ПРОГРАМА ДЛЯ УЧНІВ 8-9-Х КЛАСІВ: Я ОБИРАЮ ПРОФЕСІЮ

Я ОБИРАЮ ПРОФЕСІЮ

ПРОГРАМА ДЛЯ УЧНІВ 8-9-Х КЛАСІВ

Мета програми:

• формування загальної готовності до професійного самовизначення, виявлення професійних інтересів, схильностей учнів;

• розширення уявлень про світ професій і їхніх особливостей.

Завдання програми:

• розширювати знання про професії й алгоритм їхнього вибору;

• активізувати спрямованість на самопізнання, власну активність як основу професійного самовизначення;

• формувати вміння зіставляти свої здібності, знання, інтереси з вимогами до професій;

• розвивати професійно необхідні риси особистості;

• формувати усвідомлення учнями праці як життєвої щоденної необхідності.

Пропонується для роботи із групою 13— 15-річних підлітків від 10 до ЗО осіб. Заняття складено з урахуванням інноваційних технологій, що сприяють активізації учнів, актуалізації їхніх знань і попереднього досвіду. Заняття не вимагають значної попередньої підготовки.

Структура програми

Програма складається із трьох циклів занять:

I цикл — аналіз умовних ситуацій вибору професії;

II цикл — аналіз типових помилок і складнощів, які трапляються молоді в період вибору професії;

ІІІ цикл — обговорення конкретних ситуацій вибору професії.

Програма розрахована на 2 роки (8—9 класи), частота зустрічей — 1 раз на місяць, тривалість занять — 45 хв.

Програма базується на попередніх етапах професійної орієнтації учнів:

• початковий (4-ті класи) — ознайомлення дітей з різними професіями, виховання позитивного ставлення до всіх видів трудової діяльності, формування інтересу до пізнання своєї особистості;


пізнавально-пошуковий (5—7-мі класи) — формування ціннісних орієнтацій, мотивації самопізнання, установка на активність у самовизначенні, розвиток уміння робити вибір профілю подальшого навчання, форм трудової підготовки, розвиток здатності до самоаналізу, самооцінки.

ЦИКЛ І. УМОВИ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ

ЗАНЯТТЯ 1

Мета:
визначення особистого ставлення учнів до світу професій; формування усвідомлення учнями важливості вибору професії в житті людини.

Вступне слово

Ведучий (психолог, класний керівник) пише на дошці вислів: «Знайти своє покликання — джерело щастя».

Мудрість потрібна людині для того, щоб пізнати себе, осмислити свої здібності й спроможності, правильно оцінити життєву перспективу. Вища мудрість — знайти самого себе.

Обираючи професію, людина здійснює не тільки вибір роду занять, але й складний процес самовизначення, тому що це обертається необхідністю визначити своє місце в житті.

Вибір професії означає:

• Ким бути? (Місце в суспільному розподілі праці, міра задоволення матеріальних і духовних потреб.)

• До якої соціальної групи належати? (Соціальний статус.)

• Де працювати? (Вибір професії й місця проживання.)

• 3 ким працювати? (За статевими чи віковими ознаками, соціальним статусом.)

• Який стиль життя обрати? (Режим роботи, вільний час, захоплення, інтереси.)

Вправа «Асоціації»

Мета:
з’ясувати ставлення учнів до вибору професії, можливі мотиви.

Інструкція:
назвіть і запишіть 1—2 поняття, які спадають вам на думку, коли чуєте слово « професія ».

Рекомендація ведучому:
під час обговорення варто звернути увагу учнів на те, що асоціації бувають різні, і частіше вони відображають ставлення людини до проблеми
(професії), яка її хвилює.

Програма спрямована на реалізацію базового етапу (9-ті класи): вивчення наукових основ вибору професій, класифікацій професій, їхніх вимог до людини; розвиток індивідуальних професійних рис; вироблення вміння зіставляти вимоги й здібності; ознайомлення з кон’юнктурою ринку праці; орієнтація на суміжні професії.

Пропонуємо конспекти занять.

 

Робота в групах

Мета:
підвести до усвідомлення учнями значимості правильного вибору професії.

Учасники діляться на дві групи. Кожна із груп одержує завдання: протягом 10 хв дати відповідь на одне з питань:

— Наскільки важлива професія в житті людини?

