Проекти нової структури державної виконавчої влади

Тема : Проекти нової структури державної виконавчої влади.

Мета: Прослідкувати розвиток державотворчих процесів в Україні у період президентства Л. Д. Кучми, з’ясувати яким був проект нової структури державної виконавчої влади, на чому він ґрунтувався; навчитися аналізувати, систематизувати і розвивати мислення; виховувати патріотичні почуття громадянина.

Тип заняття: засвоєння нових знань.

Хід заняття

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Бесіда за запитаннями.

  1. Чому державна виконавча влада потребує реформації?
  2. Які б ви запропонували проекти виконавчої влади?
  3. Хто у 1995 р. мав біше повноважень Верховна Рада України чи Президент?

ІІІ. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу.

Розповідь учителя.

Державно-управлінська діяльність завжди була і є необхідною. Головне полягає з обов´язкових змінах форм і методів цієї діяльності, що диктуються умовами суспільного розвитку.   Потреби в таких змінах найбільш голосно заявляють про себе у кризові періоди, коли системи державного управління не можуть забезпечити ефективності управлінського впливу, не встигаючи адекватно реагувати на трансформацію соціально-економічних відносин.   У близькому до цього стані перебуває нині система державного управління України. Однією з її слабких моментів є те, що вона еклектично поєднала в собі, по-перше, інститути, які дісталися у спадок від радянської доби; по-друге, нові інститути, що вже сформувались у період становлення незалежності України. “Конфліктуючи” між собою, вони роблять управлінську систему внутрішньо суперечливою, незавершеною, громіздкою та важкодоступною. Таким чином, існуюча система державного управління у багатьох випадках стало гальмом у проведенні соціально-економічних і політичних реформ.

Робота в групах (учні діляться на групи, кожна із них отримує своє завдання і звітує про виконання його перед класом.)

Група І

Реагуванням на ситуацію, що склалася є низка нормативних документів щодо реформування системи державного управління. Так, постанова Верховної Ради України від 13 червня 1995 p. “Про розробку проекту Закону України щодо структури виконавчої влади”, у п. 2 містить доручення Комісії Верховної Ради України з питань правової політики і судово-правової реформи розробити проект Концепції адміністративної реформи.   Указ Президента України від 7 липня 1997 p. “Про Державну комісію з проведення в Україні адміністративної реформи” і “Положення про Державну комісію з проведення в Україні адміністративної реформи”, затверджене Указом Президента України від 2 жовтня 1997 p. зазначають, що комплексна адміністративна реформа має радикально змінити систему державного управління всіма сферами суспільного життя, перетворити її в один з визначних чинників економічних та соціальних реформ.   Указ Президента України від 22 липня 1998 p. “Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні”, постановляє покласти в основу здійснення реформування системи державного управління основні положення Концепції адміністративної реформи в Україні, розробленої Державною комісією з проведення в Україні адміністративної реформи.   “Положення про робочу групу з проведення реформи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і державної служби”, затверджене Указом Президента України від 10 вересня 1998 p., визначає, що група створена для організації реалізації положень Концепції адміністративної реформи в Україні в частині проведення реформи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та державної служби.   Отже, важливим інструментом подолання трансформаційної кризи в Україні є створення сучасної, ефективної системи державного управління. В свою чергу нова система державного управління має бути створена шляхом проведення адміністративної реформи.

Група ІІ

Зміст адміністративної реформи полягає, з одного боку, в комплексній перебудові існуючої в Україні системи державного управління всіма сферами суспільного життя. З другого, у розбудові деяких інститутів державного управління, яких Україна ще не створила як суверенна держава.   Метою адміністративної реформи є поетапне створення такої системи державного управління, що забезпечить становлення України як високорозвинутої, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії, дозволить їй стати впливовим чинником у світі та Європі. Їі метою є також формування системи державного управління, яка стане близькою до потреб і запитів людей. Головним же пріоритетом її діяльності буде служіння народові, національним інтересам. Ця система державного управління буде підконтрольною народові, прозорою, побудованою на наукових принципах, ефективною. Витрати на утримання управлінського персоналу будуть адекватними фінансово-економічному становищу держави.

Для досягнення мети адміністративної реформи в ході її проведення має бути розв´язано ряд завдань:

– формування ефективної організації виконавчої влади як на центральному, так і на місцевому рівнях управління;

– формування сучасної системи місцевого самоврядування;

– запровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади місцевого самоврядування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання державних та громадських послуг;

– організація на нових засадах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

– запровадження раціонального адміністративно-територіального устрою.

Група ІІІ   Концепція адміністративної реформи передбачає, що вона має здійснюватись у п´яти напрямах за три етапи. Ці напрями мають включати:

– створення нової правової бази, що регламентуватиме державне управління в Україні;

– формування нових інститутів, організаційних структур та інструментів здійснення державного управління;

– кадрове забезпечення нової системи державного управління;

– зміцнення та формування нових фінансово-економічних основ функціонування державного управління;

– наукове та інформаційне забезпечення системи державного управління, формування механізмів наукового та інформаційного моніторингу її функціонування.

