліум — це (за Бабанським)…

а) найбільш ефективний шлях безпосередньої профілактичної діяльності серед учнів;

б) найбільш продуктивний спосіб розв’язку міжособистісних конфліктних ситуацій;

в) найбільш ефективний шлях опосередкованої профілактичної діяльності.

13.У Законі України «Про освіту» відображено функцію контролю за рівнем знань, вмінь і навичок таким чином:

а) паралельність контролю щодо рівня знань, вмінь і навичок та рівня психологічного розвитку дитини;

б) контроль здійснюється керівником тільки за рівнем знань, вмінь та навичок;

в) контроль здійснюється за керівником тільки за рівнем психологічного розвитку.

14. Психологічно-педагогічний консиліум – це діяльність … групи.

а) гомогенної;

б) гетерогенної.

15. Основою самовдосконалення діяльності керівника виступає самоаналіз, усвідомлення власних позитивних якостей та недоліків, які треба ліквідувати. Англійські вчені М.Вудюк та Д.Френсіс визначили … типових недоліків (обмежень) у діяльності керівника.

а) 10;

б) 6;

в) 15;

г) 11.

16. Нечіткість особистісних цінностей керівника … як один із недоліків (обмежень) керівної діяльності.

а) не виступає;

б) виступає.

17. Установка – це психологічна готовність до певної, заздалегідь визначеної активності людини. Як Ви думаєте, чи можлива зміна установок?

а) так;

б) ні.

18. Зміна установок сучасного вчителя буде … за умови відповідності тим потребам та мотивам, що є у даної людини:

а) менш успішною;

б) більш успішною;

в)не зовсім успішною.

19. Р.Х.Шакуров визначив три шляхи інтеграції колективу. (Вилучіть зайве)

а) ціннісно-орієнтаційна єдність;

б) психологічне зараження;

в) міжособистісне об’єднання;

г) соціально-психологічна тонізація.

20. Освітні програми школи – це програми, які побудовані на механізмах домінуючої діяльності … півкулі?

а) лівої;

б) правої.

Педагогіка

1. Як пов’язані між собою навчання і виховання?

а) зовсім не пов’язані;

б) завжди нерозривно пов’язані;

в) пов’язані тільки в сімейному вихованні;

г) немає правильної відповіді.

2. Що з перерахованого не відноситься до цілей виховання?

а) формування відносин особистості до світу і до себе;

б) залучення людини до культури;

в) виховання соціально-компетентної особистості;

г) розвиток самосвідомості особистості, допомога їй у самовизначенні, самореалізації та самоствердженні;

д) відноситься все.

3. Як пов’язані між собою процеси розвитку, соціалізації і виховання людини?

а) виховання – один із чинників соціалізації і розвитку людини;

б) не пов’язані зовсім;

в) виховання впливає на процес соціалізації, але не визначає розвиток

людини;

г) немає правильної відповіді.

4. Засвоєння людиною культурних цінностей і соціальних норм суспільства – це …

а) виховання;

б) соціалізація;

в) розвиток;

г) освіта.

5. Що з перерахованого не відноситься до завдань виховання?

а) формування національної самосвідомості;

б) формування високої мовної культури;

в) забезпечення фізичного розвитку молодого покоління, охорони та

зміцнення його здоров’я;

г) формування екологічної культури та гармонії відносин людини з

природою;

д) відноситься все.

6. Стійкі істотні взаємозв’язки між компонентами

виховного процесу – це :

а) закономірності виховання;

б) принципи виховання;

в) структура процесу виховання;

г) методи виховання.

7. Що з перерахованого не відноситься до принципів виховання?

а) принцип народності, тобто єдності загальнолюдського і національного;

б) принцип обліку багатогранності та цілісності природи людини;

в) принцип єдності свідомості та діяльності;

г) принцип безперервності виховання;

д) принцип диференціації та індивідуалізації процесу виховання.

8. Назвіть основні форми виховання.

а) індивідуальні та колективні;

б) індивідуальні та групові;

в) індивідуальні, групові та масові;

г) групові та масові.

9. Спосіб організації виховних і навчальних відносин-це :

а) педагогічний процес;

б) педагогічний принцип;

в) дидактика;

г) соціалізація.