— Хто і що впливає на вибір професії? Презентація напрацювань груп.

Рефлексія

— Що нового ви відкрили для себе?

— Що з’ясували для себе?

— Що вас здивувало, зацікавило?

— Які враження, думки виникали під час заняття?

Підбиття підсумків заняття.

ЗАНЯТТЯ 2

Мета:
актуалізація знань учнів про професії, вимоги, які висуває професія до людини.

Вступне слово

Ведучий.
Світ професій великий і різноманітний. Кожній людині важливо правильно зорієнтуватися у цьому світі, вибрати саме ту професію, що принесе радість, і в якій людина буде найбільш успішною, а її праця — ефективною. А для цього необхідно знати вимоги цієї професії до освіти, особистісних рис людини.

Вправа «Світ професій»

Мета:
актуалізувати знання учнів про професії, вимоги, які ставить професія до людини.

Учні поєднуються в групи по 6—7 осіб і протягом 20—25 хв заповнюють таблицю.


з/п

Типи й підтипи професій

Професії цього типу

Професійні вимоги долюдини

1

2

3

4

Обговорення напрацювань. Рефлексія учасників

Підбиття підсумків заняття.

ЗАНЯТТЯ З

Мета:

• розширювати інформованість учнів про професії й професійні вимоги;

• збагачувати уявлення учнів про світ професій і їхніх особливостей;

• формувати усвідомлений підхід до вибору професій.

 

 

Вступне слово

Ведучий.
Кожна окремо взята професія — це цілий світ, цікавий і незвичайний. Існує багато різних спеціальностей, тому вибір професії — це завдання з багатьма невідомими. Існує чимало класифікацій професій.

Наприклад, відповідно до типології Є. Климова, професії поділяються на такі групи:

• за критерієм «умови праці»;

• за критерієм «продукція»;

• залежно від особливостей основного предмету праці (на що або кого спрямована трудова діяльність);

• за критерієм «рівень освіти».

А ми спробуємо створити свої типології професій за різними критеріями.

Практичне заняття

Мета:
розширити знання учнів про світ професій і їхніх особливостей.

Учасники об’єднуються в групи по 5— 6 осіб і пропонують свої типології професій (15 хв). Колективне обговорення.

Ведучий зачитує інформацію про 5 типів професій відповідно до класифікації Є. Климова.

1. «Людина — людина» — продавці, учителі, лікарі, вихователі, журналісти, бібліотекарі тощо.

2. «Людина — природа» — ботаніки, лісники, агрономи, ветеринари тощо.

3. «Людина — техніка» — слюсарі, інженери, мотористи, швачки, водії, токарі, монтажники тощо.

4. «Людина — знакова система» (ті, хто має справу з різними умовними знаками, шифрами, кодами, формулами) — коректор, друкар, програміст, кресляр, касир тощо.

5. «Людина — художній образ» — дизайнери, художники, візажисти, гримери, композитори, скульптори, живописці тощо.

Вправа «День із життя»

Мета:
уточнити знання учнів про змістовний бік окремих професій.

Учасники об’єднуються в групи по 4 особи. Кожна група вибирає професію.

Інструкція:
скласти розповідь про типовий робочий день людини обраної професії (10 хв).

Рефлексія учасників. Підбиття підсумків заняття.

ЗАНЯТТЯ 4

Мета:

• обговорення найхарактерніших особливостей деяких професій;

• ознайомлення з алгоритмом вибору професії;

• виховання поваги до праці, будь-якої професійної діяльності.

Вступне слово

Ведучий.
Професій дуже багато. Тому вибрати професію саме для себе буває нелегко. Обізнаність людини допомагає свідомо підійти до цього вибору. Знання про світ професій, про шляхи професійного зростання, про правила вибору професії — от що потрібно при обмірковуванні майбутнього професійного шляху.

Гра «Подарунок»

Мета:
обговорити найхарактерніші особливості деяких професій.

Учасники поєднуються в 5 груп, кожній групі дається перелік професій.

Завдання:
обговорити, що поєднує ці професії (10 хв).

Інструкція.
Уявіть собі, що ваш друг (подруга) має певну професію. Він (вона) запросив(ла) вас до себе на день народження. Ваше завдання — придумати (можна намалювати) подарунок. При цьому необхідно виконати три умови. Подарунок має:

• містити натяк на професію друга;

• бути незвичайним і веселим;

• бути доступним за ціною.

