Шкільний тест розумового розвитку

Шкільний тест розумового розвитку призначений для діагностики розумового розвитку учасників навчального процесу, підліткового та юнацького віку, контролю за процесом розумового розвитку в період шкільного навчання

Сфера використання: профконсультація, контроль навчання, розробка загальних і індивідуальних рекомендацій по корекції розумового розвитку учня.

Тест має дві еквівалентні форми А і Б.

Еквівалентність форм А і Б по окремих субтестах і загальному балу оцінюється по коефіцієнтах рангової кореляції Спірмена. Для окремих субтестів вони були в рамках від 0,64 до 0,74 для загального балу r = 0,83.

Таблиця 1


Коефіцієнти попарної кореляції завдань,

включених в субтести ШТРР

№№ субтестів 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Формат А

Формат Б 

0,96

0,96 

0,97

0,97 

0,98

0,98 

0,98

0,98 

0,98

0,97 

0,98

0,98 

 

Таблиця 2

Кореляція між окремими субтестами

№ субтестів 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1

2

3

4

5

6 

 

0,60-0,84 

0,56- 0,70

0,53–0,71 

0,43–0,64

0,41–0,63

0,45–0,73 

0,54–0,68

0,53–0,71

0,46–0,70

0,45–0,66 

0,25–0,50

0,15 -0,40

0,09- 0,40

0,35–0,50

0,26- 0,50 

 

 

Валідність тесту визначається шляхом співставлення успішного його виконання зі шкільною успішністю. Коефіцієнти рангових кореляцій для окремих форм: ra = 0,57 ra = 0,54.

Ще один спосіб визначення валідності – за допомогою співставлення успішності виконання ШТРР і тесту інтелекту Р. Амтхауера. Коефіцієнт кореляції виявився рівним 0,75.

Усі отримані дані дозволяють зробити висновок, що розроблений шкільний тест розумового розвитку має хороші показники надійності і валідності.

 


Процедура проведення тесту

Для правильного проведення тестування необхідно чітко дотримуватися інструкцій, контролювати час виконання субтестів (за допомогою секундоміра), не допомагати піддослідним при виконанні завдань.

Загальна інструкція учням по усьому тесту дається експериментатором в усній формі. Для цього він звертається до них з такими словами: « Зараз вам будуть запропоновані завдання, які призначенні для виявлення вашого вміння міркувати, порівнювати предмети і явища оточуючого світу , знаходити в них загальне і відмінне. Ці завдання відрізняються від тих які ви виконуєте на уроках.

На виконання кожного набору завдань відводиться обмежений час. Починати і закінчувати завдання необхідно по команді. Усі завдання слід вирішувати по черзі. Не затримуйтесь надто довго над одним завданням. Намагайтесь працювати швидко і без помилок! »

 

 

 

 

Таблиця 3

 

Назва субтесту 

Число завдань в субтесті 

Час виконання (хв.) 

1 

Обізнаність 1 

20 

8 

2 

Обізнаність 2 

20 

4 

3 

Аналогії 

25 

10 

4 

Класифікації 

20 

7 

5 

Узагальнення 

19 

8 

6 

Числові ряди 

15 

7 

Після прочитання даної інструкції експериментатор роздає бланки і просить заповнити в них графи, в яких вміщують дані про прізвище та ім’я учня, дату проведення дослідження, клас та школу де навчається учень. Проконтролювавши правильність заповнення цих граф, експериментатор просить учнів відкласти ручки і уважно його вислухати. Після цього експериментатор зачитує інструкцію першого субтеста і пояснює приклад.

Далі дається вказівка починати виконувати завдання. При цьому експериментатор непомітно включає секундомір, щоб не фіксувати на цьому уваги учнів і не створювати у них почуття напруги. По закінченні часу, відведеного на виконання першого субтесту, експериментатор рішуче перериває роботу, пропонуючи покласти ручки і починає читати інструкцію до іншого субтесту.

При проведенні тестування необхідний періодичний контроль правильного виконання досліджуваними процедури тестування.

 

 

 

 

Опис і приклади набору завдань №1

Завдання складаються з речень, що містять в собі запитання. В кожному з них не вистачає одного слова. Ви повинні з п’яти слів, що додаються, вибрати те, що на вашу думку вірно доповнює це речення. Вибрати можна тільки одне слово.

Приклад:

Однаковими по змісту є слова біографія і ?

а) випадок; б) подвиг; в) життєвий опис; г) книга;

д) письменник.

Правильна відповідь – «життєвий опис».

Час, що відводиться на виконання – 8 хв.

 

Набір завдань №1а

1.    Початкові літери імені та по-батькові називаються …?

а) вензель; б) ініціали; в) автограф; г) індекс; д) анаграма.

2.    Гуманний – це:

а) суспільний; б) людяний; в) професійний; г) агресивний; д) зневажливий

3.    Система поглядів на природу і суспільство – це…?

а) мрія; б) оцінка; в) світогляд; г) кругозір; д) ілюзія

4.    Однаковими по змісту є слова демократія і …?

а) анархія; б) абсолютизм; в) народовладдя; г) династія;

д) класи

5.Наука про виведення кращих порід тварин і сортів рослин називається…?

а) біоніка; б) хімія; в) селекція; г) ботаніка; д) фізіологія

6.    Короткий нотаток, стислий переказ книги, лекції, доповіді — це…?

