Розвиток інформаційної компетенції вчителя

Мета : ознайомити вчителів з компонентами інформаційної

компетентності, методами і проблемами. На підставі

цієї інформації розвивати інформаційну компетентність.

Вчитись проводити пошук потрібної інформації в мережі Інтернет та використовувати її за призначенням.

 


Хід заняття :

Вступна частина.

 

1. Вправа «МІЙ ДЕВІЗ У ЖИТТІ » (10 хв. )

 

Мета: визначити особливості особистості кожного

учасника, здійснювати згуртування колективу.

 

Хід вправи

 

Учасники тренінгу формулюють та записують свій головний життєвий принцип “девіз життя”, який характеризує їхні життєві установки, позиції. Кожен учасник групи зачитує або повідомляє свій девіз і дає коротку інтерпретацію.

 

 1. Вправа

«ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ В МАЛЮНКАХ»

(25 хв. )

 

Мета: визначити уявлення учасників тренінгу про інформаційну

компетенцію.

 

Обладнання: аркуші паперу формату А3, А4; олівці, фломастери, набір

кольорового паперу, клей, маркери, заготовки картинок.

 

 

 

 

Хід вправи

 

Тренер об’єднує учасників у малі групи і дає завдання розробити плакат-колаж «Інформаційна компетенція », за допомогою малюнків, аплікацій.

Час виконання 10 хвилин.

Після закінчення групи презентують свою роботу, пояснюючи зображене.

 

Основна частина.

 

3. Повідомлення психолога.

 

«ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ » (15 хв.)

 

ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ пов’язана з формуванням уміння самостійно шукати, аналізувати і відбирати необхідну інформацію з використанням сучасних інформаційних технологій, а також організовувати, перетворювати, зберігати і передавати цю інформацію.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ — це інтегративне утворення особистості, яке віддзеркалює її здатність до визначення інформаційної потреби, пошуку інформації та ефективної роботи з нею у всіх її формах та представленнях – як в традиційній, друкованій формі, так і в електронній; вмінь щодо роботи з комп’ютерною технікою та телекомунікаційними технологіями та здатності до застосування їх у професійній діяльності, повсякденному житті.

 

Інформаційна компетентність є сукупністю трьох компонент:

 

 • інформаційна компонента (здатність до ефективної роботи з інформацією у всіх формах її представлення);

 

 • комп’ютерна або комп’ютерно-технологічна компонента (визначає уміння та навички щодо роботи з сучасними комп’ютерними засобами та програмним забезпеченням);

 

 • компонента застосовності (визначає здатність застосовувати сучасні засоби інформаційних та комп’ютерних технологій до роботи з інформацією та розв’язання різноманітних задач).

 

4. Вправа

«ШУКАЮ ТОВАРИША»

(20 хв.)

 

Мета: ознайомити учасників із закономірностями та перевагами наочного

подання інформації, вчити створювати оголошення.

 

Хід вправи

 

«Будь-яка людина мріє про те, щоб мати справжнього товариша. З цього моменту я стаю редактором особливої газети безкоштовних оголошень. Вона має назву “Шукаю товариша”. Кожний з вас може розмістити в газеті оголошення про пошук. У цьому оголошенні немає обмежень на кількість слів або розмір літер. Приймається будь-яка форма. Ви можете викласти увесь список вимог до кандидата у друзі та можете намалювати його портрет, а також розповісти про себе. Отже, робіть оголошення таким, яким бажаєте. Варто пам’ятати, що оголошень про пошук друзів буде багато і вам потрібно потурбуватися, щоб саме ваше привернуло увагу.

Візьміть аркуші паперу, фломастери — творіть! Час на підготовку — 10 хвилин».

Після відведеного часу керівник пропонує розвішати аркуші на стінах. Підписувати їх не потрібно. Учасники групи читають оголошення. Кожний має право відмітити те оголошення, яке привернуло його увагу, і він готовий зустрітися з тим, хто його подавав. Можна обмежити вибір таких оголошень, наприклад, трьома. Подивіться, чи відгукнулися саме на ваше оголошення. Порахуйте кількість позначок. Нехай кожний по черзі назве цифру (кількість вибраних оголошень) з усіх отриманих.

Після цього — найважливіший момент гри. Керівник пропонує обговорити питання:

 • Чим характерне оголошення, яке одержало найбільшу кількість виборів?
 • Що заважало вам відгукнутися на інші оголошення? (Йтиметься про оголошення, які не одержали жодного вибору, якщо такі будуть.)