Професії, пропоновані для гри:

• лікар, учитель, офіціант, юрист;

• слюсар, токар, машиніст, штукатур;

• садівник, агроном, геолог, лісник;

• бухгалтер, коректор, економіст, інженер;

• художник, композитор, актор, скульптор.

Робота в групах (10—15 хв). Отримання подарунків.

Алгоритм професійного самовизначення

1. Визначити кілька професій, які подобаються, до яких є прагнення, існують принципові можливості успішного їхнього освоєння й працевлаштування.

2. Шукати якнайбільше інформації про ці професії, знайомитися з людьми, які їх представляють.

3. Вислухати думки батьків, учителів, друзів, проаналізувати їх.

4. Скласти список істотних можливостей професії (наприклад, можливість спілкування з багатьма людьми, поїздки за кордон, висока зарплата й т.п.) і проаналізувати його щодо своєї мети, очікувань, мрій.

5. Визначити фізичні й психологічні риси, необхідні для кожної із професій.

6. Звернутися до психолога із проханням визначити (діагностувати) інтереси, здібності, темперамент, особливості пам’яті, мислення тощо.

7. Прислухатися до своїх почуттів, інтуїції.

8. «Примірити» кожну із професій. Зрівняти, зважити всі «плюси» і «мінуси».

9. Зробити вибір.

10. Упевнено йти до мети.

Рефлексія. Підбиття підсумків заняття.

ЗАНЯТТЯ 5

Мета:

• сприяти формуванню усвідомленого вибору професійних і життєвих цілей;

• розвивати самооцінку професійних можливостей;

• розвивати здатність до взаєморозуміння, взаємопідтримки.

Вступне слово

Ведучий.
Багато чого з того, що ти робиш у школі, вдома, у колі однолітків містить у собі «часточки» тієї або іншої професійної діяльності. Наприклад, ти придумуєш, як краще, ощадливіше розрізати папір; ця «часточка» — спрощена модель роботи закрійника, розмітника. Ти намагаєшся розтлумачити одноліткам або молодшим друзям правила гри; це — модель трудових дій педагога.

Багато твоїх навчальних й ненавчальних дій можна розглядати як родинні, трудові, професійні. Це віддалене «споріднення» і дає деякі підстави обмірковувати вибір майбутньої справи, «примірятися» до світу професій, адже різні посади вимагають від людини певних особистісних рис, певної поведінки.

Практичні завдання

Мета:
сприяти усвідомленню залежності успішності професійної діяльності від особистісних рис і здібностей людини.

Інструкція:
запишіть імена ваших знайомих, рідних, які, на їхню думку, вдало обрали професію.

Розкажи своєму сусідові по парті, що ваших знайомих радує, влаштовує в обраній професії.

— Як ви думаєте, а є чи інші професії, від яких вони також одержували б задоволення й були успішні в них?

Учні поєднуються в групи по 5 осіб. У кожній групі вибирається один учасник.

Завдання:
визначити прийнятну для нього професію, описати її особливості, представити характеристику індивідуальних рис учня і довести, що вибір професії зроблено правильно.

Вправу повторити 2—3 рази.

Рефлексія. Підбиття підсумків заняття.

ЗАНЯТТЯ 6

Мета:
сприяти професійному самовизначенню учнів; розвивати взаємопідтримку, навички самоаналізу.

Вступне слово

Ведучий. Вибір професії — це друге народження людини. Питання досить складне і серйозне, адже вибір професійного шляху багато в чому визначає нашу долю.

Гра «Вибір професії»

Мета:
вчити підлітків аргументувати свій вибір взагалі й професійний зокрема.

Завдання. Програти сценку з таким сюжетом: за вечірнім чаєм син або дочка пояснюють батькам своє рішення обрати ту або іншу професію.

Учасників сценки може бути троє (батько, мати, син (дочка); старшокласник, його друг, учитель і т.п.) і більше. Тексти ролей заздалегідь не готують (кожен учасник, виконуючи роль, практично говорить про самого себе, про свої проблеми).

Обговорення

— Чи вдалося прийти до спільної думки в «колі родини, друзів»?

— Хто зміг підтримати, допомогти у виборі професії?

— Чиї аргументи були найпереконливішими?

Рефлексія. Підбиття підсумків заняття.

