ПРОГРАМА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ВМІННЯМИ ВЧИТЕЛЯ, СПРЯМОВАНИМИ НА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЗИТИВНОГО ІНТЕРЕСУ НА УРОЦІ

Вчитель вміє 

Вчителі школи 

1. Планувати формування пізнавального інтересу на уроці. 

 

2. Конструювати урок з врахуванням ставлення школярів до навчального предмета.

 

3. Передбачати трудність навчального матеріалу для окремих учнів. 

 

4. Проектувати індивідуальний підхід на уроці до учнів. 

 

5. Враховувати при відборі навчального матеріалу пізнавальні інтереси і потреби учнів.

 

6. Включити в навчальний матеріал цікаві факти з розрахунком на допитливість і зацікавленість учнів.

 

7. Насичувати матеріалом, який вимагає роздумів і активного мислення.

 

8. Підбирати систему самостійних робіт. 

 

9. Підбирати раціональні види робіт для сильних і слабких учнів.

 

10 Виявляти ставлення учнів до уроку. 

 

11. Реагувати своєчасно на зміну ставлення до уроку окремих учнів. 

 

12. Залучати учнів у пізнавальну роботу на всіх етапах уроку. 

 

13. Використовувати на уроці наявні в учнів знання, вміння і навички.

 

14. Залучати учнів до розв’язку пізнавальних задач. 

 

15. Спонукати учнів до формулювання пізнавальних запитань.

 

16. Проводити пояснення з орієнтацією на самостійний пошук учнів. 

 

17. Організовувати спільне обговорення питань з учнями. 

 

18. Ускладнювати самостійні завдання в процесі уроку.

 

19. Урізноманітнювати творче вирішення питань. 

 

20. Заохочувати самостійний вибір посильних завдань. 

 

21. Спонукати до самостійних доповнень, рішень, висловлювань.

 

22. Формувати прийоми мислення. 

 

23. Навчати раціональним прийомам вирішення розумових завдань.

 

24. Використовувати на уроці сильні і слабкі сторони пізнавальної діяльності учнів.

 

25. Проводити диференційовану роботу в класі. 

 

26. Надавати своєчасну допомогу невстигаючим. 

 

27. Використовувати різноманітні форми заохочення.

 

28. Формувати віру в свої можливості. 

 

29. Підтримувати престиж учнів. 

 

30. Використовувати систему додаткових завдань. 

 

31. Створювати емоційно-позитивне ставлення до уроку. 

 

32. Любити свою науку і вміти продемонструвати це дітям.

 

33. Урізноманітнювати форми домашніх завдань.  

 

Діагностика рівня розвитку педагогічної діяльності.

Даний варіант методики дозволяє виявити з максимальною об’єктивністю важливі показники педагогічної діяльності вчителя, які складені у відповідності з кваліфікаційними вимогами і можуть бути підставою для його атестації.

Методика діагностування містить в собі вісім показників. Показники I,ІІ, ІІІ, ІV стосуються безпосередньо практичної діяльності вчителя і є предметом експертної оцінки; показники V, VI, VII, VIII- відображають аналітичну діяльність педагога.

Всі показники даного варіанту методики складаються з двох частин: змістовної і оціночної. Змістовна частина включає в себе якісну характеристику діяльності педагога, складену на основі кваліфікаційних вимог. Оціночна частина включає в себе шкалу оцінок за 10-бальною системою і має декілька критерійних рівнів, що дозволяє експерту найбільш об’єктивно оцінити діяльність педагога за кожним показником:

9-10 балів. Діяльність вчителя за даним показником відображає повністю якісну характеристику, яскраво виражена і стабільна. Здійснюється системний, творчий підхід в реалізації діяльності, яка відповідає даному показнику.

5-8 балів. В діяльності педагога в основному відображена дана характеристика і проявляється достатньо стійко, але системність і творчий підхід відпрацьовані не до кінця, хоч учитель і прагне досягнути цього.