Вірогідно, що найменша кількість позначок буде на тих оголошеннях, в яких детально перераховані вимоги, які висуваються до майбутнього товариша. Не кожен володіє такими прекрасними якостями, як “відданість”, “готовність все кинути, прийти на допомогу”, “уміння берегти таємницю” і т.ін. І найголовніше: у таких оголошеннях шукають товариша, який повинен щось давати, нічого натомість не просити. Таке споживацьке ставлення до товариша малоймовірно зустріне розуміння й співчуття. Більшу зацікавленість і симпатію викликають оголошення, в яких людина пропонує те, чим вона сама володіє, тобто вона готова до дружніх взаємостосунків, які передбачають уміння не тільки брати, але й давати.

У процесі дискусії учасники тренінгу приходять до висновку, що сильна особистість цінує в дружбі саме можливість допомогти іншій людині бути корисною.

 

 

5. Руханка «ОДИН ДО ОДНОГО»

(5-10 хв.)

Мета: забезпечити психологічне розвантаження учасників, активізувати, підготувати їх до виконання наступних вправ.

Хід вправи

Зараз ви будете грати в одну дуже цікаву гру, під час якої все треба робити дуже-дуже швидко. Ви покажете мені, наскільки уважно ви мене слухаєте і наскільки швидко ви можете зробити те, що я буду вам казати. Зараз у вас рівно 5 секунд, щоб вибрати собі партнера і швидко-швидко потиснути йому руку. А тепер я буду вам казати, якими частинами тіла вам треба певним чином “привітатися” один з одним:

 • права рука до правої руки;
 • ніс до носа;
 • плечі до плечей!

Ну що ж, це ви змогли зробити швидко. А тепер запам’ятайте, будь ласка, слідуюче “Кожний раз, коли я скажу: один до одного, вам треба швидко-швидко найти собі нового партнера і потиснути йому руку. А після цього я знову буду називати частини тіла, якими ви повинні доторкатися один до одного. І так: “Один до одного!”

 

 • вухо до вуха;
 • бедро до бедра;

 • п’ятка до п’ятки!

   

Рефлексія вправи:

 • Чи сподобалась вам гра?
 • Чи легко було тобі діяти так швидко?

 

 

 

 

 

6. Інформаційне повідомлення.

 

« Формування інформаційно-комунікаційної компетентності через застосування ІКТ » (15 хв.)

 

Інформаційну компетентність ми розуміємо як здатність особистості орієнтуватися в потоці інформації, як уміння працювати з різними видами інформації, знаходити і відбирати необхідний матеріал, класифікувати його, узагальнювати, критично до нього ставитися, на основі здобутих знань вирішувати будь-яку інформаційну проблему, пов’язану з професійною діяльністю. Інформаційна компетентність є основним компонентом інформаційної культури, яка, у свою чергу, є частиною загальної культури особистості.

Комп’ютерна компетентність достатньо широко використовується як одна з цілей професійного навчання вчителів інформатики. Так, деякі дослідники визначають це поняття як інформаційно-технологічну компетентність, яка не зводиться до розрізнених знань і навичок роботи на комп’ютері. Вона є інтегральною характеристикою особистості, здатністю до засвоєння відповідних знань і розв’язання задач у навчальній та професійній діяльності за допомогою комп’ютера.

Як висновок, ні інформаційна, ні комп’ютерна компетентність окремо не відповідають у повній мірі професійним вимогам, які постають перед вчителями – предметниками на сучасному етапі модернізації освіти.

Для вчителів – предметників інформатика не є профілюючим предметом, тому для них на першому плані важливою стає сформована інформаційно-комунікаційна компетентність у застосуванні ІКТ. Вона передбачає наявність у особистості здібностей:

 • застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;
 • раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;
 • будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;
 • давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.

 

Умови ефективного формування ІКК у вчителів – предметників:

 

 • підвищення рівня сформованості інформаційно-комунікаційної культури;
 • тренінгова система навчання вчителів-предметників;
 • системне використання набутих навичок у педагогічній практиці;
 • участь у конкурсах, конференціях, семінарах;
 • неперервна освіта впродовж всього життя.

 

Інформаційно-комунікаційна компетентність передбачає здатність вчителя-предметника орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства. Інформаційно-комунікаційна компетентність поділяється на три основні частини, що відповідають окремим видам діяльності вчителів-предметників:

 • загальна;
 • діагностична;
 • предметно-орієнтована.

Загальна компетентність – це здатність учителя-предметника використовувати інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) і для забезпечення навчально-виховного процесу створювати:

 • текстові документи;
 • таблиці;
 • малюнки;
 • діаграми;
 • презентації;
 • комп’ютерні графічні об’єкти;
 • Flash-анімацію тощо.

