РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ТА ЗДІБНИМИ УЧНЯМИ

Чи можна розвивати обдарованість? Звичайно! Розуміння природи обдарованості й адекватна методика її діагностики дозволяють вибудувати систему розвитку творчих здібностей.

 

Насамперед варто створити оптимальні умови для прояву і становлення потенціалу учнів. Найперше — це зняти обмеження, бар’єри, що придушують творче зростання дітей. Тому обов’язковим моментом програми є гнучкість у її організації, що дозволяє змінювати темп, обсяг і зміст навчальної програми. Ця гнучкість програм, з одного боку, забезпечить досягнення суспільно необхідного рівня освіти, а з іншого — допоможе через власний вибір і зусилля максимально просунутися тим, хто на це здатний. Оскільки високі вимоги відбивають бажання вчитися всім, а занижені — гальмують розвиток талановитих, то в цій ситуації індивідуалізація навчання забезпечує індивідуальний темп і визначає характер і ступінь навчального навантаження в зоні найближчого розвитку учня. Але це можливо тільки при існуванні мотиваційних передумов власного руху.

Другий шлях індивідуалізації — це воля у виборі профілю навчання, з огляду на схильності особистості. Для цього у загальну систему об’єднання вводять мережу дослідницьких об’єднань, що дає учням не тільки обирати напрямок дослідницької роботи, але і просуватися у предметі (принцип реалізації особистості — В. Шадріков).

Ускладнювати програму через збільшення навчального навантаження на учня можна тільки до визначеної межі, не викликаючи перевантажень. Подальший розвиток потенціалу учня має відбуватися у рамках включення його в дослідницьку роботу, тому що формувати творчі здібності можна лише через включення у творчий процес.

Дослідницька діяльність забезпечує вищий рівень системності знання, що виключає його формалізм.

Ще один спосіб індивідуалізації — це активізувати педагога до підбору індивідуальних прийомів викладання на основі рекомендацій психологів, технологій особистісно- зорієнтованого, різнорівневого навчання.

Усі три напрями можуть дати оптимальний ефект лише при сформованій пізнавальній спрямованості і високих духовних цінностях.

Таким чином, робота з обдарованими дітьми передбачає знання структурно-якісних характеристик обдарованості, методик їхнього виявлення і розвитку, організаційних заходів, у рамках яких і відбувається практична робота з розвитку творчих здібностей і обдарованості.

 

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПРОГРАМ ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

Яким же чином варто працювати з обдарованими дітьми? Карне, Шведел і Ліннемаєр виділили деякі основні принципи складання програм для обдарованих дітей молодшого віку:

 1. Кожна дитина неповторна. Необхідно виділити її сильні та слабкі сторони і скласти програми, відповідно до її потреб.
 2. Обдаровані діти дуже критичні до себе і часом мають негативний «Я»-образ». Необхідно допомогти їм сформувати реалістичне уявлення про себе. Особливо важливо нейтралізувати невідповідність між високим інтелектуальним розвитком і руховими навичками.
 3. Родина відіграє найважливішу роль в освіті обдарованої дитини, тому вона має тісно контактувати зі школою.
 4. Оскільки обдарованих дітей вирізняє широка сфера інтересів, у програму треба включати різноманітний матеріал, який балансуватиме і підтримуватиме їхній усебічний розвиток (в емоційному, руховому плані та у сфері спілкування).
 5. Обдарований малюк, який навчається в одній групі із «середніми» дітьми, повинен
 6. Керувати програмою навчання обдарованих дітей має людина зі спеціальною підготовкою та відповідним досвідом роботи Невід’ємна частина програми — система її оцінки. Важливо визначити, якою мірою дитина досягає поставлених цілей. У такий спосіб можна виявити слабкі місця й визначити, наскільки програма задовольняє потреби дитини. Тому необхідна добре організована, ефективна й дієва система виявлення обдарованості, до якої були б залучені і батьки.
 7. Щоб забезпечити поступовість розвитку, програма має передбачати оптимальний і плановий перехід дитини з одного рівня на інший. Це вимагає спільних зусиль адміністрації, учителів і батьків.
 8. Одного інтелекту в житті недостатньо, тому варто розвивати цілеспрямованість, наполегливість і бажання довести справу до кінця.