а) абзац; б) цитата; в) рубрика; г) уривок; д) конспект

 

 

7.    Начитаність, глибоке і широке пізнання – це…?

а) інтелігентність; б) досвідченість; в) ерудиція;г) талант;

д) сумніви

8. Відсутність інтересу і активної участі в довколишньому це …?

а) раціональність; б) пасивність; в) чуйність;

г) суперечливість; д) черствість

9.    Збірка законів, що відносяться до якої-небудь області людського життя і діяльності, називається …?

а) резолюцією; б) постановою; в) традицією; г) кодексом;

д) проектом

10.    Протилежністю поняття лицемірний буде…?

а) щирий; б) суперечливий; в) фальшивий; г) ввічливий;

д) рішучий

11. Якщо суперечка завершується взаємними поступками, тоді можна сказати про…?

а) компроміс; б) спілкування; в) об’єднання;

г) переговори; д) протиріччя

12. Етика – це вчення про …?

а) психіку; б) мораль; в) природу; г) суспільство;

д)мистецтво

13. Протилежністю поняття ідентичний буде …?

а) тотожний; б) єдиний; в) впливовий; г) різний;

д) ізольований

14. Звільнення від залежності, забобонів, зрівняння в правах – це…?

а) закон; б) еміграція; в) точка зору; г) дія; д) емансипація

15. Опозиція – це…?

а) протидія; б) згода; в) думка; г) політика; .д) рішення

16. Цивілізація – це…?

а) формація; б) старовина; в) виробництво; г) культура;

д) спілкування


17.    Однаковими по змісту є слова пріоритет і …?

а) винахід; б) ідея; в) вибір; г) першість; д) керівництво

 

18.    Коаліція — це…?

а) конкуренція; б) політика; в) ворожнеча; г) розрив;

д) об’єднання

19.    Однаковими по змісту є слова альтруїзм і …?

а) людяність; б) взаємовідносини; в) ввічливість; г) егоїзм; д) моральність

20.    Людина, що скептично ставиться до прогресу, є…?

а) демократом; б) радикалом; в) консерватором;

г) лібералом; д) анархістом

 


Набір завдань №1б

1.    Еволюція-це …?

а) порядок; б) час; в) незмінність; г) випадок; д) розвиток

2.    Бадьоре і радісне сприйняття світу – це …?

а) сум; б) стійкість; в) оптимізм; г) сентиментальність;

д) байдужість

3.    Однаковими по змісту є слова антипатія і …?

а) оточення; б) симпатія; в) відношення; г) прихильність;
д) неприязнь

4.    Держава, що не знаходиться в залежності від інших держав, є …?

а) суверенною; б) малорозвиненою; в) миролюбною;

г) процвітаючою; д) єдиною

5.    Систематизований перелік яких-небудь предметів (книг, картин і та. ін.) – це…?

а) анотація; б) словник; в) посібник; г) каталог;

д) абонемент

6.    Найбільш коротка і чітка відповідь називається

а) красномовною; б) лаконічною; в) детальною;

г) багатослівною; д) спонтанною

7.    Міграція — це …?

а) розвиток; б) умова; в) зміна; г) переселення; д) життя

8.    Людина, що має відчуття міри, вміння поводити себе належним чином, називається …?

а) комунікативною; б) об’єктивною; в) тактовною;

г) компетентною; д) скромною

9.    Цікава або закінчена думка, висловлена коротко і влучно, називається:

а) афоризм; б) уривок; в) оповідання; г) епос; д) діалог

10.    Універсальний – це …

а) цілеспрямований; б) єдиний; в) розповсюджений;

г) корисний; д) багатогранний

11.    Протилежністю поняттю «унікальний» буде …?

а) прозорий; б) розповсюджений; в) крихкий; г) рідкісний;
д) точний

12.    Відрізок часу, рівний десяти дням, називається:

а) декада; б) канікули; в) тиждень; г) семестр; д) квартал

13.    Однаковими по змісту є слова самоуправління і

а) автономія; б) закон; в) право; г) прогрес; д) залежність

14.    Протилежністю поняттю «стабільний» буде …?

а) постійний; б) знаючий; в) безперервний; г) мінливий;

д) рідкісний

15.    Сукупність наук, що вивчають мову і літературу – це …?

а) логіка; б) соціологія; в) філологія; г) естетика;

д)філософія

16.     Думка, яка ще не повністю перевірена, називається …?

а) парадоксальною; б) правдивою; в) двозначною;

г) гіпотетичною; д) помилковою

17.    Однаковими по змісту є слова «гегемонія» і …?

а) рівноправність; б) панування; в) революція; г) союз;

д) відстоювання

18. Тотальний — це …?

а) частковий; б) рідкісний; в) всеохоплюючий;

г) переможний; д) швидкий

19.    Рівноцінний замісник чого-небудь – це …?

а) сировина; б) еквівалент; в) цінність; г) сурогат;

д) підробка

20.    Конфронтація — це…?

а) солідарність; б) переговори; в) співробітництво;

г) агресія; д) протиборство

 

 

Опис і приклади набору завдань № 2

До слова, що стоїть ліворуч, потрібно підібрати з чотирьох запропонованих таке, яке співпадало б з ним по змісту, слово – синонім.

Приклад:

Вік – а) історія; б) сторіччя; в) подія; г) прогрес.

