РОБОТИ С.О.ЛЄБЄДЄВА. СТВОРЕННЯ МЕОМ

У своєму виступi на засiданнi директор iнституту академiк В.М. Глушков так оцiнив його новаторське творче досягнення: “Незалежно вiд зарубiжних учених С.О. Лебедєв розробив принципи побудови ЕОМ з програмою, яка зберiгається в оперативнiй пам’ятi. Пiд його керiвництвом створено першу в континентальнiй Європi ЕОМ”.

Саме зберiгання програми в оперативнiй пам’ятi стало завершальним кроком у розвитку перших комп’ютерiв. На Заходi цей етап пов’язують з iм’ям Джона фон Неймана. Оскiльки висловлювання В.М. Глушкова пiдтверджено низкою архiвних документiв i спогадами людей, якi працювали з С.О. Лебедєвим, можна стверджувати, що поряд iз Джоном фон Нейманом С.О. Лебедєв є розробником принципу збереження програми в оперативнiй пам’ятi комп’ютера.

Роботи було розпочато в 1948 р., а вже наприкiнцi 1950-го запрацював макет “МЭСМ”. У 1951 р. “МЭСМ” здали для регулярної експлуатацiї. На нiй, єдинiй на той час машинi такого класу, протягом 1952 р. розв’язувалися найважливiшi задачi: фрагменти розрахункiв термоядерних процесiв, космiчних польотiв i ракетної технiки, дальнiх лiнiй електропередачi тощо.

Досвiд створення та експлуатацiї “МЭСМ” дав змогу С.О. Лебедєву за короткий час (наступнi два роки!) створити Велику електронну лiчильну машину – “БЭСМ”.

Основнi принципи побудови “МЭСМ” мiстяться у книзi (ранiше секретнiй) “Мала електронна лiчильна машина” Ось цi принципи: 1. В машинi використовується двiйкова система числення. 2. До складу машини входять п’ять пристроїв – арифметичний, пам’ятi, керування, вводу та виводу. 3. Програма обчислень кодується i зберiгається в пам’ятi так само, як i числа. 4. Обчислення здiйснюються автоматично на основi програми, яка зберiгається в пам’ятi машини. 5. Крiм арифметичних, машина виконує логiчнi операцiї – порiвняння, умовного та безумовного переходiв. 6. Пам’ять будується за iєрархiчним принципом. 7. Для обчислень використовуються числовi методи розв’язання задач.

У 1956 р. на конференцiї у Дармштадтi доповiдь С.О. Лебедєва про “БЭСМ” викликала сенсацiю: мало кому вiдома за межами СРСР машина була визнана найбiльш швидкодiючою у Європi.

Нагадаємо, що в 1939-1947 роках жодних публiкацiй про двiйкову систему числення, методику арифметичних операцiй з двiйковими числами i структуру комп’ютера ще не було. У вiдомих на той час релейнiй обчислювальнiй машинi “Марк 1” (США, 1944 р.), електроннiй обчислювальнiй машинi “ЕНIАК” (США, 1946 р.) використовувалися десятковi системи числення. Саме у довоєннi i першi повоєннi роки С.О. Лебедєв розробив методику операцiй стосовно двiйкової системи числення, структуру та архiтектуру “МЭСМ”.

завантаження...
WordPress: 22.86MB | MySQL:26 | 0,647sec