  10.    Програма має передбачати розвиток
  творчих здібностей дитини.

  ПРИКЛАД ПРОГРАМИ «ОБДАРОВАНІ ДІТИ»

  Система психолого-педагогічного супроводу грунтується на періодизації вікового розвитку дитини Е. Еріксона та концепції появи психологічних новоутворень особистості Д. Ельконіна і В. Давидова. Психоло-го-педагогічний супровід відстежує динаміку кожної дитини і вивчає загальні тенденції та закономірності психічного, особистісного розвитку, процесів соціалізації та адаптації в період навчання й виховання.

  Основною метою діяльності психологічної служби школи є соціальний розвиток через використання людського чинника, а також індивідуальний прогрес кожного суб’єкта навчально-виховного процесу, підвищення його творчого потенціалу.

  Головні завдання такі:

 • психологічний супровід навчально-виховного процесу з обдарованими учнями;
 • психологічне забезпечення програм роботи з дітьми, які мають труднощі в навчанні;
 • організація психологічної роботи з підвищення професійного рівня вчителів та зменшення бар’єру у стосунках з учнями;
 • забезпечення своєчасного та системного вивчення, попередження недоліків на різних періодах адаптації учнів до нових умов школи.

  Основними для психологічної служби є:

 1. Науковість — робота за принципами сучасної психології з використанням відповідно адаптованих валідних діагностичних методик, що містять вікові тестові норми.
 2. Гуманізація навчально-виховного процесу — пріоритет інтересів особистості дитини.

  3.    Розвивальний характер діяльності.

 3. Сенситивність — урахування вікової періодизації в розвитку певних видів психічної діяльності.
 4. Індивідуальність — урахування індивідуальних темпів та напрямків розвитку особистості дитини і педагога.
 5. Адекватний підхід — вивчення особистості (і динаміки розвитку певних рис) учнів та педагогів у процесі діяльності.
 6. 7. Системність — розгляд явищ у системі навчально-виховного процесу та у взаємодії суб’єктів педагогічного процесу.
 7. Напрями діяльності психологічної служби школи: психодіагностика, корекційно-розви-вальна робота, профілактика, психологічна просвіта.

  Суб’єктами діяльності психологічної служби є: майбутні учні школи, учні школи І—III ступенів, педагоги та педагогічний колектив, адміністрація та батьки учнів
  Застосовуємо такі форми роботи: індивідуальні, групові, фронтальні. Змістом діяльності є психологічна діагностика суб’єктів навчально-виховного процесу, розробка
  комплексних програм для розв’язання поставлених завдань, їхня апробація, створення норм для певного навчально-виховного закладу, різні види аналізу отриманих результатів (математичний, статистичний тощо). На основіаналізу процесів укладаємо корек-ційно-розвивальні програми для різних груп дітей, учителів, батьків та інших учасників педагогічного процесу.

  Критерієм ефективності психологічної служби є підвищення якості освітньо-виховного процесу, створення умов для розвитку і самореалізації учнів та вчителів на основі систематичної групової та індивідуальної психодіагностики, вивчення запитів до школи від учнів, батьків, суспільства, держави.

  Для соціально-психологічного забезпечення програми «Обдаровані діти» необхідно:

 • розробити пакет документів (тести, анкети, програми тощо) для визначення творчо обдарованих дітей та підтримки їх;
 • створити банк даних характеристик учнів;
 • розробити й запровадити індивідуальні навчально-виховні програми організувати індивідуальну та диференційовану роботу з обдарованими учнями;
 • створити психолого-розвивальний простір (як найбільш сприятливий для реалізації програми) у сім’ї, колективі;
 • навчати обдарованих підлітків навичок психологічної стабільності та психорегуля-ції,
 • формувати вміння адаптуватися у соціально значущому середовищі (сім’я, група ровесників, класний колектив тощо) без зниження потреби в реалізації обдарованості;
 • набувати навичок як лідера, так і виконавця, а також навичок спілкування на продуктивному рівні;
 • формувати навички творчого саморозвитку;
 • організувати індивідуальну та диференційовану роботу з учителями, спрямовану на підвищення рівня психологічної підготовки;
 • підтримувати цільове інформаційне забезпечення програми.

