Реферат на тему: «ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ»

План:

Вступ    3

1.    Система освіти, її зміст та призначення    4

2.    Тенденції освітніх систем    5

3.    Принципи освіти    7

4.    Основні напрямки розвитку наук    8

Висновки    13

Література    14

Вступ

Сучасна освіта розглядається в усьому світі як важливий чинник становлення і розвитку особистості, як невід`ємна частина соціокультурного середовища, в якому живе людина. Для того, щоб стати повноцінним членом суспільства, їй необхідно, з одного боку, засвоїти його цінності, а з іншого – активно створювати для себе потрібні умови для входження в суспільство відповідно до своїх індивідуальних особливостей, світоглядних цінностей і особистої спрямованості.

Як прогнозують учені, XXI століття буде століттям розвинених інформаційних технологій, глобальної комп`ютеризації виробництва. Життя вимагає інтелектуально розвиненої особистості і разом з цим толерантної, відкритої до демократичного спілкування і розвитку в національному і міжнародному вимірі. Провідна роль у формуванні такої особистості належить освіті.

Становлення та розвиток нової системи освiти в Українi проходили на основi теоретично обґрунтованої концептуальної полiтики, яка спиралася на прогресивнi свiтовi тенденцiї в освiтi. Для того щоб усвiдомити та зрозумiти процеси, що вiдбувалися в цей перiод у системi освiти, необхiдно вивчити теоретичнi аспекти цiєї проблеми, якi були покладенi в основу концепцiї та моделi освiти. Слiд також визначитися щодо смислового навантаження таких понять, як “концепцiя” та “модель”. Пiд поняттям “концепцiя” слiд розумiти “основну точку зору, керiвну iдею, провiдну думку”, а поняття “модель” у широкому розумiннi означає “будь-яке зображення, опис, схему якогось об’єкта, процесу чи явища” [2, c. 31].

Метою роботи є визначення впливу свiтових процесiв розвитку освiти на концепцiю та модель освiти ХХІ століття.

 

 1. Система освіти, її зміст та призначення

Найважливішим компонентом духовного життя виступає система освіти, яка пов’язана з реалізацією процесу поширення знань. Вона охоплює діяльність реально сформованих суспільних інститутів, які здійснюють підготовку молоді до життя на основі отриманих знань в дошкільних дитячих установах, в середніх спеціальних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах. Значення освіти в житті людини зростає, і тому вона не може обмежуватися лише періодом навчання. Нагальна потреба в постійному підвищенні рівня знань привела до появи такого цікавого феномену в суспільному житті, як безперервна освіта. Цей процес супроводиться пошуком нових форм і методів навчання, що сприяють правильному формуванню наукового світогляду, більш глибшому розумінню економічних, соціальних змін, що відбуваються.

Освіта – це один з найдавніших соціальних інститутів, що викликана потребами суспільства відтворювати і передавати знання, уміння, навики, готувати нові покоління для життя, готувати суб’єктів соціальної дії для вирішення економічних, соціальних, культурних проблем, що стоять перед людством. У сучасному світі освіта – складне і багатоманітне суспільне явище, сфера передачі, освоєння і перероблення знань і соціального досвіду. Освіта є певна система навчальних і виховних закладів, що здійснюють різноманітні форми залучення їх досвідів в освоєння багатств культури. Освіта інтегрує різні види навчальної і виховної діяльності, їх зміст в єдину соціальну систему, орієнтує їх на соціальне замовлення, на соціальні потреби людства. Серед соціальних інститутів суспільства сучасної цивілізації освіта займає одну з провідних позицій. Адже благо людини, становище культури та духовності в суспільстві, темпи економічного, науково-технічного, політичного і соціального прогресу саме і залежать від якості і рівня освіти. Навчання, уміння, вивчення, та інші поняття, терміни використовуються для забезпечення навчального процесу [8, с. 67-68].

 

 1. Тенденції освітніх систем

Світовими тенденціями сучасного етапу розвитку освіти є такі:

 1. урахування інтересів і потреб окремого учня і суспільства в цілому;
 2. максимальний розвиток здібностей дитини, незалежно від соціально-економічного та суспільного статусу її сім`ї, статі, національності, віросповідання;
 3. виховання громадянина, формування системи цінностей і відношень, які відповідають багатонаціональному суспільству;
 4. особистісно-орієнтований освітній процес, котрий враховує і розвиває індивідуальні здібності учнів, формує загально навчальні вміння і навички;
 5. адаптація молоді до умов життя суспільства;
 6. відкритість освіти, доступність знань та інформації для широких верств населення.