10. Зовнішній вияв узгодженої діяльності учителя і учнів у певному порядку і режимі :

а) метод навчання;

б) принцип навчання;

в) форма навчання;

г) прийом навчання.

11. Педагогіку як самостійну науку виокремив:

а) Демокріт;

б) Я.А. Коменський;

в) Д.Локк;

 

12. Що з перерахованого не відноситься до основних напрямів виховання?

а) моральне виховання;

б) розумове виховання;

в) трудове виховання;

г) естетичне виховання;

д) фізичне виховання;

е) відноситься все.

 

Блок тестів для самоконтролю № 8

Психологія

1. Яка стадія операційного інтелекту (Ж.Піаже) співпадає з навчанням дитини у початковій школі:

а) стадія конкретних операцій з предметами;

б) стадія сенсомоторного інтелекту;

в) стадія доопераційного мислення;

г) стадія формальних операцій.

2. Що зумовлює кризу 7 – ми років?

а) неадекватна самооцінка дитини;

б) перехід дитини до школи;

в) необхідність у зміні основного виду діяльності;

г) бажання стати дорослим.

3. Які новоутворення з’являються у молодшому шкільному віці (вилучіть зайве)?

а) довільність психічних процесів;

б) самоконтроль як органічна властивість самосвідомості;

в) мимовільність психічних процесів;

г) внутрішній план дій.

4. Що означає поняття «сенситивність»?

а) найбільш чуттєвий період впливу;

б) пластичність;

в) змінність.

5. Причини неуважності дитини 1 класу (вилучіть зайве)?

а) перевтома;

б) недостатня розумова активність;

в) наслідок неправильного харчування.

г) достатнє розумове навантаження.

6. Фактори, що позитивно впливають на процес запам’ятовування (вилучіть зайве):

а) осмисленість та значимість інформації для суб’єкта;

б) страх за отримання поганої оцінки;

в) контекст в якому знаходяться матеріал, що запам’ятовується;

г) повторення (відповідна кількість та термін).

7. У якому класі орієнтація на оцінку вчителя змінюється орієнтацію на самооцінку?

а) 1-й клас;

б) 1-2-і класи;

в) 3-4-і класи;

г) 4-й клас.

8. Різке підвищення вимог щодо діяльності школяра та високий ступінь регламентованості поведінки призводять до:

а) розвитку адекватності самооцінки;

б) розвитку завищеної самооцінки;

в) розвитку заниженої самооцінки;

г) не впливають на самооцінку.

9. До неврозів та емоційних розкладів у початковій школі приводять … (вилучіть зайве):

а) психологічна неготовність дитини до школи;

б) професійна вимогливість вчителя;

в) стиль взаємовідносин у класі;

г) психологічний мікроклімат в сімї;

д) тип нервової системи та міра навантаження.

10. Що не є ознакою шкільного неврозу?

а) швидка стомлюваність;

б) небажання йти в школу;

в) низький рівень успішності;

г) високий рівень самосвідомості учня.

11. На якій хвилині уроку найменша ефективність засвоєння знань?

а) 1-5 хвилина;

б) 15 хвилина;

в) 41 хвилина;

г) 29 хвилина.

12. Чи є взаємовплив між кольором фарбування навчальних приміщень і меблів та ефективності навчальної діяльності?

а) так;

б) ні;

в) іноді.

13. У чому суть закону розвитку вищих психічних функцій?

а) вони спочатку є формою колективної поведінки;

б) вони не залежать від зовнішнього впливу;

в) вони є успадкованими внутрішніми індивідуальними функціями.

14. Який вік дитини вважається сензитивним для розвитку словесно-логічного мислення?

а) дошкільний вік;

б) молодший шкільний вік;

в) підлітковий вік;

г) юнацький вік.

15. Який вік дитини вважається сензитивним для розвитку для розвитку ейдетичної пам’яті?

а) дошкільний вік;

б) молодший шкільний вік;

в) підлітковий вік;

г) юнацький вік.

16. Сензитивний період для розвитку мови дитини:

а) дошкільний вік;

б) молодший шкільний вік;

в) ранній вік та дошкільний вік;

г) молодший шкільний вік.