ЦИКЛ II. ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ ВИБПРІ ПРОФЕСІЇ

ЗАНЯТТЯ 7

Мета:

• обговорити типові помилки, яких припускаються при виборі професії;

• продовжувати формування внутрішньої переконаності й усвідомленості вибору професії;

• надавати практичну допомогу у виборі професії з урахуванням інтересів і схильностей учнів.

Вступне слово

Ведучий.
Вибір професії — складний і відповідальний крок у житті людини. Зробити правильний вибір — значить знайти своє місце в житті.

Процес узгодження людини із професією неабияк важливий. Ваш невеликий життєвий досвід, недостатні знання про свої психофізіологічні особливості й особистісні риси, і в той же час необхідність прийняття важливих рішень відносного свого майбутнього створюють труднощі для професійного самовизначення вас як особистості. Сьогодні ми обговоримо типові помилки учнів при виборі професії.

Практичне завдання

Мета: продовжувати формувати усвідомлений підхід до вибору професії з урахуванням особистісних рис людини.

Учасникам пропонується написати імена 1—2 знайомих, із професійним вибором яких вони не згодні. Назвати прийнятну для цих знайомих професію. У парах обговорити причини вибору.

Вправа «Думки про легке життя»

Мета:
обговорити типові помилки при виборі професії.

Ведучий.
Чи є люди, які мріють про «легке життя»? Як ви думаєте, яке життя вони вважають «легким»?» (Відповіді учнів.)

Завдання:
написати кілька професій, вибравши які, ви будете мати «легке життя».

Обговорення (учень називає професію і відповідає на запитання)

— Чому життя буде легким?

— Яких зусиль треба буде докласти, аби бути успішним у цій професії? (Підвести до висновку: у будь-якій професії для успіху потрібні певні зусилля, знання, уміння.)

Основні помилки при виборі професії:

• розподіл на «престижні» і «непрестижні»;

• ототожнення навчального предмета із професією;

• перенесення ставлення до людини на професію;

• вибір професії під чиїмсь впливом, тиском;

• неправильне уявлення про особливості праці у цій професії;

• думки про легке життя.

Рефлексія. Підбиття підсумків заняття.

ЗАНЯТТЯ 8

Мета:

• обговорювати далі можливі помилки при виборі професії;

• визначити випадкові, ситуативні фактори, що впливають на вибір професії;

• сприяти формуванню вміння аналізувати свій професійний план.

Вступне слово

Ведучий.
Обміркувати питання про майбутню професію дуже важливо. Обміркувати — це значить поставити собі багато запитань і спробувати знайти відповіді на них.

— Що значить правильно обрати професію?

— Які джерела інформації про професію ви знаєте?

— Чи впливає навчання в школі на вибір професії? Як?

Практичне завдання

Мета:
обговорити вплив ставлення до навчальних предметів на вибір професії.

Напишіть всі улюблені шкільні предмети. Напишіть професії, пов’язані із цими предметами (правий стовпчик). Напишіть всі неприємні вам шкільні предмети. Напишіть професії, пов’язані із цими предметами (лівий стовпчик). В обох стовпчиках відзначте ті професії, які хотіли б або могли б опанувати.

Під час обговорення з’ясувати, як впливає ставлення до шкільного предмета на вибір професії (ведучий може проаналізувати власний вибір); як чинити при бажанні вибрати професію, пов’язану з неприємним або улюбленим навчальним предметом; що ще необхідно враховувати при виборі професії.

Практичне завдання

Мета:
підвести до усвідомлення взаємозв’язку бажання одержати професію, здібностей людини й потреб суспільства.

Учасники поєднуються у 3 групи, які одержують інструкцію: обговорити необхідність керуватися при виборі професії девізом «Треба, зможу, хочу». Що для вас означають ці слова?

I група — «треба»;

II група — «зможу»;

III група — «хочу».

Робота в групах (10 хв).

Обговорення напрацювань груп.

Вправа «Престижні й непрестижні професії»

Мета:
продовжити обговорення типових помилок при виборі професії.

Ведучий пускає по рядах аркуш із проханням написати «престижні» (з одного боку аркуша) і «непрестижні» (з іншої боку) професії. Можна написати у два стовпчики на дошці.

Обговорення

— Чому ви вважаєте ці професії «престижними» або «непристижними»?