Правильна відповідь – «сторіччя»

Час, на виконання завдання – 4 хв.

 

Набір завдань №2а

1. Прогресивний — а) інтелектуальний; б) передовий;

в) спритний; г) відсталий.

2.Анулювати – а) підписувати; б) скасовувати;

в) повідомлення; г) відстрочити

3.Ідеал –а) фантазія; б) майбутнє; в) мудрість;

г)досконалість.

 1. Аргумент – а) доказ; б) згода; в) суперечка;г) фраза.
 2. Міф – а) давнина; б) творчість; в) легенда; г) наука.
 3. Аморальний – а) стійкий; б) важкий; в) неприємний;

  г) неетичний.

  7.Аналіз – а) факти; б) розгляд; в) критика; г) уміння.

  8.Еталон — а) копія; б) форма; в) основа; г) зразок.

  9. Сферичний – а) продовгуватий; б) кулястий;

  в) пустий; г) об’ємний.

  10.Соціальний – а) прийнятий; б) вільний;

  в) запланований; г) суспільний

  11 .Гравітація – а) тяжіння; б) відштовхування;

  в) невагомість; г) піднімання

  12.Сентиментальний – а) поетичний; б) чуттєвий;

  в)радісний; г) цікавий.

  13.Експорт – а) продаж; б) товари; в) вивіз;г) торгівля.

  14. Ефективний – а) необхідний; б) дійовий;

  в) рішучий; г) гострий

  15.Мораль – а) етика; б) розвиток; в) здібність;

  г) право.

  16. Модифікувати – а) працювати; б) спостерігати;

  в) вивчати; г) змінювати

  17.Радикальний – а) корінний; б) зворотній;

  в) останній; г) відсталий.

  18.Негативний – а) невдалий; б) помилковий;

  в) від’ємний;
  г) необережний;

  19.Суб’єктивний – а) практичний; б) суспільний;

  в) особистий;
  г) прихований.

  20.Аграрний – а) місцевий; б) господарський;

  в) земельний; г) селянський

   

  Набір завдань № 2б

 4. Аналогія – а) випадок; б) явище; в) властивість;

  г) подібність

 5. Інтернаціональний – а) багато чисельний;

  б) міжнародний; в) непорушний; г) відомий

  3.Адаптуватися – а) пристосовуватись; б) навчитись;

  в) рухатись;
  г) придивитися

  4.Іронічний – а) м’який; б) смішливий; в) веселий;

  г) справжній

 6. Симптом – а) характер; б) система; в) бажання;

  г) ознака

 7. Імпорт — а) власність; б) товари; в) ввіз; г) фірма
 8. Компенсувати – а) губити; б) витратити;

  в) збільшити;
  г) відшкодувати

 9. Пихатість – а) чутливість; б) потаємність;

  в) зарозумілість; г) святковість

 10. Антагоністичний – а) ворожий; б) впевнений;

  в) чужий; г) класовий

  10.Інтелектуальний – а) досвідчений; б) розумовий;

  в) діловий; г) добрий

  11. Абсолютний – а) панівний; б) спірний;

  в) роздільний; г) необмежений

 11. Осудження -а)байдужість;б) осуд;в) навіювання;

  г) злочин

 12. Дискусія – а) думка; б) суперечка; в) точка зору;

  г) бесіда

  14. Утопічний – а) нездійсненний; б) ідеальний;

  в) життєвий;
  г) недосвідчений

  15. Консерватизм – а) закостенілість; б) самостійність;

  в) героїзм;
  г) щоденність

 13. Інтерпретація — а) тлумачення; б) читання;

  в) бесіда;
  г) повідомлення

 14. Нюанс — а) подоба; б) відчуття; в) відтінок; г) слух
 15. Сентиментальний — а) поетичний; б) радісний;

  в) чуттєвий; г) чудний

  19.Абстрактний – а) практичний; б) досвідчений;

  в) несуттєвий;
  г) далекий від дійсності

  20.    Об’єктивний – а) неупереджений; б) корисний;

  в) свідомий; г) вірний

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Опис і приклади набору завдань № 3

  Вам пропонується 3 слова. Між першим і другим словами існує встановлений зв’язок. Між третім і одним з п’яти слів, запропонованих на вибір, існує аналогічний, такий самий зв’язок. Це слово вам потрібно знайти.

  Приклад:

  Пісня : композитор = літак : ?

  а) аеропорт; б) політ; в) конструктор; г) пальне;

  д) винищувач.

  Правильна відповідь: «конструктор».

  Час на виконання – 10 хв.


  Набір завдань №3а

  1. Дієслово: відмінювати = іменник: ?

  а) змінювати; б) утворювати; в) використовувати;

  г) відмінювати; д) писати.

  2. Холодно: гаряче = рух: ?

  а) інерція; б) спокій; в) молекула; г) взаємодія; д) крок.

  3. Колумб: мандрівник = землетрус: ?

  а) першовідкривач; б) утворення гір; в) виверження;

  г) жертви; д) природне явище.

  4. Додаток: сума = множники … ?

  а) різниця; б) ділене; в) добуток; г) множення; д) число

  5. Рабовласник: буржуазія = раби: ?

  а) рабовласницький лад; б) буржуазія;

  в) рабовласники;
  г) наймані робітники; д) полонені

  6. Папоротник: спора = сосна: ?

  а) шишка; б) голка; в) рослина; г) насіння; д) ялина.