17. Перехід дитини від наочно – образного до словесно – логічного мислення можливий за умови зміни:

а) змісту мислення;

б) зміни швидкості мислення;

в) зміни якості мислення.

18. Особливості уваги молодшого школяра:

а) не може зосереджуватися на мало цікавих об’єктах;

б) може зосереджуватись на мало цікавих об’єктах.

19. Розвиваюча функція системи пізнавальних завдань у їх спрямуванні на:

а) зону актуального розвитку дитини;

б) зону найближчого розвитку дитини;

в) зону найближчого розвитку з врахуванням наявного рівня.

20. Щоб здійснювати пошукову діяльність, учень повинен вміти … (вилучіть зайве):

а) аналізувати;

б) порівнювати;

в) виділяти істотне;

г) узагальнювати.

Педагогіка

1. Що з перерахованого не відноситься до функцій контролю знань?

а) контролююча;

б) навчальна;

в) виховна;

г) розвиваюча;

д) всі відповіді вірні;

е) немає правильної відповіді.

2. Що з перерахованого не відноситься до методів контролю знань, умінь і навичок?

а) усне опитування;

б) перевірка письмових робіт;

в) тестова перевірка;

г) спостереження за учнями;

д) відноситься все.

3. Дидактика розглядає навчання як процес, що має дві сторони:

а) викладання і навчання;

б) навчання і виховання;

в) навчання і розвиток;

г) виховання та розвиток.

4. До методів емпіричного дослідження належать:

а) спостереження;

б) педагогічний експеримент;

в) вивчення і узагальнення педагогічного досвіду;

г) усі відповіді вірні;

д) усі відповіді не вірні.

5. Звичка – це:

а) здатність виконувати дану дію;

б) автоматизовані дії;

в) застосування знань;

г) передумова навчання.

6. Що з перерахованого не відноситься до методів контролю знань, умінь і навичок?

а) усне опитування;

б) перевірка письмових робіт;

в) тестова перевірка;

г) спостереження за учнями;

д) відноситься все.

7. Для перевірки рівня засвоєння знань застосовують такі види опитування:

а) індивідуальне і фронтальне;

б) індивідуальне, комбіноване і фронтальне;

в) індивідуальне і групове;

г) індивідуальне, групове, комбіноване і фронтальне.

8. Анкетування – це:

а) метод масового збору матеріалу за допомогою опитувальників;

б) спостереження за поведінкою дітей на екскурсії;

в) активізація пізнавальної діяльності учнів;

г) прийом навчання використаний учителем;

д) засіб виховання особистості в колективі.

9. Які з перерахованих видів ігор не використовуються в навчальному процесі?

а) рольові ігри;

б) ділові ігри;

в) ситуативні ігри;

г) ігри без правил.

10. Найбільш багатофункціональним методом навчання з перерахованих в варіантах відповіді є:

а) лекція;

б) метод роботи з книгою;

в) метод ілюстрацій;

г) метод демонстрацій.

11. Показ учням дії реальних приладів або їх моделей, постановка дослідів і експериментів – це реалізація …

а) методу ілюстрації;

б) методу демонстрації;

в) методу гри;

г) методу лабораторних робіт.

12. За формою вправи можна розділити на:

а) усні і письмові;

б) письмові та практичні;

в) усні, письмові та практичні;

г) всі відповіді невірні.

 

 

 

 

Блок тестів для самоконтролю № 9

Психологія

1. Основна тенденція в розвитку уяви молодших школярів полягає в … (вилучіть зайве):

а) повному відображенні дійсності;

б) появі елементів творчості;

в) відірваності від реальності.

2. Стимулювання комбінованих здібностей учнів, можливостей за умови: (вилучіть зайве)

а) підбору завдань на послідовність;

б) пошуках «зайвого» об’єкта;

в) можливості працювати у заданому темпі;

г) становлення узгодженості слів, предметів.

3. Кожна діяльність характеризується за своїм предметом, що підлягає зміни у самому процесі діяльності. Що є предметом навчальної діяльності молодшого школяра?

а) узагальнений досвід знань;

б) особливості зміни; засвоєння навчального матеріалу.

4. Через що у учнів відбувається виділення себе як предмета зміни навчальної діяльності?

а) оцінку та самооцінку;

б) чітке виконання інструкцій вчителя;

в) високий рівень навчальної мотивації.

