Шкідливий вплив куріння та забрудненого повітря на органи дихання

Заняття «Шкідливий вплив куріння та забрудненого повітря на органи дихання»

Мета: формувати пере­конання про шкідливий вплив куріння та забрудне­ного повітря на органи ди­хання і організм у цілому.

Форма проведення: круглий стіл.

Обладнання і матеріали: плакати: «Цигарка — це паличка, на одному кінці якої вог­ник, а на іншому — дурень», «Від куріння тупішають. Воно не сумісне з творчою роботою. Куріння годиться лише для нероб», «Звичка, огидна для зору, нестерпна для нюху — ось що таке куріння»

 

Зміст заняття

На стіні висять плакати:

 • • Цигарка — це паличка, на одному кінці якої вог­ник, а на іншому — дурень (Бернард Шоу).
 • • Від куріння тупішають. Воно не сумісне з творчою роботою. Куріння годиться лише для нероб (Йоганн Гете).

• Звичка, огидна для зору, нестерпна для нюху — ось що таке куріння.

(Яків перший король Англії).

Вступне слово вчителя.

Дорогі діти! На початку вели­кого шляху, який називаєть­ся життям, кожен з вас стоїть перед вибором. Що краще — бути здоровим, багатим і щас­ливим чи хворим, бідним і нещасним? Для того, щоб збе­регти здоров’я, бути успіш­ним у житті, створити гарну сім’ю, слід не піддаватися тютюновій спокусі. Важливі питання проблеми тютюно­куріння ми розглянемо на сьогоднішньому уроці, який проведемо нетрадиційно — у формі зустрічі за круглим сто­лом.

Голова. Що підштовхує людину перейти до табору курців?

Соціолог. Хибне уявлення, що курять усі. Людину із ци­гаркою можна зустріти всю­ди, тому складається вражен­ня, що курить більшість на­селення. Проте статистика свідчить, що курить лише третина землі (40% чоловіків і 12% жінок), тобто лише кожен третій, а двоє — обхо­дяться без тютюну. Отже, більшість людей не курить.

А ще помилкове уявлен­ня, що курять усі відомі люди. Така думка обов’язко­во виникне, якщо посидіти кілька годин перед екраном телевізора: улюблені актори затягуються димом, курять бізнесмени, усі, хто досяга­ють успіху. Ви й не здога­дуєтесь, що це хитрощі ре­жисерів. Проте ореол успіш­ності тютюновий дим ство­рює лише на екрані, а до чого він доводить у житті?

Як бачимо зі схеми пози­тивних зрушень, що прино­сили б радість і задоволення значно менше, ніж негатив­них.

Голова. А зараз я хочу звернутися до журналістів, оскільки їм доводиться спілкуватися: із зірками спорту, мистецтва, науки — як вони ставляться до куріння?

Кореспондент газети «Спорт».

Мені доводилося спілкуватися з чемпіонами світу з боксу, братами Клич­ками, і ось що вони сказали:

—Жоден з нас не курить, оскільки куріння навряд чи допомогло б нам досягти тих результатів, які ми має­мо на сьогодні.

Руслан Пономарьов, чем­піон світу з шахів, каже:

—Я не курю і ніколи не курив. Успіхів у своєму житті я досяг, адже не витрачав свій час на марне и шкідливе для здоров’я за­няття, яким, поза сумні­вом, є куріння. Щоб досяг­ти в житті успіху, ставте пе­ред собою благородну мету, працюйте задля її досягнен­ня, не розмінюйтесь на сумнівні задоволення.

Кореспондент газети «Здоров’я».

Під час інтерв’ю із заслуженою артисткою Ук­раїни Ольгою Сумською я поцікавилась, що вона пора­дила б молодим людям щодо цієї звички? На це вона відповіла:

— Дуже часто в житті ми стоїмо перед вибором: зали­шатися самим собою чи вчинити так, як від тебе вимагають, стояти на своє­му чи поступитися прин­ципами, бути оригіналь­ним чи піддатися впливові натовпу. Прошу вас, будьте сильними, бережіть свою природну оригінальність, не піддавайтесь сумнівним, начебто дорослим і модним спокусам. Куріння — анти­под здоров’я, який нівечить красу і робить тебе сірим, непомітним у натовпі кур­ців. Не крокуй з ними до передчасної старості. Життя таке прекрасне. Розвивайте свої таланти. Тільки в цьому насолода, успіх, щастя.