  7. Вірш: поезія = оповідання: ?

  а) книга; б) письменник; в) повість; г) речення; д) проза.

  8. Гори: висота = клімат: ?

  а) рельєф; б) температура; в) природа; г) географічна широта; д) рослинність.

  9. Рослина: стебло = клітина: ?

  а) ядро; б) хромосома; в) білок; г) фермент; д) ділення.

  10. Багатство: бідність = кріпацька залежність: ?

  а) кріпаки; б) особиста воля; в) нерівність; г) приватна власність;
  д) феодальний лад.

  11. Старт: фініш = пролог: ?

  а) заголовок; б) вступ; в) кульмінація; г) дія; д) епілог.

  12. Блискавка: світло = явище тяжіння: ?

  а) камінь; б) рух; в) сила тяжіння; г) вага; д) Земля.

  13. Первісно – общинний лад: рабовласницький лад = рабовласницький лад: ?

  а) соціалізм; б) капіталізм; в) рабовласники; г) держава;

  д) феодалізм.

  14. Роман: розділ – вірш: ?

  а) поема; б) рима; в) строфа; г) ритм; д) жанр.

  15. Тепло: життєдіяльність = кисень: ?

  а) газ; б) вода; в) рослини; г) розвиток; д) дихання.

  16. Фігура: трикутник = стан речовини: ?

  а) рідина; б) рух; в) температура; г) вода; д) молекула.

  17. Троянда: квітка = капіталісти: ?

  а) експлуатація; б) робітники; в) капіталізм; г) клас;

  д) фабрика

  18. Зниження атмосферного тиску: опади =

  антициклон: ?

  а) ясна погода; б) циклон; в) клімат; г) вологість;

  д) метеослужба

  19. Прямокутник: площина = куб: ?

  а) об’єм; б) ребро; в) висота; г) трикутник; д) сторона.

  20. Війна: смерть = навчання: ?

  а) школа; б) книга; в) знання; г) вчитель; д) формула.

  21. Чисельник: кількість = дієслово: ?

  а) йти; б) дія; в) прикметник; г) частина мови;

  д) відмінювати.

  22. Північ: південь = опади: ?

  а) пустеля; б) полюс; в) дощ; г) засуха; д) клімат.

  23. Діаметр: радіус = коло: ?

  а) дуга; б) сегмент; в) відрізок; г) лінія; д) круг.

  24. Епітелій: тканина = аорта: ?

  а) серце; б) внутрішній орган; в) артерія; г) вена; д) кров.

  25. Молоток: забивати = генератор: ?

  а) з’єднувати; б) виробляти; в) включати; г) змінювати;

  д) нагрівати.


  Набір завдань № 3б

  1. Світло: темрява = притягування: ?

  а) метал; б) молекула; в) відштовхування; г) взаємодія;

  д) рух

  2. Кріпак: раб = феодал: ?

  а) король; б) рабовласник; в) церква; г) сеньйор; д) поміщик

  3. Писати: дієслово = зошит: ?

  а) папір; б) іменник; в) означати; г) відмінювати;

  д) відкривати

  4. Гольфстрім: течія = цунамі: ?

  а) Японія; б) катастрофа; в) шторм; г) Куросава; д) хвиля

  5. Око: зір = ніс: ?

  а) дотик; б) нюх; в) обличчя; г) рот; д) запах

  6. Захід: схід = мілина :?

  а) фарватер; б) засуха; в) південь; г) паводок; д) шляхи

  7. Іменник: предмет = дієслово: ?

  а) бігти; б) дієприкметник; в) відмінювати; г) дія; д) ознака

  8. Квадрат: площа = куб: ?

  а) сторона; б) перпендикуляр; в) ребро; г) периметр;

  д) об’єм

  9. Спека: дощі = класи: ?

  а) селяни; б) капіталізм; в) рабовласники; г) держава;

  д) нерівність

  10. Промінь: кут = відрізок: ?

  а) діагональ; б) бісектриса; в) прямокутник; г) хорда;

  д) лінія

  11. Вірш: поезія = билина: ?

  а) казка; б) богатир; в) лірика; г) епос; д) драма

  12. Нагрівання: розширення = сила пружності: ?

  а) пружина; б) взаємодія; в) деформація; г) тіло; д) вага


  13.    Береза: дерево = рабовласники: ?

  а) раби; б) рабовласницький лад; в) клас; г) експлуатація; д) буржуазія

  14. Початок: кінець = гармонія :?

  а) безладдя; б) мораль; в) антонім; г) гротеск; д) поняття

  15. Число: дріб = стан речовини: ?

  а) об’єм; б) молекула; в) залізо; г) газ; д) температура

  16. Птахи: горобині = ссавці: ?

  а) кенгуру; б) кінь; в) теля; г) комахи; д) гризуни

  17. Круг: коло = куля:?

  а) сфера; б) простір; в) дуга; г) радіус; д) сегмент

  18. Слово: літера = речення: ?

  а) союз; б) фраза; в) слово; г) кома; д) зошит

  19. Рабовласницький лад: феодалізм = феодалізм:?

  а) капіталізм; б) рабовласницький лад; в) феодали;

  г) суспільний лад;
  д) класи

  2О.Підвищення атмосферного тиску: ясна погода циклон: ?

  а) опади; б) сонце; в) антициклон; г) погода;

  д) метеостанція

  21. Дихання: вуглекислий газ = фотосинтез:?