5. Який структурний компонент навчальної діяльності забезпечує перехід дитини із зони найближчого розвитку у зону актуального розвитку?

а) навчальна задача;

б) навчальна дія;

в) дія контролю;

г) дія оцінки.

6. Хто є автором теорії формування та розвитку розумових дій?

а) Ж.Піаже;

б) П.Я.Гальперін;

в) Л.С.Виготський;

г) В.В.Давидов.

7. Виконання розумової дії (Гальперін) без опори на зовнішні предмети або їх замінники. Перенесення дії із зовнішнього плану в план звукової мови відповідає …

а) 2 стадії формування розумових дій;

б) 4 стадії формування розумових дій;

в) 3 стадії формування розумових дій;

г) 5 стадій формування розумових дій.

8. Процес формування розумових дій за П.Я.Гальперіним включає:

а) 3 стадії;

б) 4 стадії;

в) 5 стадій.

9. Структурні складники інтелекту (вилучіть зайве):

а) розуміння знакових систем (символів);

б) логічне мислення;

в) асоціативна, образна, словесно-логічна пам’ять;

г) мобільність пам’яті;

д) все вище означене входять в структуру інтелекту.

10. Інтелект – це інтегративна внутрішня цілісність …

а) пізнавальних здібностей людини;

б) людини;

в) емоцій, її характеру;

г) знань.

11. Професійність – це оптимальна відповідність індивідуального стилю людини вимогам фахової підготовки:

а) ні, навпаки фах зумовлює стиль;

б) стиль діяльності і фах не зумовлені;

в) так.

12. Який з мотивів навчання є більш сприятливим для отримання міцних та свідомих знань учнів?

а) бажання отримати гарні оцінки;

б) бажання посісти місце серед учнів-знавців;

в) бажання відповідати ідеалу;

г) бажання дізнаватись, поглинати у сутність знань;

д) бажання погодити з батьками.

13. Індивідуальні властивості, що виступають перед умовою успішного навчання – це:

а) характер;

б) здібності;

в) темперамент;

г) свідомість.

14. Провідними здібностями для опанування математичними дисциплінами виступають … (вилучіть зайве):

а) вміння узагальнювати;

б) легкість переходу від прямого до зворотного ходу думок;

в) гнучкість розумових процесів;

г) швидкість думки.

15. Провідними здібностями для розвитку художньої обдарованості виступають … (вилучіть зайве):

а) чуття мови;

б) високий рівень розвитку пам’яті;

в) розвиток образів пам’яті;

г) творча уява.

16. Процес запам’ятовування …, інформація пов’язана з досвідом:

а) не залежить від того, що;

б) міцніше, якщо.

17. Для міцного запам’ятовування перше повторення матеріалу доцільно зробити через:

а) 5-7 хвилин;

б) 20 хвилин;

в) 60 хвилин;

г) наступного дня.

18. У нашій пам’яті карбується … інформації, яка тільки прочитана:

а) 20%;

б)70%;

в) 50%;

г)10%.

19. У нашій пам’яті карбується … інформації, яку ми почули:

а) 10%;

б) 20%;

в) 30%;

г) 60%.

20. Найкраще карбується в пам’яті та інформація …

а) яку ми бачили;

б) яку ми одночасно побачили і почули;

в) яка є предметом нашого навчання;

г) що була предметом дискусії;

д) яку ми особисто переживаємо.

 

Педагогіка

1. Головна мета системи навчання та виховання :сформувати правильні форми соціальної поведінки людей – стверджує:

а) теологічна парадигма;

б) технократична парадигма;

в) гуманістична парадигма;

г) біхевіоральна парадигма;

д) традиціоналістична парадигма.

2. На зміст освіти не впливає:

а) рівень розвитку виробництва;

б) особисті переваги педагога;

в) інтереси певних соціальних груп, класів;

г) рівень розвитку науки.

3. Чи правда, що зміна змісту освіти в процесі розвитку

суспільства обумовлені виключно розширенням наукових знань, розвитком наук і мистецтв?

а) так;

б) ні, розвиток науки не впливає на зміст освіти;

в) ні, впливають ще й інтереси правлячих класів;

г) ні, впливають і переваги учнів.