   Етапи:

– розробка та офіційне схвалення Концепції адміністративної реформи та Програми здійснення адміністративної реформи. На цьому етапі розв´язуються першочергові питання, пов´язані з поточним удосконаленням елементів існуючої системи державного управління;

– запроваджуються організаційно-правові засади реформування ключових елементів системи державного управління;

– поглиблюються трансформаційні процеси, формуються нові інститути, організаційні структури та інструменти державного управління.

На всіх етапах реформи вживаються заходи щодо її законодавчого, кадрового, наукового та інформаційного забезпечення, зміцнення та оновлення нових фінансово-економічних основ державного управління.

У створенні нової правової бази державного управління важливе місце посідає законодавче регулювання управлінських відносин. Насамперед, це стосується встановлення і регламентації таких взаємовідносин у суспільстві, за яких кожній людині буде гарантовано реальне додержання і охорона належних їй прав і свобод у сфері виконавчої влади, а також ефективний захист у випадках їхнього порушення.

До пріоритетних завдань Концепція віднесла покращання регулювання позасудового захисту прав і свобод громадян, які порушуються органами виконавчої влади та їх посадовими особами. Передбачається, що право на такий захист повинно реалізовуватися шляхом подання адміністративної скарги до вищого у порядку підлеглості органу виконавчої влади (посадової особи).

Група ІУ

Особливого значення Концепція надає створенню правової бази для повноцінного запровадження такої форми судового захисту прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади, як адміністративна юстиція. Тому передбачене поетапне формування Вищого адміністративного суду України та апеляційних і місцевих адміністративних судів. Процедури розгляду справ у цих судах мають бути врегульовані окремим Адміністративно-процесуальним кодексом України.   Велика увага у Концепції приділяється подальшій систематизації адміністративного законодавства шляхом його кодифікації. Оскільки здійснити таку кодифікацію одночасно та в одному акті об´єктивно неможливо, пропонується поетапна кодифікація за окремими сферами та інститутами адміністративно-правового регулювання. Кожний етап цього процесу має завершуватися підготовкою окремих частин майбутнього узагальнюючого Адміністративного кодексу України у вигляді відповідних томів (або “книг”), які повинні мати кодифікований характер і можуть називатися відповідними “Кодексами”.   Відзначається також актуальність законодавчого унормування порядку надання органами виконавчої влади державних (управлінських) послуг. Відповідні питання мають знайти своє закріплення у спеціальному кодифікованому Законі України “Про управлінські послуги громадянам”. У ньому треба визначити повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо надання управлінських послуг громадянам у сфері публічної влади, обов´язки посадових осіб щодо етичного і професійного спілкування з громадянами.

Група № 5   Реформування організаційних структур виконавчої влади є найбільш складною проблемою адміністративної реформи в Україні. Визначені у Концепції заходи щодо цього напряму грунтуються на вироблених світовою практикою принципових засадах функціонування виконавчої влади у демократичній, соціальній, правовій державі:

– пріоритетність законодавчої регламентації функцій, повноважень та порядку діяльності органів виконавчої влади;

– незалежність здійснення функцій та повноважень виконавчої влади від органів законодавчої та судової влади у межах, визначених Конституцією і законами України;

– здійснення внутрішнього та судового контролю за діяльністю органів виконавчої влади, їх посадових осіб, насамперед, з позиції забезпечення поваги до особи та справедливості, а також постійного підвищення ефективності державного управління;

– відповідальність органів виконавчої влади, їх посадових осіб за свої рішення, дії чи бездіяльність перед громадянами, права яких були порушені;

– принципи ефективності, відкритості та доброчесності в роботі уряду, інших органів виконавчої влади.

Слово вчителя.

Діяльність держави, функціонування її управлінського апарату здійснюються через державну службу, що є особливим інститутом сучасної держави. Державна служба — це спеціально організована професійна діяльність громадян з реалізації конституційних цілей і функцій держави. Система державної служби складається з інституційних (правових, організаційних) і процесуальних структур, а також державних службовців — осіб, які спеціально підготовлені і професійно зайняті у системі державних органів. Розбудова державності України має супроводжуватися відповідним розвитком та удосконаленням державної служби. Метою реформування цього інституту є становлення справді професійної, високоефективної, стабільної і авторитетної державної служби.

Після закінчення презентацій своїх завдань, учні задають один одному питання, що виникли під час уроку.

ІV. Закріплення знань учнів.

Проводиться гра «Снігова куля»

Умови гри: кожен попорядку каже вираз, що запам’ятався із вивченої теми.

V. Домашнє завдання.

Подумайте, як би ви реформували нашу викинавчу владу на сьогоднішній день.

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,318sec