ПРОГРАМИ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАЦІ ВЧИТЕЛЯ

Мета відвідування 

Програма вивчення 

1. Форми, методи і засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

1. Які методи навчання використовує вчитель для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

2. Які форми організації навчання забезпечують найбільш високу результативність роботи з формування активності учнів на уроці?

3. Який характер спілкування вчителя з учнями? Як це відображається на активності учнів під час навчання?

4. Які засоби активізації уваги учнів використовує вчитель? Який результат їх використання?

5. Організація індивідуальної роботи. 

2. Форми, методи і засоби формування в учнів умінь та навичок в процесі розвитку їх навчально-пізнавальної активності.

1. Яке місце на уроках відводиться формуванню в учнів загальнонавчальних умінь та навичок? Результати такої роботи.

2. Чи впливає розвиток навчально-пізнавальної активності учнів на уроці на формування спеціальних умінь і навичок з предмета? Як саме?

3. Поєднання яких форм, методів і засобів навчання в процесі формування самоосвітніх умінь і навичок забезпечує більш високий результат?

3. Стан формування загально-навчальних умінь і навичок. Форми і методи організації індивідуальної роботи з учнями на уроці.

1. Які навички навчальної праці формуються в учнів в процесі навчання? /Що формується?/

2. Що використовує вчитель для цього на уроці?

3. Яка результативність такої роботи?

4. Якими навичками навчальної праці володіють учні?

5. Наявність індивідуальної роботи з учнями на уроці.

6. Які форми індивідуальної роботи з учнями використовує вчитель? Їх ефективність?

7. Характер диференційованих завдань учнів.

8. Чи впливає індивідуальна робота учнів на активізацію їх навчання?

4. Класно-узагальнюючий контроль в 9 класі. 

1. Якість виконання учнями домашнього завдання. Рівень диференціації знань і методика їх перевірки.

2. Організація праці учнів на уроці. Ступінь самостійності учнів під час отримання знань.

3. Форми і методи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Ставлення учнів до навчального предмета і навчання.

4. Характер взаємовідносин учителя і учня. Як це відображається на результаті навчання і виховання учнів.

5. Наявність пропусків уроків в класі без поважних причин. Робота кл. керівника і вчителя з їх попередження.

6. Рівень знань, умінь та навичок учнів з предмета.

7. Ведення щоденників і зошитів учнями, якість їх перевірки.

8. Стан позакласної виховної роботи в класі /результат анкетування/.

5. Практична спрямованість навчання в початковій школі.

1. Мета уроку. Практична реалізація .

2. Чергування усних і письмових видів вправ, усної і практичної роботи.

3. Рівень сформованості навичок читання /розвиток мовлення/.

4. Взаємозв’язок матеріалу, що вивчається з життям

рідного краю, учнів школи і класу.

5. Розвиток навичок самостійної роботи.

6. Формування прийомів самоконтролю.

7. Використання ТЗН та ін. засобів наочності.

8. Наявність і якість творчих робіт учнів.

9.Якість організації індивідуальної праці учнів /диференціація завдань/.

6. Практична спрямованість навчання. 

1. Формування практичних навичок.

2. Рівень активності учнів.

3. Організація самостійної роботи учнів.

4. Наявність творчих завдань.

5. Використання ТЗН та ін. засобів.

6. Система обліку знань учнів. 

7. Стан перебудови і виховна результативність праці вчителя у відповідності з завданнями реформи школи.

1. Наявність і якість використання індивідуального підходу до учнів в процесі навчання і виховання на уроці.

2. Формулювання і вирішення на уроці завдань:

а/ навчання; б/ виховання; в/ розвитку.

3. Прийоми активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

4. Рівень виховної результативності на уроці: 

 

а/ використання навчального матеріалу з метою виховання;

б/ виховна роль оцінки на уроці. 

8. Виявлення труднощів у педагогічній практиці і їх попередження в подальшій роботі. 

1. Знання вчителем теоретичних основ навчального предмета.

2. Володіння вчителем методикою викладання предмета:

а/ організація особистої праці на уроці ;

б/ організація праці учнів ;

в/доцільність сформульованої мети уроку;

г/ відповідність змісту і прийомів навчання меті уроку;

д/ логічна послідовність уроку;

е/ організація самостійної роботи учнів на уроці.

3. Ефективність використання вчителем активних форм навчання.

4. Уміння активізувати навчально-пізнавальну діяльність учнів.

9. Формування громадянських якостей особистості школяра засобами навчального предмету.

1. Наявність виховних моментів на уроці і їх результативність.

2. Використання змісту навчального матеріалу уроку з метою торування громадянських якостей особистості школяра та його ефективність.

3. Які громадянські якості формуються на уроці? Їх відповідність шкільній програмі виховання.

4. Ставлення учнів до виховних впливів учителя на уроці.

5. Місце ТЗН у вихованні громадянських якостей особистості і ефективність їх
використання.

10. Виховання свідомої дисципліни учнів і їх громадської активності на основі розвитку класного самоуправління.

1. Стан дисципліни на уроці.

2. За допомогою якого стилю управління діяльністю учнів учитель досягає необхідної дисципліни? Як до цього ставляться учні?

3. Реакція учнів на зауваження вчителя під час порушення дисципліни учнями класу.

4. Чи ведеться вчителем на уроці і після його закінчення індивідуальна робота з учнями-порушниками дисципліни в процесі уроку.

