Стилістичне використання антонімів, омонімів, паронімів

Тема: Стилістичне використання антонімів, омонімів, паронімів.

Мета: Узагальнити і поглибити знання учнів про антоніми, омоніми і пароніми, з’ясувати їх стилістичні можливості та використання у мовленні; вдосконалювати навички вживання антонімів , омонімів і паронімів для більш точного, виразного та образного оформлення усного і писемного мовлення; виховувати повагу до рідного слова у будь-яких його проявах.

Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу.

 

Хід уроку

І. Організаційна хвилина.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Бесіда за питаннями.

  • Що називають лексичним значенням слова?
  • Яке значення крім лексичного має слово?
  • Які слова називають омонімами? Антонімами? Синонімами? Паронімами?

ІІІ. Мотивування навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети уроку.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1. Робота над змістом цитати. Пояснити, яку думку доводить автор висловлювання? Які при цьому мовні засоби використовує? Визначити роль цих засобів у висловленні думки.

 Нема просто слова. Воно або прокляття, або поздоровлення, або краса, або біль, або бруд, або квітка, або брехня, або ложа, або світ, або пітьма.

 ( Р.Гамзатов)

  1. Виклад матеріалу

План

1. Контрастна характеристика предметів , явищ, дій.

(Важливу стилістичну роль відіграють антоніми — слова, що називають протилежні за змістом поняття. Це зумовлюється тим, що антоніми дають контрастну характеристику предметів, явищ, дій. Використовуються антоніми у всіх стилях, але по-різному. У науковому стилі за допомогою антонімів протиставляють одні поняття іншим: дзвінкі і глухі звуки, припливи і відпливи, відняти і додати. У ху­дожньому, публіцистичному стилях антоніми висту­пають як засоби образності. Наприклад: Він був си­ном кріпака і став велетнем у царстві духа. Літа вже не мчать, як лошата прудкі в табуні, повільно бредуть, як верболози в піску ма­рокканськім. У першому реченні вико­ристано антоніми для створення контрасту. У другому на основі контрасту будується антитеза як стилістична фігура. Антитеза ( від грец. Antithesis – протиставлення) – стилістична фігура, особливо підкреслене протиставлення протилежних життєвих явищ, понять, почуттів, думок, людських характерів, в ній зіставляються антонімічні слова і створюють яскравий образ, картину.

Оксиморон або оксюморон ( від грец. Oxymoron – дотепно – безглуздий) – стилістичний засіб: свідоме поєднання різко контрастних понять, які логічно нібито виключають одне одного, але в дійсності разом дають нове уявлення. Здебільшого це поєднання іменника з прикметником, який має протилежне значення: живий труп, дзвінка тиша, бідний багач, розумний дурень, солодка мука.

Антоніми широко використовуються в народній творчості для увиразнення думки: Ситий голодного не розуміє. Іноді це протиставлення приховане: Співає, як муха в глечику).

2. Стилістичні можливості омонімів

(Омоніми (від грец. потоз — однаковий і опута — ім’я) — це слова, які однаково звучать, але мають різне зна­чення. Омоніми з’являються внаслідок звукових змін слів у про­цесі розвитку мови, випадкового збігу звучання слова рідної мови і засвоєного з іншої мови, а також випадкового збігу звучання форм різних слів. Наприклад: ліра (музичний інструмент) і ліра (грошова одиниця); жати (серпом) і жати (тиснути); за в’яз — зав’яз; не з граба — незграба. Розрізняють омоніми абсолютні (або повні) і неповні. Повні омоніми бувають в межах однієї частини мови. Звуковий склад абсолютних омонімів збігається в усіх граматичних формах: двір (господарська ділянка, на якій розміщені будівлі та місце біля них) і двір (монарх і його оточення); Неповні омоніми — це слова, що збігаються звучанням не в усіх граматичних формах, наприклад: самка (особина жіно­чої статі у тварин) — слово, що має однину і множину, і самка (від дитячої хвороби) — слово, що вживається тільки в однині; Неповні омоніми називаються омоформами Різно­видами омонімів є омофони і омографи. Омофони — слова, що збігаються своїм звуковим складом, але різні за значенням і написанням: сон це (мені сниться) і сонце (світить); шию (1-а особа однини тепер, часу дієслова шити) і шию (Зн. в. однини іменника шия).