Кореспондент журналу «Знання і світ».

Леонід Каденюк, перший українсь­кий космонавт на запитан­ня: Чи курите ви? — відповів:

— Ні, не курю і ніколи не курив. Куріння — шкідли­ве для здоров’я. У куріння немає нічого привабливого. Особливо для молодих лю­дей. Завжди мріяв стати кос­монавтом. Мріяв, фантазував, уявляв собі будову Все­світу: як рухаються планети, зірки, комети. Захоплював­ся фантастичними, худож­німи філософськими твора­ми. Займався спортом. На запитання:

—Ваші поради — як до­сягти успіху в житті? — відповів так:

—Треба з дитинства зай­мати свій життєвий шлях. Поставте перед собою висо­ку мету і свідомо йдіть до її досягнення.

Голова. Яка історія курін­ня в Україні?

Історик. Сьогодні, коли цигарка стала звичкою (а для багатьох — просто не­від’ємною частиною життя), ми навіть не задумуємось над тим, що протягом багатьох віків і навіть тисячоліть наші предки обходилися без тютюнового листя.

У Європу тютюн потра­пив із Америки. Колумб, зустрівши перших туземців, був здивований тим, що до­рослі і діти тримають у роті пучечки палаючого листя якоїсь невідомої рослини. Відмову закурити туземці сприймали як акт воро­жості чи недовіри. Вони на­зивали ці рослини «табакою».

Повертаючись у Європу, Колумб захопив з собою кілька кіп «табаки» і кількох курців, які дуже здивували своїм звичаєм іспанський двір.

Незабаром тютюн потра­пив у Францію. Французь­кий посол Жан Ніко пода­рував листя і насіння тютю­ну королеві Франції Кате­рині Медичі. При цьому тютюн характеризували як засіб для жвавості, доброго настрою і навіть вважали ліками від зубного і голов­ного болю.

У Франції тютюн спочат­ку називали «травою Ніко». Пізніше на честь французь­кого посла найвідоміший тютюновий алкалоїд було названо нікотином.

Хоча слід відзначити, що рослини тютюну були відо­мі, крім Америки, в Китаї, Індії та Японії.

Коли тютюн потрапив до Росії точно не відомо, але вже за часів Івана Грозного існували закони, які суворо карали за куріння. Однією з причин цього було те, що куріння спричиняло по­жежі.

Петро І, постійно спіл­куючись з іноземцями, сам став запеклим курцем. Він не тільки відмінив існуюче до нього покарання, але й мало не силою змушував ку­рити своє оточення.

У цей час в Росії з’явились перші тютюнові фабрики. І — доходи від торгівлі «тра­вою Ніко» зростали. Курін­ня стало поширюватися.

Взагалі-то цікава справа! Корисні нововведення, нап­риклад, вирощування кар­топлі — доводилося впро­ваджувати мало не си­ломіць, у той час, завідома шкідлива звичка — курін­ня тютюну — поширюва­лась сама по собі і дуже швидко.

Лікар. Відомо, що курін­ня шкідливе для молодого організму, передусім для органів дихання. Встановле­но, що у юнаків і дівчат, які курять, порушується ди­хальна функція легень. Курці-підлітки частіше страждають і на застудні зах­ворювання. Для них кашель стає майже постійним яви­щем — це так званий «бронхіт курця».

Виявляється, що в нашо­му організмі майже немає органів чи систем органів, на які не впливав би тю­тюн.

Учені з’ясували, що в організмі кожної людини існують свої «слабкі місця», точки підвищеної небезпе­ки. У людини, яка не ку­рить, хворий орган може нормально, без порушень функціонувати багато років, поки не буде спровоковано початок хвороби. Роль цьо­го «провокатора» (чи, гово­рячи мовою хіміків, каталі­затора), відіграє тютюн, а це викликає розвиток різних форм раку, ішемічної хворо­би серця.

Голова. Чи правда, що нікотин віднесено до нарко­тичних речовин?

Нарколог. Згідно з визна­ченням Всесвітньої органі­зації охорони здоров’я для зарахування тієї чи іншої ре­човини до наркотиків необ­хідно, щоб її характеризува­ли:

• стан періодичної або хронічної інтоксикації (от­руєння);

 • • тенденція до збільшен­ня дози;
 • • психічна, іноді і фізич­на залежність від дії цієї ре­човини.