Учитель у постійному пошуку. Під час самопідготовки і самовдосконалення, а також пошуку необхідної інформації вчителю-предметнику необхідно мати здатність використовувати:

 • інтернет – технології;
 • телеконференції;
 • локальні мережі;
 • бази даних;
 • інтерактивні дошки тощо.

Маючи достатні навички роботи на комп’ютері і професійний досвід, учитель – предметник формує у себе здатність розробляти власні електронні продукти, адже саме вони відображають бачення вчителя щодо викладання конкретного предмета і дають можливість формувати базу педагогічного професійного досвіду, допомагають вчителю самовдосконалюватися і передавати досвід молодому поколінню, бути для нього наставником.

Діагностична компетентність допомагає вчителям-предметникам аналізувати досягнення учнів під час навчання. Процес навчання за останні роки змінився – він насичений тестовими завданнями. Випускники загальноосвітніх навчальних закладів проходять зовнішнє незалежне оцінювання. Змінюється сама система оцінювання знань і вмінь учнів, а також ставлення до цього процесу.

 

Тому вчителі-предметники повинні здійснювати:

 • моніторинг;
 • проміжне діагностування;
 • електронне тестування;
 • прогнозування тощо.

Така система відслідковування успішності навчання буде взаємовигідною як для вчителя, так і для учня.

Неможливо уявити діяльність вчителів-предметників без застосування електронних підручників, енциклопедій, готових навчальних програм т. п. Такий набір електронних розробок із кожним роком збільшується, урізноманітнюється. Тому, предметно-орієнтована компетентність – це здатність учителя-предметника гармонійно поєднувати готові електронні продукти у своїй професійній діяльності.

Висновки.

Формуючи процес навчання вчителів-предметників інформаційно-комунікаційним технологіям (ІКТ) через інформаційно-комунікаційну компетентність ми формуємо здатність учителів застосовувати набуті знання у навчально-виховному процесі, спрямовуючи його на розвиток особистості учня.

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності сприяє:

 

 • всебічному розвитку вчителів-предметників;
 • самовдосконаленню;
 • бажанню вчитися впродовж усього життя;
 • розумінню інформаційно-комунікаційних процесів;
 • здатності застосовувати опановане у професійній діяльності;
 • удосконалювати професійну майстерність;
 • застосовувати набуті знання у педагогічній і повсякденній практиці.

 

 

 

7. Вправа «МИ СХОЖІ..»

(10 хв.)

 

Мета: навчитися отримувати інформацію через зворотній

зв’язок, знаходити і відбирати відповідні

риси людини, класифікувати та узагальнювати їх.

 

 

Хід вправи

 

Серед присутніх учасників потрібно знайти людину, з якою, на вашу думку, ви чимось схожі ( зовнішньо або рисами характеру, звичками, уміннями тощо), сказати про це вголос і кинути цій людині іграшку. Процедура повторюється доти поки кожен не висловиться.

Обговорення:

 • Які спільні риси є в учасників тренінгу?
 • Подібне чи відмінне легше знайти між нами та іншими людьми?
 • Позитивні чи негативні риси зауважувались у людей, схожих на вас?

   

  Заключна частина.

   

  8. Вправа «ТЕЛЕГРАМА»
  (10 хв.)

   

  Мета: отримати від кожного учасника коротку інформацію про

  враження від проведеного заняття.

   

  Хід вправи

   

  Тренер звертається до учасників із пропозицією скласти йому телеграму з 11 слів, яка містила б відповіді на такі запитання:

   

 • Що ви думаєте про проведене заняття?

 • Що було для вас важливим?
 • Чого ви навчилися?
 • Що вам сподобалось?
 • Що найбільше запам’яталось?

  Далі він забирає телеграми, прикріплює їх на плакат

  «ТЕЛЕГРАМА» і зачитує. Учасники, прослухавши всі телеграми, визначають, яка з них їм найбільше сподобалась.

   

  Домашнє завдання

   


  За допомогою літератури та Інтернету спробуйте відшукати відповіді на такі запитання:


  1. Що таке Інтернет?

  2. Коли і чому виник Інтернет?

  3. Які були передумови виникнення Інтернету?

  4. За допомогою чого з’єднуються комп’ютери? Що для цього потрібно?

  5. Яка практична користь Інтернету?

  6. Назвіть небезпеку використання Інтернету?

  7. Чи відомі вам випадки шахрайства в Інтернеті? Якщо так, то які?

завантаження...
WordPress: 22.97MB | MySQL:26 | 0,333sec