4. Що з перерахованого не відноситься до групи методів стимулювання діяльності та поведінки?

а) метод заохочення і покарання;

б) метод схвалення і засудження;

в) метод громадської думки;

г) метод контролю;

5. Надмірне піклування, бажання все за дитину це:

а) гіперопіка;

б) авторитарний метод виховання;

в) метод створення ситуацій;

г) метод перспективи.

6. Виховання за методом «Попелюшки» це:

а) гіперопіка;

б) гіпоопіка;

в) виховання в умовах підвищеної моральної відповідальності;

г) немає правильної відповіді.

7. Хто з українських педагогів впроваджував принцип народності виховання:

а) І. Ващенко;

б) Ушинський;

в) В. Сухомлинський;

г) О. Духнович.

8. Який з перерахованих підходів щодо виховання в сучасній вітчизняній педагогіці не існує:

а) психотерапевтичний;

б) формуючий;

в) соціалізації;

г) технологічний.

9. Головна мета педагогічного процесу – сприяти розвитку особистості і здібностей людини, її духовному зростанню, моральності і самовдосконалення – стверджує …

а) теологічна парадигма;

б) технократична парадигма;

в) гуманістична парадигма;

г) біхевіоральна парадигма;

д) традиціоналістична парадигма.

10. Головна мета навчання і виховання – дати людині глибокі, різнобічні академічні знання – стверджує …

а) теологічна парадигма;

б) технократична парадигма;

в) гуманістична парадигма;

г) біхевіоральна парадигма;

д) традиціоналістична парадигма.

11. Система наукових знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечує всебічний розвиток особистості, підготовку її до життя та трудової діяльності – це:

а) мета навчання;

б) зміст освіти;

в) предмет дидактики;

г) всі відповіді вірні;

д) всі відповіді не вірні.

12. Відповідно до Закону України « Про освіту» система освіти в Україні складається з ланок:

а) дошкільна освіта;

б) загальна – середня освіта;

в) позашкільна освіта;

г) самоосвіта;

д) всі відповіді вірні;

е) всі відповіді не вірні.

 

 

Блок тестів для самоконтролю № 10

Психологія

1. Продуктивність пам’яті визначається такими параметрами (вилучіть зайве):

а) швидкість запам’ятовування;

б) легкість відтворення інформації;

в) обсяг;

г) міцність збереження;

д) усе вищезгадане є параметрами продуктивності.

2. Пересічний обсяг пам’яті дорівнює … одиниць інформації:

а) 5;

б) 7;

в) 9;

г) 12.

3. Перерви, паузи … збереження інформації:

а) погіршують;

б) поліпшують;

в) не впливають.

4. Самостійна творча думка … із уявою.

а) не пов’язана;

б) завжди пов’язана;

в) подекуди пов’язана.

5. Для забезпечення оптимального діалогу необхідно … (вилучіть зайве):

а) вільний прояв почуттів;

б) рівноправність параметрів спілкування;

в) позитивне ставлення до інших;

г) вміння адекватно співпереживати;

д) одностайність думок.

6. Приділяє увагу зовнішнім факторам, запам’ятовує наочні картини. Це загальна характеристика:

а) зорового типу;

б) слухового типу;

в) рухового.

7. Чітко ритмізоване мовлення, ускладнення з математикою, письмом, вільне і легке висловлювання – це загальна характеристика представника…:

а) зорового типу;

б) слухового;

в) рухового.

8. Підвищення фізичне реагування на подразника, прагнення до практичного оволодіння знаннями, розвиток м’язів випереджає вікову норму – це загальна характеристика … типу;

а) зорового;

б) слухового;

в) рухового.

9. Домінування однієї з півкуль головного мозку зумовлює основну характеристику індивідуального стилю пізнання?

а) так;

б) ні;

в) як коли;

г) як у кого.

10. Інтуїтивність реагування на наочність, підвищена увага до форми предмета, суб’єктивні основи умовиводу – це основні операційні характеристики…:

а) лівої півкулі;

б) правої півкулі;

в) жодної з півкуль;

г) як одній, так і другій півкулі.

11. Мислительні операції – це … (вилучіть зайве):

а) аналіз;

б) синтез;

в) уявлення;

г) узагальнення;

д) абстрагування.

