Тематична контрольна робота № 8. Займенник (Різнорівневі завдання)

Тема. Тематична контрольна робота № 8. Займенник (Різнорівневі завдання)

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень із розділу «Займенник, його відмінювання й правопис», перевірити знання й уміння, необхідні для правильного використання займенників у мовленні; удосконалити вміння логічного  мислення, порівнювати, узагальнювати, робити висновки.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

Хід уроку

 

Організаційний момент

Оголошення теми, мети, завдань уроку

 

Мотивація навчальної діяльності учнів

Ознайомлення з критеріями оцінювання завдань.

Виконання завдань тестового характеру за варіантами.

І варіант

Початковий рівень

Завдання 1-6 мають по три варіанти відповідей, із яких правильною є лише одна (0,5)

 1. Займенник…

А) Указує на предмети, ознаки і кількість, але не називає їх.

Б) Називає предмет і відповідає на питання хто? що?

В) Називає кількість предметів і їх порядок при лічбі.

 1. У реченні займенник може бути…

А) Тільки підметом.

Б) Підметом, частиною складеного присудка, означенням, додатком.

В) Тільки присудком.

 1. Зворотний займенник себе вказує на відношення до діючої особи. Він не має форми…

А) Знахідного відмінку.

Б) Називного відмінка.

В) Місцевого відмінку.

 1. Додаванням часток аби-, де-, -сь, будь-, -небудь, казна-, хтозна– до питальних займенників утворюються..

А) Означальні займенники.

Б) Неозначені займенники.

В) Заперечні займенники.

 1. За значенням граматичними ознаками займенники поділяються на…

А) Шість розрядів.

Б) Дев’ять розрядів.

В) Сім розрядів.

 1. Відносні займенники які вживаються для зв’язку частин складного речення…

А) Членами речення ніколи не бувають.

Б) Інколи виступають у ролі членів речення.

В) Завжди виступають членами речення.

Середній рівень          

Завдання 7-11 мають по чотири варіанти відповідей, із яких правильною є лише одна (0,5)

 1. У якому рядку всі займенники пишуться разом?

А)  Чия/сь, хтона/з/ким, будь/що.

Б)  Де/хто, аби/який, ні/кого.

В)  Ні/до/чого, ні/чий, казна/чий.

Г)  Що/небудь, аби/до/кого, ні/хто.

 1. Який займенник не має форми Н. в.?

А)  Мене.

Б)   Тебе.

В)   Себе.

Г)   Його.

 1. Продовжіть твердження: «Питальні займенники який? чий? котрий? змінюються…»

А)   За відмінками.

Б)   За родами, відмінками.

В)   За родами, числами, відмінками.

Г)   За особами, числами, відмінками.

 1. У якому рядку допущено помилку у формі вживання займенника?

А) Дякую Вам.

Б)  Котра година?

В) Пробачте мене,

Г)  Кепкування з нього.

 1. У якому реченні займенник його є присвійним?

А) Його думки були про рідний край.

Б)  Ми його давно не бачили в місті.

В)  Його поважали всі: і діти, і дорослі.

Г)  Його звеселила згадка про Полісся.

 1. Продовжіть речення. Заперечні та неозначені займенники утворилися від
  Достатній рівень (1 б)
 2. Доповніть рядки прикладами займенників одного й того самого розряду (не менше двох)

Сам, самий, весь…

Мій, ваш, їхній…

Я, він, вона…

Хтось, хто-небудь, абищо…

 1. Випишіть із запропонованих слів лише займенники:

Якийсь, ніхто, учень, чий-небудь, зелен, ті, котрий-небудь, я, і, той, без, абиякий, деякий, допізна, дечий, що-небудь.     

 1. Перепишіть речення:

Виконайте морфологічний розбір підкресленого слова.

Мені дальня зоря буде слати листи вересневими журавлями.

Високий рівень (3 б)

 1. Напишіть уживаючи займенники, твір-мініатюру на тему «Чому я люблю літо»

ІІ варіант

Початковий  рівень(0,5 б)

Завдання 1-6 мають по три варіанти відповідей, із яких правильною є лише одна (0,5)

 1. На питання хто? що? який? чий? скільки? Відповідають…

А) Іменники.

Б) Прикметники.

В) Займенники.

2.Займенникам властиві граматичні категорії

А) Роду та відмінка.

Б) Роду, числа (вибірково) і відмінка.

В) Числа й відмінка.

 1. У непрямих відмінках іншу, ніж у називному основу мають…

А) Особові займенники.

Б) Присвійні займенники.

В) Означальні займенники.

 1. Заперечні займенники утворюються додаванням префікса ні, до…

А) Питальних займенників.

Б) Неозначених займенників.

В) Вказівних займенників.

 1. Якщо після казна, хтозна, будь, аби, де перед займенниками стоїть прийменник, тоді всі три слова пишуться…

А) Разом.

Б) Окремо.

В) Через дефіс.

 1. Особовий займенник Ви пишеться в середині речення з великої букви…

А) При звертанні до групи людей.

Б) Для виявлення поваги до якоїсь людини

В) Якщо мовець вважає за потрібне написати саме так.

Середній рівень          

Завдання 7-12 мають по чотири варіанти відповідей, із яких правильною є лише одна (0,5)

 1. Яку роль у мовленні виконують відносні займенники?

А)  Будують питальні речення.

Б)  Уживаються для зв’язку частин складного речення.

В)  Підкреслюють шанобливе ставлення до адресата мовлення.

Г)  Найчастіше вживаються в листуванні, творах художньої літератури.

 1. Займенники я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони є
  А) Вказівними.
  Б) Означальними.
  В) Особовими.
  Г) Питальними.
 2. Окремо з ні пишуться такі заперечні займенники:
  А) Ні/хто, ні/чим, ні/якому, ні/чийому;
  Б) Ні/про/що, ні/перед/чим, ні/від/кого, ні/до/якого;
  В) Ні/чим, ні/кому, ні/якому, ні/кого;
  Г) Ні/який. ні/чий, ні/якого, ні/ким.
  10. У якому рядку допущено помилку у формі вживання займенника?

А) Дякую Вас.

Б)  Котра година?

В) Пробачте мені.

Г)  Кепкування з нього.

 1. Через дефіс пишуться такі займенники:
  А) Хто/сь, де/який, аби/чий, котрий/сь.
  Б) Аби/що, де/кого, котрого/сь, що/сь.
  В) Казна/хто, будь/кого, що/небудь, хтозна/стільки.
  Г) Аби/в/кого, де/в/кого, хтозна/до/кого, аби/з/ким.
  12. Продовжіть речення. Особові займенники змінюються за…

Достатній рівень.

 1. Доповніть рядки прикладами займенників одного й того самого розряду

Той, стільки, …

Ніхто, нічий,…

Хто, що…

Ніхто, ніщо, ніякий…

 1. Запишіть займенники разом, окремо, через дефіс. Визначайте їх розряд за значенням.

Казна/чий, будь/що, де/хто, ні/хто, аби/який, чим/небудь, хто/зна/з/ким, де/в/чому,будь/який, що/сь.

 1. Перепишіть речення:

Виконайте морфологічний розбір підкресленого слова.

Люблю тебе, столице України.

Високий рівень (3 б)

 1. Напишіть, уживаючи займенники, твір-мініатюру на тему «Мій домашній улюбленець».

 

Організований збір зошитів для контрольних робіт.

Відповіді на питання, що виникли під час виконання завдань.

 

Домашнє завдання.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,335sec