Омографи — слова, що пишуться однаково, але відрізняються значенням, а у вимові — наголосом: сапа (окоп, траншея, хід сполучення, які риють у напрямі до позицій противника для непомітного наближення до нього) і сапа (ручне сільськогосподарське знаряддя для підпушування ґрун­ту й знищення бур’яну); гладкий (без загинів, виступів, рівний) і гладкий (який має повне тіло, вгодований, ситий).

У контексті омоніми виконують стилістичні функції, зокре­ма використовуються як засіб створення дотепів, каламбурів, образності вислову, наприклад: Погана та мати, що не хоче дітей мати; Три разів три — дірка буде).

 

3. Пароніми

(У лексичному складі української мови є ще й пароніми (від para – поблизу, поруч і опута – ім’я) – це слова, по­дібні між собою за звучанням і частково за будовою: адре­сат – адресант, абонент – абонемент, континент – контингент, громадський – громадянський, ефективний – ефект­ний та ін.

За допомогою паронімів нерідко створюються рими в автор­ських поетичних творах та в народних прислів’ях, приказках, фразеологізмах, загадках:

Говорили-балакали, сіли й заплакали; Яке їхало, таке й здибало; І туди кума, і сюди кума, а роботи нема; Ні слуху ні духу; За лісом, за трилісом золота діжа висить; Хай буде греч­ка, аби не суперечка).

 

V. Виконання практичних завдань

1. Мовна розминка.

1. Допишіть потрібну букву.

Корал… и, і ( морські тварини)

корал… и, і(намисто з коралів)

Талан…т (доля людини)

талан…т (обдарування людини)

Гривн…я, а (металева прикраса)

гривн…я,а (грошова одиниця)

Герц…ь (одиниця виміру частоти коливань)

герц…ь (поєдинок, двобій)

2. Відшукай у реченнях-каламбурах неповні омоніми – омоформи, омофони.

Перш ніж брати в руки ніж, думай! Пальці не поріж.

Катя мила ляльку мила, їй не вистачило мила.

Наш Іванко воду ніс, а мороз щипав за ніс.

Я думаю без краю про щедрість ту безкраю.

Діти коло школи стали дружно в коло.

Там, де гарно блищав став, Василько купатись став.

Жук пішов у сад за дачу і розв’язує задачу .

У смолі в’язкій зав’яз, зачепивсь крилом за в’яз .

А комар години цілі все тиняється без цілі .

Вийшла дівчина на поле, де бабуся грядку поле.

Наші батенько і мати хочуть гарних діток мати.

Бурі, ведмеді, бурі, а ви боїтеся бурі?

Товаришу справа, як посувається справа?

Не жаліла мама мила, мила мама милом Милу.

2. Прочитайте. Яким стилем вимови треба чита­ти цей текст? З’ясуйте особливості естетично-зображальної функції синонімів на антонімічному тлі.

 Дівчина глянула доокола. Місяць чарівним блиском мрів зо дна води; бляшана баня церкви сіяла як би золотом, а довга тінь хреста ломилася на корчах і падала на дорогу.

— О Боже! — прошепотіла дівчина, гірко зітхнувши. — Який усюди супокій, яка тишина, а тут у моїм біднім серці така буря, така безодня темна, туга незмірима!.. (Н.Кобринська).

 

 

3. До поданих паронімів до­беріть слова так, щоб утворилися нормативні словосполучення.

Виголошувати (рішення, незалежність, промову).

Оголошувати (доповідь, вирок, закон).

Проголошувати (братерство, погрози, попередження).

Помітка (цікава, інформаційна, олівцем).

Примітка (змістовна, коротка, фарбою).

Замітка (в газеті, чорнилом).

4. Творчий диктант із стилістичним завданням. Дібрати антоніми до багатозначних слів у поданих словосполученнях.

Сухий одяг — Суха погода — Сухий хліб — Суха мова —

Сухі квіти — Чисті руки — Чиста совість— Чисте небо -Чистий сніг — Чиста ріка —

VІ. Підсумок уроку.

 

VІІ. Домашнє завдання. На вибір

Початковий : у поданих прислів’ях вставити потрібні слова – антоніми

З великої хмари … дощ. Слова, як мед, а діла, як … . Менше говори,…роби. Праця чоловіка годує, а … марнує. Літо збирає, а … з’їдає. Руки білі, а сумління …. Добре говорить, а … робить.

Середній: Пригадайте інші прислів’я, у яких є антоніми. Запишіть.

Достатній: Розкрийте значення одного з прислів’їв .

Високий: Напишіть творчу роботу , використовуючи антоніми і омоніми.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Стилістичне використання антонімів, омонімів, паронімів (20.9 KiB, Завантажень: 4)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,550sec