Тематична контрольна робота № 6. Прикметник

Тема. Тематична контрольна робота № 6. Прикметник

Мета: систематизувати й узагальнити здобуті учнями знання про прикметник, як частину мови, його морфологічні ознаки й синтаксичну роль; удосконалювати вміння визначати засвоєні орфограми та пояснювати вибір написання прикметників відповідним правилом; розвивати мислення, формувати вміння узагальнювати наукову інформацію, розвивати пам’ять, культуру усного й писемного мовлення, увагу, емоції.

Тип уроку: перевірка й облік здобутих знань і вмінь.

Хід уроку

Повідомлення теми і мети уроку.
Проведення тестування.

І варіант

  1. На тверду та м’яку групи прикметники поділяються залежно від того:

а)  на який приголосний — твердий чи м’який — закін­чується основа слова;

б)  на яке питання — який? або чий? — відповідає прикмет­ник;

в)  яку синтаксичну роль виконує прикметник у реченні;

г)  до якої групи за значенням належить прикметник.
Скласти (пригадати) й записати речення, до якого входить прикметник твердої та прикметник м’якої груп (напр.: Останній сніг, як губка, ніздрюватий… (Л. Куліш).


2.Паралельні закінчення прикметники мають у таких відмінках:

а)  родовому однини;

б)  орудному однини;

в)  місцевому однини;

г)  місцевому множини.

Прикметник гідний поставити у формі орудного та місцевого відмінків однини (гідним; (на) гідному, гіднім).

 

3.Суфікс -ев- пишеться:

а)у прикметниках з основою на твердий приголосний з на­голошеним суфіксом;

б)у прикметниках з основою на твердий приголосний з на­голошеним закінченням;

в)у прикметниках з основою на м’який приголосний та ж, ч, ш з наголосом, який падає на основу;

г)у прикметниках з основою на [й].

Будь-який прикметник із суфіксом -ев- увести до самостійно складеного речення (напр.: І храмам золотим подібні ліси в оран­жевім вогні (Г. Гордасевич). Я здалеку йшов до цієї розмови з пітьми каганиевої. з ночі зимової (Ю. Герасименко).

 

4.Суфікс -їн- мають присвійні прикметники, утворені від іменників з основою:

а)на [н’];

б)на [й];

в)на [л’];

г)на будь-який приголосний.

Дібрати й записати присвійний прикметник із суфіксом -їн (напр.: Марин, Соломин, солов’їний).

 

5.До м’якої групи належать прикметники:

а)видатний, майстерний, стрункий, білий;

б)вранішній, ближній, пізній, синій;

в)денний, чужий, підгірний, поросячий;

г)жартівливий, суперечливий, двоюрідний, кислий.
Будь-який прикметник м’якої групи розібрати за будовою

й записати фонетичною транскрипцією.

 

6.Суфікс -зьк- пишеться у прикметниках, утворених від імен­ників:

а)козак, дивак, ткач, молодець;

б)товариш, чех, Золотоноша, Черкаси;

в)Рига, Волга, Запорожжя, Париж;

г)студент, депутат, таксист, каратист.

Будь-який прикметник, утворений від іменника з основою на к, ц, ч, ввести до самостійно складеного речення (напр.: Якщо тобі Вкраїна мила, козаиька доля не чужа (Б. Дегтярьов). В’їдливий, як чумаиъка воша (Нар. творч.)

 

  1. Разом (одним словом) пишуться такі складні прикметники:

а)синьо-жовтий, золотисто-ліловий;

б)жовтогарячий, червоногарячий;

в)яскраво-синій, ніжно-рожевий;

г)сніжно-білий, чорно-багряний.

Скласти (пригадати) й записати речення із складним прикмет­ником (напр.: На блідо-рожевих купинах яскраво-червоний корал. Зелена взимку журавлина червоноягідна(М. Доленго).).

 

II варіант

1.У знахідному відмінку однини та множини Прикметники, мають таку ж форму, як:

а)у давальному або родовому;

б)у називному або родовому;

в)у давальному або орудному;

г)в орудному або місцевому.

Прикметник цікавий (разом із означуваним ним іменником)] у формі знахідного відмінка однини увести до самостійно складено­го речення (наприклад: Я прочитав винятково цікавий роман або Я зустрів надзвичайно цікавого чоловіка).