12. Процес та результат встановлення причин та наслідки індивідуальних відмінностей людей називається:

а) тестування;

б) дослідження;

в) диференціація;

г) індивідуалізація.

13. У реєстрі необхідних ознак для характеристики дитини як учня на першому місці йде (йдуть):

а) сформованість довільної поведінки;

б) особливості спілкування;

в) місце та роль дитини в колективі;

г) особливості мотивації навчальної діяльності;

д) ставлення учнів до вчителя.

14. Процес запам’ятовування … інформації пов’язана з досвідом людини:

а) міцніше, якщо;

б) не залежить від того, що.

15. Продуктивність пам’яті визначається такими параметрами (вилучіть зайве чи знайдіть вірну відповідь):

а) швидкість запам’ятовування;

б) легкість відтворення інформації;

в) обсяг;

г) міцність збереження;

д) усе вищезгадане є параметрами продуктивності.

16. Питання «Чому?» цілеспрямовано стимулює роботу:

а) пам’яті;

б) уяви;

в) мислення.

17. Розчленування, класифікація, систематизація матеріалу … мислитель ними операціями:

а) є;

б) не є;

в) інколи бувають.

18. Самостійна творча думка … із уявою:

а) не пов’язана;

б) завжди пов’язана;

в) деколи пов’язана.

19. Чинники творчого мислення – це … (вилучіть зайве):

а) високий інтелект;

б) інтелектуальна ініціативність;

в) оригінальність розуму;

г) кмітливість;

д) самостійність думки.

20. Порушення мовної діяльності це :

а) аграфія;

б) акалькулія;

в) аграматизм;

г) алексія.

 

Педагогіка

1. Знання вчителем психології дитини дає можливість:

а) визначати інтелект, можливості особистості дитини;

в) розвивати спостережливість;

с) планувати діяльність дитини;

д) опанувати вміннями;

е) розвивати здібності та інтерес до навчання.

2. Взаємозв’язок між окремими предметами – це:

а) міжпредметний зв’язок;

в) взаємозв’язок між спорідненими предметами;

с) взаємозв’язок гуманітарних і природничих предметів;

д) взаємозв’язок окремих предметів;

е) взаємозв’язок між наукою і предметами.

3. Предмети естетичного циклу:

а) музика, образотворче мистецтво, праця, фізична культура;

б) суспільствознавство, людинознавство;

в) мова та література;

г) економіка, географія, історія.

4. Заохочення і покарання – метод. . . :

а) стимулюючий;

в) словесний;

с) пошуковий;

д) наочний;

е) практичний.

5. При складанні навчальних програм з предмета орієнтуються на:

а) навчальний план;

в) індивідуальний план;

с) поурочний план;

д) підручник;

е) календарний план.

6. Функція оцінки:

а) підготовча, вступна, проміжна і підсумкова;

б) вдосконалення і систематизація знань;

в) проміжна, підсумкова, виробнича;

г) вступна, проміжна, навчальна

д) вступна, підсумкова та інформаційна.

7. Позитивні сторони індивідуального опитування:

а) поглиблення і перевірка знань;

б) оцінювання відповідей;

в) виставлення оцінок у журнал;

г) формування дисципліни і порядку;

д) об’єктивна оцінка знань.

8. Який принцип визначається як “золоте правило” дидактики?

а) принцип систематичності;

б) принцип наочності;

в) принцип науковості.

9. Основними об’єктами педагогічного процесу є:

а) учні;

б) суспільство;

в) педагоги;

г) педагоги і громадськість;

д) учні та соціальне середовище;

10. Дошкільна педагогіка – це :

а) наука про закономірності виховання та навчання дітей від народження до школи;

б) галузь педагогічних знань, яка досліджує фундаментальні закони навчання і виховання;

в) наука про дитину.

11. Латинське слово “парадигма” означає:

а) зразок;

б) напрям;

в) модель;

г) інструкція;

д) проект.

12. Основні вимоги до педагога:

а) педагогічна майстерність і педагогічний такт;

б) сила волі, педагогічна техніка;

г) ідейність, терплячість;

д) стійкість, спостережливість;

е) терплячість, уважність.