  а) повітря; б) кисень; в) хлорофіл; г) світло; д) лист

  22. Пилка: пиляти = акумулятор:?

  а) вмикати; б) проводити; в) нагороджувати;

  г) перетворювати; д) накопичувати

  23. Людина: натовп клітина:?

  а) рослина; б) плід; в) мікроскоп; г) ядро; д) тканина

  24. Океан: глибина = клімат: ?

  а) географічна довгота; б) вологість; в) рослинність;

  г) місцевість; д) рельєф

  25. Абсолютизм: демократія = товарно-грошові відносини :?

  а) натуральне господарство; б) торгівля; в) ремесло;

  г) товар;
  д) промисловість.

   


  Опис і приклади набору завдань № 4

  Вам пропонують п’ять слів. Чотири з них об’єднані загальною ознакою. П’яте слово до них не підходить. Його потрібно знайти. Зайвим може бути тільки одне слово.

  Приклад:

  а) тарілка; б) глечик; в) стіл; г) каструля; д) чайник.

  Чотири слова означають посуд, а одне – меблі. Тому воно зайве в запропонованому рядку слів.

  Час на виконання – 7 хв.

   


  Набір завдань № 4

 16. а) префікс; б)прийменник; в)суфікс; г)закінчення; д)корінь.
 17. а)пряма; б)ромб; в)прямокутник; г)квадрат; д)трикутник.
 18. а)барометр; б)флюгер; в)термометр; г)компас; д)азимут.
 19. а)рабовласник; б)раб; в)селянин; г)робітник; д)ремісник.
 20. а) прислів’я; б) вірш; в) поема; г) оповідання;

  д) повість.

 21. а) цитоплазма; б) живлення; в) ріст; г) дратівливість;

  д) розмноження.

 22. а) дощ; б) сніг; в) опади; г) іній; д) град.
 23. а) трикутник; б) відрізок; в) довжина; г) квадрат;

  д) круг.

 24. а) пейзаж; б) мозаїка; в) ікона; г) фреска;д) пензель.
 25. а) нарис; б) роман; в) оповідання; г) сюжет;

  д) повість.

 26. . а) паралель; б) карта; в) меридіан; г) екватор;

  д) полюс.

  12. а) література; б) наука; в) живопис; г) скульптура;

  д) художнє ремесло.

  13. а) довжина; б) метр; в) маса; г) об’єм;

  д) швидкість.

  14. а) вуглекислий газ; б) світло; в) вода; г) крохмаль;

  д) хлорофіл.

  15. а) пролог; б) кульмінація; в) інформація;

  г) розв’язка; д) епілог.

  16. а) швидкість; б) коливання; в) сила; г) вага;

  д) щільність.

  17. а) Куба; б) Японія; в) В’єтнам; г) Великобританія;

  д) Ісландія.

  18. а) товар; б) місто; в) ярмарок; г) натуральне господарство; д) гроші.

  19. а) опис; б) порівняння; в) характеристика;

  г) казка; д) байка.

  20. а) аорта; б) вена; в) серце; г) артерія; д) капіляр. .

   

   


  Набір завдань № 4б

 27. а) кома; б) крапка; в) двокрапка; г) тире; д)сполучник.
 28. а) глобус; б) меридіан; в) полюс; г) паралель;

  д) екватор.

 29. а)морфологія; б)синтаксис; в)пунктуація; г)орфографія; д) термінологія.
 30. а) рух; б) ін терція; в) вага; г) коливання;

  д) деформація.

 31. а) коло; б) трикутник; в) трапеція; г) квадрат;

  д) прямокутник.

 32. а) картина; б) мозаїка; в) ікона; г) скульптура;

  д) фреска.

 33. а) робітник; б) селянин; в) раб; г) феодал;

  д) ремісник.

 34. а) легенда; б) драма; в) комедія; г) трагедія;

  д) п’єса.

 35. а) аорта; б) стравохід; в) вена; г) серце; д) артерія.

  10. а) Канада; б) Бразилія; в) В’єтнам; г) Іспанія;

  д) Норвегія.

  11. а) тіло; б) площа; в) об’єм; г) вага; д) швидкість.

  12. а) напрям; б) курс; в) маршрут; г) азимут;

  д) компас.

  13. а) корінь; б) стебло; в) лист; г) тичинка; д) квітка.

  14. а) землетрус; б) цунамі; в) стихія; г) ураган;

  д) смерч.

  15. а) метафора; б) монолог; в) епітет; г) алегорія;

  д) перебільшення.

  16. а) товар; б) місто; в) ярмарок; г) натуральне господарство; д) гроші.

  17.а)циліндр; б)куб; в)багатогранник; г)куля; д)паралелепіпед.

  18. а) прислів’я; б) байка; в) приказка; г) казка;

  д) билина.

  19. а) історія; б) астрологія; в) біологія; г) астрономія; д) медицина.

  20. а) харчування; б) дихання; в) дратівливість;

  г) ріст; д) свідомість.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Опис і приклади набору завдань № 5

  Вам пропонується два слова. Потрібно встановити, що між ними спільного. Намагайтеся в кожному випадку знайти найбільш суттєві (загальні) ознаки обох слів.

  Приклад: Стіл – ліжко

  Правильною відповіддю буде «меблі».

  Час на виконання – 8 хв.

