Розв’язування розрахункових задач різних типів

Тема. Розв’язування розрахункових задач різних типів.

Цілі:  розібрати методику розв’язування задач; показати практичне значення цих задач; виявити можливості використання математичних методів для розв’язання хімічних задач.

Обладнання та матеріали: таблиця Менделєєва, калькулятори, підручники.

                           Хід заняття.

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

ІІІ. Керована практика. Розвязування задач.

І.Хімічні формули та розрахунки за ними.

1. Яка маса фосфору потрібна для добування ортофосфатної кислоти масою 29.4г7

2.Визначте масову частку кристалізаційної води в кристалічній соді Na2CO3 10H2O.

3.Обчисліть об’єм водню, який виділиться під час розчинення алюмінію масою 10,8г в надлишку хлоридної кислоти (н.у).

ІІ. Періодичний закон Д.І.Менделєєва.

 1. Виходячи з місця в періодичній системі, опишіть хімічні властивості елемента з порядковим номером 23.
 2. Складіть електронну формулу елемента з порядковим номером 20. Вкажіть кількість протонів, нейтронів та електронів.

ІІІ.Розчини.

 1. Нітрат калію масою 10г розчинили у воді об’ємом 150 мл. Густина води дорівнює 1г/мл. Розрахуйте масову частку солі в розчині.
 2.  300 г розчину калій гідроксиду з масовою часткою лугу 20 % долили 200 мл води. Визначте масову частку лугу в новому розчині
 3. Небхідно приготувати 500 мл розчину натрій гідроксиду з масовою часткою NаОН 20 %, густина якого 1,219 г/мл. Який об’єм розчину натрій гідроксиду з масовою часткою NаОН 50 % і густи­ною 1,525 г/мл необхідно взяти для цього?
 4. Для нейтралізації лугу, що по­трапив в очі, використовують розчин з масовою часткою оцтової кислоти 2 %. Скільки потрібно грамів насиченого розчину, з масовою часткою речовини в ньому 4,7 %, щоб приготувати 500 г розчину з масовою часткою кислоти 2 %?
 5. Визначити масу купрум(ІІ) броміду тетрагідрату (СuВг22О), яку треба розчинити в 700 г розчину з масовою часткою купрум(ІІ) броміду 1,61 %, щоб утворився розчин з ма­совою часткою купрум(ІІ) броміду 10,86 %.

IV.Окисно-відновні реакції.

 1. Складіть рівняння реакції відновлення Fe3O4 воднем.
 2. Доберіть коефіцієнти у схемі окисно-відновної реакції:

S+HNO3 →H 2SO4 +NO

CH3OH+KMnO4+H2SO4→HCOOH+MnSO4+K2SO4+H2O

V.Задачі на надлишок

1. Знайти масу солі, яка утвориться в результаті зливання 0,5л розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 20% (густина 1,22г/см3) і 0,5кг розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 19,6%.

2.У розчин сульфатної кислоти масою 200г з масовою часткою 0,2 опустили 9,5г магнію. Визначити об’єм газу, який утворився внаслідок реакції.

3.Який об’єм  кисню виділяється під час термічного розкладання 0.5 мольоксиду меркурію(ІV), 3 мольперманганату калію?

VІ. Задачі на вихід продукту.

 1. З амоніаку масою 1000кг одержали розчин нітратної кислоти масою 4611,76кг з масовою часткою розчиненої речовини 70%. Чому дорівнює масова частка виходу нітратної кислоти від теоретично можливого?
 2. Яку масу розчину фосфатної кислоти з масовою часткою розчиненої речовини 65% можна одержати з кальцій фосфату масою 10г, якщо масова частка практичного виходу складає 92%?
 3. Обчислити вихід сульфатної кислоти, якщо з 900т сірчаного колчедану з масовою часткою сульфуру 48% добуто її масою 1100т.

ІV. Домашнє завдання.

Розв’язати задачу.

У розчин,що містить 2,24г двовалентного металу у вигляді сульфату, занурили цинкову пластину. Після повного виділення  металу маса пластинки збільшилась на 0,94г. Визначити метал.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,330sec