Спеціалісти стверджують: «Пристрасть до куріння тютюну відповідає понят­тю наркотик».

З 1985 р. до наркотичних речовин віднесено: алкоголь, нікотин, кофеїн.

Галова. Лікарі всього світу визначили куріння коротко і повно «Чума нашого часу». Чому?

Лікар. Оскільки:

 • • смертність серед курців на 30—80% вища;
 • • смертність зростає зі збільшенням кількості ви­курених цигарок;
 • • смертність вища серед людей, які почали курити в молодому віці;
  • • серед хворих на рак у різних формах — 95% курців. Між іншим, смертність від раку серед курців у 20 разів вища. Від раку ле­генів померло більше людей, ніж від будь-якої іншої фор­ми цього захворювання;

•     стенокардія у курців зу­стрічається ВІЗ разів частіше;

 • інфаркт міокарда у курців зустрічається в 12 разів частіше, ніжу тих, хто не курить, особливо у віці близько 40 років;
 • виразка шлунку у курців спостерігається у 10 разів частіше;
 • •із 100 випадків захворю­вань на туберкульоз легенів 85 — у курців;
 • •куріння сприяє розвит­ку раку стравоходу, сечового міхура, підшлункової зало­зи;

• куріння, розпочате в будь-якому віці, негативно впливає на статеву функцію.

Голова. Екологічна ка­тастрофа — це реальність, глобальна загально планетна біда, яка ось уже стоїть на порозі. До чого ж тут ку­ріння?

Еколог. Ось кілька цифр: тютюновий дим у 4,5 рази токсичні ший за автомо­більний. В США через пасивне куріння помирає значно більше людей, ніж від отруєння промисловими викидами. Не менше 80% захворювань людини пов’я­зані із забрудненням довкіл­ля. Із кожним роком усе більшу питому вагу в цьо­му посідає тютюновий дим.

Голова. Що таке «пасив­не куріння»? У чому його шкода?

Лікар. Власну квартиру, робоче місце, тобто власне мікро середовище, курці от­руюють тютюновим димом. Але ще не всім відомо, що куріння шкідливе і для тих, хто перебуває у приміщенні. Людина-некурець, що пере­буває протягом години в закри­тому накуреному приміщенні, «викурює» 4 цигарки.

Відомо, що 25% шкідли­вих речовин тютюнового диму згорають, 50% отруює повітря приміщення. То чому людина, яка не ку­рить, має вдихати отруєне повітря? Шкода так званого «пасивного куріння» давно не викликає суперечок. Американський онколог Гарфінкел протягом 10 років обстежував жінок, які захво­ріли на рак легенів, і вста­новив: випадків захворюван­ня на рак легенів серед дру­жин курців на 23% більше, ніж серед тих, чиї чоловіки не курять. І чим більше вдо­ма викурюють цигарок, тим ця цифра значніша.

Голова. Навіщо ж люди курять?

Психолог. Ймовірну від­повідь на це запитання дав один психіатр: «Люди ку­рять не тому, що хочуть курити, а тому, що не мо­жуть кинути». Сотні тисяч років фахівці намагаються з’ясувати причини, які підштовхують людей почати курити. Най­головніший мотив — це за­доволення і розвага. Жоден школяр, який викурив пер­шу цигарку, не може уяви­ти собі того, що чекає на нього в майбутньому.

Хто і що змушує школяра закурити? Приклад батьків, братів і сестер, однолітків. Іноді діти виправдовують це словами дорослих, які стверджують, що куріння заспокоює нерви. І діти ку­рять, навіть не знаючи, що таке нервова система.

Для багатьох дівчат курін­ня—це засіб схуднення. Зви­чайно, схуднути за рахунок отруєння організму токсич­ними речовинами можна, але слід знати ціну такого спо­собу. Адже схуднути можна й іншим чином, перш за все за рахунок зниження калорій­ності їжі і збільшення рухової активності.

Якщо ви курите, знайдіть в переліку причин «свої», спробуйте згадати, коли ви вперше закурили, задумай­тесь, що вам це дало і чи так це необхідно.

Давно встановлено: 85% людей не знають про серйоз­ну небезпеку куріння або просто недооцінюють її.

Заключне слово вчителя

Учитель підбиває підсум­ки роботи круглого столу, формулює висновки.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Шкідливий вплив куріння та забрудненого повітря на органи дихання (25.8 KiB, Завантажень: 3)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 1,429sec