5. Використовувані вчителем прийоми стимулювання.

11. Стан гурткової роботи в школі. 

1. Облік гурткової роботи учнів в класних журналах.

2. Наповнюваність гуртків.

3. Регулярність занять учнів в гуртках.

4. Результативність роботи гуртків.

5. Записи занять в журналах.

6. Наявність розкладу занять. 

12. Єдність вимог вчителів, які працюють в класах. Наявність наступності в навчально-виховній роботі з учнями.

1. Організація праці учнів:

а/ перевірка готовності до уроку і виконання

домашнього завдання

б/ мета уроку;

в/ темп роботи учнів і його відповідність віковим

особливостям школярів;

г/ раціональність використання часу на уроці ;

д/ підведення підсумків уроку, оцінка праці учнів;

е/ коментування домашнього завдання

е/ форми організації праці учнів і їх доцільність ;

ж/ які знання, уміння і навички формуються.

2. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці:

а/ постановка проблеми;

б/наявність порівнянь, аналіз і узагальнення;

в/ наявність і результативність індивідуальної роботи учнів;

г/ характер самостійних завдань учнів ;

д/ результативність використання ТЗН, наочності як засобів активізації учнів;

є/ прийоми стимулювання активності учнів і ефективність їх використання.

3. Виховна спрямованість уроку:

а/ які громадянські якості формуються /їх відповідність програмі виховання/;

б/ виховна роль учителя на уроці ;

в/ єдність виховних вимог і впливів /наступність/.

ІЗ. Стан перебудови і виховна результативність праці вчителя у відповідності із завданнями реформи школи.

1. Наявність перебудови в роботі вчителя. Як це відображається на результатах уроку.

2. Наявність на уроці виховних впливів засобами навчального предмета.

3. Виховне спрямування організації праці учнів і її оцінка.

4. Ступінь активності вчителя і учнів на уроці.

5. Наявність активних форм навчання на уроці і ефективність їх використання вчителем.

6. Що нового з’явилось в практиці роботи вчителя. Яким чином це впливає на характер взаємовідносин вчителя і учнів.

7. Науковість викладання.

8. Практична спрямованість навчання.

9. Які якості особистості особливо активно розвиваються на уроці.

14. Стан перебудови і виховна результативність праці вчителя у відповідності із завданнями реформи школи /класні години та інші позакласні заходи/.

1. Наявність системи в проведенні класних годин.

2. Різноманітність тематики класних годин і їх відповідність віковим особливостям учнів класу.

3. Цільова спрямованість класної години і її виховна результативність.

4. Участь дітей та їх батьків при підготовці і проведенні класних годин

5. Наявність атмосфери взаємної зацікавленості дітей і вчителя під час обговорення питань на виховних заходах.

6. На формування яких громадянських якостей особистості в учнів класу спрямований даний позакласний захід?

7. Наочне, художнє, естетичне забезпечення виховних заходів. 

15. Виявлення та вивчення досвіду роботи вчителів над здійсненням методичної теми школи.

1. Виховна роль уроку у формуванні громадянських якостей особистості школяра у відповідності із його віком

2. Постановка мети уроку, його мобілізуюча роль в активації розумової діяльності учнів під час:

а/ перевірки домашнього завдання ;

б/ пояснення навчального матеріалу

в/ закріплення навчального матеріалу.

3. Наявність активних форм навчання.

4. Використання ідей досвіду вчителів новаторів.

5. Наявність та ефективність індивідуального підходу до навчання і виховання учнів на уроці під час: опитування, пояснення нового матеріалу, організації самостійної роботи.

16. Ефективність роботи груп продовженого дня. Чи впливають заняття в ГПД на ріст якості знань, умінь, навичок учнів і їх інтелектуальний розвиток.

1. Наповнюваність групи.

2. Дисципліна.

3 Чітка організація навчальної праці.

4. Наявність індивідуального підходу.

5. Культура праці.

6. Культура спілкування.

7. Виховна роль занять.

8. Планування праці вчителя. 

17. Характеристики окремих елементів педагогічної діяльності

1. Знання свого предмета.

2. Ставлення до предмета.

3. Почуття нового.

4. Вміння планувати навчальну роботу.

5. Знання психолого-педагогічних основ навчання.

6. Педагогічний такт.

7. Індивідуальний підхід до учнів.

8. Робота з розвитку в учнів навичок навчальної діяльності.

9. Робота з розвитку в учнів мислення.

10. Розвиток в учнів інтересів до предмета.

11. Вміння оцінювати знання, уміння, навички.

18. Вивчення труднощів в роботі вчителя. 

1. Планування педагогічної діяльності /цілі, відбір форм і методів навчання/.

2. Оволодіння змістом нових програм і підручників.

3. Використання методів розвиваючого навчання.

4. Використання різноманітних форм роботи на уроці.

5. Проведення самостійних і практичних робіт.

6. Розвиток інтересів до навчання і потреб в знаннях.

7. Виявлення типових помилок і труднощів школярів у навчанні .

8. Використання міжпредметних зв’язків.

9. Організація позакласної роботи з предмета.

10. Забезпечення свідомої дисципліни учнів.

11. Використання різноманітних форм і методів виховної роботи.

12. Виявлення оптимальних причин неуспішності учнів.

ІЗ. Ефективність роботи над методичною темою. 

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,589sec