3-4 бали. Дана характеристика проявляється в діяльності педагога нестабільно, але в межах допустимої норми. Системність і творчість в діяльності здійснюються епізодично, вчитель ще не досконало оволодів знаннями і методами використання їх у своїй роботі.

1-2 бали. Характеристика діяльності згідно даного показника проявляється недостатньо, нестабільно, рівень розвитку педагога можна віднести до критичного стану.

Максимальне число балів у підсумку може досягнути 80. Виходячи з цього можна визначити рейтинг вчителя, який відповідає певній категорії. Рекомендуємо використати при цьому таку градацію:

– вища категорія – 65-80 балів;

– перша категорія – 55-64 бали;

– друга категорія – 45-54 бали.

Підсумковою сумою балів є середнє арифметичне значення всіх оцінок членів експертної групи.

Висновки, які може зробити вчитель на основі аналізу отриманих даних: співвіднести самооцінку з оцінками експертів, помітити тенденцію до її заниження чи завищення; визначити напрям у своїй діяльності, з якого дається узгоджена висока оцінка, і описати результати даного виду роботи, шляхи їх досягнення; побачити результати діяльності, яка вимагає особливої уваги і внесення коректив; зафіксувати всі розходження в оцінці діяльності зі сторони з самооцінкою і спробувати знайти причину відмінностей (неадекватна самооцінка чи інші причини).

I. Оцінка викладацької діяльності вчителя щодо стимулювання пізнавальної самостійності учнів

Якісна характеристика 

Бали 

А. Вчитель глибоко розкриває і реалізує в процесі діяльності основні положення навчального предмета, створює передумови і закладає основи для подальшої самоосвіти, самопізнання і професійної орієнтації учнів.

Б. На уроці стимулюється:

– активність усіх учнів;

– їх захопленість демонстраційними і практичними завданнями;

– потреба в самостійному отриманні знань;

– потреба в творчому опрацюванні засвоєного.

В. Широко практикуються види завдань, які вимагають самостійності і творчості.

Г. Забезпечуються стійкі позитивні результати в навчально-виховному процесі.

Д. В новій мірі використовуються можливості предмета для морального виховання учнів.

Е. Вчитель досконало володіє способами оптимізації навчально-виховного процесу, досягає максимально можливих результатів.

Ж. Оцінка знань учнів вчителем стимулює їх подальшу роботу з вдосконалення знань. 

9-10

 

 

 

 

 

 

 

5-8

 

 

 

3-4

 

1-2 

Примітки: в графі “Бали” підкреслюється оцінка, яку дають члени атестаційної комісії;

– під час оцінювання враховуються насамперед кінцеві результати праці вчителя і лише потім якість його уроків.

II. Володіння організаційними формами діагностичної роботи з учнями.

Якісна характеристика 

Бали 

А. Вчитель володіє різними формами діагностики: бесіда, спостереження, анкетування, тестування, соціометрія та ін. Знає технологію їх проведення.

Б. Може модифікуватися і розробляти свої методики діагностики, використовуючи наукові підходи до її розробки.

В. Органічно поєднує діагностику з навчальним матеріалом і виховною роботою.

Г. Використовує діагностику на різних етапах уроку під час створення мотивації, формуванні навчальної задачі, організації дій щодо її розв’язання та контролю.

Д. Оперативно вносить зміни в урок, враховуючи результати діагностики.

9-10

 

 

 

 

5-8

 

3-4

 

 

1-2 

III. Оцінка позаурочної організаційно-виховної роботи вчителя.

Якісна характеристика 

Бали 

А. Вчитель виступає провідним організатором виховного впливу на учнів зі сторін школи, позашкільних виховних закладів і громадських організацій.

Б. Здійснюється суттєвих необхідний вплив на організацію виховання дітей в сім’ї.

В. Позитивно впливає на вибір учнями майбутньої професії.

Г. Вибір форм і організація позаурочної діяльності носять цілеспрямований характер, відповідають інтересам кожного окремого учня, класу в цілому, всього колективу школи зокрема.