— Чи може суспільство обійтися без цих професій?

Рефлексія. Підбиття підсумків заняття. ЗАНЯТТЯ 9

Мета:

• обговорити міф про « престижні» і « непрестижні» професії;

• сприяти усвідомленню учнів особистого внеску в професійне зростання;

• виховувати повагу до будь-якої праці, корисної суспільству, людям.

 

Вступне слово

Ведучий. Зробити гарний вибір професії — це значить вибрати роботу, що, по-перше, потрібна людям, по-друге, може бути вам доступною і до снаги, і, по-третє, може приносити вам радість і задоволення.

Вибір професії відбиває певний рівень особистих прагнень. Усвідомити їх дуже важливо: чого хочу, очікую від майбутньої професії? Яку професію вважаю «престижною» або «непрестижною»? Чому? Сьогодні ми обговоримо питання «престижних — непрестижних» професій.

Читається список «престижних» і «непрестижних» професій, складений учнями на попередньому занятті.

Прес-конференція із представниками «престижних» професій (2—3 запрошених — з урахуванням думок учнів про «престижні» професії).

Мета:
формувати повагу до людей, корисних суспільству, незалежно від виконуваної ними професійної діяльності.

Учні виступають у ролі кореспондентів, журналістів, теле- і радіоведучих.

Вони ставлять запрошеним запитання про «престижні» і «непрестижні» професії; з’ясовують причини ставлення до професій як до «непрестижних»; обговорюють особисте ставлення запрошених до « непрестижних » професій.

(Підвести до висновку про складнощі в кожній професії, про поступове професійне і посадове зростання, про особистий внесок у нього.)

Рефлексія. Підбиття підсумків заняття.

ЗАНЯТТЯ 10

Мета:


обговорити вплив певних обставин, людей на помилковий вибір професії;

• формувати усвідомлений підхід до вибору професії;

• обговорити вплив батьків на процес професійного самовизначення підлітків.

Вступне слово

Ведучий. Чи може кожна людина обрати вид діяльності на свій смак? Чи варто погоджуватися на роботу, що не подобається, але добре оплачується? Для чого люди взагалі працюють? Ці питання хвилюють багатьох людей, адже з давніх-давен праця є джерелом існування людини.

У житті кожної людини вибір виду трудової діяльності й місця роботи — серйозний і відповідальний крок, адже від цього залежить її добробут, можливість реалізації її інтересів, перспективи творчого зростання, нові дружні й ділові контакти.

Закріплення попередніх знань

Завдання:
згадати перелік типових помилок у виборі професії.

Круглий стіл «Моя професія» (запрошені 2—3 батьків).

Мета:
формування здатності учнів враховувати досвід старшого покоління в професійному самовизначенні.

Обговорення

— Хто й що вплинуло на вибір професії?

— Яких помилок припустилися запрошені чи їхні знайомі?

— Як вони вплинули на професійне зростання?

— Чи задоволені зараз батьки своєю професійною діяльністю?

Сюжетно-рольова гра «Сімейна нарада»

Мета:
сприяти усвідомленню як учнями, так і батьками необхідності аргументовано підходити до вибору підлітками майбутньої професії.

Завдання:
провести сімейну нараду — вибір сином (дочкою) майбутньої професії.

У ролі батьків — учні, у ролі підлітків — батьки. Всі учасники об’єднуються в групи (по 3—4 особи). Програвання сюжету гри «Сімейна нарада».

Обговорення

— Які професії було рекомендовано?

— Які аргументи наводилися?

Рефлексія. Підбиття підсумків заняття.

ЦИКЛ III. Я ОБИРАЮ ПРОФЕСІЮ

ЗАНЯТТЯ 11

Мета:

• розкрити зміст поняття «професіограма»;

• сприяти усвідомленню зв’язку «інтереси, здатності, знання, навички — професійна придатність»;

• продовжувати формувати усвідомлений вибір професії.

Читання твору С. Маршака «Ким бути?».

— Чим керувалася дитина при виборі професії?

Інформування про поняття «професіограма».

Анкетування

Мета:
розвивати вміння планувати свої дії, робити усвідомлений вибір.

— Яку професію ти хотів би обрати?

— Які мотиви твого вибору?

— Чи знайомий ти зі змістом обраної професії?

— Чи враховуєш ти свої інтереси, здібності?

