ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIV—XV СТ.)»

ТЕМА. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО   ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIV—XV СТ.)».

 Мета:  оцінити рівень навчальних досягнень учнів під час вивчення теми «Українські землі в складі Велико­го князівства Литовського та інших держав (дру­га половина XIV — XV ст.» за допомогою тестів; перевірити вміння застосовувати здобуті знання; систематизувати, узагальнити та закріпити знан­ня учнів із теми, повторити основні терміни та поняття; виділити й актуалізувати в пам’яті учнів найважливіші явища та процеси; закріпити вміння систематизувати матеріал; виховувати в учнів за­цікавленість історією.

Тип уроку:  контролю та перевірки знань

Очікувані результати:  після цього уроку учні зможуть  визначати хронологічну послідовність подій історії українських земель у другій половині XIV—XV ст., пояснювати терміни та поняття, використані під час вивчення теми; характеризувати територіальні зміни в українських землях; визначати сутність економічних та суспільних від­носин у другій половині XIV—XV ст.

                                             ХІД УРОКУ

     І. Організаційний момент.

   ІІ. Оцінювання та перевірка знань учнів

  Завдання І. Вибрати одну правильну відповідь

1. Позначте ім’я князя, зображеного на ілюстрації, за часів правління якого більшість українських земель увійшло до складу Литовської держави.

            А) Міндовґ; Б) Ґедимін;  В) Ольґерд;  Г) Вітовт.

2. Позначте подію, яка відбулася в 1385 р.

А) Підписання Кревської унії; Б) укладення Городельської унії;   В) Ґрюнвальдська битва;

Г) повстання селян під проводом Мухи.

3. Позначте, якій категорії українського селянства відповідає визначення: «Вони сплачували феодалам натуральну  та грошову ренту, були особисто вільними й економічно незалежними селянами-общинниками. Під час формування  фільваркової системи сільського господарства ця категорія  селян поступово зникає ».

A)  Чиншові;  Б) тяглі;        В) службові ;      Г) закупи.

4. Позначте, яку назву мали поміщицькі багатогалузеві господарчі комплекси, що базувалися на постійній щотижневій панщині залежних селян і були орієнтовані на товарно грошові-відносини.

A)  Маєток;   Б) двір;     В)  фільварок;        Г) мануфактура.

5.   Позначте, до складу скількох держав входили українські   землі на початок XVI ст.

A)      Трьох;   Б)  чотирьох;   В)   п’яти;   Г)    шести.

6.   Позначте рік припинення існування Галицько-Волинського князівства як єдиної держави.

A)   1336 р.;     Б) 1340 р.;      В) 1345 р.;     Г) 1347 р.

7.   Позначте ім’я литовського князя, який іменував себе «Із   божої ласки князь київський».

A) Ольґерд Ґедимінович;   Б) Володимир Ольґердович;

B) Яґайло Ольґердович;    Г) Вітовт Кейстутович.

8.   Позначте, хто зазнав нищівної поразки під час Ґрюнвальдської битви.

A) Татарські війська;  Б) війська Тевтонського ордену;

B) руські війська;    Г) війська угорського короля.

9.   Позначте рік проголошення незалежності Кримського   ханства від Золотої Орди.

A)  1446 р.;     Б) 1447 р.;       В)1448 р.;       Г) 1449 р.

10. Позначте, у чому полягає суть Городельської унії.

A)  Династичний шлюб литовського князя й московської  княгині;

Б) угода між литовським князем Свидриґайлом і московсь­ким князем Іваном III про передачу останньому Чернігово-Сіверської землі;

B) надання православній шляхті Великого князівства Литовського рівних прав із католиками;

Г) підтвердження незалежності Литви й зрівняння в пра­вах польської та литовської знаті.

11. Позначте назву міста, якому вперше було надано маґдебурзьке право.

A) Острог;     Б) Київ;   В)  Львів;           Г) Сянок.

12. Позначте подію, яка відбувалася на території України в XV  ст.

A) Перехід Чернігово-Сіверщини під владу Московського   царства;

Б) ліквідація Волинського та Київського удільних князівств;

B) прийняття Першого Литовського статуту;
Г) Кревська унія.

13. Позначте назву міста, яке отримало маґдебурзьке право в   XV ст.

A) Львів;    Б) Чернігів;    В)  Житомир;   Г) Дрогобич.

14. Позначте термін, що означає родову знать, аристократію.

A) Унія;  Б) іконостас;  В) магістрат; Г) шляхта.

Завдання II. Установити відповідність, утворивши логічні пари

15.    Установіть відповідність між українськими територіями та  назвами держав, до складу яких вони ввійшли в XIV—XVI ст,

1) Польща;                                А) Чернігово-Сіверщина;

2) Литва;                                    Б) Крим

3)Московська держава;            В) Закарпаття

4) Угорщина                              Г) Галичина

Д) Київщина, Переяславщина, Поділля, Волинь

1

2

3

4

       

 

16.    Установіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями:

1) цех;                                А) Орган управління містом або його частиною;

2) магістрат;                      Б) родова знать, аристократія;

3) шляхта;                   В) особиста гвардія турецького султана;

4) унія                          Г) самоврядна громада вільних ремісників одного фаху;

Д) державно – політичний союз, угода 

1

2

3

4

       

 

17. Установіть відповідність між верствами українського суспільства та їхніми правами чи обов’язками:

1)    не підлягало світському суду,                            А) магнати;

мало значні права та привілеї,                            Б) шляхта;

поділялося на біле і чорне;                                  В) духовенство;

Г)  селянство;

Д) міщанство

2)    остаточно відокремилася від інших верств населення, Відбувається розширення і юридичне оформлення системи її прав;

3)  основними джерелами зростання їхніх землеволодінь були князівські дарування, захоплення общинних селянських земель, купівля маєтків в інших власників освоєння нових земель;

4)  було неоднорідним. Залежно від форм експлуатації, ха­рактеру повинностей поділялося на три групи.

1

2

3

4

       

Завдання III. Установити хронологічну або логічну послідов­ність

18. Розташуйте імена литовських князів у хронологічній по­слідовності їхнього перебування при владі:

A) Свидриґайло; Б) Вітовт;  В) Ольґерд; Г) Ґедимін.

1

2

3

4

       

19.         Розташуйте назви українських територій у хронологічній  послідовності їхнього входження до складу іноземних держав:

A) Закарпаття;

Б) Галичина;;

B) Чернігово-Сіверщина;
Г)  Київщина.

1

2

3

4

       

 

20.         Розташуйте події в хронологічній послідовності:

A) видрук Ш. Фіолем українських книжок кириличним шрифтом;

Б) перший похід татарських військ під проводом Менґли-Ґірея на Україну;

B)         битва під Вількомиром;

Г) відокремлення Київської митрополії від Мос­ковської.

1

2

3

4

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (71.3 KiB, Завантажень: 9)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,322sec