  Набір завдань № 5а

   

 36. Азія – Африка;
 37. Ботаніка – зоологія;
 38. Феодалізм – капіталізм;
 39. Казка – билина;
 40. Газ-рідина;
 41. Серце – артерія;
 42. Копенгаген – Манагуа;
 43. Атом – молекула;
 44. Жири – білки;

  10.Наука – мистецтво;

   

   

 45. Завзятість-мужність;
 46. Ампер – вольт;
 47. Канал – гребля;
 48. Мозаїка – ікона;
 49. Хмарність – опади;
 50. Сума – добуток;
 51. Байка – опис;
 52. Класицизм – реалізм;
 53. Цунамі – ураган.

   

   

  Набір завдань

   

  1.Європа – Австралія;

  2.Рідина – тверде тіло;

  3.Нирки – шлунок;

  4.Ділення – віднімання;

  5.Лісабон – Луанда;

  6.Феодалізм – соціалізм;

  7.Ніс-око;

  8.Алгебра – геометрія;

  9.Сила струму – напруга;

  10.Зрадництво- боягузтво;

  11. Держава – церква;

   

   

   

   

   

  12.Землетрус – смерч;

  13.Майстерня- мануфак-

  тура;

  14.Водосховище – арик;

  15.Роман – оповідання;

  16.Температура –

  атмосферний тиск;

  17.Реформа – революція;

  18.Спора-насіння;

  19.Метафора – алегорія

   

   

  Опис і приклади набору завдань № 6

  Пропонуємо вам рядки чисел, розміщених у певній закономірності. Ваше завдання полягає в тому, щоб встановити цю закономірність і знайти число, яке продовжувало б відповідний ряд. В деяких завданнях, щоб встановити принцип побудови рядка, вам необхідно буде користуватися множенням, діленням, і іншими діями.

  Приклад:

  2, 4, 6, 8, 10…

  Потрібно написати 12. Це число буде продовженням.

  Час на виконання – 7 хв.

   

   

  Набір завдань № 6а Набір завдань № 6б

   

  1) 6, 9, 12, 15, 18, 21… 1) 5, 9, 13, 17, 21, 25…

  2) 9, 1, 7, 1, 5, 1… 2) 3, 7, 6, 7, 9, 7…

  3) 2, 3, 5, 6, 8, 9… 3) 1, 4, 3, 6, 5, 8…

  4) 10, 12, 9, 11, 8, 10… 4) 6, 8, 11, 13, 16, 18..

  5) 1, 3, 6, 8, 16, 18…

  6) 3, 4, 6, 9, 13, 18…

  7) 15, 13, 16, 12, 17, 11…

  8) 1, 2, 4, 8, 16, 32…

  9) 1, 2, 5, 10, 17, 26…

  10) 1, 4, 9, 16, 25, 36…

  11) 1, 2, 6, 15, 31, 56…

  12) 31, 24, 18, 13, 9, 6…

  13) 174, 171, 57, 54, 18, 15

  14) 54, 19, 18, 14, 6, 9…

  15) 301, 294, 49, 44, 11, 8

   

   

  5) 2, 4, 6, 12, 18…

  6) 1, 4, 8, 13, 19, 26…

  7) 11, 12, 10, 13, 9, 14…

  8) 128, 64, 32, 16, 8, 4…

  9) 1, 3, 7, 13, 21, 31…

  10) 255, 127, 63, 31, 15…

  11) 3, 4, 8, 17, 33, 58…

  12) 47, 39, 32, 26, 21, 17…

  13) 92, 46, 44, 22, 20, 10…

  14) 256, 37, 64, 31, 16, 25…

  15) 1, 2, 4, 7, 28, 33…

   

   

   

   

   

   

   

  Ключ до форми А

   

  Завдання № 1а 

  Завдання № 2а 

  Завдання № 3а 

  Завдання № 4а 

  Завдання № 6а 

  1. б

  2. б

  3. в

  4. в

  5. в

  6. д

  7. в

  8. б

  9. г

  10. а

  11. а

  12. б

  13. г

  14. д

  15. а

  16. г

  17. в

  18. д

  19. а

  20. в

  1. б

  2. б

  3. г

  4. а

  5. в

  6. г

  7. б

  8. г

  9. б

  10. г

  11. а

  12. б

  13. в

  14. б

  15. а

  16. г

  17. а

  18. в

  19. в

  20. в 

  1. г

  2. б

  3. д

  4. в

  5. г

  6. г

  7. д

  8. б

  9. а

  10. б

  11. д

  12. в

  13. д

  14. в

  15. д

  16. а

  17. г

  18. а

  19. а

  20. в

  21. б

  22. г

  23. а

  24. в

  25. б 

  1. б

  2. а

  3. д

  4. а

  5. а

  6. а

  7. в

  8. в

  9. д

  10. г

  11. б

  12. б

  13. б

  14. г

  15. в

  16. б

  17. в

  18. г

  19. г

  20. в 

  1. 24

  2. 3

  3. 11

  4. 7

  5. 36

  6. 24

  7. 18

  8. 64

  9. 37

  10.49

  11.92

  12. 4

  13. 5

  14. 2

  15. 4 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Завдання № 5а

 54. Частини світу
 55. Біологія; наука про живу природу
 56. Суспільний устрій; устрій; соціально – економічна формація
 57. Усна народна творчість
 58. Агрегатний стан речовини; стан речовини
 59. Органи кровообігу; кровообіг
 60. Столиці
 61. Найменша частка речовини; стан речовини
 62. Органічні речовини
 63. Культура
 64. Позитивні риси характеру
 65. Електричні одиниці виміру
 66. Штучні водні споруди
 67. Образотворче мистецтво; твір образотворчого мистецтва
 68. Атмосферні явища; погодні, кліматичні явища.
 69. Результати математичних дій
 70. Літературні прийоми
 71. Напрямок в мистецтві; художній стиль
 72. Стихійне лихо