  З цих позицій освіта у сучасних наукових дослідженнях трактується як складний соціокультурний феномен, міра залучення особистості до культури, як засіб створення людиною власного образу, неповторної індивідуальності. Освіта – це моральний вигляд людини, який складається під впливом моральних і духовних цінностей, що є здобутком її культурного кола, а також процес виховання, самовиховання, шліфування, тобто процес формування вигляду людини [10, c. 56-60].

  Основними рисами сучасної людини є освіченість, вихованість. Освіченість розуміють не тільки як сукупність необхідних для життя й успішної діяльності знань і вмінь, але і як внутрішнє спонукання до їх застосування на основі вироблених особистістю моральних установок, індивідуально-значущих цінностей, особистісних смислів, як загальна функціональна грамотність і компетентність у певних сферах (2). Вихованість – це відповідність поведінки людини моральним нормам конкретного соціуму і загальнолюдським моральним принципам.

  Відбуваються зміни у цінностях самої освіти. Провідними стають не засвоєння формальних знань і навичок, а гуманність стосунків, свобода самовиявлення, культивація індивідуальності, творча самореалізація особистості. Основними функціями сучасної освіти визнаються такі, як: функція соціалізації – такий розвиток, навчання і виховання дитини, в результаті яких вона буде підготовлена до активного, самостійного життя в суспільстві; людиностворююча – збереження і відтворення екології людини, її тілесного та духовного здоров`я, особистої свободи, сенсу життя, створення умов для її розвитку і самореалізації; культуротворча – збереження і передача, відтворення і розвиток культури, сприяння національній і загальнолюдській культурній ідентифікації [13, c. 272].

  Для реалізації цих функцій у змісті освіти, на думку вчених, мають бути закладені механізми адаптації, життєтворчості, рефлексії, виживання, збереження індивідуальності особистості. Якщо метою і результатом освітнього процесу є особистість, пристосована до життя в умовах сучасного суспільства, то змістом цього процесу, за твердженням дослідників, є становлення особистості як суб`єкта діяльності і соціальних відносин, її інтелектуальний, духовний (ціннісно-орієнтаційний) та фізичний розвиток. За сучасними визначеннями, зміст освіти – це не тільки сукупність навчальної інформації. Він стосується тих особистісних і професійних якостей людини, які повинні сформуватися у неї внаслідок засвоєння певної інформації, набуття певного досвіду.

  Міжнародна Комісія з питань освіти для ХХІ століття розробила загальну стратегію держави у галузі освіти, яку розуміють як постійний процес збагачення особистості знаннями та вміннями і, у значній мірі, як процес створення особистості та стосунків між окремими людьми, групами і народами. Комісія відмітила, що завдання освіти полягає в тому, щоб надати можливість всім без винятку проявити свої таланти і творчий потенціал.

   

  1. Принципи освіти

  Основоположними принципами освіти XXІ століття визнано такі:

 7. навчитися жити разом, розвиваючи знання про інших, про їхню історію, традиції та спосіб мислення; володіти культурою спілкування; сприяти здійсненню сумісних проектів;
 8. навчитися набувати знань. Необхідним є поєднання широких загальнокультурних знань із можливістю глибокого опанування певної кількості спеціальних дисциплін. Загальний культурний рівень – це своєрідна перепустка до неперервної освіти, основа, необхідна для того, щоб навчатися протягом усього життя;
 9. навчитися працювати. Удосконалюватись у своїй професії – набувати компетентності, яка дає можливість справлятися з різними ситуаціями;
 10. навчитися жити. XXI століття вимагає більшої самостійності та здатності до оцінювання, які поєднуються із посиленням особистої відповідальності в рамках реалізації колективних проектів.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Providni Tenden Svit Osv Syst (92.5 KiB, Завантажень: 0)

Сторінка: 1 2 3
завантаження...
WordPress: 23.14MB | MySQL:26 | 0,318sec