Складні слова. Сполучні о, е в словах

Тема. Складні слова. Сполучні о, е в словах

Мета уроку: розширити уявлення учнів про способи словотворен­ня в українській мові; поглибити знання про складні слова, особливості їх творення; виробити навички правильного написання та вимови складних слів; зба­гачувати словниковий запас учнів; розвивати усну та письмову мову учнів; виховувати любов до рідного слова.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Опитування.

  • Розкажіть про відомі вам випадки чергування приголосних.
  • Які зміни відбуваються при творенні іменників  із суфік сом -ин(а) від прикметників на       -ський, -цький;
  • Як змінюються приголосні при творенні прикметників із суфіксами -зьк-, -цьк-, -ськ- та іменників на -цтв(о), -зтв(о), -ств(о)?

 

Самостійна робота. Учні обирають із запропонованих пра­вильний варіант, записують його. Учитель вибірково перевіряє цю роботу.

Чехський  — чеський,  карпатський  —  карпацький, товаристський — товариський, вижче — вище, бряжчати — брящати, книзьці — кижці, нижче — нище, вишче — вище, солдацький — солдатський, перекладачський — перекладацький, парижський — паризький, тунгуський — тунгуський, ладогський — ладозький, соняшник — сонячник.

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою i завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Евристична бесіда.

  • Назвіть основні способи словотворення в українській мові.
  • На вашу думку, чи багато слів у сучасній українській мові твориться шляхом складання слів, основ?
  • Наведіть приклади складних слів.

 

Робота на основі тексту.

Прочитайте текст, додержуючись орфоепічних норм. Доберіть заголовок. Випишіть слова, утворені складанням основ, розберіть їх за будовою.

            Була тепла, ясна осінь. Повітря прозоре, тихе. На заході, під безхмарним небом стояло здорове золоте сонце. Під його скісним промінням золотом сяяло жовтогаряче листя лип та беріз. Надворі падолист, а здавалось, що то золото капає на землю з дорогих шат. Зеленіли темним листом крислаті яблуні, рожевіли делікатними сутінями грушки. Сухолист дощем спадав з дерев (За  М.Коцюбинським).

 

Створення проблемної ситуації.

З’ясуйте, за допомогою чого об’єдналися в одне слово дві основи виписаних із попереднього тексту слів: жовтогаряче, щирозолоті, падолист, сухолист.

За яких умов складні слова пишуться разом, а за яких – через дефіс?

 

Завдання на розвиток лінгвістичного мислення.

Прочитайте вписаний на дошці вірш. Про що цей вірш? Що ви знаєте про свій родовід? Випишіть із тексту складні слова. Поясніть, від яких слів їх утворено. Зверніть увагу на їх написання.

РОДОВІД

Наш родовід іде від плуга,

Від рала і від лемеша.

До колосків, налитих туго,

Моя прихилена душа.

 

Мій пращур у Примор’ї дикім

Був цілини відкривачем.

Всі його подвиги великі

Не починалися мечем.

 

Не знав він списа, і забрала,

І слова чорного «війна»:

Він починавсь увесь із рала,

З простої мудрості зерна.

 

А мудрість та непереборна,

Як сила кореня й зела,

Людину з днів лихих і чорних

До світла чулості вела.

 

Хоч не одна чужа навала

До нас котилася вночі,

Всепереможна сила рала

Тупила скровлені мечі.

 

На цій землі конала згуба

Племен жорстоких і країн,

А дух високий зернолюба

Ізнов підводився з руїн.

 

Таке єство землі і плуга,

Така вже сутність лемеша.

До колосків, налитих туго,

Моя прихилена душа.

О. Довгий

 

Словникова робота.

Прочитайте записані на дошці слова. Поясніть, чому ці іменники є складними. З яких частин мови вони утворилися? Назвіть букви на позначення сполучних голосних.

Кіноактор, землевласник, законопроект, маслозавод, кіноповість, хлібозаготівля, птахоферма, водосховище, снігозатримання, ракето­носій, торфопід-

приємство, водолікарня, льоноочисник, чужоземець, теплолюб, правдоборець, сновида, шовкопряд, качкодзьоб.

 

Пояснювальний диктант.

Запишіть під диктовку слова, пояснюючи свій вибір.

Штаб-офіцер, яхт-клуб, шприц-машина, шовкоподібний, школа-інтернат, червоно-коричневий, західнослов’янський, напівтемрява, пів-Дніпра, північно-східний, овочесховище, фізико-математичний.

 

Творча робота.

Прочитайте записані на дошці слова. Поясніть їхній правопис. З трьома з них складіть речення, пов’язані в текст.

Всебічний, тихоплинний, маловигідний, малочутливий, тихоокеанський, нижчезгаданий, високоінтелектуальпий, різнобарвний, густолистий, малозаселений.

 

Підсумок уроку.

Бесіда:

  • Які слова називаються складними?
  • Як об’єднуються частини складних слів?
  • За яких умов складні слова пишуться через дефіс?

 

Домашнє завдання. Виписати з орфографічного  словника 10-15 слів, що пишуться разом і через дефіс. Пояснити їх правопис за допомогою правил.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,590sec