2.Зменшено-пестливого значення надають прикметникам суфікси:

а)-ущ-, гющ-, -езн-;

б)-уват-, -юват-;

в)-еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-;   

г)-анн-, -янн-, -енн-.

Від прикметника світлий суфіксальним способом утворити слово зі зменшено-пестливим значенням; утворений прикметник розібрати за будовою (світленький, світлесенький) або скласти (при-1 гадати) й записати речення з прикметником із суфіксом, що надає слову зменшено-пестливого значення (напр.: Джуро мій молодесенький! Будь мені лицар та вірнесенький! (Нар. творч.).).

 

3.НН пишеться у прикметниках:

а)з ненаголошеними суфіксами -анн- (-янн-), -енн-, що вка­зують на збільшену ознаку або неможливість дії;

б)з наголошеними суфіксами -анн- (-янн-), -енн-, що вказують на збільшену ознаку або неможливість дії;
в) у прикметниках, утворених від основ іменників за допо­могою суфіксів -ан-

(-як),-ин-;
г) у всіх прикметниках, утворених за допомогою суфікса -н- незалежно від того, на який звук закінчується основа твір­ного слова. Будь-який прикметник з -нн- увести до самостійно складеного речення (напр.: Незбагненні щасливі хвилинні (Б. Дегтярьов). На цепу ходить здоровенний волохатий собацюра, а цеп ледь тягне, бо важенний (В. Кава).).

 

  1. Разом (одним словом) пишуться такі складні прикметники:

а)утворені від незалежних одне від одного слів (між ними можна поставити сполучник і);

б)утворені від залежних одне від одного слів (між ними не можна поставити сполучник і);   

в)які означають відтінки кольору та смаку;

г)складні прикметники з першою частиною військово-, во­єнно-.

Складний прикметник, що пишеться разом, увести до само­стійно складеного речення (напр.: Юнак був високочолий, сіроокий) або скласти (пригадати) й записати речення із складним прикмет­ником, що пишеться разом, та складним прикметником, що пи­шеться через дефіс (напр.: Дрібнолисті кущі зайнялися багряно-зо­лотим осіннім сяйвом).).

 

  1. Відповідно до правила «дев’ятки» суфікс -ичн- пишеться у прикметниках:

а)комічний, ботанічний, географічний;

б)демократичний, сферичний, класичний;

в)немічний, сторічний, зустрічний;

г)суничний, окличний, дотичний.

До самостійно складеного речення увести прикметник, утворе­ний від іменника історія (математика, музика) (напр.: Лове сто­ліття, ба, тисячоліття! Тривожний історичний Рубікон (Л. Кос­тенко).).

 

  1. Суфікс -юват- пишеться у прикметниках:

а)синюватий, клинцюватий, коричнюватий;

б)свинуватий, ледачкуватий, мовчкуватий;

в)злодійкуватий, вайлуватий, піскуватий;

г)товстуватий, лисуватий, підлуватий.

Скласти (пригадати) речення, яке містило б прикметник із су­фіксом -уват- (-юват-) (напр.: Вузлуваті, землисті, зморені дорогі материнські руки (ТІ. Осадчук). От який у мене тато! Він на слово скупуватий (М. Стельмах). Онуки в баби добрі і красиві, і периюваті теж на язики (І. Жиленко).).

 

  1. Разом із НЕ прикметник пишеться в реченні:

а)Людина небоязлива буде щаслива (Нар. творч.);   

б)Вода все брудне змиє, лиш не погане ім’я (Нар. творч.);

в)Де є капуста, там хата не пуста (Нар. творч.);

г)Я не грамотна, але мої окуляри грамотні (Нар. творч).
Пригадати й записати речення, в якому прикметник пишеться з НЕ окремо через наявне в реченні протиставлення (напр.: Я н скрипковий ключ, а журавлиний тобі над полем в небі напишу (Л. Костенко). Не гарячим, а просто теплим нам здавався осінній день (С. Осока).) або дібрати й записати фразеологізм, що вміщує прикметник з НЕ (напр.: невинний жарт, недалекий від істини, недоброї пам’кті, непорушний спокій, незграбної роботи, непоруш­ний закон, несите око, не страшкові діти, несхибна рука), витлу­мачити його значення.

 

Підведення підсумків уроку.

 

Домашнє завдання.

Творча  робота
Скласти речення з поданим протиставленням

Не страшний, а смішний; не ласкавий, а лукавий; не сонливий, а лінивий.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,513sec