Прості речовини. Фізичні та хімічні властивості металів і неметалів

Тема: Прості речовини. Фізичні та хімічні властивості металів і неметалів.

Мета: поглибити знання учнів про багатоманітність речовин, їх класифікацію, розширити уявлення про прості й складні речовини; формувати вміння розпо­діляти речовини на прості й складні, показати відмін­ність будови й фізичних властивостей простих речовин металів і неметалів; розвивати вміння аналізувати, по­рівнювати, робити узагальнюючі висновки, розрізняти поняття, знаходити причинно-наслідкові зв’язки; фор­мувати практичні знання й уміння під час виконання лабораторного досліду; виховувати спостережливість, уміння працювати самостійно.

Тип заняття : комбінований.

Методи й форми заняття: розповідь учителя, вико­нання тестових завдань, інтерактивна вправа «Шпар­галка», інтерактивна вправа «Я — проста речовина; Я — складна речовина», проблемні ситуації, повідом­лення учнів, самостійна робота, колективна робота за схемою, робота з таблицею, лабораторний дослід, ме­тод презентації.

Обладнання: підручник, картки із завданнями, комп’ютер, мультимедійний проектор, схема «Класи­фікація речовин», періодична система хімічних еле­ментів Д. !. Менделєєва, кулестрижневі моделі мо­лекул водню, кисню, зразки металів і неметалів (міді, алюмінію, цинку, графіту, сірки, йоду), магніт, суміш заліза із сіркою, пірит, таблиця «Назви простих речо­вин і хімічних елементів», таблиця «Складні речовини й суміші».

Хід заняття

І.Організаційний момент заняття

  II. Актуалізація опорних знань

1. Інтерактивна вправа «Шпаргалка»

Учитель готує для вправи два різновиди кар­ток: на одних записує термін, а на інших — його визначення. Картки роздають учням класу. Один учень називає термін, а інший — правильне його визначення (додаток 1).

Учитель. Речовини складаються з атомів, і, напевно, не було б у природі такого різнома­ніття  речовин,   якби   атоми   не  мали  здатності

сполучатися між собою. З курсу природознавства 5-6 класів вам відомо, що речовина, до складу якої входять однакові атоми,— це проста речови­на. Речовина, до складу якої входять різні атоми хімічних елементів,— складна речовина.

2. Інтерактивна вправа «Я — проста речовина; Я — складна речовина»

На мультимедійному екрані — таблиця (дода­ток 2). Учні аналізують будову речовин (з одна­кових чи різних атомів вона складається) і після цього в певних квадратиках «Я — проста речови­на» чи «Я — складна речовина» з’являються пра­вильні відповіді.

III. Мотивація навчальної діяльності.
Проблемні   питання:    на   уроці   ми   маємо з’ясувати, по-перше, чи досконалий поділ хіміч­них елементів на метали й неметали, та, по-друге, чим зумовлена різноманітність речовин.

IV. Повідомлення теми і мети заняття.

V.    Вивчення нового матеріалу.

На мультимедійному екрані — «План вивчен­ня матеріалу уроку»:

  1. Класифікація речовин на прості й складні.
  2. Класифікація простих речовин на метали й не­метали.
  3. Лабораторний дослід № 1  «Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин».

Учитель. Сьогодні ми з вами вдосконалимо знання про прості й складні речовини. У 7 класі визначення формулюються так:

Проста речовина — це речовина, утворена ато­мами одного й того самого хімічного елемента.

Складна речовина — це речовина, утворена атомами різних хімічних елементів.

1.Завдання

Серед переліку хімічних формул в один стовп­чик виписати прості речовини, у другий — складні.

Речовини: Fе, СО, С3Н803, Н2, В, 03, КNO3, Zn, А1203, РЬ.

Прості речовини Складні речовини
Fе, Н2, В, 03, Zn , РЬ. СО, С3Н8О3, КНО3, Аl2O3

Учитель. Усі хімічні елементи періодичної системи Д. І- Менделєєва умовно поділяють на дві великі групи — «Метали» й «Неметали». Вони утворюють прості речовини — метали й немета­ли. Назви хімічних елементів і простих речовин можуть збігатися й відрізнятися.

2. Робота з таблицею «Назви простих речовин і хімічних елементів»

Назва простої речовини Назва хімічного елемента
Азот Нітроген
Кисень Оксиген
Хлор Хлор
Кальцій Кальцій
Залізо Ферум
Алюміній Алюміній
Міль Купрум

Ви маєте пам’ятати, що хімічний елемент — це вид атомів, а проста речовина — це поєднання однакових атомів.

Учитель демонструє зразки металів (міді, алю­мінію, цинку) і неметалів (графіту, сірки, йоду). Що є спільним для них і чим вони відрізняються?

3. Повідомлення учнів про фізичні властивості, будову металів і неметалів

(Демонстрація мультимедійної презентації з використанням комп’ютера, мультимедійного екрана та проектора)

Повідомлення 1-го учня

Хімічні елементи метали утворюють прості речовини — метали, наприклад алюміній, залі­зо, мідь, хром і т. д. Метали за звичайних умов тверді, крім ртуті. Мають металічний блиск. Ба­гато металів мають сріблясто-білий колір, крім деяких. Наприклад, золото — це жовтий метал, мідь — червоно-жовтий метал.