   

   

   

   

   

  РЕАЛІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

  Етап І — інформаційно-аналітичний — дозволяє вчителю скласти банк даних учнів, які мають високий рівень навчально-пізнавальної діяльності, розкрити потреби та потенціал обдарованих дітей

  Структура першого етапу

   

  Мета
  роботи

  Технології 

  Проведення психолого-педагогічної діагностики 

  Аналіз результатів психолого-педагогічних досліджень для корекційної роботи

  Створення банку даних учнів, які мають високий рівень навчально-пізнавальної діяльності 

  Аналіз розвитку здібностей (за результатами

  психолого-педагогічної діагностики)

  та навчання; заповнення карток обдарованої

  дитини

  Формування цілей та завдань, які визначають напрямки роботи з учнями 

  Аналіз фактичної ситуації 

  Організація консультацій для мотивованих учнів 

  Складання графіку консультацій 

  Створення тісного умовного зв’язку навчальних занять із системою додаткових занять

  Конструювання навчального плану та системи додаткових занять 

  Вивчення запитів батьків мотивованих учнів для визначення напрямків спільної роботи вчителя, психолога, батьків та учня 

  Анкетування, бесіда, психологічне тестування та його аналіз 

  Проведення порівняльного аналізу навчальної успішності учнів з визначенням корекційної роботи

  Відбір інформації, її систематизація 

  Співпраця вчителів і батьків для створення умов успішного навчання учнів. Проведення круглих столів, семінарів, тренінгів, екскурсій профорієнтаційних заходів

  Співбесіди, тренінги, семінари, аналіз тестування 

   

  Етап II — організаційно-виконавчий — створює умови для успішного засвоєння учнями навчальної програми, розвиває їхні індивідуальні здібності та пізнавальну активність, самореалізацію; коригує навчальний процес для усунення можливих перепон до ситуації успішного навчання

  Структура другого етапу

   

  Мета роботи 

  Технологи 

  Організація індивідуальної роботи з учнями, які мають проблеми у навчанні. Підготовка дидактичного матеріалу та інших форм методичного забезпечення

  Аналіз програми та її виконання. Графік індивідуальних консультацій; навчально-методичне забезпечення 

  Організація тренінгових занять для учнів різних категорій за різними методиками 

  Розробка авторських програм 

  Індивідуальні корекційні заняття за запитом батьків та вчителів

  Розробка авторських програм і занять 

  Використання технологій розвитку розумової діяльності учнів 

  Співпраця з бібліотеками 

  Використання різних форм і методів, які сприяють розвитку інтелекту і дослідницьких навичок учнів

  Технології методів навчання, Інтернет-технології, проективна діяльність 

  Підготовка дітей до адаптаційного періоду при переході в інші класи 

  Заняття у нетрадиційній формі, навчальні експерименти 

  Формування в учнів, які йдуть до школи, уміння вчитися

  Підготовка індивідуальних методик 

  Підтримка обдарованих учнів 

  Присудження премій 

   

  Етап III — регуляторно-корекційна діяльність — дозволяє забезпечити психолого-педа-гогічний супровід навчального процесу та сприяє створенню ситуації успішного навчання і розвитку учнів

   

  Структура третього етапу

  Мета роботи 

  Технології 

  Відбір психологічних технологій, які дозволяють розв’язувати певні завдання 

  Аналіз діяльності; робота з методичною літературою 

  Відбір різних форм і методів, які розвивають пізнавальні здібності і дослідницькі уміння учнів

  Аналіз діяльності, робота з методичною літературою 

  Відбір програм, які удосконалюють навчальний процес 

  Аналіз діяльності; робота з методичною літературою 

  Визначення загального психологічного стану учнів 

  Психологічні дослідження

  Вивчення розвитку творчого мислення учнів 

  Психологічні дослідження 

  Створення умов для адаптації мотивованих учнів до нових умов (конкурси, олімпіади, зміна класного колективу) 

  Консультації, співбесіди, психологічні професійні методики

завантаження...
WordPress: 23.09MB | MySQL:26 | 0,358sec