  

 

 

Ключі до тестових завдань

Блок тестів для самоконтролю № 1

Психологія

№ завдання 

Варіант відповіді 


завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

1. 

Г 

6. 

Б 

11. 

Б 

16.

В 

2. 

Б 

7. 

В 

12. 

Б 

17. 

Б 

3. 

В 

8. 

Б 

13. 

Г 

18. 

Б 

4. 

В 

9. 

Г 

14. 

Г 

19. 

Б 

5. 

А 

10. 

Г 

15. 

В 

20. 

Б 

 

Педагогіка

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

1. 

В 

5. 

Б 

9. 

Г 

2. 

Г 

6. 

В 

10. 

В 

3. 

А 

7. 

Б 

11. 

Б 

4. 

Г 

8. 

Г

12. 

В 

 

Блок тестів для самоконтролю № 2

Психологія

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

1. 

В 

6. 

А 

11. 

Г 

16. 

Б 

2. 

Б 

7. 

А 

12. 

Б 

17. 

В 

3. 

В 

8. 

Г 

13. 

А 

18. 

Б 

4. 

Б 

9. 

А 

14. 

В 

19.

В 

5 

Г 

10. 

А 

15. 

Б 

20. 

Б 

 

 

 

 

Педагогіка

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

1. 

А 

5. 

А 

9. 

А 

2. 

Г 

6. 

В 

10. 

Б 

3. 

А 

7. 

Б 

11. 

Б 

4. 

Г 

8. 

Г 

12. 

А 

 

Блок тестів для самоконтролю № 3

Психологія

№ завдання 

Варіант відповіді

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

1. 

В 

6. 

Г 

11. 

В 

16. 

Б 

2. 

А 

7. 

В 

12. 

Б 

17. 

А 

3. 

Б 

8. 

А 

13. 

Б 

18. 

Г 

4. 

Г 

9. 

Б 

14. 

Б 

19. 

Б 

5. 

В 

10 

В 

15. 

А 

20. 

Б 

 

Педагогіка

№ завдання 

Варіант відповіді

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

1. 

В 

5. 

Г 

9. 

А 

2. 

А 

6. 

А 

10. 

Б 

3. 

Д,Є 

7. 

Б 

11. 

Б 

4. 

Д 

8. 

А 

12. 

Б 

 

Блок тестів для самоконтролю №4

Психологія

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант

відповіді

№ завдання  

Варіант

відповіді 

1. 

В 

6. 

В 

11. 

Г 

16. 

Б 

2. 

Г 

7. 

А 

12. 

А 

17. 

Г 

3. 

А 

8. 

В 

13. 

Б 

18. 

В 

4. 

А 

9. 

А 

14. 

Б 

19. 

В 

5. 

Б 

10. 

Б 

15 

А 

20. 

Г 

 

Педагогіка

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

1.

А 

5. 

В 

9. 

Г 

2. 

А 

6. 

Г 

10. 

В 

3. 

В 

7. 

Г 

11. 

В 

4. 

В 

8. 

Б 

12. 

Г 

 

 

 

 

Блок тестів для самоконтролю № 5

Психологія

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант

відповіді 

№ завдання  

Варіант

відповіді 

1. 

Г 

6. 

Б 

11. 

Г 

16. 

В 

2. 

Г 

7. 

Г 

12. 

В 

17. 

Г 

3 

Г 

8. 

В 

13. 

Г 

18. 

1-Б,В;

2- Д,Е;

3- А,Г. 

4. 

А 

9. 

В 

14. 

А 

19. 

1-А,Г,Е,Є

2-Б,В,Д. 

5. 

В 

10. 

Б 

15. 

А 

20. 

1-Б;

2-В;

3-Г;

4-А. 

 

Педагогіка

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

1. 

1-В;2-Б;

3-А 

6. 

В 

11. 

Б 

2. 

Б 

7. 

А 

12. 

Б 

3. 

Б 

8. 

А 

13. 

А 

4. 

А 

9. 

А 

14. 

Г 

5. 

А 

10. 

В 

15. 

Б 

 

Блок тестів для самоконтролю № 6

Психологія

 

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант

відповіді 

№ завдання  

Варіант

відповіді 

1. 