Метали добре проводять електричний струм і тепло, у воді практично не розчиняються. Усі метали мають немолекулярну будову

Повідомлення 2-го учня                         

Хімічні елементи неметали утворюють прості речовини — неметали, наприклад сірка, фосфор, кисень, хлор і т. д. Неметалічні речовини мають різний агрегатний стан за звичайних умов (ки­сень — газ, бром — рідина, сірка — тверда ре­човина), різний колір (сірка — жовтий, хлор — жовто-зелений, фосфор — білий або червоний). Багато неметалічних речовин мають характерний запах, по-різному розчиняються у воді (кисень — погано, хлор — добре). Неметали переважно не-електропровідні, мають різну фізіологічну дію (отруйні — білий фосфор, хлор; неотруйні — азот, водень). Неметалічні речовини мають як молеку­лярну (кисень, хлор, азот, водень), так і немолеку­лярну будову (червоний фосфор, алмаз, кремній).

Учитель. Чому поділ хімічних елементів на метали й неметали є умовним? (Так само, як ме­тали можуть проявляти деякі неметалічні влас­тивості, так і неметали металічні)

4.Завдання

Прості речовини із завдання 1 розподілити на дві групи — метали й неметали.

Прості речовини: Fе, Н2, В, Zn,03, , РЬ

Відповідь

Метали Неметали
Fе, Zn, РЬ Н2, В, 03

Учитель. Чим пояснити велику різноманіт­ність речовин? (Можливістю атомів хімічних елементів сполучатися між собою в найрізно­манітніших поєднаннях і кількісних співвідно­шеннях)

Ви маєте чітко розрізняти поняття «складна речовина» й «суміш». Наприклад, якщо змішали порошки заліза й сірки, то ми побачимо в цій су­міші жовті частинки сірки й сірі частинки заліза. (Демонструє.) Яким чином можна розділити цю суміш? (З допомогою магніту видалити частин­ки заліза) Тепер розглянемо складну речовину — природну сполуку Феруму й Сульфуру — пірит. (Демонструє.) Якого вона кольору й чи є одно­рідною? (Однорідна речовина темно-сірого кольо­ру) Спробуємо її розділити з допомогою магніту. Чи вдалося це зробити? Якщо ні, то чому? (Бо у складній речовині властивості простих речо­вин, з яких її отримали, не зберігаються)

5. Робота з таблицею «Складні речовини й суміші»

Ознаки Складні речовини Суміші
Склад Постійний Змінний
Властивості Постійні Залежать від складу
Можливість розділення Фізично непо­дільні Можна розді­лити фізичним способом

6. Лабораторний дослід № 1 «Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин»

Учні записують у зошитах тему й мету роботи.

Вчитель проводить інструктаж з її виконан­ня: прочитати, проаналізувати відповідний текст параграфа (§ 11, с. 82-84 підручника «Хімія» Г. А. Лашевської), знайти формули речовин та ви­писати їх до двох таблиць. У першу необхідно впи­сати назви простих і складних речовин, у другій розділити прості речовини на метали й неметали.

 

 

 

Прості речовини Складні речовини
   

 

Прості речовини
Метали Неметали
   

У висновку учні зазначають, за якими ознака­ми вони розподілили речовини на прості й склад­ні, а прості — на, метали й неметали.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

  1. На основі вивченого на уроці матеріалу запо­внити схему «Класифікація речовин»:

 

 

складні

 

 

 

 

 

 

2. Виконати тестові завдання: на окремому арку­ші записано питання з трьома варіантами від­повідей. Правильну відповідь учні відмічають у «Бланку відповідей» знаком «+». У вчителя є перфокарта з відповідями, що дає йому змо­гу перевірити роботи учнів на самому уроці.

Тести

1.     Вибрати просту речовину:

а)Мg0;         б)02;             в)МаС1.

2.     Вказати неметал:

а) водень;    б) ртуть;      в) хром.

3.Вказати назву хімічного елемента металу, що не збігається з назвою простої речовини металу: а) Плюмбум;     б) Алюміній;     в) Цинк.

  1. Серед неметалів є речовини:

а) отруйні;

б) неотруйні;

в) як отруйні, так і неотруйні.

5.     Метали переважно мають колір:

а)  білий;

б) сріблясто-білий;

в)  жовтий.

6.     Усі неметали мають агрегатний стан:

а)  твердий і рідкий;

б) рідкий і газоподібний;

в)  твердий, рідкий, газоподібний.

7.     Рідкий агрегатний стан за звичайних умов має метал:

а) свинець;        б) ртуть;     в) мідь.

8.     Неметали у воді:

а)  усі розчинні;

б) усі нерозчинні;

в)  як розчинні, так і нерозчинні.

9.     Метали мають будову:

а) тільки молекулярну;

б) тільки немолекулярну;

в)  як молекулярну, так і немолекулярну.

10.    Неметали:

а) усі електропровідні;

б)  усі неелектропровідні;

в)  як електропровідні, так і неелектропровідні.

11.    Вибрати рядок, у якому метали мають різний
колір:

а)  золото, мідь, ртуть;

б)  хром, вольфрам, свинець;

в)  залізо, алюміній, цинк.
Відповідь

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
б а а в б в б в б в а

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Домашнє завдання

Підготувати розповіді про застосу­вання металів, неметалів і складних речовин у по­всякденному житті.

 

 

«Шпаргалка»
Термін Визначення
Атом Найменша хімічно неподільна частка
Молекула Частинка речовини, що складається з декількох атомів і характеракте-ризує хімічні властивості речовини
Хімічний еле­мент Види атомів з певним зарядом ядра
Якісний склад речовини Вид атомів різних хімічних елемен­тів у певній речовині
Кількісний склад речови­ни Кількість атомів різних хімічних елементів у певній речовині
Молекулярна будова Речовини, що складаються з моле­кул
Немолекулярна будова Речовини, що складаються з атомів чи йонів
Прості речо­вини Речовини, що містять атоми тільки одного хімічного елемента
Складні речо­вини Речовини, що містять атоми або йони різних хімічних елементів
ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Прості речовини Фізичні та хімічні властивості металів і неметалів (28.0 KiB, Завантажень: 21)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,486sec