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ключ до форми Б

   

  Завдання

  № 1б 

  Завдання

  № 2б 

  Завдання

  № 3б 

  Завдання

  № 4б 

  Завдання

  № 6б 

  1. д

  2. в

  3. д

  4. а

  5. г

  6. б

  7. г

  8. в

  9. а

  10. д

  11. б

  12. а

  13. а

  14. г

  15. в

  16. г

  17. б

  18. в

  19. б

  20. д

  1. г

  2. б

  3. а

  4. б

  5. г

  6. в

  7. г

  8. в

  9. а

  10. б

  11. г

  12. б

  13. б

  14. а

  15. а

  16. а

  17. в

  18. в

  19. г

  20. а

  1. а

  2. б

  3. б

  4. д

  5. б

  6. г

  7. г

  8. д

  9. г

  10. в

  11. г

  12. в

  13. в

  14. а

  15. г

  16. д

  17. а

  18. в

  19. а

  20. а

  21. б

  22. д

  23. д

  24. б

  25. а

  1. д

  2. а

  3. д

  4. в

  5. а

  6. г

  7. г

  8. д

  9. б

  10. в

  11. а

  12. д

  13. г

  14. в

  15. б

  16. г

  17. в

  18. б

  19. б

  20. д

  1. 29

  2. 12

  3. 7

  4. 21

  5. 36

  6. 34

  7. 8

  8. 2

  9. 43

  10. 3

  11. 94

  12. 14

  13. 8

  14. 4

  15. 198

   

   

   

  .

   


  Завдання № 5б

   

 73. Частини світу
 74. Стан речовини
 75. Внутрішні органи
 76. Математичні дії
 77. Столиці держав
 78. Суспільний лад; устрій; соціально – економічна формація
 79. Органи чуття
 80. Розділ математики, математичні науки
 81. Характеристика електричного струму
 82. Негативні риси характеру
 83. Засоби гноблення
 84. Стихійне лихо
 85. Способи виробництва
 86. Штучні водні споруди
 87. Проза, прозові твори
 88. Характеристики погоди
 89. Соціальні зміни, перетворення
 90. Засіб видів розмноження
 91. Літературні прийоми

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Якісний аналіз субтестів. Форма А

   


  Субтест 3. Аналогії

  Віднесеність завдань до різних шкільних предметів:

  – Література, російська мова – №№ 1, 7, 11, 14, 21

  – Математика, фізика – №№ 2, 4, 12, 16, 19, 23, 25

  – Історія – №№ 5, 10, 13, 17, 20

  – Біологія – №№ 6, 9, 15, 24

  – Географія – №№ 3, 8, 18, 22

   

  Віднесеність завдань до різних типів логічних зв’язків:

  – Рід – вид – №№ 3, 7, 16, 17, 24

  – Частина – ціле – №№ 9, 14, 23

  – Причина – наслідок – №№ 12, 18, 20

  – Протилежність – №№ 2, 10, 11, 22

  – Порядок послідовності – №№ 13

  – Рядоналежність – №№ 5

  – Функціональні відношення – №№ 1, 4, 6, 8, 15, 19, 21, 25

   


  Субтест 4. Класифікації

  Віднесеність завдань до різних шкільних предметів:

 • Література, російська мова – №№ 1, 5, 10, 15, 19
 • Математика, фізика – №№ 2, 8, 13, 16
 • Історія – №№ 4, 9, 12, 18
 • Біологія – №№ 6, 14, 20
 • Географія – №№ 3, 7, 11, 17
 • Завдання з абстрактними поняттями – №№ 12, 15, 16, 19
 • Змішані завдання – №№ 3, 6, 7, 8, 11, 13, 18
 • Завдання з конкретними поняттями – №№ 1, 2, 4, 5, 9 10, 14, 17, 20

   

   


  Якісний аналіз субтестів. Форма Б


  Субтест 3. Аналогії


  Віднесеність завдань до різних шкільних предметів:

 • Література, російська мова – №№ 3, 7, 11, 14, 18
 • Математика, фізика – №№ 1, 8, 10, 12, 15, 17, 22
 • Історія – №№ 2, 9, 13, 19, 25
 • Біологія – №№ 5, 16, 21, 23
 • Географія – №№ 4, 6, 19, 24

   

  Віднесеність завдань до різних типів логічних зв’язків:

 • Рід – вид – №№ 4, 11, 13, 15, 16
 • Частина – ціле – №№ 10, 18, 23
 • Причина – наслідок – №№ 9, 12, 20, 21
 • Протилежність – №№ 1, 6, 14, 25
 • Порядок послідовності – №№ 19
 • Рядоналежність – №№ 2
 • Функціональні відношення – №№ 3, 5, 7, 8, 17, 22, 24

   