Б 

6 

А-3;

Б-4;В-1;

Г-2 

11. 

А-2;Б-3;В-4;

Г-1 

16. 

А 

2. 

Б 

7. 

В 

12. 

В 

17. 

Б 

3. 

А 

8. 

А-3;Б-4;В-2;Г-1 

13. 

Б 

18. 

В 

4. 

А-3;Б-1;В-4;Г-2 

9. 

В 

14. 

В 

19. 

А 

5. 

Б 

10. 

А-4;Б-3;В-2;Г-1 

15. 

Б 

20. 

Д 

 

Педагогіка

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді

№ завдання 

Варіант відповіді 

1. 

Б 

5. 

Б 

9. 

А 

2. 

Б 

6. 

Д 

10. 

Б 

3. 

А 

7. 

А 

11. 

В 

4. 

Б 

8. 

В 

12. 

Г 

 

Блок тестів для самоконтролю № 7

Психологія

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант

відповіді 

№ завдання  

Варіант

відповіді

1. 

Г 

6. 

В 

11. 

В 

16. 

Б 

2. 

Є 

7. 

А 

12. 

В 

17. 

А 

3. 

Г 

8. 

В,Б 

13. 

А 

18. 

Б 

4. 

Б 

9. 

Б 

14. 

В 

19. 

Б 

5. 

А 

10. 

Б 

15. 

Г 

20. 

А 

 

Педагогіка

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

1. 

Б 

5. 

Д 

9. 

А 

2. 

Д 

6. 

А 

10.

В 

3. 

А 

7. 

Б 

11. 

Б 

4. 

Б 

8. 

В 

12. 

Д 

 

Блок тестів для самоконтролю № 8

Психологія

 

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант

відповіді 

№ завдання  

Варіант

відповіді 

1. 

А,В 

6. 

Б 

11. 

Г 

16. 

В 

2. 

В 

7. 

В 

12. 

А 

17. 

А 

3.

А 

8. 

В 

13. 

А 

18. 

Б 

4. 

А 

9. 

Б 

14. 

А 

19. 

Б 

5. 

А 

10. 

Г 

15. 

А 

20. 

Д 

 

Педагогіка

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

1. 

Г 

5. 

А 

9. 

Г 

2. 

Д 

6. 

Г 

10. 

Г 

3. 

А 

7. 

Г 

11. 

Б 

4. 

Г 

8. 

А 

12. 

А 

 

Блок тестів для самоконтролю № 9

Психологія

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант

відповіді 

№ завдання  

Варіант

відповіді 

1. 

А 

6. 

Б 

11. 

В 

16. 

Б 

2. 

В 

7. 

В 

12. 

Г 

17. 

А 

3. 

Б 

8. 

В 

13. 

Б 

18. 

Г 

4. 

А 

9. 

Д 

14. 

Г 

19. 

Б 

5. 

Б 

10. 

А 

15. 

Г 

20. 

В

 

 

Педагогіка

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді 

1. 

Г 

5. 

А 

9. 

Б 

2. 

Г 

6. 

Б 

10. 

Д 

3. 

Б 

7. 

Б 

11. 

Б 

4. 

Г 

8. 

Г 

12. 

Д 

 

 

Блок тестів для самоконтролю № 10

Психологія

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант

відповіді 

№ завдання  

Варіант

відповіді 

1. 

Д 

6. 

А 

11. 

В 

16. 

В 

2. 

Б 

7. 

Б 

12. 

Б 

17. 

А 

3. 

Б 

8. 

В 

13. 

Г 

18. 

Б 

4. 

В 

9. 

А 

14. 

Б 

19. 

А 

5. 

Д 

10. 

Б 

15. 

Д 

20. 

В 

 

 

Педагогіка

№ завдання 

Варіант відповіді 

№ завдання 

Варіант відповіді

№ завдання 

Варіант відповіді 

1. 

Е 

5. 

А 

9. 

А 

2. 

А 

6. 

В 

10. 

А 

3. 

А 

7. 

Д 

11. 

А 

4. 

А 

8. 

А 

12. 

А 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести для учнів по психології та педагогіці (357.5 KiB, Завантажень: 6)

завантаження...
WordPress: 23.81MB | MySQL:26 | 1,107sec