— Чи можна вважати, що ти прийняв обґрунтоване рішення про вибір професії?

— Що ти вже зробив і що робитимеш для здійснення своїх професійних намірів?

Обговорення в парах відповідей на запитання анкети

Рефлексія. Підбиття підсумків заняття.

ЗАНЯТТЯ 12

Мета:

• методом взаємної групової оцінки допомогти учням у виборі професії;

• розширювати знання учнів про вимоги конкретних професій до людини;

• продовжувати формування адекватної самооцінки учнів до профпридатності.

Вступне слово

Ведучий. «Якщо ви вдало виберете працю й вкладете в неї всю свою душу, то щастя саме відшукає вас », — справедливо відзначав К. Ушинський.

Чи замислювалися ви над тим, що таке — щаслива праця? Насамперед, — це праця, що максимально відповідає здібностям людини.

— Що ми повинні враховувати при виборі професії? (Нагадати девіз «Треба, можу, хочу».)

Вправа «Я раджу. Я обираю»

Мета:
далі формувати адекватну самооцінку учнів до профпридатності.

Ведучий називає професію. Учні записують:

I стовпчик — яку професію ви б обрали (можна кілька);

II стовпчик — кому з учнів порекомендував би ці професії.

Під час обговорення визначити збіги. Об’єднатися в групи по 5—6 осіб.

Завдання:
аргументувати для себе й для однокласників професії: продавець, юрист, бармен, автодиспетчер, слюсар, автослюсар, геолог, квіткар, коректор, програміст, перекладач, модельєр, композитор, штукатур, ветлікар, економіст, лікар, аптекар, бібліотекар, лицювальник-плиточник, скульптор, викладач, журналіст, екскурсовод, інженер, монтажник, кресляр, паспортист, секретар-референт, архітектор, фотограф, художник-декоратор, офіціант, вихователь, перукар, водій тролейбуса, муляр, учитель, медсестра, провідник вагона, спортивний тренер, зварник, агроном, біолог, працівник друкарні.

Рефлексія. Підбиття підсумків заняття.

ЗАНЯТТЯ 13

Мета:

• обговорити соціальний аспект професійного вибору;

• сприяти дальшому усвідомленню співвідношення адекватної самооцінки й професійних вимог;

• підбити підсумки курсу.

Вступне слово

Ведучий.
Професійна діяльність — це величезний світ матеріальної й духовної культури. Це і є життя, у яке ви збираєтеся вступити після школи.

Практичне завдання

Мета:
закріпити знання учнів про критерії вибору професії.

Учасники поєднуються в групи по 5— 6 осіб.

Інструкція:
виберіть професію кожному учасникові групи.

Під час обговорення повторити, які критерії використовуються при виборі професії.

Гра «Бюро працевлаштування»

Мета: далі формувати усвідомлення співвідношення адекватної самооцінки й вимог до конкретних професій.

Учасники поєднуються в 5 груп. Кожна група — відділ бюро працевлаштування, відповідальне за конкретний тип професій: «людина — людина», «людина — техніка», «людина — знакова система», «людина — природа», «людина — художній образ».

Інструкція:
складіть список професій, необхідних у м. Суми і Сумській області.

Повідомлення напрацювань груп. Доповнення списку учасниками інших груп. Обговорити, де можна навчитися названих професій.

Заключне обговорення

— Чи були корисні наші заняття?

— Що нового ви довідалися?

— Які заняття були найцікавішими?

Підбиття підсумків

Увесь час повинен бути зайнятим — закон життя.

Н. Козлов «Філософські казки»

Життя виявляється осмисленим тільки тоді, коли людина присвячує себе служінню, коли її життя реалізує якісь цінності. Той, хто має Навіщо жити, може витримати кожне Як.

Ніцше

Заключне слово

Ведучий.
Вибір професії повинен бути самостійним і усвідомленим. Це — ваша справа й ваше право. Вибір професії — це проектування трудового життєвого шляху. Формула гарного вибору: «Треба, можу, хочу». Хотіти потрібно того, що зможеш, а могти важливо те, що корисно для людей.

Щасливої дороги!

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Я ОБИРАЮ ПРОФЕСІЮ (108.0 KiB, Завантажень: 8)

завантаження...
WordPress: 23.11MB | MySQL:26 | 0,696sec