  Субтест 4. Класифікації

  Віднесеність завдань до різних шкільних предметів:

 • Література, російська мова – №№ 1, 3, 8, 15, 19
 • Математика, фізика – №№ 4, 5, 11, 18
 • Історія – №№ 6, 7, 16, 20
 • Біологія – №№ 9, 13, 20
 • Географія – №№ 2, 10, 12, 14
 • Завдання з абстрактними поняттями – №№ 3, 4, 8, 15, 20
 • Змішані завдання – №№ 2, 11, 12, 14, 16
 • Завдання з конкретними поняттями – №№ 1, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 18, 19

   

   

   

  Субтест 5. Узагальнення

  Віднесеність до різних шкільних предметів:


  Форма А
  Форма Б

  – Література, рос. мова – №№ 4, 11, 17 10, 15, 19

  – Математика, фізика – №№ 5, 8, 12, 16 2, 4, 8, 9

  – Історія – №№ 3, 10, 14, 18 6, 11, 13, 17

  – Біологія – №№ 2, 6, 9 3, 7, 18

  – Географія – №№ 1, 7, 13, 15, 19 1, 5, 12, 14,16

   


  Обробка результатів тестування

  1. Індивідуальні показники по кожному набору завдань ( за виключенням №5 ) виводяться шляхом підрахунку кількості правильно виконаних завдань. Наприклад: якщо досліджуваний в наборі № 3 правильно вирішив 13 завдань, то його бал по цьому субтесту буде рівний 13.

  2. Результати набору завдань №5 оцінюються в залежності від якості узагальнення 2 балами, 1 балом і 0. Оцінку в 2 бали отримують узагальнення, наведені в таблиці правильних відповідей ( можливі синонімічні заміни понять). Більш широкі у порівнянні з наведеними в таблиці категоріальні повідомлення оцінюються в 1 бал. Цією оцінкою оцінюються також правильні відповіді але більш вузькі, ніж наведені в таблиці. Нульову оцінку отримують неправильні відповіді. Максимальна кількість балів які може отримати піддослідний при виконанні цього субтесту – 38 балів. Ця цифра відповідає 100% виконання набору №5.

  З. Індивідуальним показником виконання тесту в цілому є сума балів отриманих при додаванні результатів рішення усіх наборів завдань.

  4. Якщо пропонується порівняння груп досліджуваних між собою, то груповими показниками по кожному набору завдань можуть служити значення середнього арифметичного і моди.

  Для аналізу групових даних відносно їх близькості до соціально – психологічного нормативу, що умовно розглядається як 100% виконання кожного субтесту,

  піддослідні за результатами тестування розподіляються на 5 підгруп:

 1. найбільш успішні – 10% усіх піддослідних, ( В )
 2. близькі до успішних – 20% 11 – 11 – 11 ( ВС )
 3. середні по успішності – 40% 11 – 11 – 11 ( С )
 4. мало успішні – 20% 11 – 11 – 11 ( НС )
 5. найменш успішні – 10% 11 – 11 – 11 ( Н )

  Для кожної з підгруп підраховується середній процент правильно виконаних завдань.

  Будується система координат, де по осі абсцис ідуть номери груп, по осі ординат – процент виконаних кожною групою завдань. Після нанесення відповідних крапок будується графік, який відображає наближення підгруп до соціально – психологічного нормативу.

  Такий самий вигляд обробки проводиться за результатами усього тесту в цілому. Приклад: тестування проводиться в групі по 100 чоловік. На основі отриманих по тесту балів виділяємо першу групу – 10 чоловік. Припустимо середній процент виконання в цій групі рівний 85%. Друга група (20 чоловік) в середньому виконала завдання на 67%. Третя група (40 чоловік) – на 43%; четверта група – (20 чоловік) – на 27%; п’ята група (10 чоловік) – на 11%. Знаходимо в системі координат відповідні крапки: А з параметрами (1 і 85); Б з параметрами (2 і 67); В (3 і 43); Г (4 і 24); Д (5 і 11). По крапках будуємо графік:

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

  5. Якісний аналіз тестових результатів ( як індивідуальних так і групових ) проводиться за слідуючим напрямком:

  А. Для набору завдань № 3 виявляються: самий легкий і самий важчий типи логічних зв’язків з наступних закладених в текст: а) вид – рід; частина – ціле; причина – наслідок; протилежність; функціональні зв’язки; б) типові помилки при встановленні логічних зв’язків; в) найбільш засвоєні і найменш засвоєні області змісту тесту (література, історія, математика, географія, фізика, біологія) і цикли шкільних дисциплін ( суспільно – гуманітарний, науковий, фізико – математичний).

  Б. Для набору завдань №4 встановлюється: а) завдання з яким змістом виконуються краще, а з яким гірше; б) завдання якого типу – з конкретними чи абстрактними поняттями – виконуються гірше, провокують більшу кількість помилок.

  В. В наборі № 5 виявляються: а) характер типових узагальнень ( по конкретному, видовому, категоріальному ознаках); б) характер типових помилок і на яких поняттях (абстрактних чи конкретних), а також на якому змісті вони виникають.

  Про відносно високий розумовий розвиток говорять бали: 75 – сьомий клас, 90 – восьмий клас, 100 – дев’ятий клас, 110 і вище – десятий, одинадцятий класи.

   

   


   

завантаження...
WordPress: 23.2MB | MySQL:26 | 0,410sec