9-10

 

 

5-8

 

3-4

1-2 

IV. Реалізація вчителем індивідуальних програм навчання.

Якісна характеристика 

Бали 

А. Організація індивідуальної самостійної роботи учнів проводиться вчителем з врахуванням:

– рівня розумового розвитку учня;

– його швидкості засвоєння навчального матеріалу;

– рівня сформованості знань, умінь і навичок;

– сформованості навчальної мотивації;

– індивідуальних особливостей дитини;

– стану здоров’я учня.

Б. Робота в даному напрямі проводиться систематично, послідовно, на основі даних діагностики, фіксування проміжних і кінцевих результатів.

В. Постійно уточнюються мета, задачі, конкретизуються план індивідуальної роботи з учнями.

 

 

9-10

5-8

 

 

3-4

 

1-2 

V. Оцінка вмінь учителя планувати свою діяльність, прогнозувати результати своєї роботи.

Якісна характеристика 

Бали 

А. Характер планування визначається твердим самопереконанням щодо забезпечення виконання навчальної програми, досягнення учнями загальноосвітнього розвитку на оптимальному рівні.

Б. Неухильно дотримуються принципи планування. Плани спрямовані на втілення в життя досягнень передового досвіду.

В. Під час планування роботи враховуються результати попередньої діяльності, визначаються шляхи закріплення і подальшого розвитку досягнутого, передбачається послідовне усунення недоліків.

Г. Цілі навчання формуються чітко, без декларативності і загальних фраз.

Д. Вчитель планує систему уроків з теми, урізноманітнює структуру, форми і методи навчання з врахування особливостей кожного учня.

Е. Плани забезпечують єдність учителя, учнів, колег і батьків і передбачають досягнення цілей оптимальними методами.

Ж. Плани відображають оптимальний, мотиваційний комплекс праці педагога: ВМ – внутрішні мотиви, ЗПМ – зовнішні позитивні мотиви; ЗНМ – зовнішні негативні мотиви. (Під зовнішніми позитивними мотивами слід розуміти різні види заохочення, повага колег, батьків і т.п. Під зовнішніми негативними мотивами слід розуміти страх покарання).

9-10

 

 

 

 

 

5-8

 

 

 

 

 

3-4

 

 

 

 

1-2 

VI. Професійна компетентність педагога

Якісна характеристика 

Бали 

А. Вчитель орієнтується на нові цінності освіти, знає концепції нових шкіл, альтернативних систем навчання і виховання; може викласти нові підходи до побудови змісту освіти.

Б. Знає психолого-педагогічні основи розвиваючого навчання.

В. Знає сутність, принципи і концептуальні підходи диференціації і інтеграції навчання.

Г. Володіє базою знань з вікової і педагогічної психології:

– психологія закономірностей різних вікових періодів учнів, колективу і методів їх діагностики;

– форми і методи педагогічної взаємодії;

– принципи організації самоаналізу. 

9-10

 

 

5-8

 

 

 

3-4

 

1-2 

III. Творче ставлення до викладання

Якісна характеристика 

Бали 

А. Вчитель створює нову програму, здійснює її науково-педагогічне обґрунтування і експериментальну перевірку.

Б. Може підтвердити відповідність даної програми сучасному змісту базової науки і її актуальність, новизну в порівнянні з аналогічними;

– визначає можливості практичного використання даної програми іншими педагогами.

В. Вміє професійно грамотно описати і оформити свій досвід.

9-10

 

5-8

 

 

3-4

 

1-2 

VIII. Оцінка роботи вчителя над підвищенням свого професійного рівня

Якісна характеристика 

Бали 

А. Вчитель виявляє інтерес до всього нового в педагогіці, психології і теорії свого предмета.

Б. Для підвищення своєї майстерності використовує різні види курсових підготовок, в тому числі і нетрадиційних,

а також – самоосвіту.

В. Займається дослідницькою, експериментальною роботою. 

9-10

 

5-8

 

3-4

1-2 

завантаження...
WordPress: 23.09MB | MySQL:26 | 0,334sec